HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830
96.
U S N E S E N Í
z 96. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 13. 9. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. V. Vozka, Ing. Rudolf Jung

 

 

PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ
Ing. Vlastimil Vozka

1.   Kontrola plnění usnesení   /příloha č. 1/
předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

2.   Vývoj hospodaření HSRM k 31. 7. 2010    /příloha č. 2/
            předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

3.   Strategie Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu
předkládá Ing. Jiří Válka, vedoucí odd. cestovního ruchu KÚ ÚK

4.  Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.   /příloha č. 3/
předkládá M. Suchý, předseda OK pro cestovní ruch

5. Různé         
           
ZÁVĚR

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá v bodě III. (doporučení OK pro cestovní ruch předložit složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most)

Úkol trvá v bodě II (doporučení počkat na pololetní vyhodnocení rozpočtu kraje a na základě výsledků se k problematice dopravní obslužnosti vrátit)
Úkol trvá v bodě III (žádá Ing. Bártla o podání dalších aktuálních informací k dostavbě dálnice D8)

 

Usnesení 47/10: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:  Vývoj hospodaření HSRM k 31. 7. 2010
Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise informoval o průběhu a závěrech jednání Finanční komise HSRM. Komise shledala vše bez závad a konstatuje, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu se schváleným rozpočtem HSRM na rok 2010.

Usnesení 48/10: Vývoj hospodaření HSRM k 31. 7. 2010

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM k 31. 7. 2010
           
Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno           

 

 

K bodu 3.:  Strategie Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu
            Ing. Jiří Válka, vedoucí odd. cestovního ruchu KÚ ÚK představil prezentaci Strategie ÚK pro oblast cestovního ruchu. Tato prezentace je k dispozici na www.hsr-uk.cz. V úvodu představil pozitiva a negativa kraje, zdůraznil 3 hlavní priority strategie - koordinace řízení rozvoje cestovního ruchu, zefektivnění marketingových aktivit a rozvoj infrastruktury a produktů v cestovním ruchu. K jednotlivým prioritám informoval o připravovaných opatřeních. V rámci aktualizace rozvoje cestovního ruchu byly definovány čtyři turistické oblasti – České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Poohří-Žatecko. Seznámil přítomné s podporou vzniku a činnosti destinačních center v těchto oblastech. Dále informoval o projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje“. V rámci propagace turistiky budou spuštěny i webové stránky, Ing. Válka vyzval přítomné, aby posílali své nabídky související s cestovním ruchem a propagací regionu k uveřejnění na web.

Usnesení 49/10: Strategie Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o strategii Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu

Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

 

K bodu 4.:  Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.
            Na prezentaci Ing. Války navázal M. Suchý, předseda komise pro cestovní ruch při HSRM a seznámil přítomné s realizací Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.. M. Suchý shrnul dosavadní aktivity směřující k založení agentury a seznámil přítomné s vyhodnocením cenových nabídek na zhotovení studie a projektové dokumentace pro územní a stavební povolení informačního centra na Klínech. Informoval o existenci Destinačního fondu, jehož členem může být jakákoliv organizace, která by ráda s agenturou spolupracovala. Primátor města Most Ing. Vozka sdělil, že město uvažuje o přistoupení do destinačního fondu a bude rádo s agenturou spolupracovat.

Usnesení 50/10: Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí aktuální informace k realizaci projektu Destinační agentura Krušné hory
            II. souhlasí s uvolněním částky 117.600,- Kč z rozpočtu HSRM (položky „rezerva na mimořádné výdaje“) na studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení a zajištění všech administrativních náležitostí ve věci Destinační agentury

Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

 

K bodu 5.:  Různé

            Uzavření silnice I/27
            Místopředseda Předsednictva Ing. Vozka informoval o problematice dopadu možných řešení při uzavření silnice I/27 při havarijním stavu přesahujícím vnitřní areál Unipetrolu a.s.. Právě k takové mimořádné situaci nyní došlo. Při jejím řešení se prokazuje, že je zásadním problémem neexistence objízdných tras, na které by bylo možné převést dopravní provoz. Také z tohoto důvodu byla vyprojektována komunikace Most – Mariánské Radčice, která je náhradou za dříve existující dopravní spojení. Tato silnice byla schválena Mezirezortní komisí k financování z tzv. 15ti ekologických miliard a je dlouhodobě připravována k realizaci. V měsíci červnu mělo být vyhlášeno výběrové řízení na realizaci a dosud se tak nestalo.

Usnesení 51/10: Uzavření silnice I/27

Předsednictvo HSRM

            ukládá předsedkyni Ing. Veverkové, člence Mezirezortní komise, aby prostřednictvím této komise prověřila, proč nebylo zahájeno výběrové řízení na akci „Obnovení silnice Most - Mariánské Radčice“, které bylo avizováno na červen tohoto roku

Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení    bylo    schváleno          

 

            Pozvánka na kulturní akci
            Člen HSRM Ing. Macek pozval přítomné na koncert k zahájení 20. jubilejní sezony Festivalového orchestru Petra Macka, který se koná dne 11. 10. 2010 v Městském divadle v Mostě.
 

 

Následující jednání Předsednictva HSRM se bude konat dne 11. 10. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 

 
Zapsala:         Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung