HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2830
95.
U S N E S E N Í
z 95. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 10. 5. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková

 

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

2.   Finanční komise HSRM  
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise
2.1 Zpráva Finanční komise k hospodaření HSRM v roce 2009
2.2 Vývoj hospodaření HSRM k 31. 3. 2010
            2.3 Zhodnocování volných finančních prostředků

3.   Příprava jednání Sněmu HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
            3.1 Termín a místo konání Sněmu
            3.2 Programu Sněmu

4.   Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“
předkládá M. Suchý, předseda OK pro cestovní ruch

5. Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

6. Prezentace průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7. Různé
            7.1 Informace o písemné reakci ÚK k dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro r. 2010 
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR
K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá v bodě III. (doporučení OK pro cestovní ruch předložit složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most)

Úkol splněn

 

Usnesení 39/10: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro  7         proti  0     zdržel se  0    
Usnesení bylo schváleno 

 

           
K bodu 2.: Finanční komise HSRM  

2.1 Zpráva Finanční komise k hospodaření HSRM v roce 2009
Předseda Finanční komise Ing. Dykas předložil přítomným Zprávu k hospodaření HSRM v roce 2009 a účetní závěrku za rok 2009.

Usnesení 40/10: Zpráva Finanční komise k hospodaření HSRM v roce 2009

Předsednictvo HSRM

              I. doporučuje Sněmu vzít na vědomí Zprávu k hospodaření HSRM v roce 2009
             II. doporučuje Sněmu schválit účetní závěrku za rok 2009
III. doporučuje Sněmu převést zisk za rok 2009 ve výši 638.316,15 Kč do Fondu HSRM
           
Hlasování:    pro    7       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

2.2 Vývoj hospodaření HSRM k 31. 3. 2010
Ing. Dykas okomentoval vývoj hospodaření rady za první čtvrtletí roku 2010 a konstatoval, že čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem. Výjimkou je překročení výdajové položky Ostatní služby + odborné komise, přečerpaná částka bude refakturována a nedojde tak k překročení celkového rozpočtu.

Usnesení 41/10: Vývoj hospodaření HSRM k 31. 3. 2010

Předsednictvo HSRM

            vzalo na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM k 31. 3. 2010
           
Hlasování:    pro  7         proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

            2.3 Zhodnocování volných finančních prostředků
Ing. Dykas seznámil členy s nabídkou různých bankovních ústavů na zhodnocování volných finančních prostředků HSRM. Přednesl doporučení Finanční komise ohledně správy financí HSRM na běžném účtu, spořícím účtu a dlouhodobé úložce.

Usnesení 42/10: Zhodnocování volných finančních prostředků

Předsednictvo HSRM

            I. vzalo na vědomí nabídky jednotlivých bankovních institucí na zhodnocování volných fin. prostředků HSRM
            II. rozhodlo, na základě doporučení Finanční komise, že finanční prostředky bude spravovat následovně:
2,5 mil. Kč alokovat na dlouhodobé úložce (2 roky) u ČSOB
2,5 mil. Kč alokovat na dlouhodobé úložce (2 roky) u České spořitelny
200 tis. ponechat vždy na běžném účtu u ČSOB, a.s. pro zajištění chodu kanceláře
zbývající finanční prostředky převádět ke zhodnocení na spořící účet u ČSOB, a.s.
           
Hlasování:    pro   7        proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 
K bodu 3.: Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsednictvo stanovilo termín a místo konání Sněmu HSRM a schválilo program jednání.

 

Usnesení 43/10: Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsednictvo HSRM

            I. rozhodlo o termínu a místě konání Sněmu HSRM dne 14. 6. 2010 od 11.00 hodin v Mostě, budova VÚHU
            II. schválilo program Sněmu:
Zahájení
1. Schválení programu Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti HSRM v roce 2009 a informace k roku 2010
4. Zpráva o hospodaření HSRM v roce 2009
5. Představení závěrů průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova
6. Různé         
Závěr
           
Hlasování:    pro  7         proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 4.: Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“
Předseda Odborné komise pro cestovní ruch při HSRM M. Suchý informoval přítomné o průběhu a závěrech veřejného jednání ke strategii cestovního ruchu Ústeckého kraje, které se konalo dne 13. 4. v Ústí n. L. Informoval o tom, že krajský úřad  rozdělil kraj do čtyř destinací a rozhodl o podpoře provozu Informačních center v těchto oblastech ve výši 2 mil. Kč ročně z rozpočtu kraje, tedy 500 tis. Kč/rok/jedno informační centrum. Kromě uvolnění finančních prostředků kraj přislíbil zajištění propagačních materiálů a prezentací. M. Suchý informoval, že dne 19.5. se bude účastnit jednání v Krásné Lípě, kde bude seznámen s chodem již fungujícího Informačního centra. Zde získané informace by měly být zapracovány do celistvého materiálu, který bude soužit jako podklad pro Informační centrum Krušného hory – Klíny. Dále předseda komise informoval o předpokládané spolupráci s městem Most a Litvínov, se Svazkem obcí Krušných hor a dotčenými podnikateli. Oslovit plánuje i Lesy České republiky. S obcí Klíny je předjednáno členství v HSRM. Pro tuto chvíli na projekt info centra nežádá žádné finanční prostředky z HSRM.

Usnesení 44/10: Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

Předsednictvo HSRM

                       
Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 5.: Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ
Ing. Veverková  seznámila členy HSRM s nově sestaveným GPR a informovala o tom, že bude předložen HSR-ÚK ke schválení a dále na MMR k připomínkování. Poslední verze GPR je k nahlédnutí na webu HSRM http://hsr-uk.cz/hsruk/aktualne.htm.

Usnesení 45/10: Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

Předsednictvo HSRM

            vzalo na vědomí informace o probíhající aktualizaci GPR a následném postupu při schvalování tohoto materiálu
           
Hlasování:    pro   7        proti   0            zdržel se  0
Usnesení   bylo   schváleno         

 

 

K bodu 6.: Prezentace průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova
Z důvodu časové tísně a po domluvě přítomných se představení závěrů průzkumu veřejného mínění obyvatel Litvínova přesunulo na jednání Sněmu HSRM.

 

 

K bodu 7.: Různé

            7.1 Informace o písemné reakci ÚK k dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro r. 2010 
Přílohou materiálů byla písemná reakce Ústeckého kraje pro DPmML na stanovisko Statutárního města Most, Města Litvínov a HSRM ohledně dopravní obslužnosti. Ing. Dundr, ředitel DPmML, a.s. okomentoval současnou problematiku a sdělil, že rozpočtové prostředky ÚK jsou nedostatečné pro krytí požadavku. Předsedkyně rady požádala Ing. Dundra o návrh jak dále v této záležitosti postupovat. Ing. Dundr navrhl počkat na pololetní vyhodnocení rozpočtu kraje a na základě výsledků se k problematice vrátit.
V rámci tohoto bodu byla dále diskutována problematika dostavby dálnice D8. Ing. Vladimír Bártl z ministerstva dopravy informoval o  průběhu stavby. Sdělil, že stavba klíčových úseků se realizuje, a to v termínu či dokonce v předstihu. Problematické jsou jen malé části území kudy má dálnice vést (chybí stavební povolení, komplikace s biozónami).
 
Usnesení 46/10: Informace o písemné reakci ÚK k dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro r. 2010 

Předsednictvo HSRM

             I. bere na vědomí písemnou reakci ÚK k dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro r. 2010
II. doporučuje počkat na pololetní vyhodnocení rozpočtu kraje a na základě výsledků se k problematice dopravní obslužnosti vrátit
III. žádá Ing. Bártla o podání dalších aktuálních informací k dostavbě dálnice D8

                       
Hlasování:    pro     7      proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

Následující jednání HSRM bude jednání Sněmu dne 14. 6. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 
Zapsala:         Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung