Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

94.

U S N E S E N Í

z 94. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 12. 4. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. H. Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

 

PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

1. Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2. Procedurální otázky

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

2.1 Přijetí nového člena Automotoklub RPR Most, o. s.

2.2 Přijetí nového člena Drops group, a.s.

2.3 Přijetí nového člena Profi-Renova, s.r.o.

 

3. Návrh na státní vyznamenání pro Ing. S. Štýse, DrSc.

předkládá RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most

 

4. Zhodnocování volných finančních prostředků u ČSOB, a. s.

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

 

5. Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6. Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a M. Suchý, předseda OK pro cestovní ruch

 

7. Různé

7.1 Spoluúčast na nákladech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

ZÁVĚR

 

 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

Úkol trvá v bodě III. (uloženo předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

 

Úkol splněn

 

Úkol trvá v bodě III. (doporučení OK pro cestovní ruch předložit složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most)

 

 

 

Usnesení 30/10: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

 

2.1 Přijetí nového člena Automotoklub RPR Most, o. s.

 

Usnesení 31/10: Přijetí nového člena Automotoklub RPR Most, o. s.

Předsednictvo HSRM

schvaluje přijetí společnosti Automotoklub RPR Most, o.s. za člena HSRM. Společnost bude zastupovat místopředseda představenstva Ing. Pavel Hanka.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

2.2 Členství společnosti Drops Group, a.s.

 
Usnesení 32/10: Členství společnosti Drops Group, a.s.
Předsednictvo HSRM

schvaluje přijetí společnosti Drops Group, a.s. za člena HSRM. Společnost bude zastupovat ředitel společnosti Jaromír Tůma.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

2.3 Členství společnosti Profi-Renova, s.r.o.

 
Usnesení 33/10: Členství společnosti Profi-Renova, s.r.o.
Předsednictvo HSRM

schvaluje přijetí společnosti Profi-Renova, s.r.o. za člena HSRM. Společnost bude zastupovat technik společnosti Martin Škrábal.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 3.: Návrh na státní vyznamenání pro Ing. S. Štýse, DrSc.

RSDr. Vlastimil Balín představil návrh na státní vyznamenání pro člena HSRM Ing. S. Štýse, DrSc. Současně podrobně informoval o jeho pracovních a společenských aktivitách. Předsednictvo o podpoře návrhu rozhodlo usnesením per rollam a nyní vzalo tuto informaci na vědomí.

 

Usnesení 34/10: Návrh na státní vyznamenání pro Ing. S. Štýse, DrSc.

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí usnesení Předsednictva per rollam, kterým bylo odsouhlaseno navržení Ing. Stanislava Štýse, DrSc. na státní vyznamenání

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Zhodnocování volných finančních prostředků u ČSOB, a. s.

Předseda Finanční komise informoval o ukončení dluhopisu ČSOB Leasing VAR/2010 k 1.4. 2010 ve výši 4 mil. Kč a současně informoval o předložené nabídce ČSOB,a.s. na další zhodnocování těchto finančních prostředků. Výkonný výbor předložený návrh projednal na svém zasedání dne 7.4.2010 a doporučil oslovit i jiné bankovní ústavy k předložení nabídky na zhodnocení finančních prostředků HSRM.

 

 

Usnesení 35/10: Zhodnocování volných finančních prostředků u ČSOB, a. s.

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí ukončení dluhopisu ČSOB Leasing VAR/2010 k 1. 4. 2010 a převedení peněz na spořící účet ČSOB,a.s.

II. bere na vědomí informace o nabídce ČSOB, a. s. na další zhodnocování finančních prostředků HSRM

III. ukládá Finanční komisi zajistit nabídky i jiných bankovních ústavů na zhodnocování finančních prostředků HSRM

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 5.: Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

Ing. Veverková seznámila členy HSRM s nově sestaveným GPR a požádala, aby byl tento text připomínkován, k nahlédnutí je na webu HSRM. Nově zvolené členy rovněž vyzvala k případnému doplnění tohoto materiálu.

 

Usnesení 36/10: Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

Předsednictvo HSRM

vzalo na vědomí informace o probíhající aktualizaci GPR a následném postupu při schvalování tohoto materiálu

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 6.: Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

M. Suchý informoval o schůzce, která se bude konat zítra 13. 4. 2010 na Krajském úřadě Ústeckého kraje ohledně postupu kraje ve věci informačních center. Účastnit zasedání se bude p. Suchý společně s JUDr. D. Volákem. Teprve na základě tohoto jednání budou sezváni lidé, kteří by participovali na projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“. Podrobné informace k projektu budou předloženy na následujícím jednání HSRM, kde se zástupci HSRM rovněž vyjádří k možnému financování projektu.

 

Usnesení 37/10: Projekt „Informační centrum Krušného hory – Klíny“
Předsednictvo HSRM

vzalo na vědomí informace M. Suchého k projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 7.: Různé

7.1 Spoluúčast na nákladech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Ing. Veverková a Ing. Jung informovali o kalkulaci nákladů na konání konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se uskutečnila v únoru 2010. Příjmy nepokryté náklady jsou ve výši cca. 40 tis. Kč. HSRM odsouhlasila spoluúčast ve výši 15 tis. Kč. Ing. Jung připomněl, že materiály z konference (CD) jsou k vyžádání na OHK Most a dále informoval, že na podzim 2010 plánuje OHK Most ve spolupráci s HSRM jednání u kulatého stolu na téma „Vliv obnovitelných zdrojů na energetickou situaci v České republice“.

 

Usnesení 38/10: Spoluúčast na nákladech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Předsednictvo HSRM

rozhodlo o uvolnění finanční částky ve výši 15.000 Kč jako spoluúčast na nákladech konání konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

7.2 Příspěvek Ing. R. Junga, předsedy OHK Most

Ing. Jung informoval přítomné o rozhodnutí Hospodářské komory ČR pozvat zástupce kandidujících politických stran k diskusi a prezentaci u kulatého stolu svých volebních programů týkajících se ekonomiky a podnikání. Tato setkání se uskuteční i v krajích, kdy v ÚK každá z okresních komor zorganizuje setkání s jednou politickou stranu. OHK Most bude organizovat setkání se zástupci TOP 09. Ing. Jung zdůraznil, že jednání právě s TOP 09 nemá souvislost s tím, že by tato strana byla mosteckou komorou podporována.

7.3 Příspěvek JUDr. D. Voláka, místopředsedy HSRM

JUDr. Volák informoval o dalším opatření, které má pomoci zabránit zneužívání sociálních dávek. Město Litvínov ve spolupráci s Městskou policií kontroluje vlastnictví osobních vozů a dalšího majetku u osob, které pobírají sociální dávky a tento majetek nepřiznali při žádosti o sociální dávky, čímž nesplnili podmínky pro výplatu dávek. Dále připomněl další probíhající opatření jako výplatu dávek ve formě stravenek a spolupráci s Anglií při kontrole případného dvojího vyplácení sociálních dávek.

 

 

Následující jednání HSRM se uskuteční dne 10. 5. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung