Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

93.

U S N E S E N Í

z 93. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 8. 3. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

 

1. Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2. Procedurální otázky

 

2.1 Členství společnosti Raeder&Falge, s.r.o. v HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

2.2 Plány činnosti odborných komisí při HSRM pro rok 2010

předkládají předsedové odborných komisí

 

3. Prezentace záměrů využití území u jezera Most

předkládá Ing. Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí, s.p. a Ing. Vlastimil Vozka, primátor

města Mostu

 

4. Různé

4.1 Informace z jednání Hospodářského výboru PSP ČR ze dne 16. 2. 2010 v Mostě

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.2 Informace z konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

4.3 Informace z jednání Meziresortní komise ze dne 25. 2. 2010

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4.4 Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.5 Dopravní obslužnost na dráze tramvajové na rok 2010

předkládá Ing. Milan Dundr, ředitel DPmML, a.s.

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

Úkol splněn

 

Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

 

 

Usnesení 21/10: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

 

2.1 Členství společnosti Raeder&Falge, s.r.o. v HSRM

Ředitelka společnosti Raeder&Falge, s.r.o. Mgr. Martina Červinská představila společnost a důvody, pro které žádá tato organizace o členství v HSRM.

 

Usnesení 22/10: Členství společnosti Raeder&Falge, s.r.o. v HSRM

Předsednictvo HSRM

schvaluje přijetí společnosti Raeder & Falge s.r.o. za člena HSRM. Společnost bude zastupovat ředitelka Mgr. Martina Červinská.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 2.2 Plány činnosti odborných komisí při HSRM pro rok 2010

Předsednictvu byly předloženy plány činnosti jednotlivých odborných komisí při HSRM na rok 2010.

OK pro rozvoj lidských zdrojů při této příležitosti požádala o schválení nákladů na uspořádánípraconího setkání s partnery z Rakouska.

Předseda OK pro cestovní ruch M. Suchý seznámil přítomné s projektem „Informační centrum Krušného hory – Klíny“. Předseda Komise pro hodnocení předložených žádostí o dotaci z fondu HSRM Ing. Vozka doplnil, že tento projekt nelze dle pravidel podpořit z fondu HSRM a informoval, že komise doporučila hledat možnost finanční podpory z prostředků HSRM. Předsedkyně vyzvala p. Suchého k doplnění předloženého projektu o zpracovatele a garanta záměru a přislíbila, že Výkonný výbor HSRM bude hledat způsob financování.

 

Usnesení 23/10: Plány činnosti odborných komisí při HSRM pro rok 2010

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí plány činnosti Odborných komisí při HSRM pro rok 2010

II. schvaluje uvolnění částky ve výši 5 tis. Kč z rozpočtu HSRM na úhradu nákladů na setkání pro OK pro RLZ s partnery z Rakouska

III. ukládá předsedovi OK pro cestovní ruch předložit do následujícího jednání Předsednictva doplnění projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“ o zpracovatele a garanta

IV. pověřuje Výkonný výbor HSRM hledáním možnosti financování projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“ z prostředků HSRM

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 3.: Prezentace záměrů využití území u jezera Most

Ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Lenc představil dosavadní aktivity spojené s napouštěním jezera Most. Zástupci města Mostu informovali o záměrech resocializace územím kolem jezera a o připravovaném projektu se zahraničními partnery COBRAMAN, jeho hlavním cílem je vytvoření uceleného konceptu revitalizace brownfieldů. Prezentace komentované na jednání je možné shlédnout na webových stránkách HSRM http://www.hsr-uk.cz/hsrm/aktualne.htm.

 

 

Usnesení 24/10: Prezentace záměrů využití území u jezera Most

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informace Ing. Lence, ředitele Palivového kombinátu Ústí, a.s. a zástupců města Most ohledně záměrů využití území u jezera Most

II. podpoří město Most při řešení bezúplatného převodu pozemků v okolí jezera Most od státu

III. doporučuje OK pro cestovní ruch při HSRM předložit na následujícím jednání Předsednictva návrh složení konzultačního týmu pro rozvoj aktivit v okolí jezera Most

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

K bodu 4.: Různé

 

4.1 Informace z jednání Hospodářského výboru PSP ČR ze dne 16. 2. 2010 v Mostě

Ing. Veverková informovala o konání výjezdního zasedání Hospodářského výboru PSP ČR v Mostě. Seznámila přítomné s usneseními, která byla na jednání přijata. Členové Hospodářského výboru se účastnili i konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“.

 

Usnesení 25/10: Informace z jednání Hospodářského výboru PSP ČR

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání Hospodářského výboru PSP ČR, které se konalo dne 16. a 17. 2. 2010 v Mostě

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

4.2 Informace z konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Ing. Jung a Ing. Veverková informovali o konání konference a zhodnotili tuto akci jako úspěšnou.

OHK Most nabídla poslancům a senátorům za ÚK, kteří se konference účastnili i individuální konzultace k problematice regionální energetiky na OHK, které v navržených termínech využila cca. polovina oslovených. Ing. Jung doporučil obeznámit se se zkušenostmi kolegů ze Sazka, kteří přislíbili účast na akci „kulatý stůl“ k problematice obnovitelných zdrojů pro energetiku plánované na podzim 2010. Veškeré materiály z konference jsou k dispozici na OHK Most.

Na následujícím jednání HSRM bude předložena kalkulace nákladů na konferenci a projednání výše spoluúčasti HSRM na úhradě nákladů.

Přílohou tohoto zápisu je „Prohlášení“, které obsahuje výzvu spolupracujících organizací pro Vládu ČR.

 

Usnesení 26/10: Informace z konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informace o průběhu a závěrech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

4.3 Informace z jednání Meziresortní komise ze dne 25. 2. 2010

Ing. Veverková informovala o jednání Meziresortní komise, které se konalo dne 25. února 2010 a o schválené „druhé aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“.

 

Usnesení 27/10: Informace z jednání Meziresortní komise

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informace z jednání Meziresortní komise ze dne 25. 2. 2010

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

4.4 Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

Ing. Veverková informovala o průběhu vyhodnocování stávajícího GPR dle UV č. 122/2000 včetně dodatků pro období 2000-2010 a návrhu GPR SZ Čech – II. etapa pro období 2010-2015. Po projednání HSR-ÚK bude tento materiál na webových stránkách HSRM a bude předložen do konce března na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Usnesení 28/10: Informace k aktualizaci Globálního plánu revitalizace SZČ

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o probíhající aktualizaci GPR SZ Čech

Hlasování: pro proti zdržel se

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

4.5 Dopravní obslužnost na dráze tramvajové na rok 2010

Ing. Dundr, ředitel DPmML, a.s. seznámil přítomné se situací v oblasti dopravní obslužnosti na tramvajové dráze pro rok 2010. HSRM přijalo stanovisko, které podpořila i Rada města Most a Rada města Litvínov. Stanovisko doporučuje Ústeckému kraji, aby závazek veřejné služby pro zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné drážní osobní dopravě byl uzavřen s DPmML, a.s. na dráhu tramvajovou nikoliv s Českými dráhami, a.s. na dráhu železniční. Ing. Dundr informoval, že v roce 2010 bude dopravní podnik hospodařit se schodkem, ale nebude z tohoto důvodu ohrožena doprava.

 

Usnesení: 29/10: Dopravní obslužnost na dráze tramvajové na rok 2010

Předsednictvo HSRM

přijalo stanovisko k základní dopravní obslužnosti na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2010

 

Hlasování: pro proti zdržel se

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

Následující jednání HSRM se uskuteční dne 12. 4. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Helena Veverková