Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

92.

U S N E S E N Í

z 92. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 8. 2. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vlastimil Vozka

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

1. Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2. Procedurální otázky

Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

2.1 Smlouva o dílo s M. Kabrnou

2.2 Ukončení členství společnosti Aquatest, a.s.

 

3. Informace Úřadu práce v Mostě o vývoji zaměstnanosti

předkládá Ing. Oldřich Malý, ředitel ÚP v Mostě

 

4. Hospodaření HSRM v roce 2009

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

5. Vyhodnocení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Ing. Vlastimil Vozka, předseda odborné komise

 

6. Globální plán revitalizace SZČ

Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

7. Různé

Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Informace z jednání HSR-ÚK

Odborné komise HSRM

 

ZÁVĚR

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·         

Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

 

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

 

Úkol trvá v bodě IV. (uložení Ing. Veverkové ve spolupráci s Ing. Veselým, MBA doplnit dotazníkové šetření)

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

Úkol splněn

 

 

Úkol splněn

Úkol trvá (uložení primátorovi Ing. Vozkovi předložit ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí na březnové zasedání HSRM strategické záměry rozvoje území v okolí napouštěného jezera Most)

 

 

 

 

 

Usnesení 11/10: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

 

2.1 Smlouva o dílo s M. Kabrnou

Předsednictvo odsouhlasilo i pro rok 2010 spolupráci s Mgr. M. Kabrnou ve věci správy a údržby webových stránek a dále hardwaru a softwaru. O náklady se HSRM dělí s HSR-ÚK.

 

Usnesení 12/10: Smlouva o dílo s M. Kabrnou
Předsednictvo HSRM

schválilo uzavření smluv o dílo s Mgr. M. Kabrnou na správu a údržby webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok 2010

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

2.2 Ukončení členství společnosti Aquatest, a.s.

HSRM obdržela písemnou žádost společnosti Aquatest, a.s. o ukončení členství.

 

Usnesení13/10: Ukončení členství společnosti Aquatest, a.s.
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí ukončení členství společnosti Aquatest, a.s. v HSRM

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 3.: Informace Úřadu práce v Mostě o vývoji zaměstnanosti

Ředitel Úřadu práce v Mostě Ing. O. Malý informoval přítomné o posledním vývoji zaměstnanosti v regionu Most. Seznámil členy HSRM s činností úřadu a s plněním priorit Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM. Informoval, že dle aktuálních statistik není Most po dlouhé době na první příčce v nezaměstnanosti, ale nově se nachází na čtvrtém místě, což ředitel úřadu práce hodnotil jako úspěch s ohledem na stále trvající hospodářskou krizi.

Poslanec parlamentu ČR Petr Červenka seznámil přítomné s vyjádřením ministra MPSV, který hodnotí činnost Úřadu práce v Mostě a jejího ředitele jako jednu z nejlepších a nejaktivnějších v republice.

 

 

Unesení 14/10: Informace Úřadu práce v Mostě o vývoji zaměstnanosti

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informace ředitele Úřadu práce v Mostě o vývoji zaměstnanosti

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

K bodu 4.: Hospodaření HSRM v roce 2009

O hospodaření HSRM v roce 2009 informoval předseda Finanční komise HSRM. Konstatoval kladný hospodářský výsledek a čerpání v souladu s rozpočtem, výjimkou jsou přečerpané výdajové položky, ve kterých se promítly náklady na konání Konference k výročí HSRM.

 

Usnesení 15/10: Hospodaření HSRM v roce 2009

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informace o hospodaření HSRM v roce 2009

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

K bodu 5.: Vyhodnocení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Sněm HSRM odsouhlasil v rámci schvalování rozpočtu na rok 2010 částku 500tis. Kč na podporu projektů z fondu HSRM. Na přelomu ledna a února 2010 proběhla první výzva na podporu projektů v celkovém objemu 300 tis. Kč. Předseda Odborné komise pro hodnocení předložených žádostí Ing. Vozka představil předložené projekty a přednesl návrh komise pro členění finanční podpory jednotlivým projektům. Komise rovněž doporučila Předsednictvu podpořit projekt předkládaný Komisí pro oblast cestovního ruchu při HSRM mimo fond na podporu projektů HSRM. Přítomní zástupci předkladatelů poděkovali za poskytnutí podpory. Starosta Skršína Z. Novotný připomněl i další projekty, které rada v minulosti podpořila a pozval členy HSRM k návštěvě obce a zasedání zástupců Skršína.

 

 

Usnesení 16/10: Vyhodnocení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informace o průběhu a závěrech jednání Odborné komise k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM

II. na základě doporučení odborné komise (usnesení 03/10/FP) schvaluje následující výše dotací pro jednotlivé projekty

 

 

 

 

Název projektu

Předkladatel

Doporučená dotace

Rekonstrukce volejbalového hřiště, výstavba společensko-sportovního areálu

obec Skršín

70.000 Kč

Rekonstrukce šachetní budovy s těžní věží

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

100.000 Kč

Vstup do areálu - vrátnice

HIPODROM MOST a.s.

80.000 Kč

Procházky revitalizovanou krajinou Podkrušnohoří

Okresní Hospodářská komora Most

0 Kč

Řemesla a jak se co dělá

Okresní Hospodářská komora Most

50.000 Kč

„Informační centrum Krušného hory – Klíny“

Komise pro oblast cestovního ruchu HSRM

0 Kč

 

 

Celkem: 300.000 Kč

 

III. na základě doporučení odborné komise (04/10/FP) rozhodlo o hledání možnosti podpory projektu „Informační centrum Krušného hory – Klíny“ z prostředků HSRM

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 6.: Globální plán revitalizace SZČ

Ing. Vozka informoval přítomné o probíhající aktualizaci GPR SZČ a vyzval zaúkolované zástupce HSRM, aby dodali podklady pro aktualizaci. Aktualizovaný materiál bude Ing. Veverková předkládat na únorovém jednání HSR-ÚK.

 

Usnesení 17/10: Globální plán revitalizace SZČ

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí postup při aktualizaci Globálního plánu revitalizace pro roky 2010-2015

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 7.: Různé

 

Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Ing. Vozka připomněl konání Konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se uskuteční 17. 2. 2010 na Magistrátu města Most. Ing. Jung informoval o zasedání Hospodářského výboru parlamentu ČR, který bude v předvečer konference v Mostě zasedat 16. 2. 2010.

 

Usnesení 18/10: Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o přípravách konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

Informace z jednání HSR-ÚK

Ing. Vozka informoval o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2010. Předsednictvo projednávalo žádost o připomínkování Strategie udržitelného rozvoje ÚK, Globální plán revitalizace atd.

 

Usnesení 19/10: Informace z jednání HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání Předsednictva HSR-ÚK

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

Odborné komise HSRM

Předsedové jednotlivých komisí byli vyzváni k předložení návrhu programu a akcí komise pro rok 2010.

 

Usnesení 20/10: Odborné komise HSRM

Předsednictvo HSRM

ukládá předsedům jednotlivých odborných komisí HSRM předložit na následujícím jednání HSRM

návrh programu a akcí komise pro rok 2010

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

V rámci bodu Různé:

- M. Suchý informoval o dobré prezentaci Mostu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2010 v Praze. Ing. Vozka k tomu doplnil, že v kategorii o nejpůsobivější expozici do 60 m2 se stánek města Most umístil na 3. místě. Na předních místech se umístila síť řeckých hotelů Mitsis Hotels a Švýcarsko. Celkem se prezentovalo 850 vystavovatelů z 50 zemí světa.

- Ing. Jung sdělil, že Krajská hospodářská komora bude samostatně zvát na konzultace krajské lídry zásadních politických stran k prezentaci svých volebních programů týkající se podnikání a hospodářství. Nebude tedy tak činit ve spolupráci a prostřednictvím HSR-ÚK. Ing. Veverková na minulém jednání projevila zájem vyzvat lídry politických stran k prezentování jejich stanoviska ke SEK a rovněž je požádat o podporu GPR.

 

Následující jednání HSRM se uskuteční dne 8. 3. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung