Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

91.

U S N E S E N Í

z 91. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 11. 1. 2010 od 11:00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila Ing. Helena Veverková

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2. Procedurální otázky

Navržení zástupce HSRM do Správní rady Podkrušnohorského technického muzea

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3. Globální plán revitalizace SZČ

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4. Vyhlášení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5. Různé

Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

 

ZÁVĚR

 

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·         

Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

 

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

 

Úkol trvá v bodě IV. (uložení Ing. Veverkové ve spolupráci s Ing. Veselým, MBA doplnit dotazníkové šetření)

 

(uložení Ing. Veverkové zajistit schválení úpravy Statutu HSRM u MV ČR)

Splněno, bude vypuštěno ze sledování

 

 

(uložení JUDr. Volákovi ve spolupráci s OK pro RLZ předložit konkrétní aktualizované body v oblasti zaměstnanosti do GPR SZČ)

Splněno, bude vypuštěno ze sledování

 

 

(doporučení vedení města Most zvážit přijetí společného návrhu OHK Most a HSRM na jmenování poradního orgánu CRT)

Splněno, bude vypuštěno ze sledování

 

 

 

 

Tajemnice pí Šifaldová uvedla, že v zápisu z jednání Sněmu HSRM nebyla přesně zaznamenána informace předsedy OHK Ing. Junga ohledně daru pro dětský domov. Dar byl poskytnut Dětskému domovu Hora Sv. Kateřiny, nikoliv Dětskému domovu Most.

 

 

Usnesení 01/10: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

 

Navržení zástupce do Správní rady Podkrušnohorského technického muzea

Ing. Veverková informovala o konci funkčního období Správní rady PTM, z tohoto důvodu přijalo Předsednictvo usnesení, kterým i nadále navrhuje dosavadní zástupce HSRM do Správní rady PTM. HSRM v tomto orgánu doposud zastupovaly a i nadále jsou navrhovány JUDr. Hana Jeníčková a Ing. Helena Veverková.

 

Usnesení 02/10: Navržení zástupce do Správní rady Podkrušnohorského technického muzea

Předsednictvo HSRM

schvaluje JUDr. Hanu Jeníčkovou a Ing. Helenu Veverkovou jako zástupkyně HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea Most pro nové funkční období

 

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

K bodu 3.: Globální plán revitalizace SZČ

Ing. Veverková shrnula dosavadní aktivity týkající se GPR a zdůvodnila nutnost nového doplnění priorit pro další období. V této souvislosti požádala členy rozšířeného Výkonného výboru HSRM, aby v rámci své gesce připravili vyhodnocení jednotlivých priorit GPR a návrhy konkrétních témat GPR pro období 2010-2015. Předsedkyně odkázala přítomné na dokumenty uveřejněné na webu HSR-ÚK (průzkum veřejného mínění, dotazníkové šetření HSRM, GPR včetně dodatků), tyto materiály mohou posloužit jako podklad při formování priorit GPR.

Diskutována dále byla otázka materiálu „Strategie udržitelného rozvoje ÚK“. Ing. Jung navrhl oslovit prostřednictvím HSR-ÚK hetmanku ÚK a sdělit jí zájem HSR-ÚK o podání stanoviska k uvedenému materiálu. Pracovní materiál Strategie udržitelného rozvoje ÚK je dostupný na http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98527&query=sur&p1=84858.

Ing. Veverková sdělila, že se zástupci HSR-ÚK na jednání se zástupci Rady ÚK dohodli na spolupráci při prosazování priorit společných oběma stranám.

 

 

Usnesení 03/10: Globální plán revitalizace SZČ

Předsednictvo HSRM

I. schvaluje postup vyhodnocení GPR schváleného UV č. 122 ze dne 2.2.2000 pro období do roku 2010

II. ukládá gestorům HSRM a předsedům odborných komisí vyhodnotit jednotlivé priority GPR do roku 2009 a připravit návrh konkrétních témat GPR pro období 2010 – 2015 v termínu do 31.1.2010

III. ukládá předsedkyni Ing. Veverkové předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR

IV. ukládá tajemnici pí Šifaldové prověřit dostupnost pracovního materiálu „Strategie udržitelného rozvoje ÚK“

V. ukládá předsedkyni Ing. Veverkové požádat na jednání HSR-ÚK předsedu JUDr. Falbra, aby písemně oslovil hejtmanku ÚK s žádostí o oficiální předložení pracovního materiálu „Strategie udržitelného rozvoje ÚK“ k připomínkovému řízení HSR-ÚK

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Vyhlášení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Sněm HSRM odsouhlasil v rámci schvalování rozpočtu na rok 2010 částku 500tis. Kč na podporu projektů z fondu HSRM. V roce 2010 jsou plánovány dvě výzvy na podporu projektů členských firem. První výzva na celkovou částku 300 tis. Kč bude vyhlášena 12.1.2010, dodávání žádostí je možné do 2. 2. 2010 dle podmínek uvedených v příloze tohoto zápisu. Druhá výzva bude vyhlášena po kontrole naplňování rozpočtu HSRM, především v příjmové položce „členské příspěvky“, a to v červnu roku 2010. První výzva bude vyhodnocena na jednání Předsednictva HSRM dne 8. 2. 2010.

V této souvislosti Předsednictvo rovněž jmenovalo členy Odborné komise pro hodnocení předložených žádostí. Tajemnice bude informovat členy komise o termínu zasedání, předpokládaný termín je 3. 2. 2010.

 

 

Usnesení 04/10: Vyhlášení výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. schvaluje v souladu s usnesením Sněmu č. 18/09/S ze dne 14.12.2009 výzvu pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč

II. schvaluje pravidla pro poskytnutí dotace z fondu HSRM

III. schvaluje členy Odborné komise pro hodnocení předložených žádostí ve složení: Ing. V. Vozka, Ing. M. Dykas, Ing. R. Jung, Ing. O. Malý, M. Suchý, Ing. S. Štýs, DrSc.

IV. ukládá odborné komisi předložit do jednání Předsednictva dne 8. 2. 2010 závěr hodnocení předložených nabídek

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

 

K bodu 5.: Různé

 

5.1 Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Ing. Veverková informovala o vývoji příprav konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se uskuteční v Mostě dne 17. 2. 2009. Na jednání pozvala všechny členy HSRM i zástupce tisku.

 

Usnesení 5/10: Informace k připravované konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí průběžné informace k přípravě konference „Energetická bezpečnost EU a životní

prostředí“

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

5.2 Informace o korespondenci mezi SOO Czech Coal Group a předsedou ČSSD Ing. Paroubkem

Předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group p. Franta informoval přítomné o dopisu zaslaném předsedovi ČSSD Ing. Paroubkovi, kterého oslovil v souvislosti s naléhavostí řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti a tím souvisejícím nárůstem kriminality a sociální nestability v regionu Most. V dopise SOO byla vyjádřena nespokojenost s reakcí ČSSD na aktualizovanou Státní energetickou koncepci, a to především s ohledem na skutečnost, že Ing. Paroubek je v tomto regionu lídrem kandidátky sociální demokracie. V odpovědi se Ing. Paroubek vyjádřil ve smyslu, že návrh SEK není z jejich pohledu koncepčně dopracovaný především z hlediska rozvoje energetiky v návaznosti na EU a také z hlediska bilance primárních energetických zdrojů. Dále sdělil názor ČSSD, že k případnému prolomení limitů těžby v lomu ČSA může dojít až na základě většinového souhlasu občanů vyjádřeného v krajském referendu s garancí účinnějšího využití tohoto uhlí.

 

 

Usnesení 6/10: Informace o korespondenci mezi SOO Czech Coal Group a předsedou ČSSD Ing. Paroubkem

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci předsedy SOO Czech Coal Group o zaslání dopisu Ing. J. Paroubkovi, předsedovi ČSSD a lídrovi kandidátky v ÚK a jeho odpověď k problematice návrhu Státní energetické koncepce

II.                  ukládá předsedkyni Ing. Veverkové zajistit v rámci HSR-ÚK pozvání rozhodujících lídrů

politických stran na otevřené jednání HSR-ÚK s žádostí o přednesení jejich stanoviska k návrhu Státní energetické koncepce.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

5.3 Představení materiálů Mýty a fakta OHK Most

Předseda OHK Most Ing. Jung představil přítomným materiály Mýty a fakta o teplárenství v České republice, Mýty a fakta o jaderné energetice a Mýty a fakta o územních a ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku. Tyto materiály zpracovala Odborná sekce – Energetika při OHK v Mostě. Ing. Jung sdělil, že se dále připravují i další stejně zpracované materiály na téma problematika paliv, obnovitelné zdroje a tvorba cen energií pro konečné spotřebitele. Základním úkolem při vytváření těchto materiálů bylo přednést srozumitelnou formou uvedenou problematiku.

 

 

Usnesení 7/10: Představení materiálů Mýty a fakta OHK Most

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí materiály zpracované Odbornou sekcí – Energetika při OHK Most: Mýty a fakta o územních a ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku, Mýty a fakta o teplárenství v České republice, Mýty a fakta o jaderné energetice.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

5.4 Navržení zástupce do poradního orgánu CRT

Ing. Vozka sdělil, že Město Most souhlasí s návrhem OHK Most a HSRM na jmenování poradního orgánu CRT. V této souvislosti HSRM přijalo usnesení navrhující zástupce HSRM do poradního orgánu CRT. HSRM bude zastupovat Z. Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Mostě. Zástupcem HSRM s tzv. volným přístupem bude Ing. H. Veverková, případně G. Nekolová.

 

Usnesení 8/10: Navržení zástupce do poradního orgánu CRT

Předsednictvo HSRM

navrhuje Z. Jakše zástupcem HSRM v poradním orgánu CRT

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

5.5 Termíny jednání Výkonného výboru HSRM

Dosavadní jednání Výkonného výboru bylo svoláváno operativně, s ohledem na rozšíření členů Výkonného výboru navrhla Ing. Veverková stanovit pevné termíny tohoto jednání. Tajemnice obešle dotčené osoby s návrhem harmonogramu jednání VV pro rok 2010.

 

 

Usnesení 9/10: Termíny jednání Výkonného výboru HSRM

Předsednictvo HSRM

ukládá tajemnici pí Šifaldové organizačně zajistit jednání Výkonného výboru HSRM

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

5.6 Příspěvek ředitele Hipodromu Most

M. Suchý navrhl finanční podporu záměru zřízení tzv. ubytovací agentury, a to z financí CRT ve výši cca. 50 tis. Kč, jedná se o peníze převedené v rámci hospodaření z původního CRT zpět na účet nového CRT. Toto bude předloženo do jednání komise CRT.

M. Suchý se dále dotazoval, zda existuje ucelená představa o využití pozemků kolem napouštěného jezera „Most“, bývalého lomu Ležáky. Předsednictvo se shodlo na tom, že by v rámci jednání HSRM měla být ředitelem Palivového komitátu Ústí, s.p. Ing. Lencem předložena prezentace zaměřená na přehled záměrů dotčeného území.

 

 

Usnesení 10/10: Příspěvek ředitele Hipodromu Most

Předsednictvo HSRM

ukládá primátorovi města Most Ing. Vozkovi předložit ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí, s.p. na březnové zasedání HSRM strategické záměry rozvoje území v okolí napouštěného jezera „Most“

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

Následující jednání HSRM se uskuteční dne 8. 2. 2010 od 11:00 hod. v Mostě.

 

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka