Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

90.

U S N E S E N Í

z 90. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 9. 11. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

1. Představení SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

předkládá Ing. Vladimíra Ilievová, ředitelka školy

 

2. Projekce filmu „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“

uvede Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

 

3. Vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené OHK Most, člena HSRM

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK

 

4. Kontrola plnění usnesení /příloha č. 1/

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

5. Procedurální otázky

5.1 Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

5.2 Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2010 a finančního řádu HSRM pro rok 2010 /příloha č. 2/

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

5.3 Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2009 /příloha č. 3/

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

6. Stanovisko HSR-ÚK k materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“ /příloha č. 4/

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

7. Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Představení SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

Novou střední školu v Mostě představila její ředitelka Ing. Vladimíra Ilievová. Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o. má za cíl produkovat absolventy, kteří budou konkurenceschopní na trhu práce. Škola nabízí profesionalitu, netradiční přístupy, nejmodernější výuku, zaměřuje se i na multikulturalismus, gender politiku, nabízí výuku netradičních jazyků jako japonština a čínština apod. V rámci školy je nabízen obor „Veřejnosprávní činnost“ se specializací na diplomatické služby a PR a veřejnou správu, dále obor „Bezpečnostně právní činnost“, který vychovává pracovníky s předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR či ozbrojených sborů a sil. Dalším oborem je “Ekonomika a podnikání”, absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jako ekonomové, referenti marketingu, obchodní zástupci nebo manažeři v oblasti obchodu nebo služeb, případně jako účetní.

Ředitelka seznámila přítomné s problémy při zakládání školy a vyjádřila svou radost z toho, že její záměr se nakonec zrealizoval. Poděkovala Ing. Jitce Benešové, ředitelce Regionálního střediska výchovy a vzdělávání, s.r.o., která poskytla škole prostory.

Ing. Benešová členům HSRM stručně představila organizaci, kterou zastupuje a nabídla možnost využití budovy pro konání různých akcí, rovněž informovala o možnosti ubytování v rámci budovy.

 

Usnesení 49/09: Představení SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí představení školy a informace Ing. Vladimíry Ilievové, ředitelky o SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

K bodu 2.: Projekce filmu „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“

Součástí jednání bylo představení a projekce filmu „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“. Dokument okomentoval Ing. Stanislav Štýs, DrSc., který přišel s myšlenkou realizace tohoto filmu. Jedná se o snímek zobrazující znovuobnovení a netradiční vznik krajiny na Mostecku a v okolí. Cílem dokumentu je zajímavou a srozumitelnou formou ukázat přeměnu těžebních lokalit na působivou krajinu. Ing. Stanislav Štýs, DrSc. sdělil, že jeho cílem je snímek dostat do širokého povědomí a věří, že se podaří film distribuovat do škol v rámci celé ČR a dále má zájem zajistit německou a anglickou verzi pro prezentaci i mimo republiku.

 

Usnesení 50/09: Projekce filmu „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“

Předsednictvo HSRM

děkuje Ing. Stanislavu Štýsovi za představení filmu „Černobílá barevná aneb Metamorfózy severních Čech“ a slíbilo podporu při presentaci ve školství

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

K bodu 3.: Vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené OHK Most, člena HSRM

Předseda Představenstva OHK Most Ing. Rudolf Jung seznámil přítomné s výsledky fotografické soutěže „Prázdniny s fotoaparátem“. Snímky se měly orientovat na faunu a floru Mostecka. Účastnilo se celkem 22 osob ve 2 kategoriích. Fotografie budu vystaveny v Městské knihovně a následně archivovány v Oblastním muzeu, k dispozici budou i v kanceláři OHK Most, na webu OHK a připraveno bude CD s jejich prezentací. Přílohou tohoto usnesení je tisková zpráva k této akci.

 

Usnesení 51/09: Vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené OHK Most, člena HSRM

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí výsledky fotografické soutěže „Životní prostředí v oblasti SZ Čech“ a blahopřeje úspěšným autorům.

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Kontrola plnění usnesení

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·        Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

  • Usnesení 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

  • Usnesení 34/09: (nahrazující usnesení č. 16/09)

Úkol trvá (uložení Ing. Veverkové informovat Předsednictvo o průběhu a závěrech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí)

- Ing. Veverková informovala o přesunu termínu konání konference na únor 2010

 

  • Usnesení 37/09: Aktualizace GPR SZ Čech

Úkol trvá v bodě IV. (uložení Ing. Veverkové ve spolupráci s Ing. Veselým, MBA doplnit dotazníkové šetření)

Úkol trvá v bodě VI. (uložení Ing. Veverkové zajistit schválení úpravy Statutu HSRM u MV ČR)

 

  • Usnesení 42/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

  • Usnesení 43/09: Přijetí nového člena VŠB – Technická univerzita v Mostě

Úkol splněn

 

  • Usnesení 44/09: Přijetí nového člena Ing. Petr Heger, Most

Úkol splněn

 

  • Usnesení 45/09: Změna zástupce společnosti Lesy ČR, s.p. v HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení 46/09: Příspěvek komise pro RLZ při HSRM

Úkol trvá v bodě IV. (uložení JUDr. Volákovi ve spolupráci s OK pro RLZ předložit konkrétní aktualizované body v oblasti zaměstnanosti do GPR SZČ)

- JUDr. Volák informoval, že tento materiál je již v bodech připraven a přislíbil dát tuto první verzi Ing. Veverkové k dispozici jako podklad na jednání s Radou ÚK, dodatečně bude rozpracován.

 

  • Usnesení 47/09: Naplňování doporučené strategie CRT Most

Návrh na změnu usnesení:

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci ředitelky CRT Libuše Novotné Pokorné k materiálu „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Mostu a Mostecka na roky 2009-2013“, včetně předloženého seznamu členů Poradního orgánu ředitelky CRT

II. schvaluje materiál předložený OHK Most a předsedou Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM „Návrh OHK na ustanovení a obsazení Poradního orgánu CRT“

III. doporučuje vedení města Most zvážit přijetí společného návrhu OHK Most a HSRM na jmenování poradního orgánu CRT pod vedením ředitelky CRT

 

  • Usnesení 48/09: Informace o čerpání dotace z fondu HSRM na podporu projektů

Úkol splněn

 

 

 

 

Usnesení 52/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

Usnesení 53/09: Revokace usnesení č. 47/09

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci ředitelky CRT Libuše Novotné Pokorné k materiálu „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Mostu a Mostecka na roky 2009-2013“, včetně předloženého seznamu členů Poradního orgánu ředitelky CRT

II. schvaluje materiál předložený OHK Most a předsedou Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM „Návrh OHK na ustanovení a obsazení Poradního orgánu CRT“

III. doporučuje vedení města Most zvážit přijetí společného návrhu OHK Most a HSRM na jmenování poradního orgánu CRT pod vedením ředitelky CRT

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

K bodu 5.: Procedurální otázky

 

5.1 Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo schválilo předložený návrh programu jednání Sněmu HSRM, stanovilo termín zasedání na 14. 12. 2009 a místo v prostorách areálu Benedikt v Mostě.

 

Usnesení 54/09: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. stanovuje termín a místo konání Sněmu HSRM na 14. 12. 2009 od 11.00 hodin v areálu

Benedikt, Most

II. navrhuje program jednání Sněmu HSRM:

1. Schválení programu jednání Sněmu

2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 8. 6. 2009

4. Procedurální otázky

4.1 Změna Stanov HSRM

5. Informace o činnosti HSRM v roce 2009

6. Informace o průběžném hospodaření HSRM za období leden až listopad 2009

7. Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2010, schválení finančního řádu pro rok 2010

8. Návrhy nosných témat pro rok 2010

9. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2010

10. Prezentace průzkumu „Názory občanů ÚK na vybrané ekonomické a sociální problémy

regionu“

11. Různé

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

5.2 Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2010 a finančního řádu HSRM pro rok 2010

Předsednictvo vyslechlo informaci Předsedy Finanční komise Ing. Miroslava Dykase k navrženému rozpočtu HSRM pro rok 2010 a k návrhu Finančního řádu pro rok 2010. Návrh rozpočtu zohledňuje skutečné čerpání ke konci 3. čtvrtletí 2009 a očekávané výdaje v roce 2010. Finanční řád zůstává oproti předchozím letům nezměněn. Návrhy budou předloženy Sněmu HSRM.

 

Usnesení 55/09: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2010 a finančního řádu HSRM pro rok 2010

Předsednictvo HSRM

I. doporučuje Sněmu HSRM schválit návrh rozpočtu HSRM pro rok 2010

II. doporučuje Sněmu HSRM schválit návrh Finančního řádu HSRM pro rok 2010

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

5.3 Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2009

Předseda finanční komise Ing. Miroslav Dykas seznámil členy HSRM s vývojem hospodaření HSRM k 30. 9. 2009. Vysvětlit přečerpání několika položek a konstatoval, že jinak bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem HSRM pro rok 2009.

 

Usnesení 56/09: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2009

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30. 9. 2009

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

K bodu 6.: Stanovisko HSR-ÚK k materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“

Kancelář HSR-ÚK na základě smlouvy o spolupráci s KÚ ÚK obdržela žádost KÚ o vyjádření k „Aktualizaci státní energetické koncepce“. HSR-ÚK přijala stanovisko k tomuto materiálu, který následně rozeslala na KÚ ÚK k rukám hejtmanky a na odbor legislativně právní, dále poslancovi Ing. J. Paroubkovi a na MPO ministrovi Ing. V. Tošovskému. Stanovisko HSR-ÚK projednala Komise pro energetickou politiku při HSRM a doporučila Předsednictvu HSRM toto stanovisko podpořit, jelikož vystihuje dlouhodobé názory HSRM. Předsednictvo HSRM se rovněž seznámilo se stanovisky k aktualizované koncepci HK ČR, OHK Most, Sdružení odborových organizací Czech Coal Group a Svazu průmyslu a dopravy ČR a i jejich stanoviska podporuje. Veškerá stanoviska byla součástí materiálů předložených na jednání (mimo stanoviska OHK Most a HK ČR, která jsou přílohou tohoto usnesení).

K této problematice se uskutečnila obsáhlá diskuze.

Ing. Jung informoval o pracovním setkání dne 7. 12. 2009 s poslanci, senátory, starosty a primátory našeho regionu na téma energetická politika státu, zde bude představeno stanovisko OHK Most a stanovisko HSR, dále zde bude představen materiál mapující mýty a fakta o teplárenství.

Pan poslanec Červenka sdělil, že je třeba v této záležitosti postupovat systémově a předpokládá, že současná vláda nebude o energetice rozhodovat a přenechá toto vládě vzniklé z voleb.

J. Franta (SOO CCG) krátce komentoval stanovisko jejich organizace a informoval o písemné reakci premiéra J. Fischera ze dne 4. 11. 2009 na tuto problematiku. Premiér reagoval všeobecně, sdělil, že se pokusí přijmout celospolečensky přijatelné rozhodnutí.

Ing. Jung se zmínil o stanovisku podniku Severočeské doly, které se vyjadřují především k limitům těžby.

Ing. Veverková informovala o schůzce s Radou ÚK dne 18. 11. 2009 a sdělila, že na tomto jednání budou stanoveny některé společné priority, zde by měla být zahrnuta i energetika a věří ve společný postup s krajem. Dále sdělila, že je třeba položit otázku, co lidem nabízejí zelení aktivisté jako alternativu, jak jsou schopni podporovat města a jejich občany ve smyslu podpor, které zajišťují uhelné společnosti. Připomněla i podporu HSRM, která zajistila 15 mld. korun na rekultivace území poškozeného těžbou.

JUDr. Volák prezentoval na jednání stanovisko města Litvínov. Ing. Valvoda navrhoval zapojit i oblastní politiky a rozšířit argumentaci. RSDr. Balín sdělil, že je třeba klást důraz na to, že se jedná o energetické zabezpečení 10. milionů občanů ČR. Ing. Heger sdělil, že odpor některých občanů k prolomení limitů vnímá i pozitivně z toho hlediska, že toto dává prostor pro vyjednávání náhrad.

 

Usnesení 57/09:

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí a na doporučení Komise pro energetickou politiku při HSRM schvaluje stanovisko HSR-ÚK k materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“

II. bere na vědomí a podporuje stanoviska Sdružení odborových organizací Czech Coal Group, OHK Most, HK ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR k materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“

III. žádá Vládu ČR, aby bez zbytečného prodlení schválila novou verzi Státní energetické koncepce

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 1

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

 

 

K bodu 7.: Různé

V bodě různé nebyla projednávána žádná témata

 

 

 

Následující jednání HSRM bude Sněm HSRM a uskuteční se dne 14. 12. 2009 od 11:00 hod. v Mostě v areálu Benedikt.

 

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka