Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

89.

U S N E S E N Í

 

z 89. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 12. 10. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

 

1. Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2. Procedurální otázky

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

2.1 Přijetí nového člena VŠB – Technická univerzita v Mostě

2.2 Přijetí nového člena Ing. Petr Heger, Most

2.3 Změna zástupce společnosti Lesy ČR, s.p. v HSRM

 

3. Příspěvek Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM

předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda komise

3.1 Plnění priorit komise

3.2 Aktualizace členů komise

3.3 Informace o současném stavu zaměstnanosti na Mostecku

 

4. Naplňování doporučené strategie CRT Most

předkládá pí Libuše Novotná Pokorná, ředitelka CRTM

 

5. Různé

Informace o čerpání dotace z fondu HSRM na podporu projektů

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·        Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

 • Usnesení 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Úkol splněn

 

 • Usnesení 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

 

 • Usnesení 33/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

 • Usnesení 34/09: (nahrazující usnesení č. 16/09)

Úkol trvá (uloženo Ing. Veverkové informovat Předsednictvo o průběhu a závěrech konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí, která se bude konat 5. 11. 2009)

 

 • Usnesení 35/09: Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM

Úkol splněn

 

 • Usnesení 36/09: Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM – volba funkcí

Úkol splněn

 

 • Usnesení 37/09: Aktualizace GPR SZ Čech

Úkol trvá v bodě IV. (uloženo Ing. Veverkové ve spolupráci s Ing. Veselým, MBA doplnit dotazníkové šetření)

Úkol trvá v bodě VI. (uloženo Ing. Veverkové zajistit schválení úpravy Statutu HSRM u MV ČR)

 

 • Usnesení 38/09: Poskytnutí finanční pomoci oblastem zasaženým povodněmi

Úkol splněn

 

 • Usnesení 39/09: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30.6.2009

Úkol splněn

 

 • Usnesení 40/09: Informace o srazu Citroenů 2CV na Hipodromu

Úkol splněn

 

 • Usnesení 41/09: Dopad hospodářské krize na rozvoj hospodaření měst a obcí

Úkol splněn

 

 

 

Usnesení 42/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

V rámci procedurálních záležitostí byli přijati dva noví členové do HSRM a provedena změna zastupování jedné organizace.

Přijata byla VŠB – Technická univerzita v Mostě, kterou bude v HSRM zastupovat Ing. Miroslav Seidl. Dále byla přijata fyzická osoba Ing. Petr Heger. Byla provedena změna zástupce společnosti Lesy ČR, s.p., tuto společnost bude nyní zastupovat Ing. Radek Braum.

 

 

Usnesení 43/09: Přijetí nového člena VŠB – Technická univerzita v Mostě

Předsednictvo HSRM

schvaluje členství VŠB – Technická univerzita v Mostě jako externího partnera HSRM. Zástupcem organizace bude v HSRM Ing. Miroslav Seidl

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

Usnesení 44/09: Přijetí nového člena Ing. Petr Heger, Most

Předsednictvo HSRM

schvaluje členství Ing. Petra Hegera, Vtelno 119, 434 01 Most jako fyzické osoby v HSRM.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

Usnesení 45/09: Změna zástupce společnosti Lesy ČR, s.p. v HSRM

Předsednictvo HSRM

I. schvaluje návrh společnosti Lesy ČR, s.p. na nového zástupce v HSRM. Lesy ČR bude zastupovat Ing. Radek Braum

II. dosavadnímu zástupci Ing. Janu Ferklovi děkuje za spolupráci

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

 

 

K bodu 3.: Příspěvek Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM

Ředitel Úřadu práce v Mostě a předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Oldřich Malý seznámil přítomné s prověrkou plnění priorit komise, která se uskutečnila v rámci posledních dvou zasedání komise. Přehled plnění priorit je přílohou tohoto zápisu. Předložil rovněž aktualizovaný seznam členů komise, který Předsednictvo schválilo. Při této příležitosti požádal Ing. Malý starostu Litvínova JUDr. Voláka o navržení zástupce města Litvínov do komise.

Dále informoval o současné situaci v zaměstnanosti. ÚP v Mostě eviduje 9.999 osob bez práce (16,49%). Po odečtu osob zahrnutých do rekvalifikačních programů a osob s nekolidujícím zaměstnáním jde cca. o 8.000 lidí bez práce.

Ing. Malý informoval o praxi s nekolidujícího zaměstnání, kdy je tato možnost zneužívána. Umožňuje to především lhůta v povinnosti hlásit úřadu práce konec pracovního poměru, která je 8 dnů. O zneužívání této možnosti mluví například vybrané částky na pokutách. Přesto, že kontroly úřadu jsou dvojnásobné, v letošním roce se vybralo pouze 800 tis. Kč, v roce 2008 se vybralo 2 mil. Kč. Dále z původních 440 osob na nekol. zaměstnání je jich nyní 1500, v jiných okresech jsou nárůsty ještě dramatičtější. ÚP na toto reagoval opatřením, když zaměstnavatelé, kteří mají nad 5 zaměstnanců na nekolidující zaměstnání jsou hlášeni na Finanční úřad k posouzení. ÚP připomínkoval nekolidující zaměstnání, navrhuje omezit toto časově (u jednoho zaměstnavatele max. 3 měsíce na nekolidující zaměstnání a nadále klasická pracovní smlouva) a dále navržení povinnosti hlásit nástup do zaměstnání zaměstnavatelem, nikoliv zaměstnancem. Ing. Malý konstatoval, že novely zákona bohužel přispěly ke zvýšení zneužívání sociálních podpor ze strany zaměstnavatelů.

Ing. Malý informoval o nulové toleranci ze strany města Litvínov, které tímto přístupem řeší problematiku se sociálně nepřizpůsobivými občany.

Ing. Vozka informoval o dobrých zkušenostech se zaměstnáváním osob v evidenci ÚP, ve veřejných službách denně pomáhá cca. 100 lidí. Sdělil, že do této činnosti by se rádo zapojilo více organizací, které jsou schopny využít tyto pracovníky i na více jak 20 hodin. JUDr. Volák doplnil své zkušenosti. Sdělil, že toto může využívat cca. 776 evidovaných osob, z toho toto využije a reálně nastoupí cca. 170 osob, zbylé osoby se prokazují neschopností pracovat a nereagují na kontroly, vnímá je jako osoby, které pracovat nechtějí, jelikož je tato možnost dostatečně nemotivuje. Ing. Malý sdělil, že s takovýmito osobami může ÚP pracovat, případně je vyloučit z pobírání sociálních dávek. Přítomní se shodli na nutnosti upravit finanční parametry práce ve veřejných službách a rozšíření subjektů, kteří mohou zapojování do veřejných služeb využít.

Dále Ing. Malý zmínil veliký problém a příčinu toho, proč lidé nechtějí pracovat. Příčinou jsou vysoké dluhy, kdy evidovaní klienti ÚP mají na svou osobu i několik exekucí na příjem. V současné době jde o objem cca. 60 mil. korun měsíčně, které spadají do těchto exekucí ze sociálních dávek. ÚP nevyplatí ze sociálních dávek celý objem, jelikož úhrada některých dluhů nemůže být kryta ze sociálních dávek. Ing. Malý se domnívá, že k řešení by přispěla možnost oddálit první platbu exekuce o několik měsíců a nadále využít splátkového kalendáře. V této souvislosti informoval JUDr. Falbr o přípravě projektu pro Ostravsko a Mostecko „Finanční gramotnost“. V rámci tohoto projektu budou lidé informování o rizikách spojených se zadlužováním. Ing. Jung informoval, že zadlužování lidí byl důvod, proč OHK odmítla tzv. šrotovné.

Ing. Malý nastínil i problematiku spojenou s případným zákazem prolomení těžebních limitů. Toto se v nezaměstnanosti projeví velice kritickou situací v regionu a rovněž prosperita firem vázaných na těžební odvětví bude nepříznivě dotčena. Ing. Jung zdůraznil, že v této souvislosti je nutná pravidelná osvěta.

Ředitel ÚP informoval, že je důležitá změna postoje vlády, o připomínkách a návrzích ÚP byli informování ministr JUDr. Šimerka, Mgr. Gandalovič i Ing. Paroubek.

Ing. Veverková konstatovala, že v uvedeném má ÚP, OHK i HSRM stejné názory a vyzvala v souvislosti s rozdělením odpovědností v navrženém rozšíření Výkonného výboru HSRM JUDr. Voláka a dále zástupce OK pro RLZ o konkrétní definování návrhů na úpravu legislativy jako podklad pro prioritu aktualizovaného GPR.

 

 

 

 

Usnesení 46/09: Příspěvek Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informace o plnění priorit komise

II. schvaluje aktualizovaný seznam členů komise

III. bere na vědomí informace o současném stavu zaměstnanosti na Mostecku

IV. ukládá JUDr. Volákovi ve spolupráci s OK pro RLZ předložit konkrétní aktualizované body v oblasti zaměstnanosti do GPR ZČ

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Naplňování doporučené strategie CRT Most

Ředitelka Centra rozvoje turismu Most pí Libuše Novotná Pokorná v souvislosti s usnesením HSRM č. 19/09 ze dne 9. 3. 2009 představila přítomným obsazení Poradního orgánu ředitelky CRT a dále materiál „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Mostu a Mostecka na roky 2009 – 2013“. Tento materiál je k dispozici na webových stránkách HSRM.

CRTM naplňuje koncepci spoluprací s Ústeckým krajem, přizváno bylo do pracovní komise pro novou koncepci Ústeckého kraje, od 1.9 se CRTM stalo koordinátorem pro oblast Podkrušnohoří.

Předkládaná koncepce byla schválena Radou města Most. Ing. Vozka sdělil, že tento materiál má být podkladem pro každoroční vypracování pracovního materiálu, který bude obsahovat konkrétní záměry CRTM.

Pí Novotná Pokorná sdělila, že Poradní orgán byl po konzultaci s primátorem složen z osob, které zastupují zakladatele CRT, zástupce měst Most a Litvínov, osoby zastupující hotely a restaurace, osoby pro hudební a společenské dění a osoby pro česko-německé vztahy.

Předseda OHK Most Ing. Jung seznámil přítomné s návrhem OHK, který vypracoval společně s ředitelem Hipodromu Most a předsedou komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM p. Suchým. Návrh se týká doplnění Poradního orgánu CRTM. Dále doporučil pí Novotné Pokorné aktualizovat dokument „Analýza současného cestovního ruchu na Mostecku“ a dokument „Hodnocení památek na Mostecku“. Dále poukázal na to, že předložená koncepce rozvoje cestovního ruchu musí obsahovat především návrhy jak problematiku řešit, nejen tuto problematiku popisovat.

Primátor města Most Ing. Vozka informoval o nutnosti definovat hranici kde končí činnost CRT a začíná prostředí podnikatelské.

P. Suchý sdělil, že I centrum je jen jedna z činností CRT a je třeba se zaměřit především na koncepční záležitosti, koordinaci plánování akcí v regionu, pomoc podnikatelům apod. Dále zdůraznil, že je třeba nominovat do Poradního orgánu takové zástupce, kteří budou aktivně a se zájmem spolupracovat.

Ing. Veverková vyslovila podporu HSRM materiálu OHK, který doporučuje rozšíření Poradního orgánu, vyzvala k najmenování konkrétních aktivních osob za jednotlivé instituce do Poradního orgánu ředitelky. Dále vyzvala k připravení konkrétního vymezení dlouhodobějších aktivit (se zahrnutím co podnikatelé očekávají od města Most a současně co městu nabízejí) a vyzvala k doplnění konkrétních aktivit z oblasti cestovního ruchu do GPR.

Na dotaz předložený členem HSRM Ing. Soldátem (prostřednictvím tajemnice, z jednání byl omluven) odpovídala ředitelka CRT. Položena byla otázka – proč je pro turistiku s výjimkou prázdnin uzavřena Flájská obora. Pí Novotná Pokorná sdělila, že toto je dáno řádem obory Fláje a tuto záležitost CRT projednávalo s Lesy ČR. Zástupci tohoto podniku sdělili, že otevření není třeba, jelikož okolo obory vedou jiné cesty. Tento dotaz může být znovu vznesen na následujícím zasedání HSRM v přítomnosti zástupce Lesů ČR.

Předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr poděkoval zástupci města Most za správu CRT, dále poděkoval pí Suché, bývalé ředitelce CRT a Dis. Nekolové, která byla koordinátorkou založení centra.

 

Usnesení 47/09: Naplňování doporučené strategie CRT Most

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci ředitelky CRT Libuše Novotné Pokorné k materiálu Koncepce rozvoje cestovního ruchu Mostu a Mostecka na roky 2009 – 2013

II. bere na vědomí předložený seznam členů Poradního orgánu ředitelky CRT Most

III. doporučuje ředitelce CRT zvážit zapracování společného návrhu OHKM a HSRM na doplnění poradního orgánu tak, aby se zohlednila aktivita členů sekce CR při OHK a CRT

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

 

 

 

K bodu 5.: Různé

 

Informace o čerpání dotace z fondu HSRM na podporu projektů

Ing. Veverková okomentovala předložený přehled čerpání dotací z fondu HSRM na podporu projektů a informovala o novém záměru HSRM na uvolnění dalších finančních prostředků z fondu ve výši 50 tis. korun na podporu projektů členských firem. Více bude předloženo na následujícím jednání Předsednictva HSRM.

 

Usnesení 48/09: Informace o čerpání dotace z fondu HSRM na podporu projektů

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí uvolnění finančních prostředků z fondu HSRM pro projekty úspěšných žadatelů Obec Skršín /100 000,- Kč/

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. /60 000,- Kč a 39 817,- Kč/

Hipodrom Most, a.s. /50 000,- Kč/

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno neschváleno

 

 

Informace k záměru převzetí panelových domů do vlastnictví obce Obrnice

Předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr informoval o problematice ve spojitosti se zahájením jednání o možném bezúplatném převodu vlastnictví tří panelových domů do vlastnictví obce Obrnice, o které usiluje zástupce obce starosta Zaspal. Jeho hlavním důvodem je nedostatek finančních prostředků a možnost ovlivňovat obsazování bytů problémovou sociální a národnostní skladbou obyvatel tak, aby zde nevznikl již hrozící tzv. „další Janov“. Po několika neúspěšných jednání v hledání řešení na MMR, MV, Úřadu vlády pro národnostní menšiny, ÚOHS a opakovaném navržení hledat řešení přes získání tzv. Notifikace od Evropské komise, která by zohlednila důvody k bezúplatnému převodu, bylo opakovaně žádáno u evropského komisaře o získání stanoviska Evropské komise, že se poskytuje notifikace s hodnocením, že se nejedná o veřejnou podporu, ale preventivní řešení sociálně vyloučené lokality.

 

 

 

 

Konání tiskové konference HSR-ÚK k závěrům výzkumu veřejného mínění

Ing. Veverková a JUDr. Falbr informovali o tiskové konferenci, která se bude konat dne 14. 10. 2009. Novinářům budou předloženy závěry z výzkumu veřejného mínění obyvatel Ústeckého kraje z oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví, školství, životního prostředí a další.

Závěry výzkumu mají sloužit jako podklad pro postavení nových priorit v aktualizovaném Globálním plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech. Má vydefinovat problematiku regionu, která bude v GPR zohledněna.

 

 

 

Následující jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 9. 11. 2009 od 11:00 hod. v Mostě v budově SŠ diplomacie a veřejné správy.

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka