Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

88.

U S N E S E N Í

 

z 88. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 14. 9. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2.      Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková

 

3.      Aktualizace Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ Čech

předkládá Ing. Helena Veverková

 

4.      Poskytnutí finanční pomoci oblastem zasaženým povodněmi

předkládá Ludmila Holadová, ředitelka KIS-ÚK

 

5. Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30.6.2009

předkládá Ing. Jiřina Dvořáková, členka Finanční komise

 

6. Různé

 

Informace o srazu Citroënů 2CV na Hipodromu

předkládá Miroslav Suchý, ředitel Hipodromu Most, a.s.

 

Dopad hospodářské krize na rozvoj hospodaření měst a obcí

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Most a JUDr. Daniel Volák, starosta města

Litvínov

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

- jelikož finanční prostředky budou uvolňovány v 1. pololetí roku 2010, informace k plnění tohoto bodu budou předloženy v září 2010

 

·        Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

- toto zasedání bude organizováno až po volbách, po obsazení funkce ministra práce a sociálních věcí

 

  • Usnesení 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Úkol splněn

 

Usnesení 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Úkol trvá v bodě II. (požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most)

- toto téma otevřou zástupci města Most a Litvínov na setkání starostů s hejtmankou ÚK, které se uskuteční dne 23. 9. 2009

 

  • Usnesení 29/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

  • Usnesení 30/09: Schválení návrhu loga HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení 31/09: Informace z přípravy konference k výročí založení HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení 32/09: Příprava Sněmu HSRM

Úkol splněn

 

 

Usnesení 33/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

Usnesení 34/09:

Předsednictvo HSRM

ukládá Ing. Heleně Veverkové informovat na listopadovém jednání Předsednictva o průběhu a

závěrech Konference „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“, která se bude konat dne 5. 11.

2009 pod záštitou OHK Most a HSRM

 

Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

K bodu 2.: Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM

Na posledním jednání Sněmu HSRM bylo jmenováno nové složení Předsednictva pro volební období 6. 9. 2009 až 6. 9. 2014. Na dnešním jednání bylo provedeno obsazení funkcí předsedy, místopředsedů a statutárního zástupce. RSDr. Balín, který byl jmenován předsedou volební komise předložil přítomným návrh na obsazení funkcí, které přijalo Předsednictvo per rollam. Na předsedu byla navržena pouze Ing. Veverková s počtem 12 hlasů, na prvního místopředsedu a zároveň statutárního zástupce byl navrhován Ing. Vozka s počtem 11 hlasů a Ing. Dundr s počtem 1 hlas. Na druhého místopředsedu byl navržen JUDr. Volák s počtem 9 hlasů a Ing. Jung s počtem 2 hlasy. Ing. Jung se kandidatury vzdal. Volba byla provedena veřejně a byl přijat návrh vycházející z usnesení per rollam.

 

 

Usnesení 35/09: Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí personální složení Předsednictva HSRM pro nové volební období, které bylo zvoleno usnesením Sněmu HSRM č. 11/09/S

II. schvaluje předložený volební řád upravující volbu Volební komise a volbu předsedy, místopředsedů a statutárního zástupce HSRM

III. zvolilo volební komisi ve složení :

předseda komise: RSDr. Vlastimil Balín

člen komise: Miroslav Suchý

člen komise: Jaroslav Knorre

Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

Usnesení 36/09: Volba předsedy, místopředsedů, statutárního zástupce HSRM

Předsednictvo HSRM

zvolilo předsedu: Ing. Helenu Veverkovou 12 – 0 - 1

1. místopředsedu a statutárního zástupce: Ing. Vlastimila Vozku 11 – 0 - 2 2. místopředsedu: JUDr. Daniela Voláka 12 – 0 - 1

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 3.: Aktualizace Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ Čech

Ing. Veverková informovala o důvodech zpracování materiálu „ Globální plán revitalizace pánevních oblastí SZ Čech“ a o jeho dalším vývoji. Popsala jednotlivé Dodatky tohoto materiálu a čtyři základní priority Dodatku č. 3. Rovněž informovala o formách financování jednotlivých priorit. Snahou HSRM bylo také využít části finančních prostředků z ekologické daňové reformy ve prospěch revitalizačních programů a resocializačních opatření k eliminaci důsledků škod vzniklých těžbou paliv a výrobou energií. Návrh byl podpořen UV č.631/2008 vyčleněním 800 mil. Kč ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky bohužel nebyly uvolněny. Dělení financí mělo probíhat na základě zhodnocení zatížení regionu z pohledu těžby a výroby energií. Pro region Severozápad bylo vyčleněno 465 mil. Kč.

V rámci aktualizace GPR byla provedena prověrka plnění konkrétních projektů za Mostecko s popsáním stavu plnění – viz příloha.

Ing. Veverková vyzvala znovu členy k aktivní spolupráci při definování priorit, které by měly být do aktualizovaného GPR zařazeny. Požádala, aby členové návrhy zasílali na sekretariát HSRM nejpozději do 30. 9. 2009.

Dále Ing. Veverková informovala o dotazníkovém šetření mezi členy HSRM a jeho výsledcích. Tabulka s výsledky je zveřejněna na webových stránkách HSRM. Jedním z námětů, který byl v dotaznících uváděn, je např. i návrh na konání Předsednictva v podnicích, které jsou členy rady. V případě, že některý z našich členů má zájem o konání zasedání v jeho společnosti, je nutné se spojit se sekretariátem a toto domluvit. Náklady bude hradit HSRM.

Ing. Veselý, MBA přislíbil přípravu otázek pro doplnění dotazníkového šetření, které by mělo proběhnout mezi stávajícími členy HSRM, bývalými členy HSRM a firmami, které doposud s HSRM nespolupracovaly. Cílem tohoto dotazníku je získat podklady pro zefektivnění práce HSRM.

Dále předsedkyně informovala o návrhu Ing. Junga ohledně rozšíření počtu členů Výkonného výboru HSRM. Tento návrh byl motivován snahou zaktivizovat činnost HSRM, zaměřit se i na další problémové oblasti Mostecka a pracovat více na principu tripartity. Návrh rozšiřuje Výkonný výbor o další 4 členy a každému z členů přiřazuje zodpovědnost za určitou problematiku, kterou je v okrese nutné řešit. Výkonný výbor může, dle závislosti na projednávaném tématu, přizvat na svá jednání předsedy odborných komisí.

 

 

Usnesení 37/09: Aktualizace Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ Čech

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci Ing. Veverkové k probíhající aktualizaci GPR

II. vyzývá členy HSRM, aby do 30. 9. 2009 zasílali návrhy priorit k zařazení do aktualizovaného GPR

III. bere na vědomí informaci Ing. Heleny Veverkové o dotazníkovém šetření mezi členy HSRM

IV. ukládá Ing. Veverkové ve spolupráci s Ing. Veselým, MBA doplnit dotazníkové šetření

V. schvaluje návrh na rozšíření Výkonného výboru HSRM na 7 členů, kdy každý ze členů bude zodpovídat za určitou oblast činnosti:

Ing. Helena Veverková: Standardní komplexní odpovědnost za HSRM a GPR.

Ing. Vlastimil Vozka: Samospráva, města a obce

JUDr. Daniel Volák: Sociální oblast, ghetizace regionu .

Jaromír Franta: Zaměstnanost, odborová problematika

Ing. R. Jung, Ing. Ludmila Holadová: Ekonomická výkonnost regionu, podnikání

JUDr. Richard Falbr: Nadregionální spolupráce

VI. ukládá Ing. H. Veverkové zajistit schválení úpravy Statutu HSRM u Ministerstva vnitra ČR

 

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 1

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Poskytnutí finanční pomoci oblastem zasaženým povodněmi

Ludmila Holadová, ředitelka KIS-ÚK poděkovala za příspěvek rady ve výši 50.000,- Kč na pomoc oblastem zasaženým povodněmi. Informovala o stavu povodňového konta a konkrétním rozdělení peněz ze sbírky.

 

 

Usnesení 38/09.: Poskytnutí finanční pomoci oblastem zasaženým povodněmi

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci pí Holadové, ředitelky KIS-ÚK o finanční pomoci oblastem zasaženým povodněmi

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 5.: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30.6.2009

Informace k čerpání rozpočtu předkládala Ing. Dvořáková, členka Finanční komise. Informovala také o dosavadních nákladech na konferenci HSRM, pořádanou k 10. Výročí založení rady.. Tyto náklady navýšily čerpání rozpočtu z toho důvodu, že rozhodnutí o konání konference rada učinila až po schválení rozpočtu na rok 2009. Finanční komise proto navrhuje pro další roky do rozpočtu zahrnout položku, která bude rezervou pro pokrytí neplánovaných výdajů. Finanční komise dále konstatuje, že ostatní čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem.

 

Usnesení 39/09.: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 30.6.2009

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci Ing. Dvořákové, členky Finanční komise, o průběžném hospodaření HSRM k 30.6.2009

II. bere na vědomí průběžný stav vyúčtování nákladů na Konferenci k 10. výročí HSRM

III. bere na vědomí doporučení Finanční komise zahrnout do následujících rozpočtů položku Rezerva

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 6.: Různé

 

6.1: Informace o srazu Citroënů 2CV na Hipodromu

Ředitel Hipodromu Miroslav Suchý informoval o Celosvětovém srazu majitelů a přátel vozu Citroen, který se uskutečnil na Hipodromu v Mostě. Předložil přítomným předpokládaný odhad přínosu této akce pro region (33 mil. Kč). 95% účastníků bylo z ciziny. Tato akce byla hodnocena jako velice úspěšná v porovnání s 18. předchozími ročníky, které se konaly v různých zemích. Příprava, organizace, zvolený prostor, program, stravování i hygiena byla hodnocena účastníky jako nadstandardní. Pan Suchý poděkoval především za spolupráci s policií. Kritizoval ovšem nízký zájem místních podnikatelů o spolupráci, v mnoha případech musel oslovit organizace z jiného regionu.

 

Usnesení 40/09.: Informace o srazu Citroënů 2CV na Hipodromu

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci p. Suchého, ředitele Hipodromu Most, a.s. o srazu Citroënů 2CV na Hipodromu a o přínosu této akce pro město. Děkuje p. Suchému, předsedovi komise cestovního ruchu při HSRM za jeho osobní angažovanost při této akci.

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

6.2.: Dopad hospodářské krize na rozvoj hospodaření měst a obcí

Primátor města Most Ing. Vozka a starosta města Litvínov JUDr. Volák informovali o dopadu krize na hospodaření měst, které zastupují. Oba se shodli, že v rozpočtech obou měst došlo k nejvyššímu propadu především u daně z příjmu fyzických osob (14 mil. Most/ 8 mil. Litvínov), dále daně z příjmu právnických osob (32 mil. Most/10 mil. Litvínov) a také daně z přidané hodnoty (11 mil. Most/2 mil. Litvínov). Obě města na toto reagují úspornými opatřeními. Investice jsou zastaveny nebo omezovány. Jsou snižovány počty úředníků městského úřadu v Litvínově. Omezuje se i financování nadstandardních sociálních programů, na které nepřispívá stát. Obě města alokují finanční prostředky na spolufinancování projektů podpořených EU.

 

Usnesení 41/09.: Dopad hospodářské krize na rozvoj hospodaření měst a obcí

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí předložené informace zástupců měst k dopadu hospodářské krize na rozvoj hospodaření měst a obcí

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

6.3.: Pozvání OAK Most a informace o žních

Ludmila Holadová pozvala přítomné na Zahradu Čech - vyhodnocení soutěže "Potravinářský výrobek" dne 18. 9. 2009 a na II. celokrajské dožínky na Peruci dne 19.9.2009. Dále informovala o sklizni obilovin a řepky v roce 2009 za okres Most a o soutěži "O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje za rok 2009". Pozvánky i zpráva ke sklizni jsou přílohou tohoto materiálu.

 

 

 

Následující jednání Předsednictva HSRM se uskuteční dne 12. 10. 2009 od 11:00 hod. v Mostě.

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, JUDr. Daniel Volák