Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

87.

U S N E S E N Í

 

z 87. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 11. 5. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

 

 

ZAHÁJENÍ

Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2.      Schválení návrhu loga HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

3.      Informace z přípravy konference k výročí založení HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

4.      Příprava Sněmu HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

 

5. Různé

 

 

 

 

ZÁVĚR

 

 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·        Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

  • Usnesení 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni zajistit svolání Energetické komise HSR-ÚK a žádá o vydání jednoznačného stanoviska rady podporujícího další využití hnědého uhlí v rámci energetické politiky státu.)

 

  • Usnesení 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most na jednání 8.4.2009 v Ústí n. L.)

 

  • Usnesení 22/09: Informace z jednání přípravného výboru k zajištění zasedání k výročí založení HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení 24/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

  • Usnesení 25/09: Kooptace člena Předsednictva

Úkol splněn

 

  • Usnesení 26/09: Navržení zástupce HSRM do Komise pro podnikání při HSR-ÚK

Úkol splněn

 

  • Usnesení 27/09: Informace o přípravě konference k výročí založení HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení 28/09: Informace primátora města Most o vývoji situace čerpání IPRM

Úkol splněn

 

 

Usnesení 29/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Schválení návrhu loga HSRM

Ing. Veverková seznámila přítomné s návrhem loga HSRM, návrh připravila tiskárna K+B, Most. Logo bude zdarma využito pro potřeby sborníku a pozvánek na konferenci HSRM. Pro další používání je třeba zajistit logomanuál. Ing. Veverková sdělila, že vzhled loga může sloužit jako podklad pro vytvoření log ostatních hospodářských a sociálních rad. Předsednictvo odsouhlasilo podobu loga a schválilo kalkulaci pro přípravu manuálu.

 

 

Usnesení 30/09: Schválení návrhu loga HSRM

Předsednictvo HSRM

a. schvaluje předložený návrh loga reprezentujícího HSRM

b. schvaluje finanční částku 8.000,- Kč na zpracování logomanuálu a vytvoření loga

c. ukládá sekretariátu zajistit u tiskárny K+B možnost oficiálního používání loga HSRM

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

K bodu 3.: Informace z přípravy konference k výročí založení HSRM

Předsedkyně potvrdila termín a místo konání oslavy desetiletého výročí založení HSRM dne 26. 5. 2009 od 10.00 hodin na Hipodromu v Mostě. Informovala o předpokládaném programu konference a předložila podrobné kalkulace k jednotlivým nákladovým položkám konference. Na základě návrhu Ing. Švece navýšilo Předsednictvo počet kusů sborníku z původně plánovaných 500 ks na 1.000 ks. Ing. Veverková vyzvala členy k účasti na konferenci a poděkovala p. Suchému, ředitelovi Hipodromu Most za poskytnutí techniky a prostor pro konání konference zdarma, rovněž poděkovala Ing. Vozkovi, primátorovi za zapůjčení techniky a poskytnutí propagačních materiálů taktéž zdarma a vyzvala další členy k dodání propagačních materiálů, které budou součástí balíčku předávaného účastníkům konference.

 

 

Usnesení 31/09: Informace z přípravy konference k výročí založení HSRM

Předsednictvo HSRM

a. bere na vědomí informaci Ing. Veverkové týkající se přípravy konference HSRM

b. schvaluje navýšení počtu kusů sborníku na 1.000 ks

c. schvaluje aktualizovaný návrh finančního rozpočtu akce dle přílohy

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 4.: Příprava Sněmu HSRM

Předsednictvo odsouhlasilo termín a místo konání Sněmu a předložený program jednání, jeho součástí je i volba členů Předsednictva. Ing. Veverková vyzvala členy k předložení návrhů na nové členy Předsednictva. Volební období současného Předsednictva končí v 6. září 2009.

 

Usnesení 32/09.: Příprava Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

a. schvaluje termín a místo jednání Sněmu HSRM na 8. 6. 2009 od 11.00 hodin v Mostě
b. schvaluje program Sněmu v navrženém znění:

1. Procedurální otázky
1.1 Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
1.2. Schválení jednacího a volebního řádu
1.3. Volba mandátové a volební komise

2. Zpráva o činnosti HSRM

3. Zpráva o hospodaření HSRM

4. Volba členů Předsednictva HSRM
5. Různé
c. vyzývá členy HSRM k předložení návrhů na nové členy Předsednictva HSRM s kandidaturou od září 2009 do září 2014

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

K bodu 5.: Různé

V bodě různé předložila Ing. Veverková informace z jednání HSR-ÚK. Informovala o odstoupení Ing. Dundra z funkce předsedy Odborné komise dopravy při HSR-ÚK, o zrušení Výkonného výboru krajské rady a o jmenování zástupců do nových komisí při HSR-ÚK.

P. Antonín Beneš poukázal na nízkou návštěvnost zasedání HSRM, k tomuto tématu vznikla obsáhlá diskuze. P. Pavel Veselý, MBA navrhl zhotovení dotazníku, který by zmapoval příčiny nedostatečné účasti zástupců členských společností na jednáních HSRM. Tento dotazník bude členům rozesílán v červnu elektronickou poštou k vyplnění. Ing. Veverková vyzvala členy k předkládání námětů na zajištění zvýšení účasti na zasedání.

Ing. Valvoda poukázal na nutnost spolupráce vedení velkých měst při jednání s poslanci apod. Ing. Vozka k tomuto sdělil, že se takové spolupráci nebrání, již několikrát ke společným aktivitám starosty vyzýval, vyjádřil i zájem o společnou prezentaci měst z regionu.

Ing. Jung informoval o návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu na privatizaci státních zkušebních ústavů. OHK doporučila ministerstvu toto rozhodnutí zvážit, jelikož jej spatřuje jako nešťastné. MPO přes negativní stanovisko HK ČR v této aktivitě pokračuje. OHK plánuje v této záležitosti zvýšení tlaku na ministerstvo.

 

 

 

Následující jednání HSRM (Sněm HSRM) se uskuteční 8. 6. 2009 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU, a.s.

Zapsala: Lenka Šifaldová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka