Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

86.

U S N E S E N Í

 

z 86. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 6. 4. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájil a řídil místopředseda HSRM Ing. Vlastimil Vozka

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Vlastimil Vozka, JUDr. Daniel Volák

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

 

ZAHÁJENÍ

            Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda rady

 

 

1.      Kontrola plnění usnesení (příloha č. 1)

  předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2.      Kooptace člena Předsednictva

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

3.      Navržení zástupce HSRM do Komise pro podnikání při HSR-ÚK

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

4.   Informace o přípravě konference k výročí založení HSRM

předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

5.   Informace primátora města Most o vývoji situace čerpání IPRM

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Most

 

6.   Různé

 

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen     


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 

·        Usnesení 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·        Usnesení 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

·        Usnesení 46/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“

Úkol splněn

 

  • Usnesení 14/09:  Schválení vybraných projektů dle usnesení č. 05/09 z jednání Předsednictva HSRM dne 12. 1. 2009

Úkol splněn

 

  • Usnesení 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni zajistit svolání Energetické komise HSR-ÚK a žádá o vydání jednoznačného stanoviska rady podporujícího další využití hnědého uhlí v rámci energetické politiky státu.)

 

  • Usnesení 17/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

  • Usnesení 18/09: Předběžná informace finanční komise o hospodaření HSRM v roce 2008

Úkol splněn

 

  • Usnesení 19/09: Představení ředitelky CRTM, seznámení s vizí spolupráce CRTM a HSRM v oblasti cestovního ruchu.

Úkol splněn

 

  • Usnesení 20/09: Informace o činnosti odborné sekce Energetika při OHK Most

Úkol splněn

 

  • Usnesení 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni požádat hejtmanku ÚK o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most na jednání 8.4.2009 v Ústí n. L.)

 

  • Usnesení 22/09: Informace z jednání přípravného výboru k zajištění zasedání k výročí založení HSRM

Úkol trvá v bodě III. (Požádaní členů HSRM o návrhy loga pro HSRM)

 

  • Usnesení 23/09: Doporučení zástupců HSRM do Komise pro RLZ při HSR-ÚK

Úkol splněn

 

 

 

Usnesení č. 24/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 85. řádného jednání konaného v Mostě dne 9. 3. 2009 a schválila jeho plnění

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

 

K bodu 2.: Kooptace člena Předsednictva

Tajemnice informovala přítomné o změně ve vedení města Litvínov. Ing. Šťovíčkovi, který doposud město zastupoval, poděkovala za dosavadní spolupráci a představila nového starostu města JUDr. Daniela Voláka. JUDr. Volák informoval, že by rád plynule navázal na činnost dosavadního starosty.

 

Usnesení č. 25/09: Kooptace člena Předsednictva

Předsednictvo HSRM

     kooptuje JUDr. Daniela Voláka, starostu města Litvínov, který bude město Litvínov zastupovat v

     předsednictvu HSRM

 

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

 

K bodu 3.:.: Navržení zástupce HSRM do Komise pro podnikání při HSR-ÚK

Na základě výzvy pana Jiří Markupa navrhlo Předsednictvo HSRM svého zástupce do Odborné komise pro podnikání při HSR-ÚK. Tímto zástupcem byl navržen Ing. Rudolf Jung, člen Předsednictva HSRM.

 

 

Usnesení č. 26/09: Navržení zástupce HSRM do Komise pro podnikání při HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

        navrhuje Ing. Rudolfa Junga zástupcem HSRM v Komisi pro podnikání při HSR-ÚK

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  1    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

 

K bodu 4.: Informace o přípravě konference k výročí založení HSRM

Pí Lenka Šifaldová seznámila přítomné s aktivitami ohledně přípravy konference k výročí založení HSRM. Informovala, že veškeré podklady (fota, loga, texty) byly předány koncem března pí Lucii Bartoš, redaktorce týdeníku Homér k dalšímu zpracování. Pí Bartoš sdělila, že doposud všichni členové HSRM nepředložili loga společností a produktová fota pro potřeby uveřejnění jejich vizitky ve sborníku. Dále pí Šifaldová informovala o spolupráci s p. Miroslavem Suchým ohledně prostoru pro konání konference a jídelního lístku. Ing. Vozka sdělil, že předpokládaný počet pozvaných hostů se oproti původnímu plánu zatím navýšil na 113 osob a předpokládá se tedy navýšení finančního rozpočtu.

 

 

Usnesení č. 27/09: Informace o přípravě konference k výročí založení HSRM

Předsednictvo HSRM

         I.    bere na vědomí informaci k přípravě konference

         II.   bere na vědomí spolupráci s pí Lucií Bartoš, redaktorkou týdeníku Homér na redakční 

               přípravě sborníku

 

 

hlasování:    pro    8       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

 

K bodu 5.: Informace primátora města Most o vývoji situace čerpání IPRM

Ing. Karel Bořecký představil dokument k Integrovanému plánu rozvoje města Most, více viz příloha zápisu. JUDr. Hana Jeníčková informovala o krácení peněz na projekty v rámci IPRM. Sdělila, že důvodem není špatná připravenost projektů, ale skutečnost, že o dotaci se přihlásilo mnoho žadatelů a peníze jim byly rozděleny.

K tomuto tématu se vedla diskuze, v jejímž rámci byly zodpovězeny dotazy týkající se problematiky vlastnictví pozemků, udržitelnosti realizace a problematiky Chanova. Vlastnictví pozemků je záležitost, která se ještě musí řešit, Ing. Vozka věří, že se toto podaří dořešit. Na téma udržitelnost bylo myšleno již v konceptu, kde byla zahrnuta taková řešení, aby toto zajistila. JUDr. Volák poukázal v této souvislosti především na spolupráci s městskou policií, která by měla zajistit dozorovací činnost lokalit. Ohledně problematiky Chanova se primátor vyjádřil tak, že peníze z EU nelze využít na demolice, proto se zamýšlí zde vytvořit sociální podnik a vybudovat bydlení. Při realizaci tohoto záměru by mělo být využito spolupráce místních občanů.

JUDr. Volák informoval, že město Litvínov se do projektu IPRM přihlásilo také, plán se týká výhradně sídliště Janov. Částka týkající se Litvínova je 3,3 mil. Euro. Most obdržel 6,6 mil. Euro. K těmto finančním prostředkům města ještě poskytují prostředky své. 

 

Usnesení 28/09: Informace primátora města Most o vývoji situace čerpání IPRM

Předsednictvo HSRM

        bere na vědomí informaci Ing. Vlastimila Vozky, primátora a JUDr. Daniela Voláka, starosty města Litvínov k vývoji situace čerpání IPRM

 

 

hlasování:    pro    8       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

K bodu 6.: Různé

Do budu Různé nebylo předloženo žádné téma.

 

 

Následující jednání HSRM se uskuteční 11. 5. 2009 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU, a.s. 

 

Zapsala:         Lenka Šifaldová

Ověřili:            Ing. Vlastimil Vozka, JUDr. Daniel Volák