Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

85.

U S N E S E N Í

 

z 85. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 9. 3. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml      

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

 

ZAHÁJENÍ

            Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

1.      Kontrola plnění usnesení

  předkládá Lenka Šifaldová, tajemnice

 

2.      Předběžné informace finanční komise o hospodaření HSRM v roce 2008

Předkládá Ing. Jiřina Dvořáková, člen komise

 

3.      Představení ředitelky příspěvkové organizace Centra rozvoje turismu Mostecka, seznámení s vizí spolupráce CRT s HSRM v oblasti cestovního ruchu

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

4.      Informace o činnosti odborné sekce Energetika při OHK Most

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

5.      Různé

-          Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

-          Informace z jednání Přípravného výboru k zajištění zasedání k výročí založení HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

            -     Doporučení zástupců HSRM do Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSR-ÚK

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

 

 

ZÁVĚR

 

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen     


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 

·        Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)

 

·        Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

·        Usnesení č. 46/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“

Úkol splněn

 

  • Usnesení č. 02/09: Informace o regionálním operačním programu Severozápad

Úkol splněn

 

  • Usnesení č. 09/09: Vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji

Úkol plněn

 

  • Usnesení č. 11/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol plněn

 

  • Usnesení č. 12/09:  Představení tajemnice HSR-ÚK

Úkol plněn

 

  • Usnesení č. 13/09:  Ukončení členství společnosti HERKUL, a.s.

Úkol plněn

 

  • Usnesení č. 14/09:  Schválení vybraných projektů dle usnesení č. 05/09 z jednání Předsednictva HSRM dne 12. 1. 2009

Úkol splněn

 

·        Usnesení č. 15/09:  Návrh programu a finančního rozpočtu slavnostního zasedání HSRM

Úkol splněn

 

  • Usnesení č. 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Úkol trvá v bodě II. (uložení předsedkyni zajistit svolání Energetické komise HSR-ÚK a žádá o vydání jednoznačného stanoviska rady podporujícího další využití hnědého uhlí v rámci energetické politiky státu.)

 

 

Usnesení č. 17/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 84. řádného jednání konaného v Mostě dne 9. 2. 2009 a schválila jeho plnění

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

K bodu 2.: Předběžná informace finanční komise o hospodaření HSRM v roce 2008

Ing. Jiřina Dvořáková, členka Finanční komise informovala přítomné o závěrech jednání komise a závěrech jednání Ing. Dykase s ředitelem ČSOB, a.s. Ing. Tvrzníkem ohledně správy finančních prostředků HSRM na účtech ČSOB, a.s. Dále seznámila členy s vývojem hospodaření HSRM k 31.12.2008.

 

 

Usnesení č. 18/09: Předběžná informace finanční komise o hospodaření HSRM v roce 2008

Předsednictvo HSRM

I.        bere  na  vědomí  průběžnou  informaci  finanční  komise,  o  účetní  závěrce  za  rok  2008   a

      výsledcích hospodaření HSRM za rok 2008

II.       schvaluje  informaci   finanční   komise   o   správě  finančních   prostředků  HSRM  na  účtech

      ČSOB,  a.s.  (v závislosti  na  hospodářské  krizi  ve  světě)  a  doporučení   komise   ponechat

      stávající  zhodnocování  finančních  prostředků  u  ČSOB, a.s.  se  zachováním  zhodnocování 

      prostřednictvím  dluhopisů  ČSOB  Leasing, a.s.  a  dále doporučení  provést  převod finančních

      prostředků z termínovaného vkladu na spořící účet z důvodu vyššího zhodnocení.

III.  schvaluje  doporučení  finanční  komise  ponechat  na  běžném  účtu  200.000,- Kč  a zbývající

      částku převézt na spořící účet.

IV.  ukládá finanční komisi zajistit v ČSOB, a.s. spořící účet

 

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

K bodu 3.:.: Představení ředitelky CRTM, seznámení s vizí spolupráce CRTM a HSRM v oblasti cestovního ruchu

Ing. Vozka, místopředseda představil novou ředitelku příspěvkové organizace Centrum rozvoje turismu pí Libuši Novotnou Pokornou. Pí Novotná Pokorná shrnula činnost centra v minulém roce a informovala i o aktuální činnosti. Sdělila, že její vize další činnosti centra bude zapracována do Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Mostě. V této souvislosti požádala o spolupráci zejména v poskytnutí námětů, které mohou přispět k rozvoji turismu v regionu.

Ing. Vozka doporučil, aby se CRTM zaměřilo na sjednocení a koordinaci  jednotlivých akcí v regionu, aby se tak předešlo překrývání termínů akcí. Dále doporučil, aby se CRTM nesoustředilo pouze na město Most, ale celý bývalý okres. Navrhl, aby Předsednictvo HSRM na červnovém zasedání zahrnulo do programu jednání informaci CRTM o naplňování doporučené strategie.

Ing. Jung informoval o Smlouvě o spolupráci mezi CRTM a OHK Most. Dále navrhl, aby byl při CRTM ustaven poradní tým, který bude iniciačním a poradním orgánem pro rozvoj CR na Mostecku.

 

Usnesení č. 19/09: Představení ředitelky CRTM, seznámení s vizí spolupráce CRTM a HSRM v oblasti cestovního ruchu

Předsednictvo HSRM

I.        bere na vědomí jmenování nové ředitelky CRTM pí Libuše Novotné Pokorné

II.       bere na vědomí informace o vizi budoucí spolupráce CRTM s HSRM  v oblasti cestovního

       ruchu

III.     doporučuje vytvoření poradního orgánu ředitelky CRTM

IV.    vyjadřuje maximální podporu koordinaci jednotlivých akcí v regionu

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

K bodu 4.: Informace o činnosti odborné sekce Energetika při OHK Most

Ing. Jung seznámil přítomné s činností a záměry odborné sekce. Sekce vznikla v říjnu 2008 při OHK Most. Jednatelem je Ing. Petr Jeník, generální ředitel United Energy. Partnery se stali Mg. Oldřich Vojíř a Ing. Milan Urban, jako host se účastní poslanec Parlamentu ČR p. Červenka.  Sekce se orientuje na téma Energetické politiky státu se zaměřením na region Mostecko. Ing. Jung informoval o materiálu Mýty a fakta o územních a ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku a sdělil, že sekce dále uvažuje o vytvoření obdobného materiálu k problematice  teplárenství a dopadům energetiky na životním prostředí. Ing. Jung zdůraznil nutnost propojit činnost sekce OHK se sekcí při HSR-ÚK a koordinovat další postup. Dále bylo navrženo přijmout společné stanovisko KHK, HSR-ÚK a zástupců odborů, které by bylo následně předloženo premiérovi vlády ČR Ing. Topolánkovi.

 

Usnesení 20/09: Informace o činnosti odborné sekce Energetika při OHK Most

Předsednictvo HSRM

I.        bere na vědomí  informace  o cílech  a personálním  složení sekce Energetika při OHK Most

II.       bere na vědomí předložený  materiál  Mýty a fakta o  územních ekologických  limitech  těžby

      hnědého uhlí na Mostecku

III.     schvaluje záměr společného stanoviska k návrhu aktualizované Státní energetické koncepce

       a jeho zaslání předsedovi vlády a ministru MPO

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

 

K bodu 5.: Různé

 

     K BODU 5.1.: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Předsedkyně informovala o dopisu  Ing. Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho písemné reakci. Předmětem dopisu bylo stanovisko HSRM, že nepřijetím IPRM Most Centrum je narušen rovnovážný rozvoj regionu NUTS II a dále žádost o vyhlášení výzvy nové na předkládání projektů IPRM zaměřené na rozvojové zóny. V reakci na odpověď Ing. Šulce Ing. Veverková konstatovala, že v prioritní ose 1.1 považuje HSRM i nadále rozhodnutí o nepřidělení finančních prostředků pro Most za nepřijatelné, potvrdila ovšem, že z Mostu v ostatních výzvách bylo předloženo málo projektů oproti ostatním částem regionu. Ing. Veverková přislíbila na společném zasedání představitelů Ústeckého kraje a představitelů HSR-ÚK oslovit hejtmanku ÚK pí Vaňhovou s žádostí o podporu stanoviska HSRM. Primátor Ing. Vozka informoval, že město Most jednalo v této záležitosti také na MMR. Ing. Veverková dále  informovala o schůzce JUDr. Falbra s prvním náměstkem MMR Ing. Jiřím Stodůlkou. Předmětem jednání bylo uvolnění finančních prostředků na podporu projektů ze Státního programu rozvoje regionu Severozápad (usnesení vlády č. 1007 ze dne 17.8.2008). Plánovaná je další schůzka Ing. Stodůlky, Ing. Veverkové a pí Havlové.

Ing. Veverková informovala, že na jednání Předsednictva HSR-ÚK budou pravidelně zváni senátoři a poslanci regionu.

 

 

Usnesení č. 21/09: Financování Integrovaného plánu rozvoje města Most

Předsednictvo HSRM

    I.   bere  na  vědomí  informaci o  zaslání  dopisu  Ing.  Jiřímu  Šulcovi,  předsedovi  Regionální rady 

         regionu soudržnosti Severozápad ohledně financování Integrovaného plánu rozvoje města Most a

         jeho písemnou reakci na dopis

   II.   ukládá předsedkyni požádat pí. hejtmanku o podporu při vyhlášení IPRM pro město Most na

         jednání 8.4.2009 v Ústí n. L.

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

     K BODU 5.2.: Informace z jednání Přípravného výboru k zajištění zasedání k výročí založení

     HSRM

Ing. Veverková seznámila přítomné s dosavadním postupem při přípravě slavnostního zasedání HSRM k příležitosti oslavy 10. výročí založení HSRM. Potvrdila termín konání dne 26.5.2009. Dále požádala o spolupráci při přípravě sborníku mapujícího činnost rady. Vyzvala členy a další spolupracovníky k předkládání fotografií a odborných textů a názorů na činnost HSRM a na spolupráci s HSRM. Rozsah příspěvků by měl být u nosných témat cca jedna strana A4, u témat ostatních polovina A4. Součástí sborníku budou i loga členské základny, žádá proto o zasílání kontaktů (webové stránky), log a fotografií od jednotlivých členů. Všechny poklady by měly být dodány do konce března 2009.

 

Usnesení č. 22/09: Informace z jednání Přípravného výboru k zajištění zasedání k výročí založení

HSRM

Předsednictvo HSRM

       I.     bere na vědomí  informace z  jednání Přípravného  výboru  k zajištění zasedání k výročí

              založení HSRM

       II.    žádá členy o spolupráci poskytnutím fotografií, případně odborného textu nebo názoru na

              aktivity HSRM do sborníku.

       III.   na základě doporučení členů přípravného výboru žádá členy HSRM o návrhy loga pro HSRM

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

 

     K BODU 5.3.: Doporučení zástupců HSRM do Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSR-ÚK

 

Usnesení 23/09: Doporučení zástupců HSRM do Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

       doporučuje následující zástupce HSRM do Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSR-ÚK: Ing.

       Oldřich Malý a Mgr. Milan Šťovíček

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení bylo schváleno     

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 6. 4. 2009 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU, a.s. 

 

Zapsala:         Lenka Šifaldová

Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml