Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

84.

U S N E S E N Í

 

z 84. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 9. 2. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml       

 

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

            Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

1.      Kontrola plnění usnesení

  předkládá  Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 

2.       Procedurální otázky

2.1 Představení nové tajemnice HSR-ÚK

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2 Žádost o ukončení členství v HSRM společnosti HERKUL, a.s.

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.       Schválení vybraných projektů dle usnesení č. 05/09 z jednání Předsednictva HSRM dne 12. 1. 2009

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

4.       Návrh programu a finančního rozpočtu slavnostního zasedání HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Nosné téma:

 

5.       Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

předkládá zástupce skupiny Czech Coal Group

 

6    Různé

 

ZÁVĚR

 

 

 

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen     


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

 

 • Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

- Bude projednáno na březnovém jednání HSRM.

 

 • Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

- Bude projednáno na březnovém zasedání HSR-ÚK.

 

 • Usnesení č. 46/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“ 

Úkol trvá v bodě II. (HSRM požádala primátora města Mostu, aby po obsazení funkce ředitele CRT předložit vizi spolupráce s HSRM v oblasti cestovního ruchu)

- Podrobnější informace budou předloženy na březnovém jednání HSRM. 

 

 • Usnesení č. 01/09: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 02/09: Informace o regionálním operačním programu Severozápad

Úkol trvá v bodě II. (HSRM požádala RR NUTS II SZ, aby přehodnotila své stanovisko a zahájila financování IPRM Most Centrum z rezerv NUTS II SZ)

 

 • Usnesení č. 03/09: Smlouva o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 04/09: Smlouva o dílo na zajištění správy webových stránek HSRM a HSR-ÚK

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 05/09: Návrh pravidel pro předkládání projektů

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 06/09: Delegování zástupců do Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 07/09: Náměty na témata pro společné jednání HSR-ÚK a Ústeckého kraje v rámci aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci

Úkol splněn

 

 • Usnesení č. 08/09: Příprava slavnostního zasedání při příležitosti 10. výročí založení HSRM

Úkol splněn, viz bod 4.

 

 • Usnesení č. 09/09: Vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji

Úkol trvá v bodě II. (Uložení předsedkyni projednat na nejbližším jednání Předsednictva HSR-ÚK problematiku financování infrastruktury v Ústeckém kraji a informovat o výsledcích jednání Předsednictvo HSRM)

 

 

 

Usnesení č. 11/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 83. jednání ze dne 12.1.2009 a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 11/09 bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 2.:  Procedurální otázky

 

     2.1 Představení nové tajemnice HSR-ÚK

Předsedkyně představila novou tajemnici pí Lenku Šifaldovou. Paní Šifaldová od roku 2003 pracuje pro HSRÚ, studuje Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně a je současně aktivní i v dalších organizacích.

 

Usnesení č. 12/09:  Představení tajemnice HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí představení nové tajemnice HSR-ÚK

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 12/09 bylo schváleno

 

     2.2 Žádost o ukončení členství v HSRM společnosti HERKUL, a.s.

 

Usnesení č. 13/09:  Ukončení členství společnosti HERKUL, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí předloženou písemnou žádost společnosti HERKUL, a.s. o ukončení členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s.

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 13/09 bylo schváleno

 

 

 

 

K bodu 3: Schválení vybraných projektů dle usnesení č. 05/09 z jednání Předsednictva HSRM dne 12. 1. 2009

Ing. Vozka informoval o průběhu a závěrech jednání odborné komise, která se sešla dne 3.2.2009 a hodnotila projekty žádající poskytnutí dotace z Fondu HSRM v celkové výši 300.000,- Kč. Komise navrhla schválit celkovou částku 250.000,- Kč. U projektu "Projektová dokumentace k rekonstrukci budov" předkladatele Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. je doporučeno snížit dotaci z původně žádaných 90.000,- Kč na 40.000,- Kč. Důvodem je, že podle stanovených podmínek může jeden žadatel čerpat maximálně 100.000,- Kč.

 

Usnesení č. 14/09:  Schválení vybraných projektů dle usnesení č. 05/09 z jednání Předsednictva HSRM dne 12. 1. 2009

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí

informaci Ing. Vlastimila Vozky, předsedy odborné komise, o průběhu a závěrech jednání odborné komise ze dne  3. 2.  2009.

 

II. schvaluje

na základě usnesení č. 01/09/FP HSRM z jednání Odborné komise poskytnutí dotace z Fondu HSRM pro níže uvedené projekty v celkové výši  250.000,- Kč

 

 

Název projektu

Předkladatel

Doporučená dotace

Výstavba kanalizace a ČOV

obec Skršín

100.000,- Kč

Stopy hornictví na Mostecku

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

60.000,- Kč

Projektová dokumentace k rekonstrukci budov

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

40.000,- Kč

Pevné zastřešení divácké tribuny I. část

Hipodrom Most a.s.

50.000,- Kč

 

III. schvaluje

na návrh odborné komise ponechat zbylou částku ve výši  50.000,- Kč ve Fondu HSRM. Tato částka by byla na základě rozhodnutí Předsednictva HSRM uvolněna na projekty při vyhlášení další vlny podpory k poskytnutí dotace.

 

IV. ukládá

sekretariátu HSRM písemně informovat žadatele o výsledku rozhodnutí Předsednictva a v souladu s pravidly pro poskytování dotace z fondu HSRM uzavřít s vybranými žadateli příslušné smlouvy.

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 14/09 bylo schváleno

 

 

K bodu 4.: Návrh programu a finančního rozpočtu slavnostního zasedání HSRM

Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem finančního rozpočtu slavnostního zasedání HSRM ku příležitosti výročí 10 let od svého založení. Informovala o přípravě sborníku prezentující HSRM a vyzvala novináře, aby se spolu s přípravným výborem aktivně podíleli na přípravě sborníku.

 
Usnesení č. 15/09:  Návrh programu a finančního rozpočtu slavnostního zasedání HSRM
Předsednictvo HSRM

I. schvaluje

předložený návrh programu a rozpočet slavnostního zasedání

 

II. schvaluje

členy přípravného výboru k zajištění slavnostního zasedání ve složení: Ing. Veverková, Ing. Vozka, Mgr. Šťovíček, Ing. Dykas, Ing. Jung, Ing. Malý, Ing. Rouček, p. Suchý, Ing. Štýs, DrSc., pí Šifaldová, pí Moulisová. A vítá ostatní zájemce z HSM o spolupráci. 

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Usnesení č. 15/09 bylo schváleno

 

K bodu 5: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Generální ředitelé společností (p. Ivan Ondřejka -  Czech Coal Services, a.s., Ing. Vladimír Rouček – Vršanská uhelná, a.s. a Ing. Petr Kolman – Litvínovská uhelná, a.s.) prezentovali společnosti a její záměry. Informovali o organizační struktuře, rozdělení společnosti Mostecká uhelná, a.s., výhledu těžby lomů Vršany, Šverma a ČSA, poskytli přehled historie Mostecké uhelné, a.s., informovali o možnostech dalšího vývoje a kritických místech v souvislosti s potřebou hnědého uhlí v ČR, o strategii v případě přemístění obcí Horní Jiřetín a Černice do nových sídel a podobně. Prezentace je k dispozici na sekretariátu. K tématu se rozvinula obsáhlá diskuse.

 

Usnesení č. 16/09: Prezentace Czech Coal Group – představení společnosti a jejich podnikatelských záměrů

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí 

prezentaci společností Litvínovská uhelná, a.s., Vršanská uhelná, a.s. a Czech Coal Services, a.s. přednesené jejími generálními řediteli.

 

II. konstatuje, že

HSRM dlouhodobě podporuje strategické záměry těžby na lomech Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. Současně ukládá předsedkyni zajistit svolání Energetické komise HSR-ÚK a žádá o vydání jednoznačného stanoviska rady podporujícího další využití hnědého uhlí v rámci energetické politiky státu.

 

 

 

 

K bodu 6: Různé

 

 • V návaznosti na bod jednání č. 5

-           p. Červenka informoval o předložení dotazu na Ing. Římana a RNDr. Bursíka ohledně energetické koncepce státu. Dále vyslovil podporu řešení problematiky související s pokračováním těžby hnědého uhlí a poděkoval Ing. Jungovi, předsedovi OHK Most, za zveřejnění stanoviska HK k energetické politice ČR.

-          RSDr. Balín vzhledem k zajištění energetické bezpečnosti státu a problematice zaměstnanosti podpořil rozvojové záměry skupiny  Czech Coal.

-          Ing. Vozka, místopředseda HSRM, se vyjádřil k problematice těžby hnědého uhlí a jeho využití v regionu. Jeho další těžba a využívání je prioritní záležitost regionu.

 

 • Ing. Jung informoval o přípravě konference k energetické problematice v termínu 6. – 7.10.2009, HSRM přislíbila spolupráci.

.

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 9. 3. 2009 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU, a.s. 

 

Zapsala:         Lenka Šifaldová

Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml