Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

83.

U S N E S E N Í

 

z 83. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 12. 1. 2009 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml       

 

Program jednání:

Na žádost předsedkyně byl bod 5.2 (Seznámení členů HSRM s databází 15 mld. Kč.) přesunut před bod 4 (Procedurální otázky). Program jednání byl také na žádost Ing. Junga doplněn o bod 6.2  (Základní teze energetické politiky ČR – Stanovisko HK ČR).

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Nosné téma:   

2.      Informace o regionálním operačním programu Severozápad

předkládá Ing. Petr Vráblík, Ph.D., ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

 

3.      Seznámení členů HSRM s databází 15 mld. Kč

předkládá Mgr. Martin Kabrna, vedoucí útvaru TPTK VÚHU, a.s.

 

4.       Procedurální otázky

4.1 Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

      předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.2 Návrh pravidel pro předkládání projektů

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.3 Delegování zástupců do Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.4 Náměty na témata pro společné jednání HSR-ÚK a Ústeckého kraje v rámci aktualizace

     Smlouvy o vzájemné spolupráci

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.      Příprava slavnostního zasedání při příležitosti 10. výročí založení HSRM  

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.      Různé

6.1 Vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu

investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.2 Základní teze energetické politiky ČR – Stanovisko HK ČR

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      


K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 01/09: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 82. řádného jednání a usnesení ze Sněmu HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

ü     Usnesení č. 41/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení    č. 42/08: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 43/08: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2009, finanční řád HSRM pro rok 2009

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 44/08: Návrh termínovaného kalendáře zasedání HSRM pro rok 2009

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 45/08: Aktualizace nosných témat HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 46/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“ 

Úkol trvá v bodě II. (HSRM požádala primátora města Mostu, aby po obsazení funkce ředitele CRT předložit vizi spolupráce s HSRM v oblasti cestovního ruchu)

Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu, informoval Předsednictvo o obsazení funkce ředitele CRT. Tuto pozici vykonává od 1. ledna 2009 paní Pokorná. Podrobnější informace budou Předsednictvu předloženy na únorovém jednání. 

 

Usnesení Sněmu ze dne 8. 12. 2008  

ü     Usnesení č. 09/08/S: Schválení programu jednání Sněmu  

ü     Usnesení č. 10/08/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

ü     Usnesení č. 11/08/S: Volba volební komise

ü     Usnesení č. 12/08/S: Volba předsedy volební komise

ü     Usnesení č. 13/08/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008

ü     Usnesení č. 14/08/S: Žádost Ing. Miroslava Pelcmana a Evy Nebesářové o uvolnění z funkce člena finanční komise

ü     Usnesení č. 15/08/S: Volba nových členů finanční komise

ü     Usnesení č. 16/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2008

ü     Usnesení č. 17/08/S: Zpráva o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

ü     Usnesení č. 18/08/S: Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2009, schválení finančního řádu pro rok 2009, průběžné čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2008

ü     Usnesení č. 19/08/S: Návrhy nosných témat pro rok 2009

ü     Usnesení č. 20/08/S: Pověření k zastupování na jednáních meziresortní komise

ü     Usnesení č. 21/08/S: Informace k dopisu od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci vyhlášení výzvy pro Dotační titul č. 4

 

Všechna usnesení ze Sněmu byla splněna.


Usnesení č. 01/09: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 82. řádného jednání konaného v Mostě dne 10. 11. 2008 a kontrolu  usnesení ze Sněmu konaného dne 8. 12. 2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8    proti  0        zdržel se  0    

Usnesení č. 01/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.:  Informace o regionálním operačním programu Severozápad

Ing. Petr Vráblík, Ph.D., ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, přednesl informaci k regionálnímu operačnímu programu Severozápad. Připomněl, že Regionální rada (RR) byla založena 1. 7. 2006, sídlí v Ústí nad Labem a předsedou byl zvolen Ing. Jiří Šulc. RR je také řídícím orgánem Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti Severozápad, který je tvořen dvěma územními jednotkami, Karlovarským a Ústeckým krajem.

Ing. Petr Vráblík, Ph.D., dále informoval o jednotlivých prioritních osách:

  • Prioritní osa 1             Regenerace a rozvoj měst                               zasmluvněno 5,133 mld. Kč

V této oblasti podpory byly nejúspěšnější v předkládání projektů Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín a Karlovarský kraj. V oblasti podpory 1.2 (Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst) získalo město Litvínov dotaci na projekt „Citadela“.

  • Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje           zasmluvněno 426 mil. Kč

V této oblasti podpory byl nejúspěšnější Ústecký kraj.

  • Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost                  zasmluvněno 1,789 mld. Kč
  • Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu                 zasmluvněno 1,460 mld. Kč

Ing. Vráblík také upozornil na vyhlášené výzvy k předkládání projektů v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. Výzvy jsou zaměřeny na projekty v následujících oblastech podpory programu: 

  • Výzva č. 4 s termínem 22. 1. 2009 je zaměřena na:

-          Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

-          Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

-          Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní infrastruktury

  •  Výzva č. 5 s termínem 12. 3. 2009 je zaměřena na:

-          Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

-          Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

-          Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

-          Oblast podpory 4.2 Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

-          Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Další výzvy budou vyhlášeny na podzim 2009, výzva 3.1 bude vyhlášena v únoru 2009, výzva 4.1 v květnu 2009.

Na závěr Ing. Petr Vráblík pozval přítomné na celostátní konferenci IPRM, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. 5. 2009.

Veškeré informace k výzvám a činnosti Regionální rady je možné najít na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz

 

V rámci diskuse předsedkyně, Ing. Helena Veverková, informovala přítomné o tom, že Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje písemně požádala Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad o delegování svého zástupce do monitorovacího výboru. Výbor Regionální rady ale tuto žádost zamítl. Dále předsedkyně vznesla dotaz, proč město Most neobdrželo dotaci na zpracovaný IPRM. Ing. Vráblík vysvětlil, že město Most skončilo se svým IPRM na pátém místě a veškeré finanční prostředky byly vyčerpány na projekty, které se umístily před městem Most. Zdůraznil, že toto rozhodnutí je v kompetenci Řídícího výboru.

Dále ing. Vráblík doporučil žadatelům o dotace, aby se osobně s projekty dostavili na úřad RR a konzultovali své projekty s příslušnými odborníky úřadu. Předejde se tak možným chybám v podaných projektech. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu, upozornil, že město nemá informace o žadatelích z Mostecka, kteří předkládají své projekty o dotaci. Ing. Vráblík reagoval, že RR má povinnost zveřejňovat pouze úspěšné projekty.    

 

Stanovisko HSRM

HSRM považuje ROP NUTS II SZ za nejvýznamnější nástroj finanční podpory regionálního rozvoje Mostecka. Pro regeneraci a rozvoj města Mostu, druhého největšího města v Ústeckém kraji, jako jednoho z pólů regionu je v rámci programu ROP nejdůležitější priorita 1, oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“. Čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory je podmíněno přijetím Integrovaného plánu rozvoje města k financování ze strany Regionální rady NUTS II SZ. Tím, že se tak nestalo, bylo Mostecku znemožněno čerpat z nejvýznamnějšího zdroje unijního financování svého rozvoje.

Z tohoto důvodu HSRM trvá na svém stanovisku, že nepřijetím IPRM Most Centrum je vážně narušen rovnovážný rozvoj celého regionu NUTS II a žádá Radu o vyhlášení nové výzvy na předkládání projektů IPRM zaměřeného na rozvojové zóny.

 

Usnesení č. 02/09: Informace o regionálním operačním programu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Informaci o regionálním operačním programu Severozápad

 

II. ž á d á

Regionální radu NUTS II SZ, aby přehodnotila své stanovisko a urychleně zahájila financování IPRM Most Centrum z rezerv ROP NUTS II SZ (novou výzvou k předložení zónového IPRM).

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 02/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3: Seznámení členů HSRM s databází 15 mld. Kč  

Mgr. Martin Kabrna, vedoucí útvaru TPTK VÚHU, a.s., seznámil členy HSRM s databází 15 mld. Kč, kterou zpracoval VÚHU, a.s. Ve zmíněné databázi lze najít například Směrnici mezirezortní komise, Koncepci řešení ekologických škod, databázi k rekultivačním a revitalizačním projektům. Dále je možné prohlédnout si jednotlivé statistiky k přehledům nákladů a čerpání z 15 mld. Kč. Zpracovatel zde také umístil přehled o žadatelích, projektech a čerpaných finančních prostředcích. Databáze je umístěna na webových stránkách: www.15miliard.cz

 

Seznámení členů HSRM s databází 15 mld. Kč

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Informaci o zřízené databázi k 15 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

K bodu 4: Procedurální otázky

K bodu 4.1: Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

 

Usnesení č. 03/09: Smlouva o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru. Smlouva se uzavírá na období do  31. 12. 2009 se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou.

 

Vzhledem ke společnému financování těchto služeb s HSR-ÚK

II. u k l á d á

sekretariátu HSRM zajistit písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřené smlouvy

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 03/09 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 04/09: Smlouva o dílo na zajištění správy webových stránek HSRM a HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy webových stránek HSRM a HSR-ÚK. Smlouva se uzavírá na období do 31. 12. 2009 se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou.

 

Vzhledem ke společnému financování těchto služeb s HSR-ÚK

II. u k l á d á

sekretariátu HSRM zajistit písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřené smlouvy

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 04/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.2: Návrh pravidel pro předkládání projektů

Předsedkyně seznámila členy HSRM s návrhem pravidel pro předkládání projektů. V rámci diskuse Předsednictvo navrhlo provést tyto změny:

-        v bodu 3. Forma podpory doplnit – minimální částka dotace 20 tisíc Kč

-        v bodu 4. Podmínky pro poskytnutí podpory doplnit – žadatel je povinen k finanční spoluúčasti na projektu

-        v bodu 6. Hodnocení předložených žádostí doplnit – komise se skládá ze 6 členů

-        v bodu 7. Přijímání žádostí doplnit – období od 12. 1. 2009 do 2. 2. 2009

 

Upravená pravidla pro předkládání projektů jsou součástí tohoto usnesení.

 

Usnesení č. 05/09: Návrh pravidel pro předkládání projektů

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předložený návrh pravidel pro předkládání projektů s těmito změnami:

-        minimální částka dotace 20 tisíc Kč

-        žadatel je povinen k finanční spoluúčasti na projektu

-        komise se skládá ze 6 členů

-        období pro přijímání žádostí od 12. 1. 2009 do 2. 2. 2009

 

 

 

II. j m e n u j e

odbornou komisi ve složení:   

předseda         Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu

členové            Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

Ing. Stanislav Štýs, DrSC., předseda OK pro infrastrukturu a životního prostředí

                                   Miroslav Suchý, předseda OK pro cestovní ruch

                                   Ing. Oldřich Malý, předseda OK RLZ

                                   Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

hlasování:    pro 7       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 05/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.3: Delegování zástupců do Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK

Předsedkyně seznámila členy s usnesením HSR-ÚK, které uložilo jednotlivým hospodářským a sociálním radám, aby písemně sdělili do 31. ledna 2009 jména dvou delegovaných zástupců do Předsednictva HSR-ÚK a zároveň jmenovali z těchto dvou delegovaných zástupců jednoho do Výkonného výboru HSR-ÚK.

 

Usnesení č. 06/09: Delegování zástupců do Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. s ch v a l u j e 

do Předsednictva HSR-ÚK za Hospodářskou a sociální radu Mostecka, o.s. tyto zástupce:

-          Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM

-          Ing. Vlastimila Vozku, primátora města Mostu

Náhradníkem Mgr. Milana Šťovíčka, starostu města Litvínova

 

II. j m e n u j e

zástupcem do Výkonného výboru HSR-ÚK Ing. Helenu Veverkovou, předsedkyni HSRM. Náhradníky jsou místopředsedové Ing. Vlastimil Vozka a příp.  Mgr. Milan Šťovíček

 

hlasování:    pro 7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 06/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.4: Náměty na témata pro společné jednání HSR-ÚK a Ústeckého kraje v rámci aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci

Předsedkyně seznámila členy s usnesením HSR-ÚK, kterým HSR-ÚK požádala jednotlivé hospodářské a sociální rady o zaslání námětů na témata, která by měla být na společné schůzce s Ústeckým krajem projednávána. 

 

Usnesení č. 07/09: Náměty na témata pro společné jednání HSR-ÚK a Ústeckého kraje v rámci aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci

Předsednictvo HSRM

I. s ch v a l u j e

pro jednání HSR-ÚK s Ústeckým krajem v rámci aktualizace Smlouvy o vzájemné spolupráci dříve uvedená témata doplněná o součinnost při naplňování:

-        UV č. 50/2002 (15 mld. Kč)

-        UV č. 1007/2005 (Státní program rozvoje regionu Severozápad)

-        UV č. 631/2008 (podpora revitalizace regionu Severozápad – 800 mil. Kč)

 

 

II. ž á d á

představitele Ústeckého kraje o doplnění zástupce HSR-ÚK do monitorovacího výboru ROP SZ.

 

HSR-ÚK jako největší občanské sdružení působící v celém severozápadním regionu nebyla přizvána ke spolupráci do Monitorovacího výboru přesto, že všechny výše uvedené dotační tituly byly do regionu získány právě díky aktivitám HSR-ÚK.

 

hlasování:    pro    7    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 07/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Příprava slavnostního zasedání při příležitosti 10. výročí založení HSRM

Předsedkyně připomněla členům, že v březnu tohoto roku oslaví HSRM 10 let od svého založení. Doporučila uspořádat k této příležitosti slavnostní zasedání s konferencí zaměřenou na aktivity , kterými se HSRM v uplynulém období zabývala. HSRM při této příležitosti osloví zástupce důležitých institucí, kteří s HSRM během těchto 10 let úzce spolupracovali. Také bude vydána brožura s vlastní prezentací HSRM.

             

Usnesení č.08/09: Příprava slavnostního zasedání při příležitosti 10. výročí založení HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s ch v a l u j e

konání slavnostního zasedání při příležitosti 10. výročí založení HSRM (květen 2009)

 

 

II. u k l á d á

předsedkyni předložit návrh programu a finanční rozpočet konference

 

T:  únor 2009

 

hlasování:    pro    7    proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č.08/09 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.1: Vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu

investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji

Předsedkyně informovala o vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji.

 

Usnesení č. 09/09: Vyjádření Ministerstva dopravy k žádosti HSRM, aby v roce 2009 nedošlo k poklesu investic na infrastrukturu v Ústeckém kraji

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Stanovisko Ministerstva dopravy k žádosti HSRM

 

II. u k l á d á

předsedkyni projednat na nejbližším jednání Předsednictva HSR-ÚK problematiku financování infrastruktury v Ústeckém kraji a informovat o výsledcích jednání Předsednictvo HSRM

 

hlasování:    pro  7     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 09/09 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

K bodu 6.2: Stanovisko HK k energetické politice ČR

Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, informoval o stanovisku HK ČR k energetické politice ČR. Dále sdělil, že touto problematikou se bude zabývat také odborná sekce Energetiky při OHK Most. Rovněž  informoval, že OHK ve spolupráci s IHK Halle Dessau bude pořádat na podzim 2009 konferenci k energetické problematice. Ing. Jung požádal HSRM o spolupráci při konání této konference.

Členové HSRM po obsáhlé diskusi podpořili stanovisko HK ČR a doporučili v rámci Energetické sekce  HSR-ÚK zpracovat stanovisko, které podpoří energetickou politiku, především v oblasti využití hnědého uhlí.  

 

Usnesení č. 10/09: Stanovisko HK k energetické politice ČR

Předsednictvo HSRM

I. p o d p o r u j e  

Stanovisko HK ČR - Základní teze energetické politiky ČR

 

II. u k l á d á  

            Svolat Energetickou komisi HSR-ÚK a vydat jednoznačné stanovisko podporující další využití hnědého

            uhlí v rámci Energetické politiky státu

 

hlasování:    pro   7     proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 10/09 bylo schváleno      

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 9. 2. 2009 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU, a.s. 

 

 

 

 

Zapsala:         Jindřiška Moulisová

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Miroslav Huml