Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

82.

U S N E S E N Í

 

z 82. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 10. 11. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka      

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM  

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2 Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2009, finanční řád HSRM pro rok 2009

            předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

2.3 Návrh termínového kalendáře zasedání HSRM pro rok 2009

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.4 Aktualizace nosných témat HSRM

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Nosné téma:

3.      Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“

předkládá Miroslav Suchý a Ing. Bořek Valvoda, předseda a garant Komise pro oblast cestovního ruchu

 

4.      Informace z Komise pro rozvoj lidských zdrojů  

předkládá Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí odboru projektů RLZ, Úřad práce Most  

 

5.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    10       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 41/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 81. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

ü     Usnesení č. 32/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 33/08: Záležitost s Pozemkovým fondem – seznam parcel k vypořádání vlastnických vztahů

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 34/08: Návrh finanční komise na vypořádání Fondu podpory projektů

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 35/08: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 31. 8. 2008

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 36/08: Plnění usnesení č. 56/06 – informace k Výboru pro trvale udržitelný život

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 37/08: Dopravní infrastruktura regionu – problematika související s výstavbou silnice I/27 a I/13

Úkol splněn (dopis na ministra dopravy byl odeslán prostřednictvím HSR-ÚK dne 28. 11. 2008)

 

ü     Usnesení č. 38/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 - 2012  

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 39/08: Informace o rozhodnutích týkající se Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 40/08: Podpora návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Úkol splněn

 

 

Usnesení č. 41/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 81. řádného jednání předsednictva konaného dne 13. 10. 2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  10     proti  0        zdržel se  0    

Usnesení č. 41/08 bylo schváleno      

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

 

Usnesení č. 42/08: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

termín konání Sněmu HSRM, a to v pondělí 8. prosince 2008

 

II. s c h v a l u j e

program Sněmu v navrženém znění:

1.      Schválení programu jednání Sněmu

2.      Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení z jednání Sněmu ze dne 9. 6. 2008

4.      Zpráva o činnosti HSRM za rok 2008

5.      Zpráva o průběžném hospodaření HSRM za rok 2008

5.1 Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2009, schválení finančního řádu pro rok 2009

6.      Různé

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 42/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2009, finanční řád HSRM pro rok 2009  

Předseda finanční komise ing. Dykas předložil návrh rozpočtu HSRM pro rok 2009. Finanční komise navrhla navýšení, oproti roku 2008, u položek Ostatní (čist. p., kuchyňka), Nájemné kanceláře HSRM (z důvodu zvýšení nájemného od 1. 10. 2008), Internet vč. WEB, Mzdy + 35% SZP (z důvodu inflace, navýšení o 5%), Členské příspěvky HSR-ÚK, OHK (z důvodu vstupu HSRM do OHK). Ostatní položky byly upraveny podle průběžného čerpání v roce 2008.

V rámci diskuse Předsednictvo navrhlo zvýšení finanční částky u položky Semináře, školení na 10.000,- Kč a do rozpočtu 2009 přidat položku Podpora projektů ve výši 300.000,- Kč.

Ing. Dykas dále okomentoval finanční řád pro rok 2009, který je předkládán beze změn, ve shodném znění s rokem 2008.

Upravený rozpočet pro rok 2009 a finanční řád pro rok 2009 jsou součástí usnesení.

 

Usnesení č. 43/08: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2009, finanční řád HSRM pro rok 2009

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r u č u j e

Sněmu HSRM, po navržených úpravách, schválit předložený rozpočet HSRM pro rok 2009   

 

II. d o p o r u č u j e

Sněmu HSRM schválit předložený finanční řád HSRM pro rok 2009

 

III. u k l á d á

předsedkyni, ve spolupráci s finanční komisí, připravit a předložit Předsednictvu návrh pravidel pro předkládání projektů

 

T: leden 2009

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 43/08 bylo schváleno      

 

 

 

K bodu 2.3: Návrh termínového kalendáře zasedání HSRM pro rok 2009

Předsedkyně seznámila členy s termínovým kalendářem zasedání HSRM pro rok 2009. Stejně jako v roce 2008 se budou jednání konat každé 2. pondělí v měsíci od 11 hod. Ke změně dojde pouze v měsíci dubnu, výjimečně se bude zasedání konat 1. pondělí (druhé pondělí je svátek). V době letních prázdnin jsou zasedání HSRM zrušena, v případě potřeby bude termín stanoven po dohodě.

Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2009 je součástí usnesení.

 

Usnesení č. 44/08: Návrh termínového kalendáře zasedání HSRM pro rok 2009

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

termíny zasedání HSRM pro rok 2009 v navrženém znění

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 44/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.4: Aktualizace nosných témat HSRM

Předsedkyně informovala o nosných tématech, které byly stanoveny pro rok 2008. 

Stanovená nosná témata v roce 2008:

a)      Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Mostecká uhelná a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Lesy ČR, s.p.

garant: zástupci uvedených společností

 

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

garant: OHK Most (ve spolupráci s VITUŽ)

 

c)      Podmínky pro rozvoj Mostecka a Litvínovska:   1) infrastruktura

2) vzdělání

3) lokality, kde lze podporovat formu aktivní

    činnosti

garant: město Most, město Litvínov

 

d)      Faktory ohrožující Mostecko a Litvínovsko

 

Členové HSRM vyslechli v průběhu roku např. informaci státního podniku Lesy ČR o problematice související se správou lesů, stanovisko Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova k čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013, svou strategii pro rok 2008 představila města Meziboří, Lom a obec Skršín. HSRM byla informována o jednání rozpočtového a hospodářského výboru PSP ČR, která proběhla v Mostě. Poslanec Vojíř informoval o energetické politice ČR, hejtman Šulc představil prezentaci na téma Cesta k revitalizaci a resocializaci Ústeckého kraje, ředitel ŘSD Chomutov podal zprávu o dopravní infrastruktuře regionu. Na jednání zazněla také informace o činnosti jednotlivých komisí, např. komise pro rozvoj lidských zdrojů, komise pro oblast cestovního ruchu nebo komise životního prostředí o soužití uhelného průmyslu a životního prostřední na Mostecku. HSRM měla také možnost seznámit se se zpracovaným Integrovaným plánem rozvoje města Mostu.

Předsedkyně vyzvala členy HSRM, aby zaslali návrhy nosných témat pro rok 2009. Jako první nosné téma pro rok 2009 navrhla předsedkyně informovat členy HSRM o Regionálním operačním programu Severozápad za účasti Ing. Petra Vráblíka, Ph.D, ředitele úřadu Regionální rady soudržnosti SZ. 

 

 

 

 

Usnesení č. 45/08: Aktualizace nosných témat HSRM

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o plnění nosných témat stanovených pro rok 2008

 

II. ž á d á

členy HSRM o zaslání návrhů na nosná témata HSRM pro rok 2009

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 45/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“  

Vzhledem k tomu, že HSRM neobdržela od členů žádná stanoviska a připomínky k předloženému materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“, doporučuje na návrh primátora Vozky projednat tento materiál až po stanovisku nového ředitele CRT, který je v současné době vybírán na základě výběrového řízení. Předseda komise pro oblast Cestovního ruchu p. Miroslav Suchý doporučil zpracovat i stanovisko poradního orgánu CRT, jehož vznik doporučila HSRM usnesením č. 22/08

             

Usnesení č. 46/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – doplňující informace k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k materiálu „Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012“

 

II. ž á d á

město Most, po vyjasnění personálního obsazení ve funkci ředitele Centra rozvoje turismu, předložit vizi možné spolupráce s HSRM v oblasti cestovního ruchu

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 46/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace z Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí odboru projektů RLZ Úřadu práce Most, informovala o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů. Představila projekty MPSV realizované Úřadem práce Most z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Mezi již podané projekty ÚP Most patří:

-          Práce na Mostecku pro každého

cíl projektu:      poskytnout příležitost uchazečům a zájemcům o zaměstnání se základním

vzděláním k získání kvalifikace žádané na trhu práce, rekvalifikace do

oborů odpovídajících individuálním schopnostem každého jednotlivce

-          Rodina a práce na Mostecku

cíl projektu:      začlenění na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání, znevýhodněných

péčí o děti do 15 let, příp. péčí o jiné závislé členy rodiny (zdravotně

postižené, seniory)

-          Terénní práce v romských lokalitách Mostecka

cíl projektu:      zavedení terénní sociální a poradenské práce v romských lokalitách na

Mostecku, podpora pracovních míst pracovníků městské policie, kteří se budou specializovat na prevenci kriminality

 

Mezi plánované projekty patří:

-          Rekvalifikace a agenturní zaměstnávání v žádaných oborech

-          Mikroregiony Mostecka – budoucnost patří kvalifikovaným

-          Institucionální partnerství v oblasti RLZ s využitím mezinárodní spolupráce

 

Úřad práce také spolupracuje na realizaci projektů s ostatními subjekty, např. MPSV, PÚP, kraj, vzdělávací instituce, NNO apod.

Mgr. Zieglerová dále informovala o chystané zahraniční stáži u partnerského uskupení v rakouském Grazu. Účelem stáže je umožnit zástupcům škol, zaměstnavatelům, místní samosprávy a neziskovým organizacím podívat se, jak v praxi funguje partnerství v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů. Poznatky získané v Grazu by byly zakomponovány do individuálního projektu mezinárodní spolupráce.

Starosta Litvínova p. Šťovíček informoval o sociálních dávkách, které byly zavedeny v Litvínově. Cílem je snaha minimalizovat zneužívání sociálních dávek prostřednictvím zavedení poukázek a intenzivní poradenství vedoucí ke zprostředkování zaměstnání. Po půl roce fungování došlo k výraznému snížení počtu klientů závislých na pomoci města a státu. I přes tuto skutečnost obdrželo město Litvínov dopis od Veřejného ochránce práv, aby tato činnost byla ukončena.

Poslanec p. Červenka a předsedkyně ing. Veverková poděkovali řediteli Úřadu práce v Mostě i Komisi pro rozvoj lidských zdrojů za jejich aktivní činnost.   

 

Informace z Komise pro rozvoj lidských zdrojů  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

přednesenou informaci o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů      

 

 

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 8. 12. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v restauraci Benedikt.  

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka