Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

81.

U S N E S E N Í

 

z 81. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 13. 10. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Jaromír Franta      

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Návrh finanční komise na vypořádání Fondu podpory projektů

            předkládá Eva Nebesářová, členka finanční komise

 

2.2 Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 31. 8. 2008

            předkládá Eva Nebesářová, členka finanční komise

 

2.3 Plnění usnesení č. 56/06 – informace k Výboru pro trvale udržitelný život

            předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

3.      Dopravní infrastruktura regionu – problematika související s výstavbou silnice I/27 a I/13

předkládá Ing. Renné Komínek, ředitel Správy Chomutov, Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

4.      Komise pro oblast cestovního ruchu – Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012

předkládá Miroslav Suchý a Ing. Bořek Valvoda, předseda a garant Komise pro oblast cestovního ruchu

 

5.      Informace o rozhodnutích týkající se Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda   

 

6.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 32/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 80. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol splněn, viz. bod programu 2.3

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

ü     Usnesení č. 22/08: Aktuální informace o činnosti Centra rozvoje turismu

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

 

ü     Usnesení č. 08/08/S: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008

Úkol splněn, viz. bod programu 2.1

 

ü     Usnesení č. 24/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 25/08: Změny ve vedení SOO MUS

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 26/08: Vstup HSRM do Okresní hospodářské komory v Mostě

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 27/08: Dopravní infrastruktura regionu

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

 

ü     Usnesení č. 28/08: Konečná podoba a další kroky v postupu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Úkol splněn, viz. bod programu 5.

 

ü     Usnesení č. 29/08: Výsledky práce Nezávislé odborné komise (tzv. Pačesova komise)

Úkol splněn (požadavek na zpracování oponentního materiálu ke zprávě Nezávislé odborné komise byl předložen na jednání Předsednictva HSR-ÚK dne 16. 9. 2008, HSR-ÚK se k tomuto materiálu vyjádří) 

 

ü     Usnesení č. 30/08: Snaha o obnovení Dotačního titulu č. 4

Úkol splněn (dopisem byli požádáni o podporu v této věci poslanci Petr Červenka, Mgr. Oldřich Vojíř, PhD. a senátor RSDr. Vlastimil Balín)

 

ü     Usnesení č. 31/08: Žádost zástupců obcí při řešení problémů s Pozemkovým fondem

Úkol splněn (tato záležitost již byla projednána hejtmanem Ústeckého kraje)

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 32/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 80. řádného jednání předsednictva konaného dne 8. 9. 2008 a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8     proti  0        zdržel se  0    

Usnesení č. 32/08 bylo schváleno      

 

 

K Usnesení č. 31/08:

Předsedkyně Ing. Helena Veverková požádala přítomné zástupce obcí, měst a uhelné společnosti        o urychlené zaslání seznamu konkrétních parcel k projektům financovaných z 15 mld. Kč, které nebyly  s Pozemkovým fondem ještě vypořádány. Tento seznam bude poté odeslán hejtmanovi Ústeckého kraje, který se obrátí na Pozemkový fond s žádostí o převedení a vypořádání vlastnických vztahů, tak aby tyto projekty nebyly vyřazeny z 15 mld. Kč.

 

Usnesení č. 33/08: Záležitost s Pozemkovým fondem – seznam parcel k vypořádání vlastnických vztahů   

Předsednictvo HSRM

I. ž á d á

zástupce obcí, měst a uhelné společnosti o urychlené zaslání seznamu konkrétních parcel k projektům financovaných z 15 mld. Kč, které ještě nebyly převedeny a vypořádány z hlediska vlastnických vztahů s Pozemkovým fondem.

Seznam zašlete na adresu jandekova@hsr-uk.cz

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 33/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Návrh finanční komise na vypořádání Fondu podpory projektů

Členka finanční komise pí Nebesářová informovala o společném návrhu finanční komise a zástupců Předsednictva (ing. Veverková, ing. Vozka a Mgr. Šťovíček) k vypořádání Fondu podpory projektů (viz. Usnesení Sněmu 08/08/S). Přítomní se shodli na tom, že v současné době jiný fond na podporu projektů zřizován nebude. Nevyčerpaná částka z Fondu podpory projektů bude převedena do Fondu HSRM a v případě potřeby bude v budoucnu zbylá částka z Fondu podpory projektů dočerpána.

Návrh finanční komise:

Finanční komise doporučuje Předsednictvu HSRM, aby nevyčerpaná částka z Fondu podpory projektů ve výši 1.126.945,07 Kč byla převedena do Fondu HSRM.

 

Usnesení č. 34/08: Návrh finanční komise na vypořádání Fondu podpory projektů

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

převedení nevyčerpané částky z Fondu podpory projektů ve výši 1.126.945,07 Kč do Fondu HSRM

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 34/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 31. 8. 2008

Členka finanční komise pí Nebesářová okomentovala vývoj hospodaření HSRM za období leden až srpen 2008. Položky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. K překročení došlo pouze         u položky DHM (od 3 tis. do 40 tis. Kč) za nákup nové sestavy PC a dále u položky Reprezentace, z důvodu návštěvy rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě.

Vzhledem k současné finanční krize ve světě se předsedkyně Ing. Helena Veverková obrátila na ředitele pobočky ČSOB Most Ing. Karla Tvrzníka s dotazem na možné ohrožení finančních prostředků, které má HSRM uloženy u ČSOB pobočky Most na Termínovaném vkladu a Dluhopisech ČSOB Leasing.  Ing. Tvrzník HSRM ubezpečil, že u těchto produktů žádné riziko nehrozí a není potřeba se ničeho obávat. ČSOB má nejlepší likviditu a v současné době v bance převyšují vklady nad výběry.

 

Usnesení č. 35/08: Průběžné čerpání rozpočtu HSRM k 31. 8. 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2008  

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 35/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.3: Plnění usnesení č. 56/06 – informace k Výboru pro trvale udržitelný život

Místopředseda Ing. Vlastimil Vozka přednesl vyjádření města Mostu a města Litvínova k další činnosti Výboru pro trvale udržitelný život. Zástupci obou měst danou situaci zvážili a shodli se, že problematikou, kterou se výbor zabýval, jsou povinni řešit v rámci svých samospráv. Doporučují proto, aby byla činnost VITUŽ prozatím pozastavena.

 

Usnesení č. 36/08: Plnění usnesení č. 56/06 – informace k Výboru pro trvale udržitelný život

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci k Výboru pro trvale udržitelný život a pozastavuje dočasně jeho činnost

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 36/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Dopravní infrastruktura regionu – problematika související s výstavbou silnice I/27  a I/13

Ing. Renné Komínek, ředitel Správy Chomutov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, informoval o dopravní infrastruktuře regionu.

Silnice I/27:     obchvat Velemyšleves – předloženo ke schválení, začátek stavby 2008/2009

                        obchvat Žiželice           - v současné době je řešen problém se změnou územního plánu

   města Žatce, realizace 2010

                        Most – Litvínov – ing. Komínek poděkoval Palivovému kombinátu za pomoc při

vypořádání pozemků, nyní se vedou jednání se stavebním úřadem   

v Litvínově, do 30. 11. 2008 bude hotov projekt, poté proběhne  

kontrola pozemků, do konce roku 2008 bude vyhlášeno výběrové

řízení

 

Silnice I/28:      Dobroměřice – Odolice – řeší se záležitost dědictví s vlastníkem pozemku rodinou

Lobkowiczů, kdy bude vydáno stavební povolení, záleží na vyjasnění tohoto problému

 

Silnice I/13:      Most – Komořany – dokončení v říjnu 2009

příjezd k Matyldě – z hlediska ŘSD nejsou dořešeny pozemky na stavbu kruhového

     objezdu, primátor p. Vozka tuto informaci prověří na městě

Silnice I/15:      oprava mostu před obcí Sedlec – stavba probíhá dle plánu, usiluje se o to, aby v zimě

  byl již tento úsek průjezdný,

  poslanec p. Červenka informoval o interpelaci na  

  ministra dopravy, který přislíbil, že dojde k urychlení   

  prací na silnici

Ing. Komínek dále informoval o rychlostní komunikaci R7, jejíž dostavba by měla být v příštím roce omezena na úkor dostavby rychlostní komunikace R6.

Finanční rozpočet na dopravní infrastrukturu pro rok 2009 je v jednání. Stavby, které budou, již započaty se dostaví, u nových staveb, je otázkou, zda budou k dispozici finanční prostředky.  

             

Usnesení č. 37/08: Dopravní infrastruktura regionu – problematika související s výstavbou silnice I/27 a I/13

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci k dopravní infrastruktuře regionu, zejména k problematice související s výstavbou silnice I/27 a I/13

 

II. d o p o r u č u j e   

Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje požádat ministra dopravy a předsedu hospodářského výboru o podporu, aby nedošlo k meziročnímu poklesu rozpočtovaných investic na infrastrukturu           a údržbu v Ústeckém kraji

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 37/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Komise pro oblast cestovního ruchu – Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 - 2012

Předseda komise pro oblast cestovního ruchu pan Miroslav Suchý předložil zpracovaný materiál „Koncepce cestovního ruchu v Mostě v letech 2009 – 2012“. Připomněl, že Centrum rozvoje turismu vzniklo v roce 2002 jako občanské sdružení, jehož hlavní činností byla propagace mosteckého regionu. Činnost občanského sdružení přebrala od roku 2008 nově vzniklá příspěvková organizace města Mostu – Centrum rozvoje turismu Mostecka.

Kancelář CRTM zajišťuje propagaci statutárního města Mostu, obcí, fyzických i právnických osob podnikajících v cestovním ruchu. Jednou z možností, jak zajistit spolupráci a propojit nejdůležitější užitečné informace, je vznik poradního orgánu pro CRTM. Jeho složení by mělo být devítičlenné         a složené ze zástupců měst Mostu a Litvínova, Autodromu, Hipodromu, zástupce hotelů, restaurací, kultury, OHK a CRTM. Partnerem poradního orgánu by měla být také média.

Při zajištění propagace je nutné klást důraz na koordinaci a propagaci termínového kalendáře akcí Mostecka a stanovení akce roku pod záštitou města a akce měsíce. Nedílnou součástí činnosti CRTM je také zviditelnění Mostecka na veletrzích. Opomíjena by neměla být dopravní obslužnost a navigační systémy k turisticky zajímavým místům.

Na závěr p. Suchý poděkoval Ing. Bořku Valvodovi, který se na zpracování tohoto materiálu také podílel.

 

Usnesení č. 38/08: Komise pro oblast cestovního ruchu – Koncepce cestovního ruchu v Mostě 2009 – 2012

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

přednesenou informaci o zpracované Koncepci cestovního ruchu v Mostě v letech 2009 – 2012

 

II. ž á d á  

členy HSRM, zejména města Most, Litvínov a Okresní hospodářskou komoru, o stanovisko a případné doplnění předloženého materiálu a zaslání do 31. října 2008 na e-mail jandekova@hsr-uk.cz

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 38/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Informace o rozhodnutích týkající se Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka informoval o nepodpoření Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – Centrum ze strany Výboru Regionální rady NUTS II SZ. Integrovaný plán nebyl podpořen i přesto, že překročil stanovenou bodovou hranici (71,33 bodů ze 100). Finanční prostředky na realizaci svých integrovaných plánů obdrží města Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín a Karlovy Vary. Tato města nejsou tak strukturálně postižena jako město Most, primátor ing. Vozka proto zaslal ministru pro místní rozvoj stížnost s vyjádřením nesouhlasu k rozhodnutí Výboru Regionální rady NUTS II SZ.   

 

Usnesení č.  39/08: Informace o rozhodnutích týkající se Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Předsednictvo HSRM po seznámení s okolnostmi a důvody odmítnutí strategického dokumentu „Integrovaný plán rozvoje města Most – Centrum“ Výborem Regionální rady NUTS II SZ k podpoře z příslušného Regionálního operačního programu

I. k o n s t a t u j e , ž e

tímto rozhodnutím byla vážně narušena rovnováha rozvoje celého regionu NUTS II a dále, že byl významně porušen jeden ze základních principů pomoci ze Strukturálních fondů EU, jímž je odstraňování disparit ve strukturálně postižených regionech

 

II. n e s o u h l a s í  

s rozhodnutím, které prohlubuje úpadek jedné ze strukturálně nejpostiženějších oblastí státu, jímž Mostecko prokazatelně je

 

III. ž á d á  

o změnu tohoto rozhodnutí ve prospěch rovnovážného rozdělení prostředků, které jsou v ROP NUTS SZ k dispozici pro podporu integrovaných plánů měst

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  1    

Usnesení č. 39/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o návrhu na vydání zákona, kterým se mění

zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zásadní změna nastává v § 70, kde se doplňuje odst. 4, který zní: "Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije pro stavební řízení vedené podle stavebního zákona."
Odůvodnění: Smyslem předkládané novely je odstranit nesoulad mezi stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., (ten v § 85, § 109 a § 114 upravuje účastníky řízení i jejich připomínky) a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nesoulad dvou zmíněných zákonů často vede k protahování řízení a soudním sporům, které následně zdržují vlastní realizaci staveb.  

 

 

 

 

Usnesení č.  40/08: Podpora návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody      a krajiny

Předsednictvo HSRM

I. v y j a d ř u j e  p o d p o r u

poslaneckému návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve vztahu účasti občanů (§ 70)

 

II. n e p o d p o r u j e

novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (E.I.A.) 100/2001 Sb.

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 40/08 bylo schváleno      

 

 

Ø          Předseda OHK Ing. Rudolf Jung informoval o ustanovení „Odborné sekce Energetika“ při

Okresní hospodářské komoře. OHK Most, stejně jako Hospodářská komora ČR vidí v oddalování řešení problematiky energetiky, zejména z hlediska budoucích zdrojů, vážný faktor ohrožení ekonomického rozvoje a bezpečnosti státu. Členy odborné sekce se staly společnosti United Energy, MUS, SD, VÚHU, Unipetrol RPA, Elektrárny Počerady, Ledvice, Tušimice, Prunéřov a dále firmy, které mají k energetice blízko. Jednatelem sekce byl zvolen Ing. Petr Jeník. Partnerství v komisi přislíbil poslanec Vojíř.

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 10. 11. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Jaromír Franta