Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

80.

U S N E S E N Í

 

z 80. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 8. 9. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Bořek Valvoda, Miroslav Huml     

 

Program jednání:

Na žádost předsedkyně byl bod 7 (Různé) přesunut před bod 6 (Činnost komise životního prostředí – Soužití uhelného průmyslu a životního prostředí na Mostecku).

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Změna ve vedení SOO MUS

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2 Vstup HSRM do Okresní hospodářské komory v Mostě

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Plnění usnesení č. 23/08 – Dopravní infrastruktura regionu

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Informace o průběhu 12. setkání hornických měst a obcí v Mostě ve dnech 5. – 7. září 2008

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města Mostu 

 

5.      Konečná podoba a další kroky v postupu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města Mostu

 

6.      Různé

 

Nosné téma:

7.      Činnost komise životního prostředí – Soužití uhelného průmyslu a životního prostředí na Mostecku

předkládá Ing. Stanislav Štýs DrSc., předseda komise životního prostředí

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 24/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 79. řádného jednání HSRM a usnesení ze Sněmu HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

ü     Usnesení č. 18/08: Postupy v přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Úkol splněn, viz. bod programu 5.

 

ü     Usnesení č. 19/08: Informace o situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Úkol splněn (požadavek na svolání Dopravní komise HSR-ÚK byl předložen na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK dne 15. 5. 2008)

 

ü     Usnesení č. 20/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 21/08: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 22/08: Aktuální informace o činnosti Centra rozvoje turismu

Úkol trvá v bodě III. (Komise pro oblast cestovního ruchu – předložit strategii k cestovnímu ruchu na Mostecku)

 

ü     Usnesení č. 23/08: Aktualizace GPR – Dodatek č. 3

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

 

Usnesení Sněmu ze dne 9. 6. 2008

ü     Usnesení č. 01/08/S: Schválení programu jednání Sněmu

ü     Usnesení č. 02/08/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

ü     Usnesení č. 03/08/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 10. 12. 2007

ü     Usnesení č. 04/08/S: Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje na téma „Cesta k revitalizaci a resocializaci Ústeckého kraje“

ü     Usnesení č. 05/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

ü     Usnesení č. 06/08/S: Zpráva Finanční komise HSRM za rok 2007, přehled čerpání rozpočtu za rok 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů za rok 2007

ü     Usnesení č. 07/08/S: Zpráva o činnosti HSRM za období leden až květen 2008

 

Usnesení č. 01 – 07/08/S byla splněna.

 

ü     Usnesení č. 08/08/S: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 4. 2008, přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 4. 2008

Úkol trvá v bodě III. (předložit Předsednictvu HSRM možné varianty a rozhodnout, jak bude s nevyčerpanými prostředky z FPP naloženo)

Usnesení č. 24/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 79. řádného jednání předsednictva konaného dne            12. 5. 2008 a kontrolu usnesení ze Sněmu konaného dne 9. 6. 2008 v Mostě a schválila jejich plnění.

 

hlasování:    pro  8     proti  0        zdržel se  0    

Usnesení č. 24/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Změny ve vedení SOO MUS

Usnesení č. 25/08: Změny ve vedení SOO MUS

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

písemné oznámení SOO MUS o volbě nového předsedy, kterým byl zvolen pan Jaromír Franta

 

II. k o o p t u j e

za člena Předsednictva HSRM pana Jaromíra Frantu, předsedu SOO MUS

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 25/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2: Vstup HSRM do Okresní hospodářské komory v Mostě

Předsedkyně Ing. Helena Veverková předložila Předsednictvu návrh na vstup HSRM do OHK v Mostě. Členství HSRM v OHK by umožnilo více se podílet na jednáních, řadě aktivit a činností, které komora pořádá. Také se propojí činnost odborných komisí. Po projednání v Představenstvu OHK a přijetí HSRM za člena uhradí HSRM členský příspěvek ve výši 9.760,- Kč (OHK platí členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč).

Předseda OHK Ing. Rudolf Jung přivítal odsouhlasení vstupu HSRM do OHK. Dále pozval členy HSRM na Klubové setkání na téma „Rozvoj infrastruktury a energetika v dopravě“. Hostem setkání bude děkan Dopravní fakulty ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Moos, CSc. Setkání se uskuteční dne 30. 9. 2008 od 16 hodin v restauraci Na Resslu v Mostě.

 

Usnesení č. 26/08: Vstup HSRM do Okresní hospodářské komory v Mostě

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předsedkyně o možném vstupu HSRM do Okresní hospodářské komory v Mostě

 

II. s c h v a l u j e

vstup Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. do Okresní hospodářské komory v Mostě

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 26/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Plnění usnesení č. 23/08 – Dopravní infrastruktura regionu

Členům HSRM byl předložen seznam silnic, které jsou zařazeny v GPR Dodatku č. 3, priorita Dopravní infrastruktura regionu. Vzhledem k tomu, že předkladatelem projektů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, byl ředitel Ing. Renné Komínek požádán o doplnění údajů týkajících se např. stavu přípravy stavby, dopravního významu stavby nebo celkové ceně stavby.

K předloženému materiálu proběhla diskuse, při které bylo navrženo, aby byl na jednání HSRM pozván ředitel ŘSD ČR, správy Chomutov, Ing. Renné Komínek, který zodpoví dotazy členů ke konkrétním problémům v dopravní infrastruktuře regionu, především silnice I/27 (např. výkup pozemků, původní termíny staveb, problémy v projektech aj.).

Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o odborném semináři na téma „Dopravní obslužnost 2008 aneb po celém Ústeckém kraji bez auta“. Seminář proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje dne 22. 9. 2008 od 9.30 hod. na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

 

Usnesení č. 27/08: Dopravní infrastruktura regionu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předložený materiál k dopravní infrastruktuře regionu

 

II. u k l á d á 

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové zajistit účast zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov na jednání HSRM se zaměřením na podrobné podání informací k řešení, dokončení              a financování  rychlostní komunikace R7, silnice I/27 a I/13. 

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 27/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace o průběhu 12. setkání hornických měst a obcí v Mostě ve dnech 5. – 7. září 2008

Náměstkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková informovala o průběhu 12. setkání hornických měst         a obcí, které se konalo v Mostě ve dnech 5. – 7. září 2008. Setkání se zúčastnilo 36 delegací hornických měst, spolků a vesnic a 6 hornických kapel. Účastníky setkání byly i zahraniční delegace. Hornický ceremoniál začal v sobotu dopoledne v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde byla primátorovi předána putovní vlajka od starostky města Horního Slavkova, pořadatele 11. setkání hornických měst. Odpoledne proběhl v Repre Skok přes kůži. Setkání provázela i řada doprovodných akcí, jako např. výstava v Oblastním muzeu v Mostě nebo v Městské knihovně, zábavný program pro děti na Resslu. Současně také v sobotu proběhly v areálu mosteckého kostela Mostecké slavnosti. V neděli se zájemci mohli zúčastnit odhalení exponátu Geoparku v Podkrušnohorském technickém muzeu.

Příští setkání hornických měst a obcí se uskuteční v Jihlavě. JUDr. Jeníčková také konstatovala, že tato akce se setkala s velkým ohlasem a přispěla k pozitivní prezentaci nejen Mostu, ale i celého regionu. Na závěr poděkovala generálním sponzorům akce, a to Mostecké uhelné a.s. a Severočeským dolům a.s. Chomutov.

 

Informace o průběhu 12. setkání hornických měst a obcí v Mostě ve dnech 5. – 7. září 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

přednesenou informaci o průběhu 12. setkání hornických měst a obcí v Mostě ve dnech 5. – 7. 9. 2008

 

 

K bodu 5.: Konečná podoba a další kroky v postupu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Náměstkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková informovala o průběhu předkládání a schvalování IPRM:

26. června 2008                        schválení Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – Centrum zastupitelstvem

města Mostu

27. června 2008                        IPRM předán úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

1. srpna 2008               proběhla úspěšná kontrola administrativní shody

20. srpna 2008              prezentace a zhodnocení IPRM

5. září 2008                  zasedání řídícího výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

do 12. září 2008            budou předány výsledky řídícího výboru

říjen 2008                     první podávání projektů do jednotlivých výzev

HSRM by mohla být s výsledky seznámena na říjnovém zasedání. 

 

Usnesení č.  28/08: Konečná podoba a další kroky v postupu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou informaci o konečné podobě a dalších krocích v postupu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

II. ž á d á

primátora města Mostu Ing. Vlastimila Vozku, aby HSRM informoval na říjnovém jednání o rozhodnutích týkajících se Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 28/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Předsedkyně HSRM informovala o:

o       posledním jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč. Komise zasedala 4. 7. 2008             a schválila upravenou verzi Směrnice, která bude publikována na webových stránkách Ústeckého a Karlovarského kraje. Mezirezortní komisi byla předložena rekapitulace rozdělení finančních prostředků k 31. 3. 2008, o rozdělení páté tranše finančních prostředků bude jednat na příštím jednání.

 

o       schůzce pracovní skupiny pro přípravu konceptu dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji.“ Skupina se sejde 9. 9. 2008 v sídle HSRM. Hlavním bodem jednání bude hledání varianty pro navýšení finančních prostředků nad rámec 15 mld. Kč (navrácení peněz z DPH).

 

o       usnesení vlády ČR č. 631 ze dne 21. 5. 2008 o možnosti posílení revitalizačních programů a resocializačních opatření finančními prostředky státního rozpočtu ČR. Vláda tímto usnesením schválila každoroční uvolnění finančních prostředků ve výši 800 mil. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na posílení revitalizačních programů jednotlivých krajů.

 

o       výsledcích práce tzv. „Pačesovy komise“. Komise zpracovala „Stručnou zprávu o výsledcích práce komise“. Celkové dopracování včetně posouzení skupinou oponentů by mělo proběhnout do konce září 2008. Se zprávou Nezávislé odborné komise je možné se seznámit na webové stránce vlády ČR www.vlada.cz.

 

Usnesení č.  29/08: Výsledky práce Nezávislé odborné komise

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou informaci o výsledcích práce Nezávislé odborné komise

 

II. p o v ě ř  u j e 

předsedkyni Ing. Helenu Veverkovou, aby přednesla na nejbližším jednání HSR-ÚK návrh na zpracování vlastního oponentního materiálu ke zprávě Pačesovy komise  

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 29/08 bylo schváleno      

o       dopise ministrovi pro místní rozvoj Jiřímu Čunkovi s žádostí o znovuotevření Dotačního titulu č. 4 - financování přípravy projektů pro revitalizaci NUTS II Severozápad

 

Usnesení č.  30/08: Snaha o obnovení Dotačního titulu č. 4

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou informaci o dopise, který byl zaslán ministrovi pro místní rozvoj p. Jiřímu Čunkovi s žádostí o znovuotevření Dotačního titulu č. 4 – financování přípravy projektů pro revitalizaci NUTS II Severozápad

 

II. ž á d á   

poslance, kteří jsou členy HSRM, aby při schvalování státního rozpočtu podporovali také prosazení znovuotevření Dotačního titulu č. 4   

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 30/08 bylo schváleno      

 

o       požadavku zástupců obcí, kteří se na předsedkyni Ing. Helenu Veverkovou obracejí s žádostí o pomoc při řešení problémů, které mají s Pozemkových fondem při převodu pozemků na obce souvisejících s projekty z 15 mld. Kč

 

Usnesení č.  31/08: Žádost zástupců obcí při řešení problémů s Pozemkovým fondem 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou informaci o žádosti zástupců obcí při řešení problémů s Pozemkovým fondem při dokládání vlastnických vztahů k projektům financovaných z 15 mld. Kč

 

II. p o v ě ř u j e  

předsedkyni Ing. Helenu Veverkovou, aby na nejbližším jednání HSR-ÚK projednala tuto záležitost a navrhla pozvání zástupce Pozemkového fondu a ministra zemědělství    

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 31/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 7.: Činnost komise životního prostředí – Soužití uhelného průmyslu a životního prostředí na Mostecku

Předseda komise životního prostředí, Ing. Stanislav Štýs DrSc., informoval o činnosti komise životního prostředí. Dále představil Ing. Soňu Hykyšovou, vedoucí Ekologického centra Most, která přítomné informovala o činnosti Ekologického centra Most. Ekologické centrum sleduje vývoj základních složek životního prostředí v Mostě, Chomutově, Teplicích a Lounech. Centrum také pořádá různé projekty pro základní a střední školy a snaží se občany regionu zapojit tak, aby každý mohl přispět k lepšímu životnímu prostředí. Ekologické centrum poskytuje také ekoporadenství na bezplatné telefonní lince. Více informací na www.ecmost.cz.

Ing. Štýs dále představil Ing. Hanu Lorencovou, vedoucí odboru ekologie Mostecké uhelné a.s. Ing. Lorencová připomněla, že jedním ze zakladatelů Ekologického centra Most byla také Mostecká uhelná a.s. Dále přednesla prezentaci na téma „Ochrana a tvorba životního prostředí při těžbě a úpravě uhlí na MUS“. Mezi oblasti působnosti patří především nakládání s odpady a obaly, ochrana ovzduší, nakládaní s vodami, nakládání s látkami závadnými vodám, ochrana přírody a krajiny, ochranná pásma, hodnocení vlivů na životní prostředí, environmentální audity aj. MUS nakládá s 93 – 95 druhy odpadů. Vlastní zařízení na využívání odpadů a v roce 2007 zpracovala 8,60 tis. t odpadů.

 

 

Činnost komise životního prostředí – Soužití uhelného průmyslu a životního prostředí

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesené informace komise životního prostředí o soužití uhelného průmyslu a životního prostředí na Mostecku 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 13. 10. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Bořek Valvoda, Miroslav Huml