Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

79.

U S N E S E N Í

 

ze 79. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 12. 5. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Mgr. Milan Šťovíček, Miroslav Huml     

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 29. 4. 2008

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Aktuální informace o činnosti Centra rozvoje turismu

předkládá Ing. Miroslav Suchý, předseda Komise pro oblast cestovního ruchu   

 

5.      Aktualizace GPR – Dodatek č. 3

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 15/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 78. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 08/08: Aktualizace priorit GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Úkol splněn, viz. bod 5.

 

ü     Usnesení č. 15/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 16/08: Ukončení členství v HSRM – Asistenční centrum, a.s.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli ÚP v ÚK možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti)

 

ü     Usnesení č. 18/08: Postupy v přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Úkol trvá v bodě II. (po projednání IPRM v řídících orgánech města informovat HSRM o jeho konečné podobě)

 

ü     Usnesení č. 19/08: Informace o situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Úkol trvá v bodě II. (iniciovat svolání Dopravní komise HSR-ÚK i za účasti zástupců měst na téma „Financování městské hromadné dopravy“)

 

 

Usnesení č. 20/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 78. řádného jednání předsednictva konaného dne            14. 4. 2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 20/08 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM  

Usnesení č. 21/08: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

termín konání Sněmu HSRM dne 9. června 2008

 

II. s c h v a l u j e

program Sněmu v navrženém znění:

1. Procedurální otázky

    1.1. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

2. Zpráva o činnosti HSRM

3. Zpráva o hospodaření HSRM

4. Různé

    4.1. Vystoupení hejtmana Ústeckého kraje k „Řešení ekologických škod z pohledu obcí“

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 21/08 bylo schváleno       

 

 

K bodu 3.: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 29. 4. 2008  

Předsedkyně Ing. Helena Veverková přednesla informaci z jednání mezirezortní komise ze dne 29. 4. 2008. Mezirezortní komisi byla předložena informace o čerpání 4. tranše (3 mld. Kč). Ing. Sochor informoval o materiálu k uvolnění 5 tranše finančních prostředků ve výši 3 mld. Kč.

Mezirezortní komise projednala 6 projektů předložených Ústeckým krajem a tyto projekty schválila        a doporučila Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky. Jednalo se o projekty:

-          Řešení mimořádného stavu hydrogeologických poměrů v povodí Srpiny

-          Rekonstrukce silnice III/25320 Mstišov – Košťany

-          Rekonstrukce silnice III/2538 Braňany – Most

-          Rekonstrukce silnice III/25350 Chabařovice – Teplice

-          Rekonstrukce silnice III/25351 Srbice – Drahkov

-          Revitalizace území – Příprava území na stavební pozemky Havraň

Mezirezortní komise projednala 4 žádosti o dofinancování stavebních prací. Dva projekty byly schváleny                a doporučeny MF k vyhlášení (Komunikační propojení vč. IS – Čepirožská výšina II. etapa, Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno), jeden projekt byl vrácen k dopracování (Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most – I. etapa, Technická opatření pro přístaviště lodí) a jeden projekt schválen nebyl (Areál vodní nádrže Matylda v Mostě – cyklostezky pro bruslaře a cesty pro pěší).

Zástupce HSR-ÚK Ing. Helena Veverková informovala mezirezortní komisi o výjezdním zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě, který projednával požadavek týkající se navýšení 15 mld. Kč o další 4,3 mld. Kč, které by umožnily realizaci a dofinancování projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Mezirezortní komise nechala zpracovat aktualizovanou Směrnici ekologických škod (zpracovatelem VŠB), která bude v nejbližší době zaslána členům komise k připomínkování.

Mezirezortní komise projednávala zpracování databáze projektů a jejich zveřejnění na internetu. Zástupce zpracovatele Ing. Marcela Šafářová, ředitelka VÚHU a.s., presentovala návrh, který by měl být zveřejněn na internetových stránkách, včetně průběžné aktualizace celé databáze. Databáze by měla být hotova do září 2008.

 

 

 

 

Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 29. 4. 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e re  n a  v ě d o m í

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 29. 4. 2008

 

 

K bodu 4.: Aktuální informace o činnosti Centra rozvoje turismu

Předseda komise pro oblast cestovního ruchu pan Miroslav Suchý informoval členy o dosavadní činnosti Centra rozvoje turismu. V krátkosti připomněl samotný vznik Centra. V současné době je CRT příspěvkovou organizací a spadá pod město Most.

Hlavním cílem CRT je poskytování informací o akcích a dění na Mostecku, a to i v anglickém                 a německém jazyce. Tuto činnost již kancelář plně zastává. Problémem ale zůstává nedostatek aktuálních propagačních materiálů o Mostecku, kterými by se Centrum mohlo prezentovat například na veletrzích.

Předseda komise navrhuje vznik poradního orgánu, který by byl jmenován primátorem a skládal by se ze zástupců organizací, kteří se cestovním ruchem zabývají.

Dalším nezbytným krokem by mělo být sestavení kalendáře akcí, které se v průběhu roku konají v Mostě a jeho okolí, ale také akce velkým firem Mostecka, tak aby došlo ke koordinaci a nedocházelo k vzájemnému prolínají termínů jednotlivých akcí.

Starosta Litvínova pan Mgr. Milan Šťovíček popsal strategii města Litvínova. Velké akce jsou připravovány až s ročním předstihem a jsou schvalovány radou města. Zároveň připomněl akce, které se v Litvínově každoročně konají, tj. Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti a Krušnohorské Vánoce a předeslal, že město Litvínov je připraveno spolupracovat s městem Most na koordinaci termínů.

 

Usnesení č. 22/08: Aktuální informace o činnosti Centra rozvoje turismu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

přednesenou informaci o činnosti Centra rozvoje turismu

 

II. p o d p o r u j e

vznik poradního orgánu složeného ze zástupců organizací zabývajících se cestovním ruchem na Mostecku. Poradní orgán bude spolupracovat a předkládat městu Most návrhy na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku

 

III. u k l á d á

Komisi pro oblast cestovního ruchu předložit strategii k cestovnímu ruchu na Mostecku

 

Termín: září 2008

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 22/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Aktualizace GPR – Dodatek č. 3

Předsedkyně Ing. Helena Veverková předložila aktualizovaný materiál GPR – Dodatek č. 3 se stavem řešení jednotlivých projektů a požádala přítomné o jejich případné připomínky k materiálu. Materiál bude doplněn ještě o upozornění na jednotlivé výzvy pro předkládání projektů do dotačních programů.  

 

 

 

 

Usnesení č.  23/08: Aktualizace GPR – Dodatek č. 3

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Aktualizovaný Globální plán revitalizace pánevních oblastí SZ Čech – Dodatek č. 3

 

II. ž á d á

členy HSRM o případné připomínky k aktualizovanému materiálu GPR – Dodatek č. 3

 

III. u k l á d á

tajemnici oslovit ředitele ŘSD Ing. Reného Komínka s žádostí o poskytnutí termínového kalendáře        o průběhu a dokončení jednotlivých silnic zahrnutých v GPR

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 23/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Předsedkyně HSRM informovala o:

o       zasedání hospodářského výboru PSP ČR, který bude jednat v Ústeckém a Karlovarském kraji ve dnech 20. – 22. května 2008. Zástupci za HSRM se s členy hospodářského výboru setkají ve středu 21. května 2008 u pracovní večeře. Předsedkyně HSRM odprezentuje informace o čerpání prostředků z privatizace na sanaci území Ústeckého kraje dotčeného těžbou hnědého uhlí.

 

o       svolání Komise pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK, která se bude zabývat energetickou politikou ČR. Svou účast přislíbili zástupci ČEZ, SD, MUS, VÚHU                  a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Výstupy z jednání komise budou předloženy na příštím jednání HSRM.  

 

o       připravovaném zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK, na kterém bude jmenována pracovní skupina pro přípravu konceptu dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“. O personálním zastoupení    a průběhu samotného zasedání pracovní skupiny bude HSRM informována na příštím jednání HSRM.

 

Ø          Ředitel VŠFS Ing. Josef Švec pozval členy HSRM na besedu na téma „Euro a jeho vliv na

ekonomiku státu“ za účasti slovinského velvyslance J.E. France Buta. Beseda se koná         13. 5. 2008 ve 14 hod. v prostorách informačního střediska na VŠFS v Mostě. Pozvánku s programem obdrželi všichni členové HSRM elektronicky. 

 

   

 

 

Příští jednání – Sněm HSRM se uskuteční 9. 6. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Mgr. Milan Šťovíček, Miroslav Huml