Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

78.

U S N E S E N Í

 

ze 78. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 14. 4. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung    

 

Program jednání:

Bod 4 (Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů) byl přesunut před bod 3 (Postupy v přípravě integrovaného plánu rozvoje města Mostu). Bod původního programu 6 (Aktualizace GPR – Dodatek č. 3) byl z programu vypuštěn a přesouvá se na květnové jednání.

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Ukončení členství v HSRM – Asistenční centrum, a.s.

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda komise RLZ

 

4.      Postupy v přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

předkládá Ing. Karel Bořecký, vedoucí odd. operačních programů města Mostu  

 

5.      Informace k situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

předkládá Ing. Bořek Valvoda, asistent ředitele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

 

6.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 15/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 77. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu budou předloženy na květnovém zasedání)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 08/08: Aktualizace priorit GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Úkol trvá v bodě II. (kompletní aktualizace priorit GPR bude předložena na květovém jednání zasedání)

 

ü     Usnesení č. 09/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 10/08: Ukončení členství v HSRM – Doly a úpravny Komořany s.p.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 11/08: Návrh zhodnocení volných finančních prostředků

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 12/08: Energetická politika České republiky

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 13/08: Problematika čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Úkol splněn, viz. bod 5.

 

ü     Usnesení č. 14/08: Informace z jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě 

Úkol splněn (požadavek na Komisi pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK byl přednesen na jednání Předsednictva HSR-ÚK dne 26. 3. 2008)

 

 

Usnesení č. 15/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 78. řádného jednání předsednictva konaného dne 14.4.2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 15/08 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Ukončení členství v HSRM – Asistenční centrum, a.s.

Usnesení č. 16/08: Ukončení členství v HSRM – Asistenční centrum, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou písemnou žádost společnosti Asistenční centrum, a.s. o ukončení členství v Hospodářské  a sociální radě Mostecka, o.s.

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 16/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předseda komise pro RLZ, Ing. Oldřich Malý, informoval o dosavadní činnosti a výsledcích komise. Připomněl průběh jednotlivých jednání a personální obsazení komise. Za hlavní problémy ovlivňující aktuální situaci na trhu práce označil z pohledu ÚP Most:

-          nízkou motivaci občanů k přijetí zaměstnání

-          absenci technických profesí

-          nízkou úroveň profesní mobility

-          mizivé zapojení zaměstnavatelů do ovlivňování školských obsahů

-          nedostatečné a nesystémové zapojení podniků do profesního vzdělávání

-          nelegální zaměstnávání

-          nízká kvalifikační úroveň obyvatel

-          prolomení těžebních limitů aj.

Komise pro RLZ si pro svou činnost vymezila oblasti zájmu, jako např. podpora a rozvoj zaměstnanosti, podpora tvorby nových pracovních míst, podpora zaměstnanosti u drobných zaměstnavatelů, malých    a středních podniků, preferovat cílené rekvalifikace vycházející z potřeb trhu práce a úzká spolupráce s investory, podporovat „zjednodušení podnikatelského prostředí“, získávat investory pro vstup do regionu, v rámci využití operačních programů spolufinancovaných ze zdrojů EU podporovat projekty pro vznik nových pracovních míst. Členové komise se shodli na prioritách, kterými se  komise bude i nadále zabývat a označili ho za tzv. „Desatero společných aktivit“.

Předseda komise informoval o nově zřízeném odboru projektů RLZ na ÚP Most, který funguje jako pojítko mezi činností ÚP a vnějšími příležitostmi pro rozvoj lidských zdrojů. Tyto projekty svým rozsahem překračují nejen hranice okresu, ale také hranice státní správy vzhledem k tomu, že využívají principu partnerství mezi různými institucemi.   

Ing. Malý poskytl členům HSRM brožuru „Veřejně prospěšné práce v obcích Mostecka za  rok 2007.“

 

Usnesení č. 17/08: Informace z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předsednictvo HSRM

I. b e re  n a  v ě d o m í

přednesenou informaci z posledního jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

II. u k l á d á

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové a garantovi komise pro RLZ Petru Červenkovi projednat s HSR-ÚK, okresními HSR a řediteli úřadů práce v Ústeckém kraji možnost společného zasedání se záměrem společných opatření ke snižování nezaměstnanosti

 

III. v y s l o v u j e

Komisi pro rozvoj lidských zdrojů poděkování za její činnost a dosavadní výsledky

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 17/08 bylo schváleno      

K bodu 4.: Postupy v přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu   

Ing. Karel Bořecký, vedoucí oddělení operačních programů města Mostu, předložil první předběžnou informaci o aktuálním stavu projednání Integrovaného plánu rozvoje města Mostu (IPRM). Město Most v současné době zpracovává dva integrované plány, a to:           

a)       Centrum Mostu (vybraná zóna: Baťa – ul. Budovatelů – VÚHU – ul. J. z Poděbrad)

b)       Chanov

Hlavními důvody pro výběr zóny centra Mostu bylo:

-          zastavit vyklidňování centra města

-          řešení vyšší koncentrace problematických budov (velké společenské budovy, které potřebují rekonstrukci) a modernizaci

-          podpora obchodu a služeb v centru města

-          změna dopravního charakteru centra

-          zajištění celodenní nabídky obsluhy obyvatelstva

Výsledkem by mělo být vzájemné propojení jednotlivých služeb a tím dosažení administrativního, obchodního, zábavního a kulturního centra.

Vybráno bylo 5 klíčových projektů:

1)       bývalá budova Centra volného času a okolí

2)       Repre a okolí

3)       Sportovní hala a centrální park

4)       Magistrát a služby obyvatel

5)       doprava a mobilita obyvatel v centru města

Do poloviny června 2008 bude probíhat veřejné projednávání s možností obyvatel města vyjádřit se k IPRM. Dokončení a předložení IPRM se plánuje na konec června 2008.

Druhý integrovaný plán – Chanov je zatím v konceptu. Bude se týkat sociálních menšin s cílem řešení sociálně vyloučených obyvatel a zahrnuje i část preventivní.

Na podzim 2008 plánuje město inovaci „Plánu rozvoje města“, ve kterém budou zahrnuty projekty, které se do IPRM nedostaly. Město se bude zabývat dalším rozvojem města a jeho okolí, zejména v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

V rámci diskuse ing. Štýs upozornil, že je důležité zahrnout do IPRM také rekreační a volnočasové aktivity, ing. Jung  ocenil snahu o systémové řešení centrální části města a zdůraznil podporu ubytovacích kapacit.

Pí Holadová informovala o programu rozvoje venkova, do kterého se Agrární komora zapojila. V současné době zpracovávají a vybírají projekty do operačního programu „Vítr“.

 

Usnesení č. 18/08: Postupy v přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

prvotní předloženou informaci o aktuálním stavu projednávání Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

II. ž á d á

primátora města Mostu, aby po projednání IPRM v řídících orgánech informovat HSRM o konečné podobě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 18/08 bylo schváleno      

 

 

 

K bodu 5.: Informace k situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Ing. Bořek Valvoda poukázal na složitou situaci v čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 na zajištění dopravní obslužnosti. Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost byla přesunuta do prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst. Dopravní podnik může tedy žádat o dotaci pouze prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Mostu. 1.10.2008 bude vyhlášen operační program na rozvoj dopravní obslužnosti.  

 

Usnesení č.  19/08: Informace k situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k situaci čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

 

II. u k l á d á

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové, aby iniciovala svolání Dopravní komise HSR-ÚK na téma „Financování městské hromadné dopravy“. Na jednání by byli přizváni i zástupci měst. Dopravní komise po jednání připraví stanovisko, které bude výchozím materiálem pro jednání se statutárním orgánem. 

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 19/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Poslanec Petr Červenka informoval o interpelaci na předsedu vlády Mirka Topolánka ve věci

„Čerpání prostředků z privatizace na komplexní odstranění ekologických škod území postižených těžbou v Ústeckém kraji.“ O vyjádření předsedy vlády bude p. Červenka informovat na některém z dalších jednání HSRM až bude známa odpověď.

Dále p. Červenka informoval o dopise z Ministerstva financí k zasedání a usnesení rozpočtového výboru z 20.2.2008. Ministerstvo financí se vyjádřilo, že je připraveno spolupracovat s hejtmany Ústeckého a Karlovarského kraje, HSR-ÚK a HSR Sokolovska na zpracování materiálu pro jednání vlády ve věci možnosti dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“.  

 

Ø          Pí Ludmila Holadová  pozvala přítomné na konferenci „Lesnické hospodaření v Krušných

horách“, která se bude konat v Mostě ve dnech 3. – 4. června 2008.

V případě zájmu je možné si v sídle HSRM nebo prostřednictvím e-mailové adresy

jandekova@hsr-uk.cz vyžádat přihlášku s programem konference.

 

Ø          Předseda Regionální rady ČMKOS ÚK pan Jiří Cingr informoval o:

-          dopravní obslužnosti Ústeckém kraji a seznámil přítomné s problematikou v oblasti dopravy, kterou se ČMKOS ÚK zabývá. Regionální rada podala stanovisko k 6 podnětům, 2 pro Mostecko a Komořansko na posílení dopravních spojů.

-          dohodě o vytvoření partnerství s Eures – Evropská komise, ale toto partnerství neschválila

-          projektu na rozvoj regionální činnosti

-          pořádání meetingů ČMKOS

 

   

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 12. 5. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung