Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

77.

U S N E S E N Í

 

ze 77. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 10. 3. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Bořek Valvoda   

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1 Ukončení členství v HSRM – Doly a úpravy Komořany s.p.       

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2 Návrh zhodnocení volných finančních prostředků

            předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

Nosné téma:

3.      Energetická politika České republiky

předkládá Mgr. Oldřich Vojíř, PhD., poslanec PSP ČR

 

4.      Informace o strategii města Lomu

předkládá Ing. Josef Nétek, starosta města Lomu

 

5.      Problematika čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

předkládá Ing. Bořek Valvoda, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

 

6.      Informace o jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

předkládá Petr Červenka, poslanec PSP ČR

 

7.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    7       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 09/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 76. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu budou předloženy na květnovém zasedání)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 55/07: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1.10.2007

Úkol splněn (informace hejtmana ÚK k revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území byla přednesena na veřejném zasedání rozpočtového výboru PSP ČR) 

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

ü     Usnesení č. 06/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 07/08: Vystoupení z HSRM – SIAD Czech spol. s r.o.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 08/08: Aktualizace priorit GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Úkol trvá v bodě II. (kompletní aktualizace priorit GPR bude předložena na dubnovém zasedání)

 

 

Usnesení č. 09/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 76. řádného jednání předsednictva konaného dne 11.2.2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 09/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1: Ukončení členství v HSRM – Doly a úpravny Komořany s.p.

Usnesení č. 10/08: Ukončení členství v HSRM – Doly a úpravny Komořany s.p.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou písemnou žádost společnosti Doly a úpravny Komořany s.p. o ukončení členství v Hospodářské  a sociální radě Mostecka, o.s., z důvodu zániku s.p.

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 10/08 bylo schváleno      

 

 

 

 

K bodu 2.2: Návrh zhodnocování volných finančních prostředků

Předseda finanční komise, Ing. Miroslav Dykas, připomněl stav finančních prostředků k prosinci 2007 a přednesl návrh finanční komise.

31.12.2007 byl zrušen fond Money Market Sloha, ve kterém bylo uloženo 36 ks cenných papírů v nominální hodnotě 100.000,- Kč. Na základě usnesení č. 02/08 byly volné finanční prostředky ve výši 3.000.000,- Kč investovány do Dluhopisů ČSOB Leasing.

Stav na běžném účtu HSRM k 3.3.2008 činí 2.214.551,66 Kč.

Finanční komise proto d o p o r u č u j e Předsednictvu HSRM převést 1.000.000,- Kč do Dluhopisů ČSOB Leasing a 1.000.000,- Kč na Termínovaný vklad ČSOB s výpovědní dobou 7 dnů s tím, že tento režim zhodnocování finančních prostředků doporučuje i na další období. Výše termínovaného vkladu v dalším období bude vždy stanovena dle aktuální potřeby volných finančních prostředků na běžném účtu HSRM. 

 

Usnesení č. 11/08: Návrh zhodnocení volných finančních prostředků

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou zprávu o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků

 

II. s c h v a l u j e

doporučení finanční komise převést 1.000.000,- Kč do Dluhopisů ČSOB Leasing a 1.000.000,- Kč na Termínovaný vklad ČSOB s výpovědní dobou 7 dnů s tím, že tento režim zhodnocování finančních prostředků schvaluje i na další období.

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 11/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Energetická politika České republiky   

Poslanec Mgr. Oldřich Vojíř seznámil přítomné se situací v oblasti energetické politiky ČR. Vláda ČR se tématu energetiky plně věnuje. Na toto téma byly uspořádány různé konference, byla ustanovena Komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu, jednání se vedou i na půdě Evropské unie. V posledních deseti letech došlo ke zpomalení aktivit a investic v oblasti jádra a přesunula se orientace na obnovitelné zdroje (zdroje alternativní a zdroje „doplňkové“ ). Situace v současné době ukazuje, že v Evropě není zajištěn potřebný dostatek energie. V této souvislosti také proběhla diskuse, zda se nevrátit do regulovaného systému. Česká republika má vychýlený energetický mix, a to velmi ve prospěch uhlí (66% hnědého a černého uhlí). Rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny je pouze v kompetenci České republiky, je to ryze politické rozhodnutí. Poslanec Vojíř poukázal na tři obecné mýty:

  1. mýtus = biomasa
  2. mýtus = CO2 (Evropa produkuje 15%)
  3. mýtus = projekt EPC (Energy Performance Contracting) – „úspory nás spasí“

Pro výstavbu jaderné elektrárny je v současnosti vytipováno několik oblastí. Na konci roku 2008 bude do vlády předložen aktualizovaný materiál Energetická politika státu z roku 2004. V současné době „Pačesova komise“ připravuje závěry vzešlé z konference, která se konala na začátku března na Žofíně   a chce se pokusit konkrétně ukázat a vyhodnotit, kolik bude stát energie např. při provozu jádra, plynu nebo uhlí.

Poslanec Vojíř zpracoval k tomuto tématu dokument, který je rozeslán společně s tímto usnesením.

 

 

 

Usnesení č. 12/08: Energetická politika České republiky

Předsednictvo HSRM

I. b e re  n a  v ě d o m í

předloženou informaci o energetické politice České republiky

II. u k l á d á

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové seznámit HSR-ÚK s vyslechnutými informacemi k energetické politice České republiky a vyzvat Komisi pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK k jejímu svolání pro přípravu stanoviska HSR-ÚK ke strategickým a rozvojovým záměrům v oblasti energetiky vlády a ČEZu, především v oblasti výstavby plynových elektráren v SZ Čechách a k využití části ekologické daně na revitalizaci území SZ.

 

hlasování:    pro  6      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 12/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace o strategii města Lomu  

Starosta Ing. Josef Nétek přednesl informaci o městě Lom. V současné době žije v Lomu přibližně 3749 obyvatel a město se stává vyhledávanou lokalitou pro výstavbu rodinných domů. Město už má  schváleno několik projektů na výstavbu rodinných domů. V Lomu fungují všechny nezbytné služby, od policejní stanice, přes lékaře a ústav sociální péče až po kino a kulturní dům. Ve městě je zavedena kanalizace, plynofikace a čistírna odpadních vod. Město také hodlá investovat peníze do opravy chodníků. Starosta se zmínil o průmyslové zóně, která představuje objekty získané od bývalého Dehoru. Město provedlo jejich rekonstrukci a zkanalizování zóny. V této souvislosti poděkoval pan starosta poslanci Červenkovi, který městu pomohl získat dotaci ze státního rozpočtu. Velký problém má město s rekonstrukcí panelových domů, které byly zkolaudovány v roce 2002, ale již dnes jsou v havarijním stavu. Protože je město Lom především hornickým městem trvale spolupracuje se společnostmi Mostecká uhelná a.s., Severočeskými doly a.s. a dále má uzavřené partnerství se společností Unipetrolem RPA s.r.o. a Českou rafinérskou a.s.      

 

Informace o strategii města Lomu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci starosty o strategii města Lomu pro rok 2008

 

 

K bodu 5.: Problematika čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Ing. Bořek Valvoda informoval o problematice ROP ve vztahu k městské hromadné dopravě. Informoval o přesunu prioritní osy 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost do prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst. Z toho důvodu tedy Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. může žádat o dotaci pouze prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Mostu a žádost musí být schválena zastupitelstvem. Např. o nákup drážních vozidel nelze požádat, mohou žádat pouze České dráhy, a.s. 

V návaznosti na Integrovaný plán rozvoje města Mostu (IPMR) informoval primátor ing. Vlastimil Vozka o přípravě třech IPRM, a to:     1. IPRM = projekty zaměřené na střed měst

                                               2. IPRM = projekty zaměřené na Chanov

                                o 3. IPRM se jedná = projekty zaměřené na cestovní ruch

Primátor přislíbil, že na příštím jednání HSRM poskytne průběžnou informaci ke zpracovávanému IPRM společně s tématy, která byla do IPRM vybrána.

 

Usnesení č.  13/08: Problematika čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci k problematice čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad 2007 – 2013 z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

 

II. p o d p o r u j e

připravované projekty Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

 

III. ž á d á

Stálou komisi dopravy při HSR-ÚK, aby na nejbližším jednání HSRM předložila k této situaci své stanovisko a konkrétního návrhy postupu řešení

 

hlasování:    pro  6      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 13/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Informace o jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

Poslanec Petr Červenka informoval o výjezdním zasedání rozpočtového výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Mostě ve dnech 19. – 21.2.2008. Rozpočtový výbor na veřejném zasedání vyslechl prezentaci HSR-ÚK „Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji“ přednesenou Ing. Helenou Veverkovou a prezentaci hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce „Revitalizace a resocializace rekultivovaného území“. Rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém:

I. doporučuje     - vládě, aby posoudila možnosti dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci

  řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“

- ministru financí, hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje a Hospodářské a

  sociální radě Ústeckého a Karlovarského kraje, aby připravili koncept společného   

  postupu pro výše uvedené jednání vlády

II. žádá                         ministra financí, aby rozpočtovému výboru pravidelně 1x do roka předkládal zprávu o uvolňování a využívání finančních prostředků na odstraňování následků ekologických škod

 

Členové rozpočtového výboru si při návštěvě Mostu prohlédli zrekultivovaná místa, jako např.  Hipodrom a Autodrom, navštívili Děkanský kostel, hrad Hněvín a povrchový lom Armáda. Pan Červenka poděkoval Ing. Heleně Veverkové, primátoru Ing. Vlastimilu Vozkovi a všem, kteří se na této akci podíleli.

 

Usnesení č. 14/08: Informace o jednání výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o výjezdním zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

 

II. b e r e  n a  v ě do m í  

předložené usnesení z výjezdního zasedání rozpočtového výboru PSP ČR v Mostě

 

III. vyzývá

Komisi pro energetiku a uhelný průmysl při HSR-ÚK, aby se v nejbližší době sešla a připravila koncept postupu pro jednání vlády, která posoudí možnost dofinancování projektů v „Aktualizované koncepci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji“ 

 

hlasování:    pro  6      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 14/08 bylo schváleno      

K bodu 7.: Různé

Ø          Pan Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. informoval o oficiálním

otevření muzea dne 1. března 2008, přičemž návštěvnost prvního dne předčila veškerá očekávání. Za prvních 14 dní od otevření navštívilo muzeum už přes 100 návštěvníků. V sobotu 8.3.2008 se v muzeu konala svatba a v neděli vysílala Česká televize pořad Toulavá kamera, jehož jednou z reportáží byla návštěva Podkrušnohorského technického muzea. Pořad je možné shlédnout na webu www.toulavakamera.cz. V současné době připravuje muzeum projekt na vytápění a zateplení budov muzea. Projekt bude podán do grantu Pohoda vyhlášeného pro neziskové organizace společností United Energy. 

 

   

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 14. 4. 2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Bořek Valvoda