Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

76.

U S N E S E N Í

 

ze 76. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 11. 2. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ludmila Holadová  

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Vystoupení z HSRM – SIAD Czech spol. s r.o.      

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Informace o strategii obce Skršín

předkládá Zdeněk Novotný, starosta obce Skršín

 

4.      Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady PTM, o.p.s.

 

5.      Další kroky v postupu Centra rozvoje turismu

předkládá Miroslav Suchý, předseda Komise pro oblast cestovního ruchu

 

6.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 06/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 75. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu budou předloženy na květnovém zasedání)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 55/07: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1.10.2007

Úkol trvá v bodě II. (projednat s hejtmanem ÚK jeho účast na jednání HSRM s přednesením prezentace k revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území) 

 

ü     Usnesení č. 01/08: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 02/08: Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 03/08: Smlouva o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 04/08: Smlouva o dílo na zajištění správy webových stránek

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Úkol trvá v bodě III. (získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu)   

 

 

Usnesení č. 06/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 75. řádného jednání předsednictva konaného dne 14.1.2008 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 06/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: Vystoupení z HSRM – SIAD Czech spol. s r.o.

Usnesení č. 07/08: Vystoupení z HSRM – SIAD Czech spol. s r.o.

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti SIAD Czech spol. s r.o. o ukončení členství v Hospodářské  a sociální radě Mostecka, o.s., a to zpětně k 1.1.2008.  

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 07/08 bylo schváleno      

 

K bodu 3.: Informace o strategii obce Skršín   

Starosta obce Skršín, pan Zdeněk Novotný, přednesl informaci o obci Skršín a investičních akcích, kterými se bude obec v roce 2008 zabývat. Obec je rozdělena na tři části – Dobrčice, Skršín                  a Chrámce. V obci žije v současné době 218 obyvatel a jejich převážná část za prací dojíždí. V obci je k dispozici 1x týdně lékař, obchod se smíšeným zbožím, obecní knihovna, tělocvična. Obec nemá základní ani mateřskou školu. Obecní úřad pořádá během roku různé kulturní akce. Ve všech obcích je zavedena plynofikace a elektrifikace, přípojky na rozvod pitné vody a telefonní přípojky. Záměrem obce pro letošní rok je výstavba kanalizace ve všech obcích. V současné době má obec zpracován projekt na parcelizaci a následnou výstavbu rodinných domku, budou zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí a komunikací. Obec uvažuje také o vybudování sportovně – rekreačního areálu a cyklostezky.     

 

Informace o strategii obce Skršín

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci starosty o strategii obce Skršín pro rok 2008

 

 

K bodu 4.: Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

Muzeum získalo dva významné investory – Severočeské doly, a.s. a Mosteckou uhelnou a.s. Pro rok 2008 je domluvena spolupráce i s Českou rafinérskou a.s. V současné době řeší muzeum technické zabezpečení objektů. Od 1. března bude muzeum otevřeno i pro veřejnost a to od úterý do neděle od 9 do 16 hod. Prohlídky s výkladem budou začínat v každou celou hodinu. Vstupné pro děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč. Muzeum připravuje i informační materiály. V letošním roce má muzeum v plánu dokončit vytápění objektu a vede jednání o zpřístupnění a zkvalitnění příjezdové komunikace.

 

Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.  

 

 

K bodu 5.: Další kroky v postupu Centra rozvoje turismu

Miroslav Suchý připomněl vznik Centra rozvoje turismu a jeho přechod na příspěvkovou organizaci města Mostu. Informoval o nových krocích v postupu CRT. Byla podána žádost na zaevidování firmy na Krajském soudě v Ústí nad Labem. Odhadce provedl odhad majetku. Ředitelkou CRT se stala paní Kateřina Suchá. V nejbližší době by měl vzniknout poradní orgán. Zaměstnankyně CRT se zúčastnily  veletrhů k propagaci města.

 

Další kroky v postupu Centra rozvoje turismu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o dalších krocích v postupu Centra rozvoje turismu

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Předsedkyně Ing. Helena Veverková předložila aktualizovaný přehled priorit rozvoje HSRM –

GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 doplněný městy o stav řešení jednotlivých projektů. Do přehledu budou ještě zapracovány jednotlivé dotační tituly a výzvy. Dále informovala                 o usnesení HSR Teplicka, která požaduje, aby byl program Severozápad finančně naplněn       a vyhlášen i pro letošní rok.

Usnesení č. 08/08: Aktualizace priorit GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

aktualizovaný přehled priorit rozvoje HSRM – GPR Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 doplněný o stav řešení

 

II. ž á d á

město Lom o doplnění stavu řešení u svých předkládaných projektů

 

III. u k l á d á

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové přednést na HSR-ÚK žádost o jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj o uvolnění 50 mil. Kč na přípravu projektových dokumentací pro obce                    a podnikatelské subjekty  

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 08/08 bylo schváleno      

 

 

Ø          Poslanec Petr Červenka informovat o výjezdním zasedání rozpočtového výboru Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky. Rozpočtový výbor bude zasedat v Mostě ve dnech 19. – 21.2.2008. Ve středu 20.2.2008 se od 10 hod. v budově Magistrátu města Mostu bude konat veřejné zasedání, jehož hlavním bodem bude čerpání prostředků z privatizace na sanaci Ústeckého kraje. V odpoledním programu navštíví členové rozpočtového výboru některá z míst Mostecka, např. Hipodrom, Autodrom, Hněvín, Děkanský kostel, povrchový důl.

 

Ø          Ing. Bořek Valvoda předložil písemné oznámení o odstoupení z funkce předsedy Výboru pro

trvale udržitelný život HSRM, a to z důvodu ukončení svého působení na Magistrátu města Mostu.

Odstoupení z funkce předsedy VITUŽ

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

písemné oznámení Ing. Bořka Valvody o odstoupení z funkce předsedy Výboru pro investice     a trvale udržitelný život

   

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 10.3.2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ludmila Holadová