Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

75.

U S N E S E N Í

 

ze 75. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 14. 1. 2008 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček  

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků      

            předkládá Ing. Miroslav Pelcman, člen finanční komise

 

2.2. Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Informace o strategii města Meziboří

předkládá Miroslav Huml, starosta města Meziboří

 

4.      Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu

 

5.      Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 18. 12. 2007

předkládá Mgr. Oldřich Vojíř, PhD., místopředseda mezirezortní komise

 

6.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    11       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 01/08: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 74. řádného jednání a usnesení ze Sněmu HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu budou předloženy na květnovém zasedání)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 9.10.2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 46/07: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol splněn (předseda komise informoval o činnosti Komise RLZ na jednání Sněmu)

 

ü     Usnesení č. 48/07: Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

 

ü     Usnesení č. 55/07: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1.10.2007

Úkol trvá v bodě II. (projednat s hejtmanem ÚK jeho účast na jednání HSRM s přednesením prezentace k revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území) 

 

ü     Usnesení č. 57/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 58/07: Návrh rozpočtu pro rok 2008, finanční řád HSRM pro rok 2008

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 59/07: Informace z jednání VITUŽ ze dne 16.10.2007

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 60/07: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2008

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 61/07: Nosná témata pro rok 2008

Úkol splněn 

 

Usnesení Sněmu ze dne 10.12.2007

ü     Usnesení č. 12/07/S: Schválení programu jednání

ü     Usnesení č. 13/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 16.4.2007

ü     Usnesení č. 14/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

ü     Usnesení č. 15/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za rok 2007

ü     Usnesení č. 16/07/S: Informace o hospodaření HSRM za období leden až listopad 2007

ü     Usnesení č. 17/07/S: Žádost obce Polerady o prodloužení termínu smlouvy č. FPP – obce/08/2004

ü     Usnesení č. 18/07/S: Schválení rozpočtu pro rok 2008, průběžné čerpání rozpočtu za období leden – listopad 2007, přehled čerpání Fondu podpory projektů, finanční řád pro rok 2008

ü     Usnesení č. 19/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro rozvoj lidských zdrojů

ü     Usnesení č. 20/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

ü     Usnesení č. 21/07/S: Zpráva o činnosti Komise pro oblast cestovního ruchu

 

Všechna usnesení ze Sněmu byla splněna.

 

Usnesení č. 01/08: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 74. řádného jednání předsednictva konaného dne 12.11.2007 a kontrolu usnesení ze Sněmu konaného dne 10.12.2007 v Mostě a schválila jejich plnění.

 

hlasování:    pro  11      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 01/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků

HSRM investovala do FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha 36 kusů cenných papírů v nominální hodnotě 100.000 Kč. Tento fond ale k 31.12.2007 zanikl a ČSOB a.s., pobočka Most nabídla HSRM jiné možnosti zhodnocení volných finančních prostředků. Finanční komise se s nabídnutými možnostmi seznámila a navrhuje uložit volné finanční prostředky do Dluhopisů ČSOB Leasing. Tento produkt má 3 měsíční úložní dobu s úrokovým výnosem 3M PRIBOR minus 0,02% p.a.

 

Usnesení č. 02/08: Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků

Předsednictvo HSRM

I. s o u h l a s í

s návrhem Finanční komise, aby volné finanční prostředky HSRM byly uloženy i nadále u ČSOB a.s., pobočka Most v produktu Dluhopisy ČSOB Leasing.

 

hlasování:    pro  11      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 02/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2.: Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

Usnesení č. 03/08: Smlouva o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru. Smlouva se uzavírá na období do 31.12.2008 se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou.

 

Vzhledem ke společnému financování těchto služeb s HSR-ÚK

II. u k l á d á

tajemnici zajistit písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřené smlouvy 

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 03/08 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 04/08: Smlouva o dílo na zajištění správy webových stránek

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy webových stránek. Smlouva se uzavírá na období do 31.12.2008 se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou.

 

Vzhledem ke společnému financování těchto služeb s HSR-ÚK

II. u k l á d á

tajemnici zajistit písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřené smlouvy 

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 04/08 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Informace o strategii města Meziboří   

Starosta města Meziboří, pan Miroslav Huml, informoval o významných a náročných úkolech, které čekají Meziboří v roce 2008. V oblasti investičních akcí se jedná zejména o finančně náročnou stavbu v oblasti modernizace tepelného hospodářství. Dále má město v plánu provést rekonstrukci hasičské zbrojnice, opravu fasády nad vchody do kina a výměnu vstupních dveří do knihovny. V roce 2008   město dokončí zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci základní školy, školní družiny      a objektu mateřské školy v ulici Mírová. Meziboří bude i nadále pokračovat v opravách bytového fondu. Také je plánována oprava chodníku, pokračování v rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení, výměna popelnicových schránek za větší kontejnery a výstavba okrasných zídek kolem nich. Město hodlá zvýšit počet stanovišť pro tříděný odpad, zachovat stávající kvalitní péči o městskou zeleň, pozemní komunikace i čistotu města. V letošním roce chce město dokončit pořízení územního plánu a zkvalitnit internetové stránky města. Nadále bude podporovat neziskové organizace působící ve městě či pro občany města. Opětovně připravuje pořádání mnoha kulturních a sportovních akcí za podpory organizací působících ve městě. Plány města jsou ale závislé na schválení rozpočtu města, který bude projednáván na únorovém jednání zastupitelstva města Meziboří.      

 

Informace o strategii města Meziboří

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci starosty o strategii města Meziboří pro rok 2008

 

 

K bodu 4.: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Primátor města Mostu, Ing. Vlastimil Vozka, přednesl informaci ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace. Po právní stránce se podařilo připravit převzetí činnosti CRT městem Most. Byly schváleny všechny základní dokumenty, zbývá už jen organizaci zapsat do Obchodního rejstříku. Provozní náklady CRT budou hrazeny z rozpočtu města. Centrum bude i nadále spolupracovat se všemi subjekty, nově bude otevřeno 7 dní v týdnu a bude se snažit o ještě lepší zviditelnění. V roce 2008 se bude Centrum podílet na pořádání mnoha kulturních a společenských akcích, např. vítání primátorů měst, setkání hornických měst a spolků a mnohé další akce. V dohledné době bude  ustanoven „poradní orgán“, kde se i nadále budou vídat zakladatelé CRT. Miroslav Suchý také připomněl, že za myšlenkou zřídit informační centrum ve městě stojí paní Gabriela Nekolová.      

 

Usnesení č. 05/08: Informace primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci primátora města Mostu ke zřízení Centra rozvoje turismu jako příspěvkové organizace

 

II. u k l á d á

předsedovi komise pro oblast cestovního ruchu panu Miroslavu Suchému, aby po dohodě s městem Most předložil na únorovém jednání způsob vypořádání právních náležitostí z pohledu HSRM

 

III. u k l á d á

předsedkyni HSRM, ve spolupráci s městem Most a Komisí pro oblast cestovního ruchu zanalyzovat možnosti získání dotace z Regionálního operačního programu na podporu cestovního ruchu   

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 05/08 bylo schváleno      

K bodu 5.: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 18.12.2007   

Mezirezortní komise byla informována o průběhu veřejných zakázek, včetně přehledu zakázek nepřipravených a rozpracovaných. Mezirezortní komise projednávala novelizaci Směrnice, do které bude dopracován postup převodu majetku. V současné době se musí všechny nově podané projekty řídit podle pravidel novelizované Směrnice. Mezi MF a MPO byla uzavřena Pravidla spolupráce při zadávání veřejných zakázek. MPO bude mít pozici odborného garanta, zabezpečí pro MF odborné podklady pro zadání předmětných zakázek. Ministerstva předpokládají, že zavedením této spolupráce dojde k výraznému zrychlení celého procesu posuzování a schvalování projektů. Vzhledem k těmto opatřením dojde k rozšíření hodnotící komise. Mezirezortní komisi byl předložen návrh na realizaci databáze projektů.  

Mgr. Vojíř informoval o plánovaném výjezdním zasedání Hospodářského výboru, který by se měl před prázdninami konat v Mostě. Hospodářský výbor se zabývá dopravní infrastrukturou, energetikou, vytvářením vhodných podmínek pro podnikání.

 

Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 18.12.2007

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 18.12.2007

 

Novelizované znění směrnice Mezirezortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji je umístěno na: www.kr-ustecky.cz

 

 

K bodu 6.: Různé

Ø          Předsedkyně Ing. Helena Veverková předložila členům přehled priorit rozvoje HSRM – GPR

Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008 a požádala předkladatele projektů o doplnění stavu řešení svých projektů s termínem zaslání do 4. února 2007.

 

Ø          Ing. Jan Ferkl, ředitel Lesů ČR, s.p., informoval o zajištění prací v lese. Na veškeré území

Ústeckého kraje bylo vypsáno celkem 18 veřejných zakázek, z toho 7 jich bylo podepsáno, 3 by v dohledné době měly být také podepsány a 8 projektů leží u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 11.2.2008 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček