Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

74.

U S N E S E N Í

 

ze 74. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 12. 11. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček  

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení ze 73. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2008, finanční řád HSRM pro rok 2008      

            předkládá Eva Nebesářová, členka finanční komise

 

3.      Informace z jednání VITUŽ ze dne 16. 10. 2007

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda VITUŽ

 

4.      Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 30. 10. 2007

předkládá Mgr. Oldřich Vojíř, PhD., místopředseda mezirezortní komise

 

5.      Různé

5.1. Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2008

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.2. Aktualizace nosných témat HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.3. Strukturální fondy

předkládá Ing. Karel Bořecký, vedoucí oddělení operačních programů, Magistrát města Mostu

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro    9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 57/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 73. řádného jednání bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 46/07: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (dopracování materiálu Komise pro rozvoj lidských zdrojů) – komise se sejde 15. 11.

 

ü     Usnesení č. 47/07: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Úkol splněn  

 

ü     Usnesení č. 48/07: Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

Úkol trvá v bodě II. (předložit návrh postupu zřízení Centra rozvoje turismu Mostecka jako příspěvkové organizace města) – návrh bude předložen zastupitelstvu města Mostu v listopadu, informace HSRM bude podána v lednu

 

ü     Usnesení č. 49/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 50/07: Průběžné čerpání rozpočtu 2007

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 51/07: Žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 52/07: Žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 53/07: Návrh termínu konání Sněmu HSRM

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 54/07: Informace Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. k slavnostnímu otevření nově vybudované simulované ukázkové ŠTOLY JULIUS

Úkol splněn 

 

ü     Usnesení č. 55/07: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007

Úkol trvá v bodě II. (projednat s hejtmanem ÚK jeho účast na jednání HSRM s přednesením prezentace k revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území) 

 

ü     Usnesení č. 56/07: Svolání schůzky Výboru pro investice a trvale udržitelný život

Úkol splněn 

 

 

 

 

Usnesení č. 57/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 73. řádného jednání předsednictva konaného dne 8. 10. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 57/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2008, finanční řád HSRM pro rok 2008

Členka finanční komise, paní Eva Nebesářová, okomentoval návrh rozpočtu HSRM pro rok 2008. Finanční komise navrhla v rozpočtu tyto úpravy: vypustit řádek Kurzovní rozdíly a Poskytnuté služby, řádek Dividendy změnit na Výnosy z cenných papírů a vzhledem k inflaci navýšit položku Mzdy (s tím souvisí i navýšení 35% odvodů). Ostatní položky rozpočtu byly upraveny podle průběžného čerpání roku 2007. Finanční komise doporučila doplnit k čerpání rozpočtu, který je pravidelně předkládán Předsednictvu HSRM, také stav pokladny a stav na běžném účtu vždy k poslednímu dni v měsíci, ke kterému se čerpání vztahuje. Finanční komise konstatovala, že finanční řád HSRM pro rok 2008 je shodný s rokem 2007.     

 

Usnesení č. 58/07: Návrh rozpočtu pro rok 2008, finanční řád HSRM pro rok 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předložený návrh rozpočtu HSRM pro rok 2008

 

II. ž á d á

členy HSRM o zaslání připomínek k návrhu rozpočtu na e-mailovou adresu jandekova@hsr-uk.cz

Termín: 5. 12. 2007

 

III. u k l á d á

tajemnici upravit finanční řád HSRM pro rok 2008 s tím, že pokud dojde ke schválení členství ve                2. polovině roku bude členský příspěvek řešen individuálně, poměrnou částí.

 

IV. b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2007  

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 58/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Informace z jednání VITUŽ ze dne 16. 10. 2007   

Předseda VITUŽ, Ing. Bořek Valvoda, informoval o schůzce výboru, který se sešel dne 16. 10. 2007           a připomněl důvody vzniku VITUŽ. Dále seznámil Předsednictvo s návrhy úkolů výboru pro rok 2008. Zdůraznil, že pro efektivitu práce by měli být do výboru delegováni také zástupci města Mostu a Litvínova, výbor by mohl spolupracovat i s Komisí pro rozvoj lidských zdrojů. Z důvodu pracovního zaneprázdnění některých stávajících členů výboru dojde k obměně složení výboru.   

 

Usnesení č. 59/07: Informace z jednání VITUŽ ze dne 16. 10. 2007    

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci z jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život při HSRM

 

II. v y z ý v á   

členy HSRM k připomínkování návrhu dalších úkolů VITUŽ na rok 2008 a zaslání návrhů na personální obsazení VITUŽ na e-mailovou adresu jandekova@hsr-uk.cz

Termín: 5. 12. 2007     

III. u k l á d á

předsedovi VITUŽ zapracovat zaslané připomínky do konečného návrhu další činnosti VITUŽ pro rok 2008 s návrhem termínů plnění úkolů v I. pololetí 2008

Termín: 10. 12. 2007    

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 59/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 30. 10. 2007

Mezirezortní komise projednávala nutnost řešení problematiky předání vzniklého majetku do vlastnictví obcí a krajů. Tato problematika bude zapracována do Směrnice mezirezortní komise. Hejtman Ústeckého kraje předložil materiál, který ukazuje na možné financování revitalizace území z programů ČR a fondů EU a představil materiál, který prověřil celkem 146 projektů z hlediska jejich připravenosti, reálnosti a udržitelnosti. Projekty byly seřazeny dle priorit kraje – vodohospodářská díla, napojení IS a obnova komunikací, cestovní ruch, revitalizace krajiny a úprava zeleně. Ministerstvo financí předalo členům mezirezortní komise přehled veřejných zakázek v roce 2007 (zadaných a rozpracovaných). Připravuje se materiál pro jednání vlády, který by řešil zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektů revitalizace dotčených krajů a regionů. Mezirezortní komise schválila novelizaci Směrnice mezirezortní komise, zpracovatelem byla Vysoká škola báňská. Mezirezortní komisi byly předloženy ke schválení 3 projekty.   

 

Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 30. 10. 2007

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 30. 10. 2007

 

 

K bodu 5.: Různé   

K bodu 5.1.: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2008

Předsedkyně seznámila členy HSRM s termínovým kalendářem zasedání HSRM pro rok 2008. Stejně jako v roce 2007 se budou jednání konat každé 2. pondělí v měsíci od 11 hod.

 

Usnesení č. 60/07: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2008

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

termíny zasedání HSRM v roce 2008 v navrženém znění

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 60/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.: Aktualizace nosných témat HSRM

Předsedkyně informovala o nosných tématech, které byly stanoveny pro rok 2007 a návrhu nosných témat pro rok 2008.

Stanovená nosná témata v roce 2007:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Česká rafinérská a.s., United Energy a.s.

v trvání zůstává informace od Unipetrolu RPA s.r.o.

 

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

            zůstává v trvání, spolupráce s VITUŽ

 

c)       Evropský parlament

splněno

 

d)      Podmínky pro rozvoj Mostecka:    1) infrastruktura

2) vzdělání

3) lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

            průběžně plněno

 

Usnesení č. 61/07: Nosná témata pro rok 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o nosných tématech HSRM v roce 2007   

 

II. s c h v a l u j e

nosná témata pro rok 2008:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Unipetrol RPA s.r.o., Mostecká uhelná a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Lesy ČR, s.p.

garant: zástupci uvedených společností

 

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

garant: OHK Most (ve spolupráci s VITUŽ)

 

c)       Podmínky pro rozvoj Mostecka a Litvínovska:  1) infrastruktura

2) vzdělání

3) lokality, kde lze podporovat formu aktivní

    činnosti

            garant: město Most, město Litvínov

 

d)      Faktory ohrožující Mostecko a Litvínovsko

 

Členové HSRM mohou průběžně zasílat i další náměty na témata. 

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 61/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.3.: Strukturální fondy

Ing. Karel Bořecký, vedoucí oddělení operačních programů Magistrátu města Mostu, seznámil členy HSRM s Integrovaným plánem rozvoje města v letech 2007 – 2013. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území (zóně) anebo v rámci určitého tématu a směřují k dosažení strategických cílů rozvoje města. IPRM je  nástroj pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů pro roky 2007 – 2013 a nový prostředek strategického plánování urbánní politiky města. Podmínkou pro čerpání z Regionálního operačního programu Severozápad a Integrovaného operačního programu je nutné mít zpracovaný IPRM. Pro projekty vycházející ze schváleného IPRM a projekty předkládané do jednotlivých operačních programů byla schválena bonifikace ve výši 10%. IPRM je rozdělen na princip tématický/odvětvový (klíčové téma)             a princip územní (městská zóna, čtvrť, vymezené území). Město při zpracování musí respektovat princip partnerství a zapojení veřejnosti. Celkový finanční objem IPRM je minimálně 15 mil. Eur. Mezi prioritní, doporučené oblasti IPRM patří ekonomický rozvoj, sociální integrace, životní prostředí, dostupnost             a mobilita, správa věcí veřejných, přitažlivá města (veřejné prostranství, bydlení, volný čas). Mezi partnery IPRM se řadí podnikatelské subjekty, neziskové organizace, vysoké školy, orgány krajské samosprávy, orgány státní správy a jiné významné instituce.

 

 

Informace k Integrovanému plánu rozvoje města

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Karla Bořeckého k postupu a zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

II. d o p o r u č u j e  

prokonzultovat předkladatelům projektů uvedených v GPR zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Mostu

 

 

 

Různé

Ø  Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o konferenci, kterou připravuje Společnost pro

udržitelný život ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska s názvem Těžba          a krajina – Krajinná, sociální a ekonomická přeměna těžebního regionu. Nad konferencí převezme záštitu ministr životního prostředí Martin Bursík. Konference se bude konat ve dnech 12. – 13. června 2008 v Karlových Varech

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 10. 12. 2007 od 11:00 hod. v Mostě - Velebudicích, v salónku Střední školy technické

  

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček