Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

73.

U S N E S E N Í

 

ze 73. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 8. 10. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček  

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení ze 72. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Průběžné čerpání rozpočtu 2007      

            předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda finanční komise

 

2.2. Žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.3. Žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů

(Výzva „Obce 2003“)

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.4. Návrh termínu konání Sněmu HSRM

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.      Informace Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. k slavnostnímu otevření nově vybudované simulované ukázkové ŠTOLY JULIUS

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně správní rady

 

4.      Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 49/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 72. řádného jednání bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 44/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 45/07: Přijetí nového člena

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 46/07: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá v bodě II. (dopracování materiálu Komise pro rozvoj lidských zdrojů)

 

ü     Usnesení č. 47/07: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (uzavření darovací smlouvy s PTM)

 

ü     Usnesení č. 48/07: Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

Úkol trvá v bodě II. (předložit návrh postupu zřízení Centra rozvoje turismu Mostecka jako příspěvkové organizace města)

 

 

Usnesení č. 49/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 72. řádného jednání předsednictva konaného dne 10. 9. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 49/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: Průběžné čerpání rozpočtu 2007

Předseda finanční komise Ing. Miroslav Dykas okomentoval čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007. U položky Odborná literatura, denní tisk je rozpočet téměř vyčerpán, a to z důvodu uhrazení předplatného pro rok 2007. Položka Reprografické služby je čerpána z 85% z důvodu kopírování nového Statutu HSRM a ostatních podkladů pro jednání HSRM. V červnu 2007 bylo vyplaceno odstupné bývalé zaměstnankyni HSRM, která byla na mateřské dovolené, proto položka mzdy nekoresponduje s položkou 35% SZP. Dále byl předložen přehled čerpání Fondu podpory projektů k srpnu 2007. Za toto období byla vyčerpána částka 169.227,50. Do 31. 12. 2007 zbývá ještě dočerpat 340.400,- Kč.    

 

 

 

 

Usnesení č. 50/07: Průběžné čerpání rozpočtu 2007

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2007 a informaci o čerpání Fondu podpory projektů za období leden až srpen 2007 

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 50/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2.: Žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Starosta obce Skršín, pan Zdeněk Novotný, předložil HSRM žádost o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů. Z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů v obci se obec v únoru 2007 vzdala nároku na čerpání dotace z FPP ve výši 200.000,- Kč na projektovou dokumentaci „Havarijní řešení kanalizace a septiků“. V současné době je v obci velký zájem o výstavbu rodinných domů (vznikne 22 parcel) a zvýšením počtu obyvatel získá obec větší prostředky pro svou činnost. Obec Skršín se proto rozhodla požádat HSRM o poskytnutí částky 200.000,- Kč z FPP na přepracování projektové dokumentace pro zasíťování lokality k výstavbě rodinných domů. Stávající projektová dokumentace byla vypracována v roce 2002 a neodpovídá současným požadavkům stavebníků a stavebního zákona, který nabyl platnosti v letošním roce.      

 

Usnesení č. 51/07: Žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

žádost obce Skršín o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“) ve výši 200.000,- Kč na přepracování projektové dokumentace pro zasíťování lokality k výstavbě rodinných domů ve Skršíně s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2008

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 51/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.3.: Žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Starosta obce Lišnice, pan Petr Pillár, předložil HSRM žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace  z Fondu podpory projektů. Obci Lišnice byla schválena dotace na „Pořízení územně plánovací dokumentace“ ve výši 150.000,- Kč. Do 31. 12. 2007 obci zbývá dočerpat 45.000,- Kč. Z důvodu platnosti nového stavebního zákona došlo ke změně procesu schvalování územně plánovací dokumentace a nedošlo k jejímu projednání dle předepsaných postupů. Obec musí celý proces schvalování Návrhu územně plánovací dokumentace projednat a schválit znovu. Z tohoto důvodu se obává, že by stanovený termín vyúčtování dotace do 31. 12. 2007 nemusela stihnout.

 

Usnesení č. 52/07: Žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“)

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

žádost obce Lišnice o prodloužení termínu vyúčtování dotace z Fondu podpory projektů (Výzva „Obce 2003“) z důvodu platnosti nového stavebního zákona s termínem vyúčtování dotace do 30. 4. 2008

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 52/07 bylo schváleno      

K bodu 2.4.: 

Usnesení č. 53/07: Návrh termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

termín  konání Sněmu HSRM, a to 10. 12. 2007. Místo bude upřesněno v pozvánce. 

 

II. s c h v a l u j e

program Sněmu v navrženém znění:

1. Procedurální otázky

1.1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            1.2. Volba mandátové a volební komise

2. Zpráva o činnosti HSRM

3. Zpráva o hospodaření HSRM

4. Různé

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 53/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Informace Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. k slavnostnímu otevření nově vybudované simulované ukázkové ŠTOLY JULIUS 

HSRM připravila prezentaci krátkého záznamu a fotek pořízených ze slavnostního otevření simulované ukázkové Štoly Julius a předsedkyně správní rady PTM, JUDr. Hana Jeníčková, celou akci okomentovala. Expozice nabízí k vidění komorové i stěnové hlubinné dobývání uhlí, jsou zde k vidění  vozíky, dopravníky, razící kombajn, který lze pomocí 3D promítání sledovat při práci. V muzeu jsou také k vidění unikátní exponáty jako parní stroj, dřevěný hunt, dvoukubíkový vůz na uhlí nebo pojízdná toaleta. Všechna zařízení jsou plně funkční. V okolních budovách jsou ke shlédnutí hornické nástroje, mapy, expozice Báňské záchranné služby nebo model zpracování ropy poskytnutý Českou rafinérskou, a.s. Muzeum zde také vybudovalo pietní místo se jmény obětí důlních katastrof. JUDr. Jeníčková poděkovala řediteli PTM panu Zbyňku Jakšovi za jeho úsilí a práci v Podkrušnohorském technickém muzeu, o.p.s.

 

Usnesení č. 54/07: Informace Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. k slavnostnímu otevření nově vybudované simulované ukázkové ŠTOLY JULIUS  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o slavnostním otevření nově vybudované simulované ukázkové ŠTOLY JULIUS

 

II. s c h v a l u j e

poskytnutí daru ve formě finančních prostředků ve výši 6.458,55 Kč (zbývající část ze schváleného daru 25.000,- Kč na zakoupení multimediálního projektoru s příslušenstvím) Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s na zabezpečovací systém pro expozici Báňské záchranné služby, která je umístěna v prostorách PTM. Instalaci zabezpečovacího systému provede firma Důl Kohinoor a.s. 

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 54/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007   

Předsedkyně HSRM, Ing. Helena Veverková, přednesla zprávu o jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007. Předsednictvo HSR-ÚK bylo informováno o jednání mezirezortní komise ze dne 25. 6. 2007, seznámilo se s průběžným čerpáním rozpočtu za období leden až srpen 2007, předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr informoval o dopisech od ministra pro místní rozvoj a ministra financí. Podal informaci o konferenci VŠFS s názvem „Ohlédnutí za 1. ročníkem Univerzity středního věku v Mostě“. Jednání HSR-ÚK se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a předložil prezentaci o revitalizaci a resocializaci rekultivovaného území. V prezentaci jsou uvedeny přehledy výše čerpání z programu pro obce, stav čerpání programu uhelnými společnostmi, dále jsou uvedeny příklady schválených                a realizovaných projektů uhelnými společnostmi a projekty obcí Ústeckého kraje, Mostu a Litvínova. V současné době probíhá prověřování obecné připravenosti všech projektů obcí zařazených do aktualizované Koncepce, posuzování jejich reálnosti a udržitelnosti a seřazení projektů dle priorit kraje (vodohospodářská díla, napojení IS + komunikace, cestovní ruch). Také probíhá vyhledávání dalších zdrojů financování. Předsednictvo HSR-ÚK uložilo předsedovi komise pro energetiku, aby společně se zástupci KÚ ÚK provedli vyhodnocení výše finančních prostředků potřebných pro zajištění revitalizace území postiženého těžbou hnědého uhlí a stanovení systémových kroků, které by vedly k pokrytí těchto finančních potřeb revitalizace Ústeckého kraje.

 

Usnesení č. 55/07: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 1. 10. 2007

 

II. u k l á d á

předsedkyni Ing. Heleně Veverkové projednat s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Jiřím Šulcem možnost jeho účasti, případně jeho zástupců, na HSRM s přednesením prezentace „Revitalizace a resocializace rekultivovaného území – zajištění dlouhodobého zhodnocení rekultivovaného území“

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 55/07 bylo schváleno       

 

 

K bodu 5.: Různé   

Ø  Předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková, informovala o vládou schváleném harmonogramu

výstavby dopravní infrastruktury do roku 2013. Dojde k výstavbě rychlostní silnice R6 i R7. Práce začnou také na silnici I/27 Most – Litvínov, dojde k výstavbě obchvatu s přemostěním     u obcí Žíželice a Velemyšleves na silnici I/27 Most – Žatec a přeložce silnice Dobroměřice – Odolice na komunikaci I/28 Most – Louny. Obchvat Žíželic se má začít stavět už v příštím roce, dokončen bude v roce 2010. Stavba vyjde na 470 mil. Kč. Pokrytí finančních nákladů by mělo být zajištěno z operačního programu doprava Evropské unie a půjčky z Evropské investiční banky.  

 

Ø  Dále předsedkyně HSRM informovala o zřízení Energetické sekce při Hospodářské komoře ČR.

Sekce je rozdělena na odborné skupiny: těžba a distribuce paliv, výroba a distribuce energie,

spotřeba paliv a úspory energie, obnovitelné zdroje energie, osvěta, vzdělávání, podpůrné programy.

 

Ø  Ing. Bořku Valvodovi, předsedovi VITUŽ, bylo uloženo svolat v nejbližším možném termínu

schůzku Výboru pro investice a trvale udržitelný život s cílem připravit plán aktivit VITUŽ pro rok 2008

 

Usnesení č. 56/07: Svolání schůzky Výboru pro investice a trvale udržitelný život     

Předsednictvo HSRM

I. u k l á d á

Ing. Bořku Valvodovi, předsedovi VITUŽ, aby svolal jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život a připravil plán aktivit VITUŽ pro rok 2008. Plán aktivit VITUŽ bude předložen na příštím jednání HSRM

 

hlasování:    pro  9      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 56/07 bylo schváleno      

Ø  Ing. Miroslav Seidl informoval o dvoudenním výjezdním zasedání mezirezortní komise, které se

uskuteční ve dnech 30. - 31. 10. 2007 v Karlovarském kraji

 

Ø  Pan Petr Červenka informoval o zprovoznění další etapy atletické dráhy v Meziboří. Slavnostní

otevření nového atletického stadionu proběhne dne 22. 10. 2007 od 16:00 hod. v Meziboří ve

sportovním areálu TJ Baník Meziboří.

 

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 12. 11. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček