Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

72.

U S N E S E N Í

 

ze 72. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 10. 9. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček  

 

Program jednání:

Předsedkyně Ing. Helena Veverková doplnila program jednání o bod 6.5. a 6.6. a na žádost JUDr. Richarda Falbra byl bod 6.1. přesunut před bod 3.  

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení ze 71. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena     

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Nosné téma:

3.      Rozvoj strategických firem Mostecka – United Energy právní nástupce, a.s.

předkládá Ing. Petr Jeník, generální ředitel United Energy právní nástupce, a.s.

 

4.      Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 25. 6. 2007  

předkládá Mgr. Oldřich Vojíř PhD., místopředseda mezirezortní komise

 

5.      Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů

předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda komise

 

6.      Různé

6.1. Informace z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 24. 8. 2007  

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda HSR-ÚK

 

6.2. Návštěva ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.3. Odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech

a odpověď ministra financí ve věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv.

15 mld. Kč

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.4. Interpelace adresovaná ministrovi práce a sociálních věcí ve věci „Ochrana pracovníků

v hornictví při uzavírání těžebních lokalit hnědého uhlí v okrese Most“

předkládá Petr Červenka, poslanec Parlamentu ČR

 

6.5. Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.6. Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 44/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 71. řádného jednání bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 43/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

 

 

Usnesení č. 44/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 71. řádného jednání předsednictva konaného dne 11. 6. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 44/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: 

Usnesení č. 45/07: Přijetí nového člena  

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost firmy RECOPLAN s.r.o. o přijetí za člena Hospodářské a sociální rady Mostecka 

 

hlasování:    pro  10      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 45/07 bylo schváleno      

 

K bodu 3.: Rozvoj strategických firem Mostecka – United Energy právní nástupce, a.s.   

Generální ředitel Ing. Petr Jeník představil společnost United Energy právní nástupce, a.s. a seznámil přítomné i s budoucími záměry společnosti.

Představení společnosti:

§         United Energy právní nástupce, a.s. v Mostě-Komořanech je vlastníkem a provozovatelem

teplárny Komořany s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla spalující hnědé uhlí a navazujících rozvodů tepla

§         Významný výrobce a dodavatel tepla, výrobce a prostřednictvím dceřiné společnosti UET               i dodavatel elektrické energie průmyslovým zákazníkům

§         V Mostě a Litvínově zásobuje teplárna více než 34 tisíc domácností teplem z CZT

§         Zaměstnává 400 pracovníků

§         Jediným akcionářem společnosti je Czech Energy Holding, a.s. a patří do konsolidovaného celku

finanční skupiny J&T

§         Ročně vynakládá více než 3 mil. Kč na přímou podporu regionu

§         Řadí se mezi osm největších teplárenských společností (mimo skupinu ČEZ)

 

Historie Teplárny Komořany: 

1943: zahájení stavby elektrárny Komořany

1951: první kotel a turbína v provozu

1955: zahájení stavby Komořany II

1964: zahájení teplárenské éry, první dodávky do Mostu

1987: instalace elektrostatických odlučovačů popílku

1993: rozhodnutí o zásadní rekonstrukci kotlů na technologii fluidního spalování

2001: přejmenování na United Energy

2006: rozdělení společnosti na United Energy právní nástupce, a.s. a Teplárenská a.s.

2007: dokončení oddělení Komořan od teplárenských provozů v kraji, prodej LLM a TAS

 

Ekologické milníky:

§         Instalace elektrostatických odlučovačů popílku v letech 1987 až 1993 na všech 10ti kotlích

Komořan I a Komořan II přinesla významné snížení emisí tuhých znečišťujících látek

§         Náhrada původních roštových kotlů za kotle s fluidní technologií v 90. letech

§         Teplárna Komořany zařazena MŽP mezi 111 vybraných zařízení podílejících se významně na

dodržení emisního stropu ČR

§         Systém centrálního zásobování teplem je pro obyvatele ekonomicky i ekologicky přijatelným

způsobem vytápění

§         V roce 1998 získala společnost certifikát výrobku z přepracováním fluidních popelovin

technologií aglomerace. Aglomerát se nedá skladovat, musí být technologicky zpracován do určitého času po výrobě. Žádaná surovina pro výstavbu silnic, zasypávání starých důlních děl, revitalizace krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí a další stavební činnost

 

Budoucnost teplárny:

Strategickým cílem UE je modernizace teplárny Komořany výstavbou dalšího kotle a turbíny. Nový fluidní kotel bude umět spalovat široké rozpětí paliv – od hnědého až po černé uhlí, vč. alternativních paliv. Předpokládané zahájení stavby – I. Q 2009, předpoklad uvedení do provozu – 2011.

United Energy právní nástupce předpokládá zachování a provoz SCZT, jako systém efektivních            a ekonomicky přijatelných dodávek tepla, minimálně po dobu životnosti teplárny Komořany, tedy dalších 40 let.

United Energy právní nástupce, a.s. je a chce být i v budoucnu spolehlivým a ekonomicky přijatelným dodavatelem tepla a elektrické energie, který má své postavení v rámci Ústeckého kraje a regionu Mostecka. 

 

Rozvoj strategických firem Mostecka – United Energy právní nástupce, a.s.  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

přednesenou informaci o rozvoji akciové společnosti United Energy právní nástupce, a.s.

 

 

K bodu 4.: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 25. 6. 2007  

a) Mezirezortní komise na svém 29. jednání:

-          konstatovala, že zůstává k vyhlášení celkem 47 projektů na realizaci, které projednala mezirezortní komise a u těchto projektů doporučila MF vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Z toho je 25 projektů předložených obcemi a 22 projektů předložených uhelnými společnostmi. K okamžitému vyhlášení je připraveno 20 projektů.

-          byla podepsána smlouva se zhotovitelem (Vysoká škola báňská v Ostravě) na aktualizaci Směrnice mezirezortní komise. V průběhu září bude pracovní verze předána členům mezirezortní komise k připomínkování

-          poslanec Vojíř (místopředseda MK) požádal, aby docházelo k zadávání veřejných zakázek již v I. Q roku, tak aby byla zajištěna realizace staveb v klimaticky příznivém období

-          zástupce MF předal členům mezirezortní komise aktualizovaný plán vyhlašování veřejných zakázek na projekty v roce 2007 a přehled veřejných zakázek v roce 2007 zadaných                  a rozpracovaných

-          v souladu s prioritou kraje zaměřenou na vodohospodářské řešení území předložila MUS 3 projekty: Revitalizace přeložky Vesnického potoka  – schváleno k realizaci

Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV – schváleno k realizaci

Revitalizace řeky Bíliny od Chánova po jez Jiřetín – schváleno k realizaci až

v případě schválení 5. tranše finančních prostředků    

b) Vláda ČR dne 22. 8. 2007 usnesením č. 931:

I. vzala na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžební činností před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a o změně usnesení vlády ze dne 7. 1. 2004 č. 18, k peněžním příjmům a výdajům Fondu národního majetku ČR v roce 2004

II. souhlasila pro Moravskoslezský kraj s uvolněním třetí tranše finančních prostředků ve výši 4 mld. Kč z privatizačních výnosů podle bodu III usnesení vlády ze dne 7. 1. 2004 č. 18, k peněžním příjmům        a výdajům Fondu národního majetku ČR v roce 2004 a prodloužila čerpání těchto finančních prostředků do roku 2018.

III. uložila ministrům financí a průmyslu a obchodu připravit a předložit vládě do 31. 10. 2007 návrh zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů uvedených v části III materiálu č.j. 1184/07.

 

Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 25. 6. 2007 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 25. 6. 2007 a k UV č. 931 ze dne 22. 8. 2007

 

 

K bodu 5.: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů  

Předseda komise Ing. Oldřich Malý informoval o posledním jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů, na kterém bylo stanoveno deset priorit komise. Jde o vytýčení snah a cílů komise. Komise také zpracovala úkoly pro jednotlivé subjekty (legislativci, samospráva, ÚP, školy a vzdělávací zařízení, zaměstnavatele, OHK, NNO). Předseda komise poděkoval členům komise za jejich aktivní spolupráci. Dále informoval o připravovaných aktivitách Úřadu práce Most.

 

Usnesení č. 46/07: Informace z jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů    

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o posledním jednání a stanovené priority Komise pro rozvoj lidských zdrojů  

 

II. u k l á d á

Komisi pro rozvoj lidských zdrojů dopracovat předložený materiál přiřazením konkrétních úkolů řešení k jednotlivým prioritám a stanovení postupu a zodpovědných osob k jejich naplňování

 

III. ž á d á  

členy HSRM o zaslání připomínek k předloženému materiálu do 15. 10. 2007

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 46/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Různé

K bodu 6.1.: Informace z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 24. 8. 2007   

Předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr informoval o jednání Předsednictva HSR-ÚK za účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zásadním tématem jednání bylo představení záměru Ústeckého kraje a způsob vlastní realizace transformace nemocnic. Od 1. září 2007 došlo k propojení nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově do jedné akciové společnosti Krajská zdravotní. Přítomní v diskusi vyjádřili pochybnosti a obavy z možných důsledků transformace nemocnic a vznesli vážné námitky ke zvolení ředitele Krajské zdravotní, a.s. Předseda HSR-ÚK také vyjádřil nespokojenost s postupem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, který svým jednáním nereagoval na očekávaný pokles mezd svých členů ve vytvořené společnosti. Zástupci Ústeckého kraje byli požádáni o předložení business plánu.     

 

Informace z jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 24. 8. 2007

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci z jednání Předsednictva HSR-ÚK, které bylo seznámeno zástupci Ústeckého kraje se záměrem a způsobem realizace transformace nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě     a Chomutově. HSR-ÚK se bude problematikou související s transformací nemocnic zabývat průběžně.

 

Materiál PROCES transformace – Krajská zdravotní, a.s. je přílohou tohoto usnesení.

 

 

K bodu 6.2.: Návštěva ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka

Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o připravované návštěvě ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka na zasedání Předsednictva HSR-ÚK a vyzvala členy HSRM, aby zaslali své dotazy týkající se dopravy v Ústeckém kraji.        

 

Návštěva ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o připravované návštěvě ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka. Ministr byl pozván předsedou HSR-ÚK JUDr. Richardem Falbrem.

 

 

 

II. ž á d á

členy HSRM o zaslání dotazů k dopravě v Ústeckém kraji na adresu jandekova@hsr-uk.cz s termínem do 15. 10. 2007.

 

 

K bodu 6.3.: Odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a odpověď ministra financí ve věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč

Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o dopisech adresovaných ministrovi Jiřímu Čunkovi    a ministrovi Ing. Miroslavu Kalouskovi. Dopis ministru Čunkovi zaslala HSR-ÚK z důvodu nedodržení usnesení vlády č. 1007/2005, kdy slíbená částka 250 mil. Kč pro schválený Státní program rozvoje regionu Severozápad byla ponížena o 90 mil. Kč. Dopis na ministra financí odeslala HSR-ÚK společně s hejtmanem Ústeckého kraje z důvodu nedodržování schváleného plánu vyhlašování veřejných zakázek.           

 

Odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a odpověď ministra financí ve věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

odpověď ministra pro místní rozvoj ve věci programu Podpora rozvoje regionu SZ Čech a odpověď ministra financí ve věci vyhlašování a zadávání veřejných zakázek z tzv. 15 mld. Kč. Odpovědi ministrů byly součástí materiálů při jednání HSRM dne 10. 9. 2007. 

 

 

K bodu 6.4.: Interpelace adresovaná ministrovi práce a sociálních věcí ve věci „Ochrana pracovníků v hornictví při uzavírání těžebních lokalit hnědého uhlí v okrese Most“

Poslanec Petr Červenka informoval o písemné interpelaci, kterou adresoval ministrovi RNDr. Petru Nečasovi ve věci „Ochrana pracovníků v hornictví při uzavírání těžebních lokalit hnědého uhlí v okrese Most“.           

 

Interpelace adresovaná ministrovi práce a sociálních věcí ve věci „Ochrana pracovníků v hornictví při uzavírání těžebních lokalit hnědého uhlí v okrese Most“

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

interpelaci poslance Petra Červenky adresovanou ministrovi práce a sociálních věcí ve věci „Ochrana pracovníků v hornictví při uzavírání těžebních lokalit hnědého uhlí v okrese Most“. Písemné vyjádření ministra Nečase bylo součástí materiálů při jednání HSRM dne 10. 9. 2007.     

 

 

K bodu 6.5.: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

HSRM obdržela od Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. žádost o zakoupení multimediálního projektoru s příslušenstvím v celkové hodnotě do 25.000,- Kč. Zařízení bude sloužit k 3D projekci na čelbě simulovaného hlubinného důlního díla. Slavnostní otevření expozice proběhne 3. října 2007 v 10:00 hod. 

 

Usnesení č. 47/07: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.  

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e  

žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s o zakoupení multimediálního projektoru s příslušenstvím v celkové hodnotě do 25.000,- Kč 

 

II. u k l á d á  

předsedkyni uzavřít s Podkrušnohorským technickým muzeem, o.p.s smlouvu o poskytnutí daru    

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 47/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.6.: Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

Primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka informoval o přípravném materiálu ke koncepci cestovního ruchu a propagaci Mostecka a o záměru města Mostu zřídit Centrum rozvoje turismu jako příspěvkovou organizaci města. Vzhledem k tomu, že HSRM je jedním ze zakladatelů CRT, požádal primátor Předsednictvo HSRM o vyslovení podpory tohoto záměru.      

 

Usnesení č. 48/07: Koncepce cestovního ruchu a propagace Mostecka

HSRM jako jeden ze zakladatelů Centra rozvoje turismu na svém zasedání projednala záměr města Mostu a  

I. p o d p o r u j e 

možnost zřízení Centra rozvoje turismu Mostecka jako příspěvkové organizace města 

 

II. u k l á d á

primátorovi města Mostu předložit Předsednictvu HSRM k projednání návrh postupu zřízení Centra rozvoje turismu Mostecka jako příspěvkové organizace města

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 48/07 bylo schváleno      

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 8. 10. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Most  13. 9. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček