Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

71.

U S N E S E N Í

 

ze 71. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.

dne 11. 06. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, JUDr. Richard Falbr, Ludmila Holadová

 

Program jednání:

Na žádost JUDr. Richarda Falbra byl bod 5 (Evropský parlament) přesunut za bod 2 (Procedurální otázky)

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení ze 70. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Základní dokumenty HSRM  

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Nosné téma:

3.      Evropský parlament

předkládá JUDr. Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu

 

4.      Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady

 

5.      Informace o stavu zemědělství v okrese Most

předkládá Ludmila Holadová, předsedkyně Agrární komory Most

 

6.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 43/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení ze 70. řádného jednání bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků)  

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 38/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 39/07: Přijetí nového člena

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 40/07: Přijetí nového člena

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 41/07: Vystoupení z HSRM – Rekultivační výstavba Most, a.s.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 42/07: Schválení Statutu a členů Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol splněn

 

 

Usnesení č. 43/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 70. řádného jednání předsednictva konaného dne 14. 05. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 43/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.: Základní dokumenty HSRM  

Členové HSRM obdrželi nový Statut HSRM potvrzený Ministerstvem vnitra ze dne 15. 05. 2007, společně s Jednacím a Volebním řádem HSRM a aktuální přehled členů HSRM k 31. 05. 2007 

 

Základní dokumenty HSRM 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

předložené dokumenty Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.  

 

 

K bodu 3.: Evropský parlament  

Poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr informoval o evropské ústavě. Ta se měla stát základním dokumentem Evropské unie. Ústava by nahradila dosavadní systém několika smluv. Euroústava také měla přinést reformy institucí Unie a zajistit transparentnější fungování. Aby mohla Ústava vstoupit v platnost, musejí ji ratifikovat všechny členské státy, což nestalo a po dvou zamítavých referendech o přijetí euroústavy byl další proces ratifikace odložen. Nyní se jedná o možnostech, jak dál pracovat s euroústavou. Jedním z návrhů je například dokument zkrátit a vytvořit tzv. mini-ústavu. Největším odpůrcem Ústavy se jeví Polsko. JUDr Falbr také informoval o své účasti na kongresu Evropské odborové konfederace v Seville. JUDr. Falbr je členem Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, ve kterém se bude projednávat návrh stanoviska k zelené knize k modernizaci evropského pracovního práva. Kancelář JUDr. Falbra vydává ve spolupráci s Asistenčním centrem Most měsíčník přehledu dotačních programů a příležitostí v ČR a Ústeckém kraji. JUDr. Falbr upozornil, že je ohroženo čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro letošní rok.            

 

Evropský parlament

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

předloženou aktuální informaci z Evropského parlamentu

 

 

K bodu 4.: Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

Předsedkyně Správní rady PTM JUDr. Hana Jeníčková informovala o společném jednání Správní a Dozorčí rady PTM, které se uskutečnilo 15. 05. 2007. Byla zpracována výroční zpráva za rok 2006. PTM se podařilo získat z programu INTEREG III.A – Podpora rozvoje technických památek dva projekty. Budou zrealizovány 2 výstavy, v sídle PTM a v Marienbergu. Muzeu se podařilo oslovit některé další sponzory. Na posledním jednání došlo k ustanovení Dozorčí rady ve složení: Ludmila Holadová, Mgr. Pavel Kolář, Ing. Oldřich Malý, Ing. Vladimír Slivka a Ing. Marcela Šafářová. Předsedou Dozorčí rady se stal Mgr. Pavel Kolář.   

 

Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.   

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

předloženou informaci o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

 

 

K bodu 5.: Informace o stavu zemědělství v okrese Most

Předsedkyně Agrární komory Most Ludmila Holadová informovala o stavu zemědělství v okrese Most. Situace v ČR: Od roku 1948 došlo v ČR k prudkému snížení zemědělské výroby (ze 17,6% v roce 1948 na 2% v roce 2000). Z toho plyne i snížení počtu pracovníků v zemědělství (v roce 1948 - 33% pracovníků, v roce 2006 – 3,7% pracovníků). Po privatizaci a transformaci zemědělství v roce 1995 se snížila hrubá zemědělská produkce a nadále klesá i po vstupu do EU. Také se změnil poměr mezi rostlinnou a živočišnou produkcí, dnes převažuje rostlinná výroba oproti rokům minulým. Došlo k podstatným strukturálním změnám v živočišné výrobě. Důsledkem snížení rozměru zemědělství byl nedostatek zdrojů k reprodukci, technologické zaostávání, drancování půdy, ztrátovost výroby a nízká úroveň mezd. Po vstupu do EU dosahuje české zemědělství, jako celek, kladného hospodářského výsledku. Celý hospodářský výsledek však tvoří dotace. Kromě toho dotace tvoří i část nákladů.

Situace na Mostecku: Plně kopíruje situaci zemědělství v ČR, v roce 1991 došlo ke snížení rozměru zemědělství zejména v živočišné výrobě. V rostlinné výrobě je výrobní zaměření především na obiloviny. Letošní rok je vzhledem ke klimatickým podmínkám v 1. pololetí 2007 pro zemědělce velmi nepříznivý.    

Další rozvoj zemědělství v ČR: Zemědělství se nachází ve velmi složité situaci. V ČR panuje názor, že potravin je ve světě dostatek a zemědělství by mělo být utlumováno, aby se na něj nemuselo doplácet. ČR již není plně soběstačná v některých potravinách – dovoz vepřového, hovězího masa, mléčných výrobků. Plně krytí jsme jen v obilovinách. Příliv zahraničních potravin zužuje prostor pro odbyt domácí zemědělské produkce. Proto musí být pro předpokládaný nárůst produkce nalezeno nové uplatnění (využití zemědělských produktů pro nezemědělské účely, výroba zcela nových potravin, výroba zemědělských produktů pro odbyt v zahraničí). Zemědělství přestává být jen výrobcem potravin, stává se biobází pro průmyslové a energetické využití zemědělských výrobků jako surovin. V ČR se jedná o výrobu etanolu, MEŘO, výrobu energie z biomasy, výrobu bioplynu a ostatní výroby. Zemědělci si začínají uvědomovat, že musí vyrábět jen ty výrobky, o které je na trhu zájem a které jsou pro výrobce ekonomicky výhodné (obnova produkce zeleniny, výroby ovoce a produkce ovocných nápojů, chov ovcí a zhodnocení jejich produktů, výroba ekologických potravin). Zemědělství se stále více podřizuje dodavatelům, službám a odběratelům, tento stav neumožňuje zvyšovat výkonnost zemědělství a dochází ke stagnaci zemědělství. V současné době usiluje Agrární komora o to, aby jejich snaha nebyla narušena administrativními zásahy, např. novela devizového zákona, do kterého je zahrnut prodej půdy cizincům. Je potřeba tuto novelu odložit alespoň o 4 roky, aby bylo vytvořeno dostatečné zázemí a stabilizoval se půdní fond. Mezi další negativní vlivy ohrožující zemědělství patří skupiny spekulantů, kteří na půdě nikdy nepracovali, chtějí ji pouze vlastnit a pronajímat ji za vícenásobnou sazbu. Dalším problémem je nerovnoprávný vztah mezi prvovýrobou – sedlákem a odběratelem a prodávajícím. I přesto se Agrární komora bude i nadále snažit o rozvoj zemědělství.   

 

Informace o stavu zemědělství v okrese Most   

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a   v ě d o m í

předloženou informaci o stavu zemědělství v okrese Most

 

 

 

Z důvodu letních prázdnin se plánovaná jednání HSRM v měsíci červenci a srpnu ruší.

Příští jednání HSRM se uskuteční 10. 09. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Most  19. 06. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili:            Ing. Helena Veverková, JUDr. Richard Falbr, Ludmila Holadová