Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

70.

U S N E S E N Í

 

ze 70. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 14. 05. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Bořek Valvoda

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 69. řádného jednání a usnesení ze Sněmu bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nových členů

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2. Vystoupení z HSRM – Rekultivační výstavba Most, a.s.  

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.3. Zpráva Finanční komise

            předkládá Bc. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

 

2.4. Schválení Statutu a členů Komise pro rozvoj lidských zdrojů 

            předkládá Petr Červenka, garant Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

3.      Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007

předkládá Mgr. Oldřich Vojíř, PhD., místopředseda mezirezortní komise

 

4.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 9       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 38/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 69. řádného jednání a usnesení ze Sněmu bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků)  

 

ü     Usnesení č. 55/06: Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK  

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě IV., V. (iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 17/07: Změna ve vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 24/07: Čerpání rozpočtu za rok 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 33/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 34/07: Přijetí nového člena  

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 35/07: Návrh Jednacího a Volebního řádu Předsednictva a Sněmu HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 36/07: Návrhy na řešení rozvoje dopravy na Mostecku

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 37/07: Rozvoj strategických firem Mostecka – Česká rafinérská a.s.

Úkol splněn

 

Usnesení Sněmu:

ü     Usnesení č. 01/07/S: Schválení programu jednání Sněmu

ü     Usnesení č. 02/07/S: Kontrola usnesení z jednání Sněmu ze dne 06. 12. 2006

ü     Usnesení č. 03/07/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

ü     Usnesení č. 04/07/S: Schválení Jednacího řádu

ü     Usnesení č. 05/07/S: Schválení Volebního řádu

ü     Usnesení č. 06/07/S: Volba mandátové a volební komise

ü     Usnesení č. 07/07/S: Zpráva o činnosti HSRM za I. čtvrtletí 2007

ü     Usnesení č. 08/07/S: Schválení Statutu HSRM

ü     Usnesení č. 09/07/S: Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2006

ü     Usnesení č. 10/07/S: Schválení rozpočtu pro rok 2007, průběžné čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2007

ü     Usnesení č. 11/07/S: Volba člena Finanční komise

 

Usnesení byla splněna

 

 

Usnesení č. 38/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 69 řádného jednání předsednictva konaného dne 12. 03. 2007 v Mostě a z jednání Sněmu konaného dne 16. 04. 2007 a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 38/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.:

Usnesení č. 39/07: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti AGENS Česká republika s.r.o. o přijetí za člena Hospodářské a sociální rady Mostecka  

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 39/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 40/07: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti Lesy Česká republika, s.p. - Krajský inspektorát Teplice o přijetí za člena Hospodářské a sociální rady Mostecka 

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 40/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2.:

Usnesení č. 41/07: Vystoupení z HSRM – Rekultivační výstavba Most, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e  

předloženou písemnou žádost společnosti Rekultivační výstavba Most, a.s. o ukončení členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 41/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.3.: Zpráva Finanční komise

Finanční komise předložila vývoj hospodaření HSRM k 31. 03. 2007 doplněný o položky v příjmové části (dotace ÚP, dividendy, hrubý úrok z běžného účtu, převod z Fondu podpory projektů). Finanční komise předložila také přehled čerpání z Fondu podpory projektů.   

 

Zpráva Finanční komise

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

Informaci o zahrnutí Fondu podpory projektů do příjmů rozpočtu pro rok 2007

 

 

 

 

K bodu 2.4.:

Usnesení č. 42/07: Schválení Statutu a členů Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e  

Statut Komise pro rozvoj lidských zdrojů s platností od 14. 05. 2007.   

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í  

členy Komise pro rozvoj lidských zdrojů v předloženém znění. Seznam členů Komise nebude součástí schváleného Statutu Komise. Do Komise bude delegován náměstek za město Most.  

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 42/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.: Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007

Z jednání mezirezortní komise:

Ÿ       Projednávala změnu poměru finančních prostředků mezi uhelnými společnostmi a krajem 

(současný stav 80:20). Kraj požadoval změnu poměru na 50:50, mezirezortní komise schválila poměr 70:30. Projekty předložené obcemi a Ústeckým krajem (ÚK) jsou ale nedostatečně připravené.

Ÿ       MF předložilo přehled veřejných zakázek a jeho plán vyhlašování.

Ÿ       MF a MPO bylo uloženo prověřit do 15. 06. 2007 termínovou připravenost u předkládaných

projektů.

Ÿ       ÚK a MMR bylo uloženo provést do 15. 06. 2007 analýzu revitalizačních projektů obcí, tak, aby

bylo možné využít finanční prostředky z EU.

Ÿ       MF a MPO bylo uloženo předložit do 30. 09. 2007, v návaznosti na provedenou analýzu,

předpokládanou spoluúčast státu a možný způsob financování.

Ÿ       ÚK bylo uloženo do 30. 06. 2007 znovu prověřit připravenost projektů z Koncepce, posoudit

reálnost a udržitelnost projektů a podle těchto kritérií pak projekty seřadit.

Ÿ       Zabývala se zpracováním Směrnice mezirezortní komise. Směrnice by měla být schválena do

30. 09. 2007.

Ÿ       Uložila ministerstvům prověřit možnost spolufinancování projektů z EU.   

 

Informace z jednání mezirezortní komise ze dne 23. 04. 2007 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

Informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 23. 04. 2007

 

 

K bodu 4.: Různé

Ÿ         JUDr. Richard Falbr, předseda HSR-ÚK, informoval o závěrech z jednání Předsednictva

HSR-ÚK:         

a)       Předsednictvo projednávalo vyhodnocení Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi

      HSR-ÚK a Ústeckým krajem. Předseda konstatoval, že spolupráce, která je deklarována ve

      výše uvedené Smlouvě se neprohlubuje. Je nutné, aby se obě strany pokusily najít shodu

na stanovení a způsobech řešení hlavních problémů kraje. Jde především o výstavbu chybějících úseků rychlostní komunikace R7, řešení dopravní infrastruktury spočívající v rychlém spojení všech vzniklých průmyslových zón s hlavními dálničními tahy, řešení nezaměstnanosti v kraji, zvyšující se nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Z diskuse vyplynulo, že je také nutná změna sociální politiky.

b)   Předsednictvo schválilo program společného jednání HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje.

Jednání se bude konat 13. 06. 2007.

c)       Předseda informoval o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, který přislíbil

      pokračování čerpání dotací z 15 mld. Kč a plnění usnesení vlády č. 1007/2005 ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad. Na záři 2007 je předběžně dojednána návštěva ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka.         

 

Ÿ         Předsedkyně Ing. Helena Veverková informovala o Operačním programu Podnikání a inovace

pro roky 2007 – 2013 vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více na www.mpo.cz   

 

 

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 11. 06. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Most  17. 05. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Bořek Valvoda