Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

69.

U S N E S E N Í

 

z 69. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 12. 03. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 68. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2. Návrh Jednacího a Volebního řádu Předsednictva a Sněmu HSRM

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

3.      Návrhy na řešení rozvoje dopravy na Mostecku

předkládá Ing. Milan Dundr, předseda Odborné komise dopravy HSR-ÚK a Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje

 

Nosné téma:

4.      Rozvoj strategických firem Mostecka – Česká rafinérská a.s.

          předkládá Ing. Miroslav Kornalík, ředitel pro všeobecné záležitosti, Česká rafinérská a.s.

 

5.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 33/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 68. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy na dubnovém jednání)  

 

ü     Usnesení č. 52/06: Projekt Euro-cesty

Úkol splněn (HSR-ÚK vyvolala, na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci, společné jednání s Radou Ústeckého kraje, HSR okresů byly vyzvány k předkládání svých návrhů do programu)

 

ü     Usnesení č. 55/06: Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK  

Úkol trvá v bodě II. (sledovat plnění přijatých usnesení VV HSR-ÚK a informovat o jejich průběhu předsednictvo HSRM. Jedná se o usnesení 22/06/VV – dopravní situace v regionu, usnesení 23/06/VV-Dotační titul č. 4, usnesení 24/06/VV – splněno, usnesení 25/06/VV – Pozvání ministrů na jednání HSR-ÚK)

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě III., IV., V. (bod III. – viz. usnesení 25/06/VV, iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

ü     Usnesení č. 17/07: Změna ve vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Úkol trvá v bodě II. (aktualizace materiálu „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“ a návrh konkrétních úkolů k jeho realizaci, bude předloženo v dubnu)

 

ü     Usnesení č. 19/07: Realizovaná nosná témata v roce 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 22/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 23/07: Přijetí nového člena

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 24/07: Čerpání rozpočtu za rok 2006

Úkol trvá v bodě II. (předložit konečnou účetní závěrku za rok 2006 na dubnovém jednání)

 

ü     Usnesení č. 25/07: Návrh rozpočtu pro rok 2007

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 26/07: Návrh změn Statutu HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 27/07: Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 28/07: Stanovení profesního týmu a potup při řešení rozvoje dopravy na Mostecku

Úkol splněn

 

 

ü     Usnesení č. 29/07: Další postup zpracovaného GPR – Dodatek č. 3

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 30/07: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 19. 01. 2007

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 31/07: Informace o prezentaci „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 32/07: Informace ke zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě

Úkol splněn

 

 

Usnesení č. 33/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 68. řádného jednání předsednictva konaného dne 12. 02. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 33/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.:

Usnesení č. 34/07: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou  písemnou žádost obce Skršín o přijetí za člena Hospodářské a sociální rady Mostecka  

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 34/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2.:

Usnesení č. 35/07: Návrh Jednacího a Volebního řádu Předsednictva a Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e  

předložený Volební řád Předsednictva a Sněmu HSRM

 

II. s c h v a l u j e

úpravu Jednacího řádu Předsednictva a Sněmu HSRM, a to o doplnění postupu v případě, že by Sněm nebyl usnášeníschopný   

 

Jednací i Volební řád Předsednictva a Sněmu HSRM jsou součástí tohoto usnesení.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 35/07 bylo schváleno       

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3.:

Usnesení č. 36/07: Návrhy na řešení rozvoje dopravy na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Ing. Milana Dundra, předsedy Odborné komise dopravy HSR-ÚK k předloženému materiálu „Návrhy na řešení rozvoje dopravy na Mostecku“ a informaci Ing. Jakuba Jeřábka, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje k průmyslové zóně Triangle

 

II. n a v r h u j e

zařazení bodu „Rozvoj dopravní infrastruktury regionu“ na program společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady Ústeckého kraje  

 

Ing. Dundr okomentoval předložený materiál a vysvětlil, že z důvodu časového zaneprázdnění členů OKD se komise již delší dobu nesešla. Dopravní komise působí v souladu s platnou legislativou, zejména „Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013“ a „Nařízení (EWG) číslo 1191/69“  a souvisejících právních norem a předpisů. Při stanovení návrhu řešení rozvoje dopravy na Mostecku lze vycházet i z GPR. Předložený materiál je součástí tohoto usnesení.

 

Ing. Jeřábek informoval o průmyslové zóně Triangle. V zóně jsou tito investoři: IPS Alpha Technology Europe s.r.o. (výroba LCD) a Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. (výroba televizorů s plochou obrazovkou). Krajský úřad připravuje zprovoznění veřejné dopravy do zóny. 01. 04. 2007 budou zavedeny první spoje, a to z Loun, Mostu, Žatce a Chomutova. Dále se uvažuje o zprovoznění drážní vlečky. O této možnosti dopravy jedná Krajský úřad s Českými drahami a s investory. Projekt Eurocesty není realizován a zatím se ani nepřipravuje.

 

Ing. Veverková informovala o přehledu financovaných akcí Ústeckého kraje pro rok 2007:

I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění – nejsou vyčleněny žádné finance

Most – Mariánské Radčice – financováno z 15 mld. Kč

I/13 Komořany – Most  

Dobroměřice – Odolice

R7 – Vysočanská křižovatka – Droužkovice – Nové Spořice  

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 36/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.:

Usnesení č. 37/07: Rozvoj strategických firem Mostecka – Česká rafinérská a.s.

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí  

přednesenou informaci Ing. Miroslava Kornalíka o rozvoji akciové společnosti Česká rafinérská

 

Česká rafinérská a.s je od 01. 08. 2003 v tzv. zpracovatelském režimu, dceřiné firmy nakupují ropu a Česká rafinérská ji zpracovává a vyrábí z ní ropné produkty. Česká rafinérská a.s. nyní zpracovává strategický plán společnosti na pět let, projednán by měl být v srpnu 2007. Nepředpokládá se, že by se společnost ubírala jiným směrem. V loňském roce byl zpracován rekordní objem ropy, přes 7 mil. tun. Česká rafinérská a.s prošla také redukcí v oblasti operátorů, redukce bude provedena i u THP pracovníků (pouze desítky lidí v rámci obou lokalit). Cílem akcionářů je další pozvolný rozvoj společnosti. Česká rafinérská a.s. se společně s Chemopetrolem a.s. připravují na odstavení společností, které bude probíhat v říjnu 2007. Na odstávce bude pracovat až 3000 pracovníků.  

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 37/07 bylo schváleno      

 

K bodu 5.: Různé

 

Ing. Helena Veverková informovala o:

a)       usnesení 04/07/P, které přijala HSR-ÚK na svém jednání dne 19. 02. 2007 a kterým jmenovala

            zástupce HSR-ÚK pana Miroslava Tlapáka do Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu pod vedením prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. (viz. usnesení vlády č. 77 ze dne 24. 01. 2007)

 

b)      usnesení 05/07/P, kterým HSR-ÚK vzala na vědomí zpracovaný Dodatek č. 3 GPR. Tímto

usnesením také uložila okresním HSR, aby provedly celkové vyhodnocení GPR z předchozích Dodatků a zaslaly přehled odborných firem, které jsou jejich členy a které by jednotlivé projekty roztřídily dle příslušných dotačních programů jednotlivých resortů a kraje.

 

c)       usnesení 06/07/P, kterým byl schválen návrh termínů (16. 05. 2007 nebo 13. 06. 2007)

společného jednání Předsednictva HSR-ÚK a Rady ÚK. HSR okresů byly požádány o zaslání

návrhů do připravovaného programu.  

 

Ÿ         Ing. Helena Veverková seznámila na jednání Výkonného výboru HSRM primátora Ing.

Vlastimila Vozku a starostu Ing. Milana Šťovíčka s činností Výboru pro investice a trvale udržitelný život a požádala je o jejich vyjádření, případné najmenování svých zástupců.

T: duben 2007

 

Ÿ         RSDr. Vlastimil Balín informoval o vybrané částce na zakoupení digitálního ultrazvukového

přístroje pro dětské oddělení mostecké nemocnice. Dosud bylo vybráno 118.850,- Kč. Sbírka

stále pokračuje.

 

Ÿ         Ing. Rudolf Jung informoval o slavnostním zasazení základního stromu arboreta, které

proběhne dne 23. 03. 2007 v 10.30 hod. u Děkanského kostela v Mostě. Tímto končí 1. etapa arbotýmu, který městu Most poskytl a zdokumentoval odbornou a expertní pomoc při sestavování záměru vybudování arboreta.

 

 

 

 

 

Příští jednání, Sněm HSRM, se uskuteční 16. 04. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Most  14. 03. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček