Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

68.

U S N E S E N Í

 

z 68. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 12. 02. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 67. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2. Čerpání rozpočtu za rok 2006, návrh rozpočtu pro rok 2007

            předkládá Ing. Lenka Kroupová, předsedkyně finanční komise

 

2.3. Návrh změn Statutu HSRM

            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

3.      Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

          předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady

 

4.      Stanovení profesního týmu a postup při řešení rozvoje dopravy na Mostecku

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Ludvík Benda, zástupce DPmMaL a.s.

 

5.      Různé

5.1. Další postup zpracovaného GPR – Dodatek č. 3

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.2. Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 19. 01. 2007

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.3. Informace o prezentaci „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“

          předkládá Mgr. Jiří Škrábal, ředitel SŠT Most – Velebudice

 

5.4. Informace ke zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty

      strojní v Mostě

          předkládá prof. Ing. Petr Louda, CSc., děkan FS TU Liberec

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 11       proti  0     zdržel se    

Program jednání byl schválen      

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 22/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 67. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

 

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol splněn (HSRM přijala usnesení, ve kterém požádala VV HSR-ÚK o podporu vyhlášení DT č. 4 pro rok 2007)

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy na příštím jednání)  

 

ü     Usnesení č. 52/06: Projekt Euro-cesty

Úkol trvá v bodě II. (HSRM žádá HSR-ÚK, aby na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a HSR-ÚK vyvolala jednání k problematice dopravní infrastruktury)

 

ü     Usnesení č. 54/06: Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Úkol splněn, viz. bod programu 5.1.

 

ü     Usnesení č. 55/06: Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK  

Úkol trvá v bodě II. (sledovat plnění přijatých usnesení VV HSR-ÚK a informovat o jejich průběhu předsednictvo HSRM. Jedná se o usnesení 22/06/VV – dopravní situace v regionu, usnesení 23/06/VV-Dotační titul č. 4, usnesení 24/06/VV – Projekt Euro-cesty, usnesení 25/06/VV – Pozvání ministrů na jednání HSR-ÚK)

 

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě III., IV., V. (iniciovat jednání s ministrem dopravy a pro místní rozvoj k řešení dopravního spojení Mostecka s průmyslovými zónami Triangle a Joseph, iniciovat jednání s poslanci Parlamentu ČR za Ústecký kraj a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků) – viz. usnesení č. 55/06

 

ü     Usnesení č. 01/07: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 02/07: Kooptace členů předsednictva – město Most

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 03/07: Kooptace členů předsednictva – město Litvínov

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 04/07: Kooptace členů předsednictva – město Meziboří

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 05/07: Personální změny ve společnosti Chemopetrol a.s.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 06/07: Volba místopředsedy (statutárního zástupce) HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 07/07: Volba místopředsedy HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 08/07: Přijetí nového člena

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 09/07: Vystoupení z HSRM – Cyril Zapletal

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 10/07: Vystoupení z HSRM – Vratislav Krupka

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 11/07: Ukončení členství v HSRM – SETADIESEL, a.s.

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 12/07: Ukončení členství v HSRM – Ing. Jiří Racek

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 13/07: Personální změny ve společnosti Aquatest a.s. Praha, divize Most

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 14/07: Obnovení smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 15/07: Schválení finančního řádu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 16/07: Jmenování předsedy a garanta komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 17/07: Změna ve vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Úkol trvá v bodě II. (aktualizace materiálu „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“ a návrh konkrétních úkolů k jeho realizaci, bude předloženo v dubnu)

 

ü     Usnesení č. 18/07: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2007

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 19/07: Realizovaná nosná témata v roce 2006

Úkol trvá v bodě II. (vyhlášení Dotačního titulu č. 4 i pro rok 2007)

 

ü     Usnesení č. 20/07: Nosná témata pro rok 2007

Úkol splněn, viz. bod programu 4. 

 

ü     Usnesení č. 21/07: Úprava Statutu HSRM

Úkol splněn, viz. bod programu 2.3.

 

 

Usnesení č. 22/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 67. řádného jednání předsednictva konaného dne 08. 01. 2007 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 22/07 bylo schváleno      

 

 

 

K bodu 2.: Procedurální otázky

K bodu 2.1.:

Usnesení č. 23/07: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou  písemnou žádost pana Ing. Vladimíra Bártla o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 23/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.2.:

Usnesení č. 24/07: Čerpání rozpočtu za rok 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o čerpání rozpočtu za období leden až prosinec 2006

 

II. u k l á d á

finanční komisi předložit konečnou účetní závěrku za rok 2006 na dubnovém Sněmu HSRM

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 24/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 25/07: Návrh rozpočtu pro rok 2007

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r u č u j e

Sněmu HSRM schválit rozpočet HSRM pro rok 2007  

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 25/07 bylo schváleno           

 

 

K bodu 2.3.:

Usnesení č. 26/07: Návrh změn Statutu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r u č u j e

Sněmu HSRM schválit upravený Statut HSRM    

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 26/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.:

Usnesení č. 27/07: Informace k Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informace o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

 

Správní rada schválila rozpočet muzea na rok 2007. Dle ujednání smlouvy byla v uvedeném termínu vypořádána dotace, kterou HSRM muzeu poskytla.

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 27/07 bylo schváleno      

 

K bodu 4.:

Usnesení č. 28/07: Stanovení profesního týmu a postup při řešení rozvoje dopravy na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. p o d p o r u je

v souladu s GPR urychlené řešení   a) silnice I/27 v úseku Litvínov – Vysočanská křižovatka na R7, se

    zvláštním důrazem na úsek Litvínov – Most

b) silnice II. třídy v úseku Most – Mariánské Radčice (realizované

    v rámci 15 mld.)

c) spojky Most – Lovosice z dálnice D8

 

II. p o d p o r u j e

v rámci HSR-ÚK jednání s Ústeckým krajem a Ministerstvem dopravy dotýkající se řešení dopravní infrastruktury v souladu s GPR (D8, R7, I/13, Euro-cesty atd.)

 

III. u k l á d á

předsedovi Odborné komise dopravy HSR-ÚK, Ing. Milanu Dundrovi, podat na březnovém zasedání informace a návrhy na řešení této problematiky

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 28/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.: Různé

K bodu 5.1.:

Usnesení č. 29/07: Další postup zpracovaného GPR – Dodatek č. 3

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci ke zpracovanému GPR – Dodatek č. 3  

 

Ing. Veverková navrhla na posledním Výkonném výboru HSR-ÚK předložit materiál GPR na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Dále navrhla provést celkové vyhodnocení plnění GPR jednotlivými HSR okresů od roku 2000. Doporučila předat Dodatek č. 3 odborné firmě, která by jednotlivé projekty roztřídila dle příslušných dotačních programů jednotlivých resortů a kraje.          

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 29/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.:

Usnesení č. 30/07: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 19. 01. 2007

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 19. 01. 2007

 

Dne 30. 11. 2006 UV č. 1356 byli nově jmenováni členové mezirezortní komise. Předsedou mezirezortní komise byl zvolen Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu, místopředsedou byl zvolen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR. MPO bylo uloženo, aby provedlo u uhelných společností rozdělení projektů dle priorit, Ústecký kraj provede rozdělení projektů u obcí. Aktualizovaná Koncepce bude projednávána na příští MK. Členové MK byli požádáni, aby zaslali své náměty do novelizované Směrnice MK. Členové MK obdrželi seznam akcí, které již mohou být vyhlášeny k realizaci.

MK schválila projekty:   Most – Čepirohy – hydrogeologický průzkum

                                   Litvínov – Revitalizace Růžodolské výsypky – cyklostezka a osová komunikace

 

Ministerstvu financí bylo uloženo, aby urychlilo vyhlašování veřejných zakázek.  

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 30/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.3.:

Usnesení č. 31/07: Informace o prezentaci „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o projektu „Vzdělávací a tréninkové centrum (Polygon) Ústeckého kraje“

 

Vzdělávací centrum bude připravovat pracovníky, především montážní dělníky, pro investory v průmyslových zónách, ale i pro ostatní zaměstnavatele regionu. Vzdělávací centrum bude umístěno v prostorách Střední školy technické v Mostě – Velebudicích, kde bude k dispozici celá výrobní linka, na které se případní zaměstnanci proškolí a seznámí se tak s požadavky zaměstnavatele. Projekt by měl být částečně hrazen ze strukturálních fondů Evropské unie. Vzdělávací centrum by mělo začít fungovat od července – srpna 2007 ve 14 denním cyklu, ve kterém by bylo proškoleno cca 200 zaměstnanců.    

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 31/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.4.:

Usnesení č. 32/07: Informace ke zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o zřízení detašovaného pracoviště Technické university Liberec, Fakulty strojní v Mostě

 

Detašované pracoviště TU Liberec bude umístěno v sídle Střední školy technické v Mostě – Velebudicích. Studenti budou moci studovat obor strojírenství v kombinované formě s délkou studia 3 roky. Absolventi získají titul „bakalář“ (Bc.). Dále je možné navázat na magisterský a doktorský studijní program. Cílem zřízení detašovaného pracoviště v Mostě je zájem trhu a zlepšení pozice regionu pro příliv nových firem.  

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 32/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu Různé

Ÿ         Ing. Oldřich Malý, ředitel Úřadu práce Most, informoval o rozpočtu úřadu práce pro rok 2007.

Rozpočet oproti jiným rokům byl výrazně snížen, což může ohrozit již započaté zlepšování vzdělanostní úrovně, naplňování cílů, nezbytnou profesní přípravu a jiné potřebné podpory, které úřad práce zajišťuje

 

Ÿ         Ing. Eva Šmejkalová informovala o schváleném projektu na pomoc dlouhodobě

nezaměstnaným

 

Ÿ         RSDr. Vlastimil Balín informoval o vzniku charitativního konta (viz. níže) na zakoupení

digitálního ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení mostecké nemocnice. Iniciátory této akce jsou MUDr. Jiří Biolek, MUDr. Alena Dernerová z mostecké nemocnice a mostecký podnikatel Jiří Hasman. Pan Balín požádal členy HSRM o jejich podporu. 3. března 2007 proběhne v Hotelu Cascade Most společenský večer, jehož výtěžek přispěje na zakoupení výše uvedeného přístroje. Na uvedených telefonních číslech si lze zakoupit poukázky ve výši 50,- Kč 476 707 744, 476 707 729, 606 333 234 

 

Číslo účtu:        pobočka Komerční banka Most

                        č.ú.:     35 - 7948610227/0100

 

 

 

 

 

 

Příští jednání HSRM se uskuteční 12. 03. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

 

 

 

 

 

Most  15. 02. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil:  Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček