Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

67.

U S N E S E N Í

 

z 67. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 08. 01. 2007 od 11:00 hod. v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 665. řádného jednání a usnesení ze Sněmu bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.1. Kooptace členů předsednictva 

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

2.2. Personální změny ve společnosti Chemopetrol a.s.

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

3.       Volba statutárního zástupce a místopředsedy

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.       Informace o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Petrem Gandalovičem

          předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda HSR-ÚK

 

5.       Procedurální otázky

5.1. Přijetí nových členů

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.2. Vystoupení a ukončení členství v HSRM

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.3. Personální změny ve společnosti Aquatest a.s. Praha, divize Most

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.4. Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.5. Schválení finančního řádu

          předkládá Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise

 

6.       Odborné komise

6.1. Jmenování předsedy a garanta komise pro rozvoj lidských zdrojů  

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

6.2. Změna ve vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.       Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2007

          předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

 

8.       Nosná témata HSRM

8.1. Realizovaná nosná témata v roce 2006

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

8.2. Nosná témata pro rok 2007

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

9.       Různé

9.1. Informace o GPR – Dodatek č. 3

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 01/07: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 65. řádného jednání a usnesení ze Sněmu HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

 

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol trvá (bude řešeno po rozhodnutí vyhlášení Dotačního titulu č. 4 i pro rok 2007)

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy na únorovém jednání)  

 

ü     Usnesení č. 41/06: Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

Úkol splněn  

 

ü     Usnesení č. 52/06: Projekt Euro-cesty

Úkol trvá v bodě II. (HSRM žádá HSR-ÚK, aby na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a HSR-ÚK vyvolala jednání k problematice dopravní infrastruktury)

 

ü     Usnesení č. 53/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 54/06: Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Úkol trvá v bodě III., IV. (po vypořádání připomínek projednat schválení GPR na jednání HSR-ÚK a zajistit naplňování závěrů GPR)

 

ü     Usnesení č. 55/06: Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK  

Úkol trvá v bodě II. (sledovat plnění přijatých usnesení VV HSR-ÚK a informovat o jejich průběhu předsednictvo HSRM)

ü     Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Úkol trvá v bodě III., IV., V. (iniciovat jednání s ministrem dopravy a pro místní rozvoj k řešení dopravního spojení Mostecka s průmyslovými zónami Triangle a Joseph, iniciovat jednání s poslanci parlamentu ČR za Ústecký kraj

a zástupci ÚK k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků)

 

Usnesení Sněmu

ü     Usnesení č. 01/06/S: Schválení programu jednání Sněmu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 02/06/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 03/06/S: Jednací řád Sněmu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 04/06/S: Zpráva o činnosti HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 05/06/S: Zpráva o hospodaření HSRM

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 06/06/S: Informace o zrušení funkce vládního zmocněnce

Úkol splněn, viz. bod programu 4. 

 

ü     Usnesení č. 07/06/S: Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 11. 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 08/06/S: Informace k Arboretu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 09/06/S: Návrh termínu zasedání předsednictva HSRM v lednu 2007

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 10/06/S: Poděkování Ing. Vladimíru Bártlovi

Úkol splněn

 

 

Usnesení č. 01/07: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 66. řádného jednání předsednictva konaného dne 01. 11. 2006 v Mostě a z jednání Sněmu konaného dne 06. 12. 2006 v Mostě – Vtelně a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 01/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.1.:

Usnesení č. 02/07: Kooptace členů předsednictva – město Most

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

změnu zástupce města Mostu v Hospodářské a sociální radě Mostecka. Na základě výsledku komunálních voleb

a z důvodu změn ve vedení města bude pan Ing. Vlastimil Vozka, primátor, zastupovat v předsednictvu HSRM město Most.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 02/07 bylo schváleno      

Usnesení č. 03/07: Kooptace členů předsednictva – město Litvínov 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

změnu zástupce města Litvínova v Hospodářské a sociální radě Mostecka. Na základě výsledku komunálních voleb a z důvodu změn ve vedení města bude pan Mgr. Milan Šťovíček, starosta, zastupovat v předsednictvu HSRM město Litvínov.

 

hlasování:    pro  9       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 03/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 04/07: Kooptace členů předsednictva – město Meziboří

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

změnu zástupce města Meziboří v Hospodářské a sociální radě Mostecka. Na základě výsledku komunálních voleb a z důvodu změn ve vedení města bude pan Miroslav Huml, starosta, zastupovat v předsednictvu HSRM město Meziboří.

 

hlasování:    pro  10       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 04/07 bylo schváleno           

 

 

K bodu 2.2.:

Usnesení č. 05/07: Personální změny ve společnosti Chemopetrol a.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

písemné oznámení Mgr. Jiřího Fialy, zástupce společnosti Chemopetrol a.s., o změně zástupce v HSRM   

 

II. k o o p t u j e

za člena předsednictva HSRM Ing. Miroslava Krejčího, výkonného ředitele společnosti Chemopetrol a.s. V případě jeho zaneprázdnění bude společnost Chemopetrol a.s. na jednáních HSRM zastupovat Bc. Pavel Veselý, MBA.

 

hlasování:    pro  11       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 05/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.:

Usnesení č. 06/07: Volba místopředsedy (statutárního zástupce) HSRM

Předsednictvo HSRM

I. v o l í

místopředsedou (statutárním zástupcem) HSRM Ing. Vlastimila Vozku, primátora města Mostu

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 06/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 07/07: Volba místopředsedy HSRM 

Předsednictvo HSRM

I. v o l í

místopředsedou HSRM Mgr. Milana Šťovíčka, starostu města Litvínova  

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 07/07 bylo schváleno      

 

 

 

 

K bodu 4.:

Informace o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Petrem Gandalovičem

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předsedy HSR-ÚK o schůzce s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Petrem Gandalovičem

 

JUDr. Richard Falbr se sešel s Mgr. Petrem Gandalovičem, aby s ním projednal vládní usnesení o zrušení vládních zmocněnců a vyjasnil zajištění jednotlivých úkolů a kompetencí ve vztahu k HSR-ÚK. Ministr sdělil, že  fungují krajské vlády, které mají již více kompetencí a budou rozhodovat i o části peněz. V souladu s UV č. 50/2002 bude i nadále pokračovat čerpání finančních prostředků na ekologické škody vzniklé před privatizací uhelných společností (15 mld. Kč) a přislíbil, že kancelář vládního zmocněnce zůstane zachována. JUDr. Falbr upozornil ministra, že od HSR-ÚK obdrží studii „Význam využívání hnědého uhlí pro ČR v 21. století“, kterou nechala HSR-ÚK zpracovat. Vzhledem k tomu, že ministr Gandalovič přechází na Ministerstvo zemědělství bude nutné zahájit jednání s novým ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem (zaměstnanci kanceláře vládního zmocněnce dostali výpověď). JUDr. Falbr konstatoval, že je velmi dobré, že v otázce 15 mld. bude region zastupovat pan poslanec Mgr. Oldřich Vojíř, PhD.          

 

 

K bodu 5.: Procedurální otázky

K bodu 5.1.:

Usnesení č. 08/07: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost pana Petra Červenky, poslance Parlamentu ČR, o členství v Hospodářské

a sociální radě Mostecka

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 08/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.2.:

Usnesení č. 09/07: Vystoupení z HSRM – Cyril Zapletal

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

písemné oznámení pana Cyrila Zapletala o vystoupení z Hospodářské a sociální rady Mostecka, vzhledem k jeho angažovanosti poslance v Libereckém kraji

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 09/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 10/07: Vystoupení z HSRM – Vratislav Krupka

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

písemné oznámení pana Vratislava Krupky o vystoupení z Hospodářské a sociální rady Mostecka, vzhledem k jeho funkci místostarosty města Lomu

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 10/07 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 11/07: Ukončení členství v HSRM – SETADIESEL, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. u k o n č u j e  č l e n s t v í 

z důvodu neuhrazení členského příspěvku v roce 2005 a 2006 společnosti SETADIESEL, a.s.

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 11/07 bylo schváleno      

 

 

Usnesení č. 12/07: Ukončení členství v HSRM – Ing. Jiří Racek 

Předsednictvo HSRM

I. u k o n č u j e  č l e n s t v í 

z důvodu neuhrazení členského příspěvku v roce 2005 a 2006 panu Ing. Jiřímu Rackovi 

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 12/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.3.:

Usnesení č. 13/07: Personální změny ve společnosti Aquatest a.s. Praha, divize Most

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

písemné oznámení společnosti Aquatest a.s. Praha o změně ve funkci ředitele divize Most. Novým ředitelem byl jmenován Ing. František Titl.

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 13/07 bylo schváleno       

 

 

K bodu 5.4.:

Usnesení č. 14/07: Obnovení Smluv o dílo – Mgr. Martin Kabrna

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy dat, údržby softwaru a hardwaru a obnovení Smlouvy o dílo na zajištění správy webových stránek. Smlouvy se uzavírají na období do 31. 12. 2007 se zhotovitelem Mgr. Martinem Kabrnou.

 

Vzhledem ke společnému financování těchto služeb s HSR-ÚK

II. u k l á d á

tajemnici zajistit písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřených smluv 

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 14/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.5.:

Usnesení č. 15/07: Schválení finančního řádu

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e    

finanční řád na rok 2007, ze kterého se vypouští bod „Zahraniční členové HSRM“

 

Upravený finanční řád je přílohou tohoto usnesení.  

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 15/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.: Odborné komise

K bodu 6.1.:

Usnesení č. 16/07: Jmenování předsedy a garanta komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

dopis ředitele Úřadu práce Most o organizační změně ve vedení odboru trhu práce

 

II. j m e n u j e

předsedou komise pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Oldřicha Malého, ředitele Úřadu práce Most

garantem komise pro rozvoj lidských zdrojů Petra Červenku, poslance Parlamentu ČR      

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 16/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.2.: 

Usnesení č. 17/07: Změna ve vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti

Předsednictvo HSRM

I. j m e n u j e

do vedení pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti Ing. Oldřicha Malého, předsedu komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

II. u k l á d á      

aktualizovat materiál „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“ na základě připomínek HSR-ÚK

a předložit návrh konkrétních kroků k jeho realizaci

T: březen 2007

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 17/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 7.: 

Usnesení č. 18/07: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2007

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předložený termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2007

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 18/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 8.: Nosná témata HSRM

K bodu 8.1.: 

Usnesení č. 19/07: Realizovaná nosná témata v roce 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

nosná témata realizovaná v roce 2006:

a)       Naplňování státního programu rozvoje regionu Severozápad (plnění GPR)

b)      Úřad práce – stav nezaměstnanosti v okrese – cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

c)       Investoři na Mostecku

d)      Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

e)      Strategie rozvoje těžby na Mostecku v návaznosti na SEK

f)         Cestovní ruch – propagace Mostecka

 

Ing. Helena Veverková stručně shrnula realizovaná nosná témata v roce 2006

 

II. u k l á d á

předsedkyni projednat na Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje možnost požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o schválení uvolnění 30 - 50 mil. Kč na vyhlášení Dotačního titulu č. 4 i pro rok 2007 (UV č. 1007/2005)

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 19/07 bylo schváleno      

 

K bodu 8.2.: 

Usnesení č. 20/07: Nosná témata pro rok 2007

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e  

nosná témata pro rok 2007:

a)       Rozvoj strategických firem Mostecka – Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., United Energy a.s.

garant: zástupci uvedených společností

 

b)      Problematika podnikání (malé a střední firmy)

garant: OHK Most (ve spolupráci s VITUŽ)

 

c)       Evropský parlament

garant: JUDr. Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu

 

d)      Podmínky pro rozvoj Mostecka:           1) infrastruktura

2) vzdělání

3) lokality, kde lze podporovat formu aktivní činnosti

 

Na základě diskuse k rozvoji dopravy v Ústeckém kraji a návrhů primátora a starostů měst vytvořit profesní tým k přípravě materiálů

II. u k l á d á

předsedkyni projednat s představiteli měst vzájemnou spolupráci a na únorovém jednání předložit návrh materiálu a profesního týmu k podmínkám rozvoje dopravy

T: únor 2007

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 20/07 bylo schváleno      

 

 

K bodu 9.: Různé

K bodu 9.1.: Informace o GPR – Dodatek č. 3

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předsedkyně o postupu prací na GPR – Dodatek č. 3

 

Ing. Helena Veverková informovala o jednání HSR Teplicka, která provede ještě úpravu předkládaných projektů. Konečný materiál GPR - Dodatek č. 3 bude předložen ke schválení 30. 01. 2007 Výkonnému výboru HSR-ÚK.  

 

 

K bodu 9.2.:

Usnesení č. 21/07: Úprava Statutu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. u k l á d á 

předsedkyni zpracovat návrh úpravy Statutu HSRM s doplněním o externího partnera

T: únor 2007

 

hlasování:    pro  12       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 21/07 bylo schváleno      

Příští jednání HSRM se uskuteční 12. 02. 2007 od 11:00 hod. v Mostě, v budově VÚHU a.s.

  

Most  10. 01. 2007

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Mgr. Milan Šťovíček