Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

 

66.

U S N E S E N Í

 

z 66. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 01. 11. 2006 od 09:00 hod v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung, Ing. Milan Dundr

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 65. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 16. 10. 2006

          předkládá Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec pro SZ Čechy

 

3.      GPR – Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

5.      Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda VITUŽ

 

6.      Informace k Arboretu Most

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

 

7.      Různé

7.1. Návrh termínů na zasedání HSRM pro rok 2007

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 53/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 65. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

 

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol trvá (bude řešeno po rozhodnutí vyhlášení Dotačního titulu č. 4 i pro rok 2007)

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy v lednu 2007) – na žádost Ing. Bořka Valvody, garanta komise pro oblast cestovního ruchu, bylo odhlasováno přesunutí plnění usnesení č. 40/06 na lednové jednání HSRM

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se    

Změna usnesení č. 40/06 byla schválena      

 

ü     Usnesení č. 41/06: Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

Úkol splněn, viz. bod programu 5.  

 

ü     Usnesení č. 46/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 47/06: Průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 48/06: Příprava zasedání Sněmu

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 49/06: Informace primátora města Mostu k průmyslové zóně Joseph ve vztahu k usnesení HSRM č. 44/06 z 06. 09. 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 50/06: Informace starosty města Litvínova k průmyslové zóně Litvínov – Louka

Úkol splněn (jednání pracovní skupiny k projektu Revitalizace území Růžodol – Kopisty se uskutečnilo 16. 10. 2006)

 

ü     Usnesení č. 51/06: Příprava Regionálního programu podpory rozvoje regionu severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje včetně informace o plnění Dotačního titulu č. 4 „Financování přípravy projektů pro realizaci NUTS 2 Severozápad“

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 52/06: Projekt Euro-cesty

Úkol trvá

 

 

Usnesení č. 53/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 65. řádného jednání předsednictva konaného dne 04. 10. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 53/06 bylo schváleno      

K bodu 2.:

Informace z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 16. 10. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 16. 10. 2006

 

Mezirezortní komise se na svém jednání zabývala průběhem stávajících zakázek. Projekty obcí se často nemohou realizovat, protože nejsou v souladu s územním plánem. Dále byla projednávána aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Aktualizovaná Koncepce se bude projednávat 21. 11. 2006 v Mostě. Dalším bodem jednání byla aktualizace Směrnice mezirezortní komise (doplnění o nový zákon o Zadávání veřejných zakázek a Stavební zákon). Posledním bodem jednání bylo projednávání projektů. Posuzovaly se pouze projekty uhelných společností (17 projektů), projekty předkládané obcemi (57 projektů) se budou projednávat 21.11. Mostecké uhelné a.s. byly schváleny následující projekty: Rekultivace řeky Bíliny, Napojení ÚSES Pomořansko, Revitalizace Mračného potoka a Rekultivace Vršany a DJŠ.      

 

 

K bodu 3.:

Usnesení č. 54/06: GPR – Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh zpracovaného Globálního plánu revitalizace – Dodatek č. 3 pro roky 2007 – 2008. Dodatek č. 3 bude rozeslán elektronickou poštou jako příloha usnesení. 

 

II. ž á d á

členy o připomínky k materiálu GPR – Dodatek č. 3 s termínem do 28. 11. 2006

 

III. ukládá

předsedkyni HSRM, po vypořádání všech připomínek jednotlivých okresních rad, projednat schválení GPR Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a zajistit naplňování závěrů GPR   

 

na základě diskuse k Dotačnímu titulu č. 4

IV. ukládá

předsedkyni HSRM, ve spolupráci s vládním zmocněncem, projednat na prosincovém jednání Výkonného výboru HSR-ÚK pomoc obcím, která by umožnila eliminovat chyby, kterých se obce při předkládání svých projektů dopouštějí

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 54/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.:

Usnesení č. 55/06: Informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předsedkyně o jednání Výkonného výboru HSR-ÚK ze dne 18. 10. 2006

 

Výkonný výbor vzal na vědomí předložená stanoviska HSRM (přijal k nim usnesení):

a)       dopravní situace v regionu

b)      Dotační titul č. 4 i pro rok 2007

c)       projekt Euro-cesty

d)      pozvání ministrů MŽP a MPO na jednání HSR-ÚK (po stabilizaci politické situace v ČR)

 

 

 

II. u k l á d á

tajemnici sledovat plnění přijatých usnesení VV HSR-ÚK a informovat o jejich průběhu předsednictvo HSRM

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 55/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 5.:

Usnesení č. 56/06: Informace z jednání VITUŽ ze dne 09. 10. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život ze dne 09. 10. 2006

 

II. s c h v a l u j e

záměr uspořádání pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků pro nové investory

 

III. žádá

předsednictvo HSR-ÚK iniciovat jednání s novým ministrem dopravy a pro místní rozvoj k řešení dopravního spojení Mostecka s průmyslovými zónami Triangle a Joseph

 

IV. ukládá

předsedkyni HSRM iniciovat prostřednictvím HSR-ÚK jednání s poslanci parlamentu ČR zvolenými v Ústeckém kraji a zástupci Ústeckého kraje k přípravě novelizace zákona č. 114/1992 Sb.

 

V. ukládá

předsedovi VITUŽ předložit po předchozím projednání s VITUŽ a komisí pro rozvoj lidských zdrojů návrh programového zajištění pracovní konference k problematice přípravy kvalifikovaných pracovníků

T: únor 2007

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 56/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 6.:

Informace k Arboretu Most

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o postupu prací na Arboretu Most

 

Ing. Rudolf Jung informoval o podpisu Zakládací listiny Arboreta mezi městem Most a členy Arbotýmu. Součástí Zakládací listiny je také 10 základních artikulí. Vznikají nové myšlenky – vznik minimuzea minerálů, chráněná dílna aj. Bude položen „Základní strom“, který bude umístěn na památném místě u Děkanského kostela. Další schůzka Arbotýmu se uskuteční 29. 11. 2006. 

 

 

K bodu 7.: Různé

K bodu 7.1.:

Návrh termínů na zasedání HSRM pro rok 2007

Předsednictvo HSRM

I. ž á d á 

členy o navržení termínů na zasedání HSRM pro rok 2007 a zaslání na e-mailovou adresu jandekova@hsr-uk.cz

 

 

 

 

Příští jednání – Sněm HSRM se uskuteční 06. 12. 2006 od 09:00 hod. v Mostě – Vtelně , v sídle Okresní agrární komory

 

 

 

 

 

 

 

 

Most  02. 11. 2006

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil:          Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung, Ing. Milan Dundr