Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

65.

U S N E S E N Í

 

z 65. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 04. 10. 2006 od 09:00 hod v Mostě

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung, PeadDr. Karel Zdražil

 

Program jednání:

 

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 64. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Průběžné čerpání rozpočtu 2006

          předkládá Ing. Lenka Kroupová, předsedkyně finanční komise

 

3.      Příprava zasedání Sněmu

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

4.      Informace představitelů obcí o postupech prací na rozvojových zónách

4.1. Informace primátora města Mostu k průmyslové zóně Joseph ve vztahu k usnesení

HSRM č. 44/06 z 06. 06. 2006

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města Mostu

 

4.2. Informace starosty města Litvínova k průmyslové zóně Litvínov – Louka

předkládá PeadDr. Karel Zdražil, starosta města Litvínova

 

4.3. Informace starosty města Lomu k průmyslové zóně Lom

předkládá Hana Šulcová, vedoucí odboru rozvoje města a investic, město Lom

 

5.      Informace zmocněnce vlády pro SZ Čechy ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad (Informace o plnění usnesení č. 1007/2006)

předkládá Bc. Jiří Holý, kancelář vládního zmocněnce pro SZ Čechy

5.1. Prověření úspěšnosti vydaných bonifikací k projektům v rámci dotačních programů jednotlivých

resortů (dle Státního programu rozvoje regionu Severozápad)

 

5.2. Příprava Regionálního programu podpory rozvoje regionu severozápadních Čech a

Moravskoslezského kraje včetně informace o plnění Dotačního titulu č. 4 „Financování přípravy projektů pro realizaci regionu NUTS 2 Severozápad“

 

6.      Různé

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro 8       proti  0     zdržel se  0    

Program jednání byl schválen      

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 46/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 64. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí (05. 10. 2006 zasedne Rada města Mostu a bude ustanovena Dozorčí rada PTM)

 

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol trvá, viz. bod programu 5.

 

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy v prosinci 2006)

 

ü     Usnesení č. 41/06: Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

Úkol trvá v bodě II. (předložení návrhů z „Konference“, které by HSRM mohla podpořit) – jednání VITUŽ se koná 09. 10. 2006, návrhy budou předloženy na příštím jednání HSRM

 

ü     Usnesení č. 42/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 43/06: Prezentace Mostecké uhelné a.s. – záměr předložený občanům obcí Horního Jiřetína a Černic

Úkol splněn (s usnesením byl seznámen Výkonný výbor HSR-ÚK 18. 09. 2006) - úkol byl zatím odložen až do doby, kdy bude ustanovena stabilní vláda

 

ü     Usnesení č. 44/06: Stav průmyslové zóny Joseph

Úkol splněn (13. 09. 2006 byl odeslán primátorovi města Mostu dopis s vyjádřením podpory HSRM)

 

ü     Usnesení č. 45/06: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Úkol splněn

 

 

Usnesení č. 46/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 64. řádného jednání předsednictva konaného dne 06. 09. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 46/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 2.:

Usnesení č. 47/06: Průběžné čerpání rozpočtu 2006

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

čerpání rozpočtu za období leden až srpen 2006

 

hlasování:    pro  8      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 47/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.:

Usnesení č. 48/06: Příprava zasedání Sněmu

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

program Sněmu v navrženém znění

1. Procedurální otázky

            1.1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            1.2. Schválení jednacího a volebního řádu

            1.3. Volba mandátové a volební komise

2. Zpráva o činnosti HSRM

3. Zpráva o hospodaření HSRM

4. Různé

 

II. s c h v a l u j e

na základě doporučení členů předsednictva termín konání Sněmu: 6. prosince 2006    

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 48/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.: Informace představitelů obcí o postupech prací na rozvojových zónách

 

K bodu 4.1.:

Usnesení č. 49/06: Informace primátora města Mostu k průmyslové zóně Joseph ve vztahu k usnesení HSRM č. 44/06 z 06. 09. 2006  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Jeníčkové k průmyslové zóně Joseph.

Zastupitelstvo města Mostu na svém jednání 27. 09. 2006 odhlasovalo schválení výkupu pozemků Jana Rajtera. O pozemky již projevili zájem dva investoři.   

 

V návaznosti na diskusi k dopravní situaci v regionu (přemostění Velemyšlevsi, projektu Euro-cesty, aj.)

II. u k l á d á

předsedkyni, aby informovala Výkonný výbor HSR-ÚK o diskutované problematice dotýkající se dopravní situace v regionu a požádala o podporu realizace těchto staveb v souladu s GPR.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 49/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 4.2.:

Usnesení č. 50/06: Informace starosty města Litvínova k průmyslové zóně Litvínov – Louka

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci starosty města Litvínova k průmyslové zóně Litvínov – Louka.

Jsou zde zastoupeny firmy Magnesium Elektron Recycling, Grainer, Eurotrade a Primet. 

 

Zástupce Chemopetrolu Ing. Jiří Benda a Ing. Miloslav Soldát informovali o projektu Revitalizace území Růžodol – Kopisty.

II. u k l á d á

tajemnici urychleně svolat jednání pracovní skupiny k projektu Revitalizace území Růžodol – Kopisty    

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 50/06 bylo schváleno      

 

K bodu 4.3.:

Informace starosty města Lomu k průmyslové zóně Lom

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci Hany Šulcové, vedoucí odboru rozvoje města a investic, k průmyslové zóně Lom.

Zóna má špatný technický stav, město žádá dotace z projektů Státního programu rozvoje regionu Severozápad. Náklady nezbytné na obsazení jsou 4 – 5 miliónů Kč. V zóně se uplatní drobní nájemci  především z oblasti dřevovýroby.

 

 

K bodu 5.: Informace zmocněnce vlády pro SZ Čechy ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad (Informace o plnění usnesení vlády č. 1007/2006)

 

K bodu 5.1.:

Prověření úspěšnosti vydaných bonifikací k projektům v rámci dotačních programů jednotlivých resortů (dle Státního programu rozvoje regionu Severozápad)  

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o prověření úspěšnosti vydaných bonifikací k projektům (dle Státního programu rozvoje regionu Severozápad)

Ÿ         bylo podpořeno 60% žádostí o bonifikaci (obdrželo dotaci)

Ÿ         jednomu žadateli nebyla bonifikace zohledněna

Ÿ         u zbývajících projektů zatím nemáme informace

Ÿ         usnesením vlády č. 1007/2006 tzv. vyčlenění 250 mil. Kč pro projekty obcí platí i pro rok 2007

 

 

K bodu 5.2.:

Usnesení č. 51/06: Příprava Regionálního programu podpory rozvoje regionu severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje včetně informace o plnění Dotačního titulu č. 4 „Financování přípravy projektů pro realizaci regionu NUTS 2 Severozápad“   

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o přípravě Regionálního programu podpory rozvoje regionu severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje včetně informace o plnění Dotačního titulu č. 4 „Financování přípravy projektů pro realizaci regionu NUTS 2 Severozápad“ 

 

Dotační titul č. 4 byl v souladu s usnesením vlády č. 1007/2006 vyhlášen pouze pro rok 2006. Dotační titul č. 4: 70 žadatelů dostalo registraci s tím, že státní rozpočet s jejich akcí počítá. Do 30. 09. 2006 museli žadatelé poskytnou příslušné doklady. 34 žadatelů vše doložilo, 1 žadatel jedná přímo s ministerstvem, 13 žadatelů nereagovalo – jejich prostředky budou poskytnuty Řídícímu výboru pro doporučení dalším žadatelům. Všechny dotace musí být vyřízeny do konce roku 2006. MMR osloví nezávislé posuzovatele na projekty. Vládní zmocněnec připravil do vlády materiál o plnění Státního programu rozvoje regionu Severozápad, po projednání materiálu ve vládě bude k dispozici i HSRM. 

 

II. u k l á d á

předsedkyni projednat na Výkonném výboru HSR-ÚK podporu vyhlášení Dotačního titulu č. 4 i pro rok 2007

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 51/06 bylo schváleno       

 

 

 

K bodu 6.: Různé

Usnesení č. 52/06: Projekt Euro-cesty

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r  u č u j e

předsedkyni, aby připomínky k projektu Euro-cesty, které vzešly z diskuse, přednesla na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK  

 

II. ž á d á

HSR-ÚK, aby na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a HSR-ÚK, vyvolala jednání k problematice dopravní infrastruktury

 

hlasování:    pro  7      proti  0         zdržel se  0    

Usnesení č. 52/06 bylo schváleno      

 

 

 

 

Ÿ         Předsedkyně Ing. Helena Veverková poděkovala primátorovi a starostům za jejich dosavadní

činnosti v HSRM a popřála jim úspěch v následujících volbách.

  

 

 

 

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 01. 11. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

 

 

 

 

 

 

Most  06. 10. 2006

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung, PeadDr. Karel Zdražil