Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

64.

U S N E S E N Í

z 64. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 06. 09. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl

Program jednání:

Program jednání byl doplněn o bod Stav průmyslové zóny Joseph

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 63. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Prezentace Mostecké uhelné a.s. – záměr předložený občanům obcí Horního Jiřetína a Černic

 předkládá Ing. Petr Kolman, výkonný ředitel Mostecké uhelné a.s.

3.      Různé

3.1. Stav průmyslové zóny Joseph

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

3.2. Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady PTM

3.3. Informace o návštěvě Ferropolis

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

ZÁVĚR

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 42/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 63. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol trvá v bodě III. (návrh na uvolnění finanční částky z Fondu HSRM na strategické projekty předložené do Dotačního titulu č. 4) – vzhledem k obsáhlosti dnešního programu bude návrh předložen na příštím zasedání HSRM 04. 10. 2006

ü     Usnesení č. 38/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 39/06: Dotační titul č. 4 – projekty okresu Most doporučené ke schválení Řídícímu výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Úkol trvá v bodě II., III. (návrhy na opatření v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007 a návrhy na ustanovení týmu odborníků budou předloženy v prosinci 2006)

ü     Usnesení č. 41/06: Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

Úkol trvá v bodě II. (předložení návrhů z „Konference“, které by HSRM mohla podpořit)

Usnesení č. 42/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 63. řádného jednání předsednictva konaného dne 12. 07. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 42/06 bylo schváleno 

K bodu 2:

Usnesení č. 43/06: Prezentace Mostecké uhelné a.s. – záměr předložený občanům obcí Horního Jiřetína a Černic

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou prezentaci Mostecké uhelné a.s. a záměr předložený občanům obcí Horního Jiřetína a Černic

II. p o d p o r u j e

rozhodnutí HSR-ÚK zpracovat odbornou studii zabývající se současným vývojem energetiky ve světě i v ČR, včetně využití hnědého uhlí, která může být dalším odborným podkladovým materiálem pro stanoviska kraje i HSR-ÚK

III. d o p o r u č u j e

HSR-ÚK, po stabilizaci politické situace v ČR, pozvat představitele Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a kraje na jednání HSR-ÚK na téma energetika a limity

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 43/06 bylo schváleno 

K bodu 3.: Různé

K bodu 3.1.:

Usnesení č. 44/06: Stav průmyslové zóny Joseph

Předsednictvo HSRM

I. p o d p o r u j e

zamýšlené rozšíření průmyslové zóny Joseph v Havrani u Mostu, které hodlá zrealizovat město Most odkupem pozemků od soukromých vlastníků

II. d o p o r u č u j e 

zastupitelům města Mostu, aby vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a již vynaloženým městským i státním prostředkům tento záměr při svém jednání dne 27. září 2006 také podpořili v souladu s usnesením vlády č. 942 ze dne 2. srpna 2006.

hlasování: pro 7 proti  1 zdržel se  

Usnesení č. 44/06 bylo schváleno 

K bodu 3.2.:

Usnesení č. 45/06: Žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

II. s c h v a l u j e

žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na provozní náklady společnosti

Tento příspěvek bude subjektem veden v oddělené účetní evidenci a bude zúčtován k 31. 01. 2007. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 45/06 bylo schváleno 

K bodu 3.3.:

Informace o návštěvě Ferropolis

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o návštěvě německého Ferropolis

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 04. 10. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Most 07. 09. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl