Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

63.

U S N E S E N Í

z 63. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 12. 07. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 62. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Dotační titul č. 4 – projekty okresu Most doporučené ke schválení Řídícímu výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3.      Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 23. 06. 2006

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4.      Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a k rozvoji cestovního ruchu

předkládá Ing. Bořek Valvoda, garant komise

5.      Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda VITUŽ

6.      Různé

ZÁVĚR

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 38/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 62. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

ü     Usnesení č. 34/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Úkol trvá v bodě III. (návrh na uvolnění finanční částky z Fondu HSRM na strategické projekty předložené do Dotačního titulu č. 4) – návrh bude předložen na příštím zasedání HSRM po ukončení výběrového řízení Dotačního titulu č. 4

ü     Usnesení č. 36/06: Informace pracovní skupiny k „Námětům k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

Úkol splněn („Náměty“ byly HSR-ÚK předloženy k připomínkování na jednání dne 26.6.)

ü     Usnesení č. 37/06: Žádost o vyhodnocení účinnosti bonifikací k projektům v souladu se Státním programem rozvoje regionu Severozápad

Úkol splněn (bonifikace jsou pravidelně vydávány: již bylo vydáno více jak 30 bonifikací. Vládní zmocněnec nemá od žadatelů zpětnou vazbu o úspěšnosti bonifikací (Státní program toto neřešil). Tento týden obešle kancelář vládního zmocněnce dopisem žadatele a prověří jejich úspěšnost či možné problémy. Další informace k tomuto usnesení bude předložena na příštím jednání.)

Usnesení č. 38/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 62. řádného jednání předsednictva konaného dne 07. 06. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 38/06 bylo schváleno 

K bodu 2:

Usnesení č. 39/06: Dotační titul č. 4 – projekty okresu Most doporučené ke schválení Řídícímu výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o postupu vyhodnocení projektů a návrhu projektů z oblastí okresů NUTS II Severozápad

II. s c h v a l u je

projekty předložené za okres Most dle návrhu odborné komise

III. u k l á d á

tajemnici předložit, jako součást usnesení, přehled všech projektů, které byly předloženy do Dotačního tituly č. 4 v okrese Most

Přehled přijatých projektů do Dotačního titulu č. 4 za okres Most:

Název projektu

Předkladatel

Celková cena projektu

(v tis. Kč)

Velký integrovaný projekt revitalizace Mostecka

Město Most

2000

Happyday centrum Šumná

GÁZA s.r.o.

4073

Vybudování multifunkčního vzdělávacího centra

Antonín Herzán

650

Rekreačně, kulturně sportovní centrum „EUROPA“ v k.ú. Nové město v Krušných horách

DESSYM s.r.o.

635

Areál volnočasových služeb při ISŠT-COP Most -Velebudice

ISŠT-COP Most - Velebudice

2000

Evropský dům – srdce hospodářské prosperity SZ Čech

OHK Most

2000

Rozvoj spolupráce výzkumných a vzdělávacích institucí ve vztahu k restrukturalizaci regionu Severozápad

VÚHU a.s.

360

Podkrušnohorské technické muzeum Most

PTM o.p.s.

2000

Evropské centrum výzkumu faktorů udržitelného rozvoje v podkrušnohorském území

VÚHU a.s.

2220

Revitalizace vodních nádrží v Mikroregionu Most - Jih

Sdružení obcí regionu Most–Jih

245

Výstavba kulturního a vzdělávacího centra při hotelu CASCADE

RING Group a.s.

2750

Rekonstrukce městské knihovny v Mostě

Město Most

1720

Úprava ulice Josefa Skupy

Město Most

1702

Komunikace v rozvojové zóně pod Lajsníkem

Město Most

800

Rozvoj agroturistiky ve Fojtovicích

Tep – agro spol. s.r.o.

1900

Dostavba sportovního areálu v ul. S.K. Neumana v Litvínově – projektová příprava

Město Litvínov

2000

Využití obecní budovy č.p. 36 v KÚ v Nové Vsi v Horách

Nová Ves v Horách

120

Vybudování Relax Centra OKO Litvínov

OKO Litvínov, s.r.o.

2500

Oprava děkanského kostela sv. Michaela arch. Litvínov

Římskokatolická farnost - děkanství Litvínov

250

Cyklostezka podél Srpiny

Město Most

800

2. etapa výstavby Polygonu Most – cvičné plochy pro nákladní a osobní vozidla a Off road dráha

AUTODROM MOST a.s.

3500

CPÚ – Centrum povrchových úprav v Komořanech u Mostu

VANAP, s.r.o.

600

Třetí náměstí v Mostě

Město Most

450

Cyklostezka Benedikt – Bečov – Skršín

Město Most

500

Rozšíření a přestavba Městské knihovny Litvínov – projektová příprava

Město Litvínov

1630

Rekonstrukce horní a dolní haly zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově – projektová příprava

Město Litvínov

1720

Rekonstrukce objektu CITADELA VI s.r.o. pro potřeby ZUŠ Chudeřín – projektová příprava

Město Litvínov

1630

Cyklostezka okolo Jánského vrchu

Město Most

600

Revitalizace areálu Jezera Matylda

Město Most

800

Rekonstrukce silničního mostu v ul. Moskevská

Město Most

2000

Oprava poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Horní Jiřetín

Římskokatolická farnost Horní Jiřetín

357

Revitalizace „Náměstíčka“ v Mostě

Město Most

600

Cyklostezka napříč Litvínovem – projektová příprava

Město Litvínov

800

Rozšíření lyžařských možností a systému umělého zasněžování na Klínech

Mount Club Litvínov s.r.o.

355

Přívod pitné vody DN 300 pro RZ pod Lajsníkem a RZ Benedikt

Město Most

600

Revitalizace parku v centru města (J. Skupy x Budovatelů)

Město Most

400

Přestavba školy U Bílého sloupu na objekt s využitím klubové činnosti č.p. 510 – změna využití stavby

Město Litvínov

267

Rekonstrukce areálu průmyslové zóny Lom

Město Lom

660

Vybudování víceúčelové sportovní haly

Gymnázium Most

1315

Dopravní řešení tř. Budovatelů – 1. etapa

Město Most

450

Revitalizace rokle a okolí v Havrani

Obec Havraň

680

Rozšíření oddechového prostoru v Moravěvsi

Obec Havraň

940

Úprava ul. Višňová

Město Most

800

Vozíková horská dráha

Město Meziboří

1300

Zázemí pro atletický stadion u č.p. 223, Meziboří

Město Meziboří

1800

Adaptace objektu kina č.p. 343 na Polyfunkční centrum Meziboří

Město Meziboří

2000

Stavební bezbariérové úpravy podchodu ke vzdělávacímu zařízení

Město Most

800

Zastřešení amfiteátru Benedikt

Město Most

200

Přestavba č.p. 242 na ubytovnu a školící zařízení

Město Meziboří

1600

Příprava výstavby rodinných domů v lokalitě Nad zahrádkami – komunikace a inženýrské sítě

Město Meziboří

1300

Obnova zeleně vč. parkových úprav

Město Meziboří

700

Rekonstrukce památkově chráněných objektů – secesní dům č.p. 23 – náměstí Republiky

Město Lom

900

Rekonstrukce památkově chráněných objektů – dům č.p. 364 – náměstí Republiky Lom

Město Lom

900

K usnesení č. 35/06, bod III.: na zářijovém jednání HSRM bude předsednictvu předložen návrh na uvolnění finanční částky z Fondu HSRM na přípravu strategických projektů, které za okres Most nebyly vzhledem k objemu financí zařazeny do Dotačního titulu č. 4

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 39/06 bylo schváleno 

K bodu 3.:

Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 23. 06. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 23. 06. 2006

Byla uvolněna již 4. tranže ve výši 3 mld. Kč (celkem bylo již uvolněno 10,5 mld. Kč). Mezirezortní komise obnovila přijímání projektů do 30. 09. 2006. Letos by mohlo být realizováno 60 – 70 projektů. Celkem již bylo Mezirezortní komisi předloženo 176 projektů v celkové výši 8,5 mld. Kč.

K bodu 4.:

Usnesení č. 40/06: Informace Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a rozvoji cestovního ruchu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci Komise pro oblast cestovního ruchu k propagaci Mostecka a k rozvoji cestovního ruchu (souhrnný materiál je přílohou tohoto usnesení)

II. u k l á d á

Komisi pro oblast cestovního ruchu projednat doporučení vyplývající z Analýzy cestovního ruchu a závěrů z připravované mezinárodní konference k rozvoji cestovního ruchu na Mostecku a předložit předsednictvu HSRM konkrétní návrhy na opatření na rok 2007

Zodpovídá: Ing. Bořek Valvoda, garant komise

Termín: prosinec 2006

Z rozsáhlé diskuse, která se k tomuto tématu uskutečnila vyplynulo, že je nezbytné ustanovit profesionální tým odborníků, kteří se touto problematikou budou intenzivně zabývat

III. u k l á d á

Komisi pro oblast cestovního ruchu předložit návrh na ustanovení výše uvedeného týmu, který bude následně projednán s dotčenými subjekty

Termín: prosinec 2006

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 40/06 bylo schváleno 

K bodu 5.:

Usnesení č. 41/06: Informace z „Konference“ pořádané Výborem pro investice a trvale udržitelný život

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

tiskovou informaci o Konferenci pořádanou Výborem pro investice a trvale udržitelný život při HSRM, na téma „Průmyslové zóny a rozvojová území – jak předcházet komplikacím a průtahům při jejich přípravě a výstavbě“ (tisková informace je součástí tohoto usnesení)

Ing. Valvoda informoval o průběhu „Konference“, která proběhala 26. 06. 2006. Považuje ji za úspěšnou z hlediska toho, že byla vůbec prvním krokem v této oblasti. Za negativní označil neúčast z pohledu právní oblasti a nižší účast zvaných hostů. Velmi pozitivně a podnětně byla hodnocena prezentace z pohledu developera JUDr. Milana Doležela, ředitele marketingového úseku Investorsko Inženýrské, a.s. Podnětem pro diskusi se stal kritický pohled Ing. Rudolfa Junga, předsedy OHK Most, na oblast podpory rozvoje průmyslových zón a zahraničních investic pro rozvoj malého a středního podnikání v regionu. Z „Konference“ bude vydán Sborník

II. u k l á d á

Ing. Valvodovi projednat na jednání VITUŽ závěry diskuse a předložit HSRM konkrétní návrhy, které by mohla podpořit

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 41/06 bylo schváleno 

K bodu 6.: Různé

·        Ing. Bořek Valvoda informoval o projektu „Mostecké dny cestovního ruchu“, které se uskuteční ve dnech 11. -12. října 2006 v Mostě. Organizátory jsou Statutární město Most a Centrum rozvoje turismu Most, o.s.

·        Ing. Rudolf Jung informoval o projektu Hospodářské komory Praha s názvem „Zážitková turistika“, která se zaměřuje na poznávání historických památek, techniky i technologie i jiným způsobem, než pouhým díváním se nebo posloucháním. Platnost předváděného si lze i vyzkoušet.

·        Ing. Rudolf Jung informoval o vydání prvního čísla časopisu Okresní hospodářské komory Most s názvem „TÉMA“ (Technika, Ekonomika, Marketing, Aktuality). Časopis bude vycházet čtvrtletně.

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 06. 09. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Téma: Prezentace Mostecké uhelné a.s. – záměr předložený občanům obcí Horního Jiřetína a Černic

Most 13. 07. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka