Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

62.

U S N E S E N Í

z 62. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 07. 06. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 61. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

 předkládá Bc. Miroslav Dykas, člen finanční komise

3.      Informace pracovní skupiny k „Námětům k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

předkládá Milan Hanzlík, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Most

4.      Zpráva o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně Správní rady PTM

5.      Informace z jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda VITUŽ

6.      Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 26. 05. 2006

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.      Různé

7.1. Informace o projektech předložených do Dotačního titulu č. 4 – okres Most

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.2. Žádost o vyhodnocení účinnosti bonifikací k projektům v souladu se Státním programem rozvoje

regionu Severozápad

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.3. Informace o postupu aktualizace GPR

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 34/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 61. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol trvá (termín na zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu byl prodloužen na červenec 06)

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

ü     Usnesení č. 18/06: Problematika nezaměstnanosti – návrh na ustanovení pracovního týmu

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

ü     Usnesení č. 25/06: Informace z jednání Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. ze dne 21. 03. 2006

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

ü     Usnesení č. 27/06: Informace z jednání VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

Úkol splněn, viz. bod programu 7.4.

ü     Usnesení č. 28/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 29/06: Přijetí nového člena

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 30/06: Problematika zemědělství na Mostecku

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 31/06: Problematika lesnictví na Mostecku

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 32/06: Problematika pěstování technického konopí

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 33/06: Problematika postupu výroby bioetanolu

Úkol splněn

Usnesení č. 34/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 61. řádného jednání předsednictva konaného dne 03. 05. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 34/06 bylo schváleno 

K bodu 2:

Usnesení č. 35/06: Výsledek hospodaření HSRM za rok 2005 a průběžné čerpání rozpočtu 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu finanční komise o hospodaření HSRM za rok 2005

II. s c h v a l u je

převedení zisku za rok 2005 ve výši 866.400,98 Kč do Fondu HSRM

III. n a v r h u j e

zvážit uvolnění finanční částky z Fondu HSRM na strategické projekty předložené do Dotačního titulu č. 4, na které vzhledem k velkému počtu podaných projektů nebyly uvolněny finanční prostředky. Návrh bude předložen na příštím zasedání HSRM.

IV. s c h v a l u j e

předložené čerpání rozpočtu za období leden až duben 2006

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 35/06 bylo schváleno 

K bodu 3.:

Usnesení č. 36/06: Informace pracovní skupiny k „Námětům k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

II. d o p o r u č u j e

jejich realizaci prostřednictvím ustanovené pracovní skupiny

III. d o p o r u č u j e

provázat činnost této pracovní skupiny s připravovaným Výborem pro zaměstnanost na úrovni Krajského úřadu

IV. ž á d á

HSR-ÚK o připomínky či doplnění a návrhy k materiálu „Náměty k řešení nepříznivé situace v zaměstnanosti“

V. p o v ě ř u j e

pro jednání s HSR-ÚK předsedkyni ing. Helenu Veverkovou

VI. n a v r h u j e

pověřit vedením pracovní skupiny pana Milana Hanzlíka

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 36/06 bylo schváleno 

K bodu 4.:

Zpráva o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

přednesenou informaci o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Správní rada zasedala 05. 06. 2006. Odsouhlasila rozpočet pro rok 2006. Zpracovává výroční zprávu. K 31. 12. 2006 končí pracovní smlouva řediteli PTM. Hledá se nový ředitel – manager projektu. Ve spolupráci s OHK navštíví v srpnu členové správní rady německé muzeum. 

JUDr. Jeníčková, předsedkyně správní rady, předběžně požádala Hospodářské a sociální rady o poskytnutí finanční dotace, která by jim pomohla při zajišťování rozvoje a existence muzea.  

K bodu 5.:

Informace z jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

přednesenou informaci z jednání Výboru pro investice a trvale udržitelný život ze dne 26. 05. 2006

Druhé jednání VITUŽ se konalo v prostorách firmy Nemak, na rozvojové zóně Joseph. Hlavním úkolem bylo seznámit se s problematikou rozvoje a stabilizace této rozvojové zóny. Členové byli informováni o vypsání výběrového řízení Městem Most na biologické zhodnocení zóny (zhodnocení trvá 1 rok). Pro investory je připraveno cca 40 ha půdy, která je prověřena. Jsou avizování další investoři. Dalším bodem jednání bylo představení záměru firmy ROS (subdodavatel pro firmu Grammer). Klíčovým úkolem jednání VITUŽ byla příprava konferenci s názvem „Průmyslové zóny a rozvojová území – jak předcházet komplikacím a průtahům při jejich přípravě a výstavbě“. Konference se bude konat 26. 06. 2006 od 09:00 hod. v prostorách ISŠT-COP Velebudice. Zaznít by zde měly konkrétní problémy, jak urychlit zakládání průmyslových zón a jejich použití z hlediska územního plánování, právních problémů, ekologických aspektů. Budou zde představeny zkušenosti z pohledu úspěšných developerů. Z konference bude vydán i písemný materiál. VITUŽ nyní zřizuje své webové stránky, má již svou e-mailovou adresu vituz-hsrm@hsr-uk.cz . Příští jednání VITUŽ se koná 23. 06. 2006 v prostorách ISŠT-COP Velebudice. 

K bodu 6.:

Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 26. 05. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 26. 05. 2006

Byly schváleny další 3 mld. Kč (celkem již 10,5 mld. Kč). Mezirezortní komise rozhodovala o 2 projektech.

Mezirezortní komise obnovila přijímání projektů a to do 30. září 2006.

K bodu 7: Různé

K bodu 7.1.:

Informace o projektech předložených do Dotačního titulu č. 4 – okres Most

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o projektech předložených do Dotačního titulu č. 4 – okres Most

Dotační titul č. 4 ve výši 50 mil Kč. byl vyhlášen na financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS II Severozápad. Celkem přišlo za region SZ 467 projektů. Vzhledem k velkému počtu došlých projektů se řídící výbor dohodl na rozdělení dotačních peněz na jednotlivé okresy s tím, že pod hlavičkou okresních HSR se připraví návrh projektů, které budou do řídícího výboru předloženy. Příští jednání řídícího výboru se bude konat 20. 06. 2006. 

Pro okres Most byla uvolněna nejvyšší částka (hlavním kritériem byla nezaměstnanost), a to 7,5 mil. Kč na přípravu projektů. Okres Most předložil celkem 53 žádostí v hodnotě přes 50 mil. Kč.

HSRM bude na příštím jednání seznámena s projekty, které jsou pro okres Most důležité a mají své opodstatnění, ale již se pro čerpání z uvolněných 7,5 mil. Kč nedostanou.

K bodu 7.2.:

Usnesení č. 37/06: Žádost o vyhodnocení účinnosti bonifikací k projektům v souladu se Státním programem rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. ž á d á

zmocněnce vlády p. Vlastimila Aubrechta o prověření, do jaké míry byly respektovány určené bonifikace projektům

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 37/06 bylo schváleno 

K bodu 7.3.:

Informace o postupu aktualizace GPR

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o postupu aktualizace GPR

Připravuje se materiál, který bude předán agentuře, která ho vyhodnotí z hlediska dostupnosti dotačních titulů, případně jiných možností.

·        Ing. Josef Švec, ředitel VŠFS Most, informoval o projektu Evropského sociálního fondu - Univerzita pro střední generaci. Projekt je zaměřen na lidi ohrožené ztrátou zaměstnání a nezaměstnané. Podmínkou je bydliště v Ústeckém kraji, věk 45 až 55 let a minimálně maturitní vysvědčení. Lidé si studiem doplní znalosti a dovednosti nutné ke zlepšení osobní pozice v konkurenčním prostředí na trhu práce. Obsahem vzdělávacího programu je: občanská, informační a ekonomická gramotnost, gramotnost udržitelného rozvoje a jazyková gramotnost. Semináře budou probíhat v Mostě, každý čtvrtek v době od 15.30 do 19.45 hodin. Semináře jsou hrazeny z prostředků ESF a ČR. Termín zahájení: 05. 10. 2006.  

Informační letáčky s přihláškou jsou k dispozici v sekretariátu HSRM nebo v sídle VŠFS. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. června 2006 na adrese VŠFS.

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 12. 07. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Most 12. 06. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka