Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

61.

U S N E S E N Í

 

z 61. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 03. 05. 2006 od 09:00 hod v Mostě – Vtelně

 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

 

 

Ing. Helena Veverková, předsedkyně HSRM, poděkovala jménem všech pí Ludmile Holadové, předsedkyni Agrární komory Most, za zajištění zasedání HSRM.

 

 

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 60. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

           

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

          předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

Téma měsíce května:

 

3.      Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

3.1. Presentace zemědělství

předkládá Ludmila Holadová, předsedkyně představenstva Agrární komory Most – Teplice

 

3.2. Presentace lesnictví

předkládá Ing. Jan Ferkl, ředitel Krajského inspektorátu Lesy ČR Teplice

 

3.3. Presentace pěstování konopí

předkládá Tomáš Beneš, soukromý zemědělec

 

3.4. Presentace postupu výroby bioetanolu

předkládá Ing. Miroslav Soldát, firma NSN Consultants, s.r.o.

 

4.      Různé

 

 

ZÁVĚR

 

hlasování:    pro  8       proti  0     zdržel se    

Program jednání byl schválen      

 

 

 

 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

 

Usnesení č. 28/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 60. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

 

 

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol trvá (termín na zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu byl prodloužen na červenec 06)

 

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí  

 

ü     Usnesení č. 18/06: Problematika nezaměstnanosti – návrh na ustanovení pracovního týmu

Úkol trvá v bodě III. (termín pro předložení stanoviska s konkrétními návrhy dalšího postupu k řešení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji byl stanoven na 03. 05. 2006) – vzhledem k obsáhlosti programu 61. řádného jednání bude stanovisko předloženo dne 07. 06. 2006

 

ü     Usnesení č. 21/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 22/06: Volba předsedy finanční komise

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 23/06: Výbor pro investice a trvale udržitelný život (VITUŽ)

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 24/06: Informace z jednání pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti ze dne 03. 04. 2006

Úkol splněn

 

ü     Usnesení č. 25/06: Informace z jednání Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. ze dne 21. 03. 2006

Úkol tvá (termín na předložení zprávy o muzeu byl stanoven na 03. 05. 2006) – vzhledem k obsáhlosti programu 61. řádného jednání bude tato zpráva předložena dne 07. 06. 2006

 

ü     Usnesení č. 26/06: Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 04. 04. 2006

Úkol splněn (Informační jednání se starosty okresu Most ke „Koncepci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji se konalo 03. 05. 2006 od 13:00 hod. v Mostě v budově VÚHU)

 

ü     Usnesení č. 27/06: Informace z jednání VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

Úkol trvá (termín pro předkladatele projektů na zaktualizování a zpracování projektových listů do aktualizovaného GPR byl stanoven do 31. 05. 2006)

 

 

Usnesení č. 28/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 60. řádného jednání předsednictva konaného dne 05. 04. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 28/06 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 29/06: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti AZ Monitoring, s.r.o. o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 29/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.1.:

Usnesení č. 30/06: Problematika zemědělství na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přednesenou prezentaci zemědělství na Mostecku a činnost nevládních neziskových organizací zabývajících se zemědělstvím (OAK Most, KAK Ústeckého kraje, KIS-ÚK, NADĚJE PRO MOSTECKO) přednesenou pí Ludmilou Holadovou, předsedkyní představenstva OAK Most (prezentace je přílohou tohoto usnesení)

 

II. k o n s t a t u j e,  ž e    

zemědělství má na Mostecku své opodstatnění, má svou krajinotvornou a krajinoudržující úlohu

 

III. s o u h l a s í  s navrhovanými opatřeními OAK Most a to:

a)       podporovat udržení současného rozměru zemědělství na Mostecku v rozsahu zemědělské a orné půdy aktivně obhospodařované podle LPISu i úbytků – hodnocení ročně

 

b)      podporovat přípravu zákonů na „zjednodušení podnikatelského prostředí“, odstranění byrokratické zátěže zemědělců v administrativní činnosti (vratky spotřební daně, tzv. „zelené nafty“ u Celního úřadu, dotace a podpory z EU, zjednodušení daní atd.)

 

c)       podporovat prezentaci zemědělství na Mostecku při každé příležitosti

 

d)      podporovat propagaci českých výrobků a regionálních výrobků Mostecka

 

e)      podporovat ve všech směrech výstavbu výrobny bioetanolu v Růžodole na Mostecku, která je pro zemědělce Mostecka a celého Ústeckého kraje zásadní.

Sledovat průběh výstavby a termín zahájení výrobny bioetanolu

 

f)         podporovat spolupráci obcí Mostecka se zemědělci v regionu tak, aby pro rok 2007 – 2013 přišlo do tohoto regionu co nejvíce finančních prostředků – hodnocení ročně

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 30/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.2.:

Usnesení č. 31/06: Problematika lesnictví na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

prezentaci stavu lesů na Mostecku přednesenou ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského inspektorátu Teplice Lesy ČR, s.p. (prezentace je přílohou tohoto usnesení).    

 

II. k o n s t a t u j e,  ž e

a)       ekologická stabilita smrkových lesů v Krušných horách je dle údajů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) na 82% významně a 17% extrémně narušena

 

b)      pro pěstování lesů jsou limitujícím faktorem škody jelení zvěře způsobené jejími nadměrnými početními stavy

 

III. v návaznosti na bod II.  u k l á d á

a)       při projednávání Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje prosadit dodržení usnesení zastupitelstva ÚK č. 20/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 k zadávání územního plánu (limitující podmínka pro dosažení všech dalších cílu je dosažení revitalizace krajiny a její ekologické stability)

 

b)      provést opatření ke snížení početních stavů jelení zvěře v Krušných horách

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 31/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.3.:

Usnesení č. 32/06: Problematika pěstování technického konopí

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

prezentaci pěstování a možnosti využití technického konopí přednesenou panem Tomášem Benešem soukromě hospodařícím zemědělcem (prezentace je přílohou tohoto usnesení)

 

II. k o n s t a t u j e,  ž e

technické konopí má všestranné možnosti využití jako obnovitelný zdroj energie a suroviny a jeho rozšíření bude plně podporovat

 

III. s o u h l a s í s navrhovanými opatřeními v rozšíření a pěstování konopí, a to

a)       zvýšit informovanost laické a odborné veřejnosti o možnostech pěstování a následném využití konopí setého:

1) odborná veřejnost – zemědělci:

    OAK Most spolu s KIS ÚK zajistí odborné semináře a „polní den“ na téma pěstování a zpracování 

    konopí

 2) laická veřejnost:

     OAK Most, KAK ÚK, KIS ÚK ve spolupráci s tiskem – média zajistí obecnou informaci veřejnosti 

      o konopí setém a rozdíly mezi konopím indickým (marihuanou)

 

b)      při tvorbě národních dotačních titulů TOP-UP pro další období prosadit titul „KONOPÍ SETÉ“

 

c)       podpořit výstavbu zpracovatelských kapacit pro konopí seté pro zpracování krátkého vlákna a pazdeří (dotační tituly, podpory z různých zdrojů atd.)

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 32/06 bylo schváleno      

 

 

K bodu 3.4.:

Usnesení č. 33/06: Problematika postupu výroby bioetanolu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e  n a  v ě d o m í

prezentaci postupu výroby bioetanolu přednesenou ing. Miroslavem Soldátem (prezentace je přílohou tohoto usnesení)

 

hlasování:    pro  8       proti  0         zdržel se    

Usnesení č. 33/06 bylo schváleno      

 

 

 

 

 

 

K bodu 4: Různé

·        Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, představil projekt Okresní hospodářské komory ve spolupráci s městy Most a Litvínov na podporu spotřeby místních výrobků a služeb. Projekt nese název „UZEL“, což charakterizuje provázanost podnikatelského, politického a občanského prostředí k vzájemné pomoci a podpoře při využívání a propagaci výrobků. Garantem projektu je odborná sekce obchodu a služeb při OHK Most. (Výzva UZEL je součástí tohoto usnesení)

 

·        Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most, informoval o záměru zřídit v Mostě arboretum a botanickou zahradu, které by mohly do Mostu přilákat více turistů. Myšlenka vzešla ze sekce cestovního ruchu při OHK Most.

 

·        Pan Jiří Holý, z kanceláře vládního zmocněnce pro SZ Čechy, informoval o celkovém počtu přijatých žádostí do dotačního titulu č. 4. Celkem kancelář přijala 467 žádostí o dotaci. Vládní zmocněnec pan Vlastimil Aubrecht usiluje o možné navýšení částky 50 mil. Kč, aby mohlo být uspokojeno co nejvíce projektů.

 

 

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 07. 06. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

 

Most  11. 04. 2006

Zapsala:         Miroslava Jandeková

Schválil:          Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka