Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

60.

U S N E S E N Í

z 60. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 05. 04. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 59. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Volba předsedy finanční komise

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3.      Výbor pro investice a trvale udržitelný život

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Informace z jednání pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti ze dne 03. 04. 2006

předkládá Milan Hanzlík, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Most

5.      Informace z jednání Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. ze dne 21. 03. 2006

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně PTM

6.      Různé

6.1. Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 04. 04. 2006

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

6.2. Informace z jednání VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 21/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 59. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol trvá (termín na zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu byl prodloužen na červenec 06)

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá v bodě II. (jednání představitelů HSRM se společnostmi MUS, SD a ČEZ o možné součinnosti a spoluúčasti s o.p.s. PTM) – tento úkol bude plněn v návaznosti na dořešení statutárních záležitostí

ü     Usnesení č. 14/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 15/06: Přijetí nového člena – společnost DOTEA, s.r.o.

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 16/06: Přijetí nového člena – společnost United Energy, a.s.

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 17/06: Výbor pro investice a trvale udržitelný život

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

ü     Usnesení č. 18/06: Problematika nezaměstnanosti – návrh na ustanovení pracovního týmu

Úkol trvá v bodě III. (termín pro předložení stanoviska s konkrétními návrhy dalšího postupu k řešení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji byl stanoven na 03. 05. 2006)

ü     Usnesení č. 19/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol splněn, viz. bod programu 5.

ü     Usnesení č. 20/06: Podpora dostavby rychlostní komunikace R7

Úkol splněn (stanovisko odborné komise dopravy HSR-ÚK ke „Generálnímu plánu rozvoje dopravní infrastruktury bylo 07. 03. 2006 zasláno hejtmanovi ing. Šulcovi na Krajský úřad Ústeckého kraje)

Usnesení č. 21/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 59. řádného jednání předsednictva konaného dne 01. 03. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 21/06 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 22/06: Volba předsedy finanční komise

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Ing. Ludmily Kameníčkové, předsedkyně finanční komise, která z důvodu časového zaneprázdnění žádá o uvolnění z funkce předsedkyně finanční komise a doporučuje zvolit Ing. Lenku Kroupovou, vedoucí sekce finanční účtárny, Chemopetrol, a.s. předsedkyní finanční komise

II. v y s l o v u j e

poděkování Ing. Ludmile Kameníčkové za její činnost ve funkci předsedkyně finanční komise

III. v o l í

předsedkyní finanční komise Ing. Lenku Kroupovou (Chemopetrol, a.s.)

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 22/06 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 23/06: Výbor pro investice a trvale udržitelný život (VITUŽ)

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci místopředsedy ing. Bártla z jednání „Výboru“ ze dne 30. 03. 2006

II. b e r e n a v ě d o m í

Rámcový plán aktivit VITUŽ doplněný o problematiku průmyslové zóny za areálem Chemopetrolu, a.s.

III. s c h v a l u j e

Programové prohlášení VITUŽ

Hlavním cílem Výboru je spolupracovat s investory a vytvářet jim podporu při etablování se na Mostecku. Výbor na svém prvním zasedání projednal přehled o stavu průmyslových zón na Mostecku, zvolil předsedu Ing. Bořka Valvodu a dva místopředsedy Ing. Stanislava Štýse, DrSc. a Ing. Josefa Švece. Výbor také připravil programové prohlášení a plán aktivit na 1. polovinu roku 2006 (viz. přílohou usnesení). Výbor vydal tiskovou zprávu, která byla distribuována. Příští jednání se uskuteční ve společnosti Nemak. 

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 23/06 bylo schváleno 

K bodu 4:

Usnesení č. 24/06: Informace z jednání pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti ze dne 03. 04. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

závěry a stanoviska z prvního jednání pracovního týmu k problematice nezaměstnanosti v Ústeckém kraji ze dne 03. 04. 2006

II. ž á d á

členy HSRM o připomínky a návrhy k námětům k řešení nepříznivé situace v nezaměstnanosti  

T: 19. 04. 2006

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 24/06 bylo schváleno 

K bodu 5:

Usnesení č. 25/06: Informace z jednání Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. ze dne 21. 03. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání Správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. ze dne 21. 03. 2006

II. u k l á d á

předsedkyni Správní rady PTM JUDr. Jeníčkové předložit na příštím jednání HSRM mapující zprávu o muzeu, ze které vyplyne, jaké kroky již byly podniknuty a jaké kroky budou následovat

Správní rada Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. byla jmenována dne 16. 02. 2006 Radou města Mostu. Správní rada se na své první schůzce zabývala kompletní zprávou o vzniku a plánovaném vývoji v jednotlivých etapách. Usnesla se na provedení aktualizace I. etapy a uplatnění žádosti na finanční podporu na zpracování projektové dokumentace ze Státního programu rozvoje regionu Severozápad (dotační titul č. 4)

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 25/06 bylo schváleno 

K bodu 6: Různé

K bodu 6.1.:

Usnesení č. 26/06: Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 04. 04. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 04. 04. 2006

Mezirezortní komise schválila celkem 152 projektů v celkové výši 7,9 mld. Kč. Z toho 110 je na sanační a rekultivační práce, 42 jsou revitalizační projekty, 70 projektů v celkovém objemu 2,9 mld. Kč se realizuje, na 7 projektů ve výši 1 mld. Kč jsou vyhlášena výběrová řízení a na ostatní projekty se připravují výběrová řízení. Ústecký kraj získal přes 1 mld. Kč, uhelné společnosti 4,7 mld. Kč, město Most 750 mil. Kč.

Z jednání komise ze dne 04. 04. 2006:

-        Ministerstvo financí posílilo úsek ekologických škod o 4 externisty.

-        Vedoucím oddělení odboru realizace privatizace majetku státu, odbor č. 45 je ing. Václav Suchý.

-        Projekty, které byly projednány a schváleny: Rekultivace Centrum Dolní Jiřetín (předkladatel MUS), Individuelní výstavba Nové Skyřice a Nové Židovice (předkl. Most), Středisko Starý Most (předkl. Most), Umístění sousoší sv. Nepomuka (předkl. Most), Cykloturistický okruh (předkl. Most), Cyklostezka (překl. Litvínov). Městu Litvínov (předložilo 7 projektů) byly schváleny náklady na projektovou dokumentaci.

-        Návrh na 4 tranši ve výši 3 mld. Kč – předkladatel MPO.

-        Nyní je na MF 31 projektů (pouze SZ Čechy), které jsou připraveny k vyhlášení.

-        Vyhlášení veřejných zakázek: I. kvartál 2006: Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno, Dokončení sanačních prací Medard – Libík a Těsnění dna jezera Most – Ležáky

 II. kvartál 2006: Sanace a rekultivace Merkur na území Severočeských dolů

-       Budou osloveny firmy v rámci zakázek do 2 mil. Kč nejméně 3 subjekty v každém regionu, které se zabývají problematikou zadávání veřejných zakázek.

Koncepci na řešení ekologických škod v současné době aktualizuje VÚHU a.s. Lze se obrátit na Mgr. Martina Kabrnu, tel. 476 20 8713. V rámci aktualizace oslovuje VÚHU a.s. dotčené obce a ostatní subjekty. V Koncepci se nemůže měnit území a princip, ale mohou se aktualizovat konkrétní aktivity. Stávající koncepce je umístěna na webových stránkách vládního zmocněnce pro SZ Čechy: www.kzv-most.cz/.

II. u k l á d á

sekretariátu HSRM zajistit pozvání dotčených obcí k prezentaci Koncepce řešení ekologických škod

T: 03. 05. 2006

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 26/06 bylo schváleno 

K bodu 6.2.:

Usnesení č. 27/06: Informace z jednání VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání VV HSR-ÚK k vyhodnocení a aktualizaci GPR ze dne 03. 04. 2006

II. u k l á d á

předkladatelům projektů, jejichž projekty jsou zapracovány v GPR, aby vypracovali ke svým projektům projektový list (viz. příloha tohoto usnesení) a aby jednotlivé projekty zaktualizovali

T: 31. 05. 2006

VV HSR-ÚK, složený se zástupců okresních HSR, se na svém jednání shodl, že GPR by měla i nadále zůstat strategickým materiálem a měla by být zásobníkem projektů, které charakterizují představy jednotlivých HSR okresů. GPR je jediný materiál, o který se opírá vládní usnesení 15 mld. Kč. Státní program rozvoje regionu Severozápad sice nastavuje pravidla a systém, jak získávat prostředky a jak je čerpat, ale nezahrnuje v sobě jednotlivé projekty. GPR je ale nutné aktualizovat. Projekty se posoudí podle priorit, podle připravenosti a podle toho, do jakých dalších dotačních titulů je lze nasměrovat.

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 27/06 bylo schváleno 

Diskuse:

Místopředseda ing. Bártl informoval o pozvání prezidenta ČR ing. Klause do Mostu při příležitosti první sklizně na vinici Livia v měsíci říjnu 2006.

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 03. 05. 2006 od 09:00 v Mostě, v sídle Okresní Agrární komory v Mostě-Vtelně.

Na programu bude další nosné téma regionu:

Agrární komora – problematika zemědělství a lesního hospodářství

Most 07. 04. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka