Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

 

59.

U S N E S E N Í

z 59. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 01. 03. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

Na žádost vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta byl bod 5 (Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ...) přesunut před bod 4 (Problematika nezaměstnanosti ….)

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 58. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nových členů

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3.      Výbor pro investice a trvale udržitelný život

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 02. 2006

předkládá Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec pro SZ Čechy

5.      Problematika nezaměstnanosti – návrh na ustavení pracovního týmu

 předkládá Milan Hanzlík, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Most

6.      Různé

6.1. Výzva – Dotační titul č. 4

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

6.2. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně PTM, o.p.s.

ZÁVĚR

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 14/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 58. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol trvá (termín na zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu byl prodloužen na červenec 06)

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol splněn, viz. bod programu 6.2.

ü     Usnesení č. 05/06: Informace o jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22.12.2005

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 06/06: Stanovisko k návrhu ÚP VÚC ÚK

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 08/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 09/06: Stav nezaměstnanosti v okrese, cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

Úkol splněn, viz. bod programu 5.

ü     Usnesení č. 10/06: Investoři na Mostecku

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

ü     Usnesení č. 11/06: Informace z jednání Řídícího výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Úkol splněn, Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 je přílohou usnesení

ü     Usnesení č. 12/06: Nespokojenost s postupem a se zpožděním ve vyhlašování veřejných zakázek z 15 mld. Kč

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

ü     Usnesení č. 13/06: Změna ve funkci člena předsednictva HSR-ÚK

Úkol splněn

Usnesení č. 14/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 58. řádného jednání předsednictva konaného dne 01. 02. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 14/06 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 15/06: Přijetí nového člena – společnost DOTEA, s.r.o.

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti DOTEA, s.r.o. o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 15/06 bylo schváleno 

Usnesení č. 16/06: Přijetí nového člena – společnost United Energy, a.s.

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost společnosti United Energy, a.s. o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 16/06 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 17/06: Výbor pro investice a trvale udržitelný život

Předsednictvo HSRM

I. s o u h l a s í

se založením Výboru pro investice a trvale udržitelný život v rámci HSRM

II. n a v r h u j e

ustanovit předsedou Výboru ing. Bořka Valvodu

III. u k l á d á

místopředsedovi ing. Vladimíru Bártlovi projednat s navrženými osobami jejich účast ve Výboru a zpracovat oficiální materiály

T: 05. 04. 2006

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 17/06 bylo schváleno 

K bodu 4:

Informace z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 02. 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 21. 02. 2006

Mezirezortní komise zasedala 21. 02. 2006. Zabývala se nalezením urychleného řešení pro zrychlení vyhlašování veřejných ekologických zakázek prostřednictvím Ministerstva financí, vzhledem k velkému množství schválených projektů Mezirezortní komisí. Pokud nedojde k posílení útvaru oddělení ekologických škod MF bude v roce 2006 vyhlášeno max. 40 veřejných obchodních soutěží.

K bodu 5:

Usnesení č. 18/06: Problematika nezaměstnanosti – návrh na ustanovení pracovního týmu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o situaci na trhu práce za rok 2005 přednesenou p. Hanzlíkem (ÚP Most)

II. s c h v a l u j e

složení pracovního týmu pod vedením JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky Úřadu práce Most

Pracovní tým: JUDr. Jana Šmejcová Úřad práce Most ředitelka

 Petr Červenka Město Meziboří starosta

 Ing. Eva Šmejkalová MPSV náměstkyně ministra

 Ivan Ondřejka Mostecká uhelná a.s.  personální ředitel

 Mgr. Jiří Fiala Chemopetrol a.s.  personální ředitel

 Ing. Miroslav Kornalík Česká rafinérská a.s. ředitel pro všeobecné záležitosti

 Ing. Rudolf Jung OHK Most předseda představenstva

 Město Litvínov

 Ludmila Holadová Agrární komora Most předsedkyně představenstva

 RSDr. Vlastimil Balín senátor

 Zdeňka Brotánková Magistrát města Mostu vedoucí odboru vnitřní správy

III. u k l á d á

pracovnímu týmu předložit HSRM do 03. 05. 2006 stanovisko s konkrétními návrhy dalšího postupu

IV. b e r e n a v ě d o m í

informaci náměstkyně ministra práce ing. Šmejkalové o podpůrných projektech, které připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí společně se Svazem průmyslu a dopravy a s Hospodářskou komorou ČR. Projekty by měl financovat Evropský sociální fond.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 18/06 bylo schváleno 

K bodu 6: Různé

K bodu 6.1.: Výzva – Dotační titul č. 4

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

Výzvu k podání žádosti pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu – Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad

K bodu 6.2.:

Usnesení č. 19/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci JUDr. Jeníčkové, předsedkyně PTM, o jmenování správní rady Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. Jmenování proběhlo 16. 02. 2006 na Radě města Mostu.

První pracovní jednání PTM se bude konat 22. 03. 2006

II. ž á d á

JUDr. Jeníčkovou, aby dokončila změny v orgánech společnosti a předložila na příštím zasedání HSRM program dalšího postupu s cílem využití dotačních programů

T: 05. 04. 2006

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 19/06 bylo schváleno 

K bodu 6.3.:

Usnesení č. 20/06: Podpora dostavby rychlostní komunikace R7

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci hejtmana ing. Jiřího Šulce o neustálém prodlužování a neochotě Ministerstva dopravy urychleně dostavit rychlostní komunikaci R7

II. ž á d á

Odbornou komisi dopravy HSR-ÚK, aby připravila stanovisko k materiálu „Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury“ předloženou Ministerstvem dopravy

T: 03. 03. 2006

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 20/06 bylo schváleno 

K bodu 6.4.:

Návštěva náměstka ministra zemědělství v sídle Agrární komory Most

Pí. Ludmila Holadová, předsedkyně Agrární komory Most, informovala o návštěvě 1. náměstka ministra zemědělství a státního tajemníka ing. Miroslava Tomana na setkání zástupců zemědělského a potravinářského sektoru dne 27. 02. 2006. Tématem setkání bylo čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, budoucí výroba bioetanolu v Záluží aj. Pí. Holadová také informovala o úspěšném pokračování seminářů, které Agrární komora pořádá.

K bodu 6.5.:

Ing. Bártl, místopředseda, informoval o smírčím jednání v záležitosti průmyslové zóny JOSEPH v Havrani u Mostu. Dále ing. Bártl informoval o prodeji pozemků firmě ROS Czech a o jednáních s firmou EBEL (výroba praček).

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 05. 04. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Na programu bude další nosné téma regionu:

Hospodářská komora – problematika související s podnikáním

Most 03. 03. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka