Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

58.

U S N E S E N Í

z 58. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 01. 02. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 57. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Stav nezaměstnanosti v okrese, cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

 předkládá Hana Blažková, vedoucí odboru poradenství a zprostředkování zaměstnání

3.      Investoři na Mostecku

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Informace z jednání Řídícího výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

předkládá kancelář vládního zmocněnce

5.      Výsledky z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22.12.2005

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

6.      Různé

ZÁVĚR

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 08/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 57. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 58/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Úkol splněn (dopis ministru Urbanovi byl odeslán 05.01.2006, po vyrozumění bude informace předána na nejbližším jednání HSRM)

ü     Usnesení č. 01/06: Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 02/06: Jmenování předsedy a garanta Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoj regionu

Úkol trvá (termín na zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu byl prodloužen na červenec 06)

ü     Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Úkol trvá (informace o možné spoluúčasti MUS a.s., SD a.s. a ČEZ a.s. s PTM, o.p.s. a jmenování nových členů do správní rasy bude předloženo na březnovém jednání)

ü     Usnesení č. 05/06: Informace o jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22.12.2005

Úkol trvá (T: 01.03.2006)

ü     Usnesení č. 06/06: Stanovisko k návrhu ÚP VÚC ÚK

Úkol trvá (zajišťuje HSR-ÚK)

ü     Usnesení č. 07/06: Žádost o navržení předsedy finanční komise HSR-ÚK

Úkol splněn

Usnesení č. 08/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 57. řádného jednání předsednictva konaného dne 04. 01. 2006 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 08/06 bylo schváleno 

K bodu 2:

Usnesení č. 09/06: Stav nezaměstnanosti v okrese, cesty ke snížení nezaměstnanosti, návrh priorit mosteckého okresu směrem k MPSV

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené informace o stavu nezaměstnanosti v okrese a náměty Úřadu práce k řešení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Písemný materiál je přílohou tohoto usnesení.

II. ž á d á

členy HSRM o písemné připomínky a návrhy na řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese

T: 01. 03. 2006

III. s c h v a l u j e

návrh ing. Junga, předsedy OHK, na vytvoření pracovního týmu, který by jednotně předkládal konkrétní návrhy a stanoviska k problematice nezaměstnanosti v Ústeckém kraji

IV. ž á d á

HSR-ÚK o spolupráci při vytváření výše zmíněného pracovního týmu

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 09/06 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 10/06: Investoři na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o rozvojových zónách Mostecka za rok 2005. Výroční zpráva rozvojových zón Mostecka rok 2005 je přílohou tohoto usnesení.

II. u k l á d á

místopředsedovi ing. Bártlovi prodiskutovat s ing. Štýsem, předsedou odborné komise pro infrastrukturu a životní prostředí, možnost rozšíření činnosti této komise (návrh na projekt Rada pro investory a životní prostředí). Závěry z jednání budou předloženy na příštím jednání HSRM

T: 01. 03. 2006

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 10/06 bylo schváleno 

K bodu 4:

Usnesení č. 11/06: Informace z jednání Řídícího výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci p. Holého, kancelář zmocněnce vlády, z jednání Řídícího výboru Státního programu rozvoje regionu Severozápad.

První jednání Řídícího výboru se konalo 12. 01. 2006. Celkem bylo předloženo 20 žádostí o bonifikaci (seznam žádostí je přílohou usnesení). 2 projekty posuzovány nebyly (jdou přímo na MMR) a 2 žádosti Řídící výbor odložil. 16 ti projektům byla přidělena bonifikace. Příští schůzka Řídícího výboru je naplánována na březen 2006. Žadatelé o bonifikaci mohou dále předkládat své projekty.

Dotační titul č. 4 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko (pravidla pro čerpání 50 mil. Kč) jsou zveřejněna na internetových stránkách www.mmr.cz, odkaz Regionální politika/Regionální programy MMR/2006. Žádosti je možné podávat do 30. 04. 2006. Hodnocení projektového záměru pro rozvoj regionu Severozápad bude provádět Řídící výbor Státního programu rozvoje regionu Severozápad, který doporučí projekty pro přidělení dotace ministrovi pro místní rozvoj.

II. ž á d á

kancelář vládního zmocněnce o zajištění informací k Národnímu rozvojovému plánu ČR 2007 – 2013

hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 11/06 bylo schváleno 

K bodu 5:

Výsledky z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22. 12. 2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o výsledcích z jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22.12.2005

Mezirezortní komise

a) schválila projekty pro okres Most:

1)       Areál vodní nádrže Matylda v Mostě (k realizaci)

2)       Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most – I. etapa, technické opatření pro přístaviště lodí (k realizaci)

3)       Rozšíření golfového hřiště v Mostě (na projektovou dokumentaci a k realizaci)

4)       Individuální výstavba ve výsypce bývalého lomu Hrabák (na projektovou dokumentaci a k realizaci)

5)       Středisko Starý Most – MiniMost (k realizaci)

6)       Jezero Most – napojení na komunikace a inženýrské sítě (na projektovou dokumentaci a k realizaci)

7)       Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany (na projektovou dokumentaci a k realizaci)

8)       Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – jižní svahy budoucího jezera Most (na projektovou dokumentaci a k realizaci)

a doporučila Ministerstvu financí zadat zpracování projektové dokumentace, resp. vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci

b) vrací projekt Mostecký cykloturistický okruh – část po Střimické, Velebudické a Slatinické výsypce lomu

Vrbenský (na projektovou dokumentaci a k realizaci) předkladateli k přepracování. Z projektu musí být vypuštěny vertikální stavby a drobná architektura

c) odložila projekty:

1) Individuální výstavby Velebudická výsypka – Nové Skyřice a Nové Židovice (k realizaci)

2) Středisko Starý Most – Umístění sousoší sv. J. Nepomuka v areálu děkanského kostela v Mostě (k

 realizaci)

Oba projekty budou projednány v případě, že budou zapracovány do Aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

d) neschválila projekt Nové stavby Hipodromu – hlavní krytá tribuna

Mezirezortní komise schválila návrh p. V. Aubrechta, vládního zmocněnce pro SZ Čechy, na uvolnění další tranše finančních prostředků z 15 mld. Kč. 

Usnesení č. 12/06: Nespokojenost s postupem a se zpožděním ve vyhlašování veřejných zakázek

z 15 mld. Kč

Předsednictvo HSRM

I. p o ž a d u j e

od ministra financí po převzetí agendy Fondu národního majetku ČR zajištění zrychlení vypisování veřejných soutěží na schválené akce meziresortní komisí z programu na odstraňování ekologických škod a revitalizaci krajiny ve vymezených oblastech Ústeckého a Karlovarského kraje). Vypisování soutěží má již roční skluz.

II. ž á d á

zmocněnce vlády a ministra průmyslu a obchodu, aby se zasadili o rychlé řešení tohoto problému

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 12/06 bylo schváleno 

K bodu 6: Různé

Usnesení č. 13/06: Změna ve funkci člena předsednictva HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis ing. Antonína Koláčka ze dne 26. 01. 2006, ve kterém oznamuje, že vzhledem ke své pracovní vytíženosti se vzdává funkce člena předsednictva HSR-ÚK a jako svého zástupce za a.s. Mostecká uhelná doporučuje pana Luboše Měkotu, generálního ředitele společnosti. 

II. s c h v a l u j e

do funkce člena předsednictva HSR-ÚK p. Luboše Měkotu, generálního ředitele spol. Mostecká uhelná a.s.

Předsednictvo HSR-ÚK bude s touto změnou seznámeno na jednání dne 07. 02. 2006

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 13/06 bylo schváleno 

Fond podpory projektů – rozvojové projekty Výzva 2003 

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci pí Moulisové, administrátorky FPP, o uzavření Výzvy 2003 k 31. 01. 2006. Schválené dotace byly řádně vyúčtovány.

Popis Dohody o spolupráci

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci Ing. Rudolfa Junga, předsedy OHK, který informoval o podpisu Dohody o spolupráci mezi Saskými průmyslovými a obchodními komorami a Krajskými hospodářskými komorami Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. Podpis Dohody iniciovala OHK Most a Průmyslová a obchodní komora jihozápadní Sasko v rámci realizace projektu "Česko-kontakt", jehož cílem je navazovat a prohlubovat především hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi a zvýšit tak ekonomický potenciál těchto příhraničních regionů.Tento projekt byl podpořen Iniciativou Společenství INTERREG IIIA.

Podpis Dohody proběhl 20. 01. 2006 za účasti hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce a zmocněnce vlády České republiky pro severozápadní Čechy Vlastimila Aubrechta.

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční 01. 03. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Na programu bude další nosné téma regionu „Informace Mostecké uhelné a.s.“

Most 03. 02. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka