Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

57.

U S N E S E N Í

z 57. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 04. 01. 2006 od 09:00 hod v Mostě

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

Ing. Rudolf Jung pozval přítomné na 1. novoroční setkání podnikatelů a představitelů veřejné správy Mostecka, které se koná 09. 01. 2006 od 19:00 hod. v Městském divadle v Mostě. Akci pořádá OHK Most a Statutární město Most.

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 56. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Činnost odborných komisí

 a) Komise pro rozvoj lidských zdrojů – jmenování předsedy a garanta komise

 předkládá Petr Červenka, místopředseda

 b) Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoje regionu

 předkládá Ing. Bořek Valvoda, garant komise

3.      Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Naplňování Státního programu rozvoje regionu Severozápad

předkládá kancelář vládního zmocněnce

5.      Různé

5.1. Informace o naplňování usnesení č. 11/05/S – Novela zákona 114/1992 Sb.

 předkládá kancelář vládního zmocněnce

5.2. Informace o jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22.12.2005

 předkládá kancelář vládního zmocněnce

5.3. Stanovisko k návrhu ÚP VÚC ÚK

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

ZÁVĚR

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 01/06: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 56. řádného jednání HSRM bylo rozesláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 44/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol splněn, viz. bod programu 2.1. a)

ü     Usnesení č. 45/05: Činnost odborných komisí – Komise pro oblast cestovního ruchu

Úkol splněn, viz. bod programu 2.1. b)

ü     Usnesení č. 58/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Úkol trvá (zajišťuje HSR-ÚK)

ü     Usnesení č. 62/05: Přijetí nového člena

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 63/05: Rozpočet HSRM pro rok 2006

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 64/05: Územně ekologické limity těžby HU (usnesení č. 12/05/S) a návaznost na ÚP VÚC ÚK

Úkol splněn, viz. bod programu 5.3.

ü     Usnesení č. 65/05: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2006

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 66/05: Stanovisko HSRM k základní dopravní obslužnosti na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006 v závazku veřejné služby

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 67/05: Žádost o poskytnutí finanční podpory 8. ZŠ Most

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 68/05: Žádost o navržení předsedy finanční komise HSR-ÚK

Úkol splněn, viz. bod Různé

Usnesení č. 01/06: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 57. řádného jednání předsednictva konaného dne 21. 12. 2005 v Mostě - Vtelně a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 01/06 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky – Činnost odborných komisí

Usnesení č. 02/06: Komise pro rozvoj lidských zdrojů – jmenování předsedy a garanta komise

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené návrhy na funkci předsedy a garanta komise pro rozvoj lidských zdrojů

II. j m e n u j e

p. Milana Hanzlíka předsedou a JUDr. Janu Šmejcovou garantem Komise pro rozvoj lidských zdrojů

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 02/06 bylo schváleno 

Usnesení č. 03/06: Komise pro oblast cestovního ruchu – podpora Mostecka a rozvoje regionu

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o činnosti Komise pro oblast cestovního ruchu

II. s c h v a l u j e

prodloužení termínu zpracování materiálu na podporu Mostecka a rozvoje regionu na červenec 2006

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 03/06 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 04/06: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

II. u k l á d á

ing. Veverkové, ing. Bártlovi a p. Červenkovi projednat s Mosteckou uhelnou a.s., Severočeskými doly a.s. a ČEZ a.s. možnou součinnost a spoluúčast s obecně prospěšnou společností Podkrušnohorské technické muzeum.

T: 28. 02. 2006

III. u k l á d á

a) JUDr. Jeníčkové předložit Radě města Mostu návrh na jmenování nových členů správní rady

T: 28. 02. 2006

b) JUDr. Jeníčkové podat zprávu HSRM

T: březen 2006

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 04/06 bylo schváleno 

K bodu 4: Naplňování Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci p. Holého o naplňování Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Řídící výbor se sejde 12. 01. 2006 a bude se zabývat prvními žádostmi o bonifikaci. V žádosti o bonifikaci musí být uvedeno, do kterého dotačního titulu žadatel svou žádost předkládá a datum, do kdy je nutné žádost správci dotace doručit. O bonifikaci může požádat každý žadatel ze Severozápadu, který na tomto území hodlá realizovat svůj projekt. Státní program rozvoje regionu Severozápad vč. Projektových listů a další potřebné informace jsou k dispozici na www.kzv-most.cz .

Státní program rozvoje regionu Severozápad lze rozdělit na: 

První oblast – stěžejní velké projekty, jejichž realizace není v silách regionu (D8, R7, jezy na Labi aj.)

Druhá oblast - posílení dotačního titulu MMR určeného pro obce v regionu Severozápad. Obce mohou žádat o podporu svých projektů na zlepšení infrastruktury, rekonstrukce obecních objektů aj. Součástí tohoto titulu bude i částka 50 mil. Kč na projektovou dokumentaci určená žadatelům ze Severozápadu. Na tyto dotační tituly se bonifikace nevztahuje, jsou určený výhradně pro Severozápad (www.mmr.cz).

Třetí oblastbonifikace projektů z regionu Severozápad o přidělení dotace z dotačních titulů jednotlivých resortů. Koeficient zvýhodnění je 1,1 – 1,25. (Vyhlašované programy jsou k dispozici na webových stránkách příslušných ministerstvech).

O přidělení bonifikace rozhoduje Řídící výbor.

K bodu 5: Různé

Informace o naplňování usnesení č. 11/05/S – Novela zákona 114/1992 Sb.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci p. Holého o podpořené Novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Poslanecká sněmovna se tímto problémem doposud nezabývala. Novela bude pravděpodobně projednávána na první schůzi sněmovny.

II. u k l á d á

předsedkyni HSRM informovat o naplňování usnesení č. 11/05/S

Usnesení č. 05/06: Informace o jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22. 12. 2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci p. Holého o jednání Mezirezortní komise k 15 mld. Kč ze dne 22. 12. 2005

Mezirezortní komise (MZK) při posledním zasedání v roce 2005 posuzovala 50 projektů na odstraňování škod vzniklých před privatizací státních hnědouhelných společností v severozápadních Čechách. K realizaci bylo schváleno 23 projektů, 2 byly zamítnuty. Zbývajících 25 projektů bylo odloženo či vráceno k přepracování. Byla naplněna již třetí tranše ve výši 3 mld. Kč. Na návrh místopředsedy V. Aubrechta MZK doporučila MPO připravit na jednání vlády návrh na uvolnění další tranše ve výši 3 mld. Kč. MZK také kritizovala práci FNM ČR. Fond neplní usnesení komise, pracuje velmi pomalu. Nebyl plněn schválený harmonogram vyhlašování veřejných zakázek, nepřipravil návrh na vyhlášení vícekriteriálních soutěží a dosud nezadal aktualizaci Koncepce řešení ekologických škod, podle níž se projekty připravují. MZK se sejde začátkem února 2006. Programem jednání bude náprava všech restů po činnosti FNM. FNM ukončil svou činnost 31. 12. 2005 a jeho povinnosti přecházejí na Ministerstvo financí.

II. u k l á d á

ing. Veverkové projednat problém související s čerpáním prostředků na Výkonném výboru HSR-ÚK dne 18. 01. 2006 a podat informaci na příštím jednání HSRM dne 01. 03. 2006

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 05/06 bylo schváleno 

Usnesení č. 06/06: Stanovisko k návrhu ÚP VÚC ÚK

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh stanoviska k ÚP VÚC ÚK

II. u k l á d á

předsedkyni ve spolupráci s pracovní skupinou (pí Veverková, p. Svoboda, p. Štýs a p. Tlapák) zapracovat připomínky z diskuse a předložit na VV HSR-ÚK

III. p o v ě ř u j e

a) předsedkyni ing. Veverkovou, aby podporovala na jednání HSR-ÚK důvody schválení varianty B (možnost překročení stávajících ÚEL na lomu ČSA do tzv. II. etapy a lomu Bílina na vzdálenost max. 500 m od osídlení) 

b) prosazovat, aby HSR-ÚK vyzvala Krajský úřad Ústeckého kraje ke společnému tlaku na vládu ČR ve věci vyřešení rozporu mezi vládním usnesením č. 444/1991 a č. 211/2004

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 06/06 bylo schváleno 

Usnesení č. 07/06: Žádost o navržení předsedy finanční komise HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r u č u j e

HSR-ÚK jmenovat předsedou finanční komise HSR-ÚK p. Martina Fraška, ředitele pobočky AutoCont Most

hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 07/06 bylo schváleno 

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční dne 01. 02. 2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Most 05. 01. 2006

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka