Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

56.

U S N E S E N Í

z 56. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 21. 12. 2005 od 09:00 hod v Mostě - Vtelně 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 55. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

3.      Rozpočet HSRM pro rok 2006

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Územně ekologické limity těžby HU (usnesení č. 12/05/S) a návaznost na ÚP VÚC ÚK

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

5.      Různé

5.1. Informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Jiří Holý, kancelář vládního zmocněnce

5.2.Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2006

 předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady 

ZÁVĚR

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 61/05: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 55. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 44/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá (činnost odborných komisí HSRM bude předsednictvo projednávat na lednovém jednání)

ü     Usnesení č. 45/05: Činnost odborných komisí – Komise pro oblast cestovního ruchu

Úkol trvá (činnost odborných komisí HSRM bude předsednictvo projednávat na lednovém jednání)

ü     Usnesení č. 53/05: Přijetí nového člena

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 54/05: Obnovení Smluv o dílo na rok 2006 – Mgr. Martin Kabrna

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 55/05: Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2005, návrh rozpočtu na rok 2006

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

ü     Usnesení č. 56/05: Finanční řád HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 57/05: Fond podpory projektů HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 58/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Úkol trvá (zajišťuje HSR-ÚK)

ü     Usnesení č. 59/05: Projekty do Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 60/05: Návrh nosných témat HSRM pro rok 2006

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 12/05/S: Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí – pozvání ministra Ambrozka a ministra Urbana na jednání předsednictva HSR-ÚK

Úkol splněn, informaci o pozvání ministrů předložila předsedkyně ing. Veverková

Usnesení č. 61/05: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z 56. řádného jednání předsednictva konaného dne 23. 11. 2005 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 61/05 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 62/05: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost pana Martina Fraška o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 62/05 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 63/05: Rozpočet HSRM pro rok 2006

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předložený rozpočet HSRM pro rok 2006, který byl upraven v položce členské příspěvky v části příspěvku pro města a obce 

II. s c h v a l u j e

předložený finanční řád HSRM, který byl upraven v odstavci Města a obce. Města a obce budou k 31.12.2005 platit členský příspěvek ve výši 1,- Kč na 1 obyvatele.

Schválený rozpočet a finanční řád HSRM je přílohou tohoto usnesení.

III. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu na běžného účtu HSRM k 20.12.2005.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 63/05 bylo schváleno 

K bodu 4:

Usnesení č. 64/05: Územně ekologické limity těžby HU (usnesení č. 12/05/S) a návaznost na ÚP VÚC ÚK

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci k Územně ekologickým limitům těžby HU a návaznost na ÚP VÚC ÚK

Koncept ÚP VÚC ÚK bude projednáván na veřejném jednání dne 10.01.2006 od 09:30 hod. v Domě kultury chemiků s.r.o. v Ústí nad Labem. Námitky a připomínky mohou být uplatněny do 30 dnů od veřejného jednávání, tj. do 09.02.2006.

II. u k l á d á

předsedkyni ing. Veverkové předložit návrh připomínek k ÚP VÚC ÚK zpracovaných ve spolupráci s Výkonným výborem HSR-ÚK na lednovém jednání HSRM

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 64/05 bylo schváleno 

K bodu 5: Různé

Informace o Státním programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál p. Holého ke Státnímu programu rozvoje regionu Severozápad o systému bonifikace.

Řídící výbor zasedá 12.01.2006, do této doby je možné žádat o bonifikaci k předkládaným projektům. Byl prodloužen termín, do 30.01.2006, pro odevzdání žádostí o dotace na MMR (Dotační titul č. 2 - Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu).

Usnesení č. 65/05: Termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2006

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předložený termínový kalendář zasedání HSRM pro rok 2006. V měsíci srpnu se zasedání HSRM nebude konat.

Termínový kalendář je přílohou tohoto usnesení.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 65/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 66/05: Stanovisko HSRM k základní dopravní obslužnosti na dráze tramvajové DPmML, a.s. na rok 2006 v závazku veřejné služby

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

podepsané stanovisko HSRM podporující zabezpečení základní dopravní obslužnosti mezi městy Most a Litvínov drážní tramvajovou dopravou provozovanou Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s.

Ing. Dundr, ředitel DPmML, a.s., seznámil přítomné s postojem Ústeckého kraje, který zamítnul dotaci ve výši 14 mil. Kč na zabezpečení základní dopravní obslužnosti provozovanou DPmML, a.s. Ing. Dundr poděkoval primátorovi města Mostu, starostovi města Litvínova, starostovi města Meziboří a HSRM za jejich podporu.

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 66/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 67/05: Žádost o poskytnutí finanční podpory 8. ZŠ Most

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou písemnou žádost ředitele 8. ZŠ Most o poskytnutí finanční podpory na zřízení žákovského klubu

II. v y s l o v u j e n e s o u h l a s

s poskytnutím finanční podpory. Fond podpory projektů HSRM byl zrušen usnesením č. 08/05 na 50. řádném jednání HSRM dne 09.02.2005

III. d o p o r u č u j e 

řediteli 8. ZŠ Most obrátit se na instituce, které se touto podporou zabývají (město Most, Mostecká uhelná a.s.)

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 67/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 68/05: Žádost o navržení předsedy finanční komise HSR-ÚK

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost HSR-ÚK o navržení předsedy finanční komise HSR-ÚK

II. žádá

své členy o předložení návrhu na funkci předsedy finanční komise HSR-ÚK na lednovém jednání HSRM 

hlasování: pro 8 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 68/05 bylo schváleno 

Předsedkyně ing. Veverková poděkovala jménem všech pí Ludmile Holadové, předsedkyni Agrární komory Most, za zajištění slavnostního zasedání HSRM a popřála všem členům spokojené vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2006.

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční dne 04.01.2006 od 09:00 v Mostě, v budově VÚHU a.s.

Most 22. 12. 2005

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka