Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

55.

U S N E S E N Í

z 55. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 23. 11. 2005 od 09:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 54. řádného jednání a usnesení ze Sněmu bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

 2.2. Obnovení Smluv o dílo na rok 2006 – Mgr. Martin Kabrna

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

3.      Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2005, návrh rozpočtu pro rok 2006

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

4.      Fond podpory projektů HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

5.      Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

 předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně rady

6.      Projekty do Programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Petr Červenka, místopředseda

7.      Různé

ZÁVĚR

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 52/05: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 54. řádného jednání HSRM a usnesení ze Sněmu HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 09/05: Žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

Úkol splněn (doklady k vyúčtování doloženy dne 21.11.2005)

ü     Usnesení č. 13/05: Hospodaření za rok 2004

Úkol splněn (výsledky hospodaření byly předloženy Sněmu HSRM)

ü     Usnesení č. 34/05: Různé – Fond podpory projektů HSRM

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

ü     Usnesení č. 43/05: Přijetí nového člena

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 44/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Úkol trvá (činnost odborných komisí HSRM bude předsednictvo projednávat na prosincovém jednání)

ü     Usnesení č. 45/05: Činnost odborných komisí – Komise pro oblast cestovního ruchu

Úkol trvá (činnost odborných komisí HSRM bude předsednictvo projednávat na prosincovém jednání)

ü     Usnesení č. 46/05: Informace o personálním obsazení Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 47/05: Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2005, návrh rozpočtu pro rok 2006

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

ü     Usnesení č. 48/05: Stanovisko Výkonného výboru HSR-ÚK k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních ekologických limitů

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 49/05: Příprava zasedání Sněmu

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 50/05: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 51/05: Informace o realizaci Programu rozvoje regionu Severozápad

Úkol splněn, viz. bod programu 6.

Usnesení ze Sněmu HSRM ze dne 17.10.2005

ü     Usnesení č. 01/05/S: Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 02/05/S: Jednací řád Sněmu

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 03/05/S: Volební řád Sněmu

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 04/05/S: Volba mandátové a volební komise

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 05/05/S: Zpráva o činnosti HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 06/05/S: Zpráva o hospodaření HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 07/05/S: Volba nových členů předsednictva

Úkol splněn (nový člen předsednictva: Luboš Měkota, za odstupujícího Ing. Antonína Koláčka)

ü     Usnesení č. 08/05/S: Volba nových členů předsednictva

Úkol splněn (nový člen předsednictva: Ing. Bořek Valvoda, ukončení členství Miroslava Tlapáka)

ü     Usnesení č. 09/05/S: Volba předsedy HSRM, statutárního zástupce a místopředsedy (volí předsednictvo)

Úkol splněn (předseda: Ing. Helena Veverková, statutární zástupce: Ing. Vladimír Bártl, místopředseda: Petr Červenka)

ü     Usnesení č. 10/05/S: Poděkování JUDr. Falbrovi

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 11/05/S: Novela zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 12/05/S: Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí – pozvání ministra Ambrozka a ministra Urbana na jednání předsednictva HSR-ÚK

Úkol trvá (zajišťuje HSR-ÚK)

Usnesení č. 52/05: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění Usnesení z 54. řádného jednání předsednictva konaného dne 29.08.2005 v Mostě a kontrolu plnění Usnesení ze Sněmu konaného dne 17.10.2005 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 52/05 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 53/05: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost Ing. Miloslava Soldáta o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 53/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 54/05: Obnovení Smluv o dílo na rok 2006 – Mgr. Martin Kabrna

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obnovení Smluv o dílo na zajištění správy dat, údržbu softwaru a hardwaru a aktualizaci webových stránek na rok 2006 s Mgr. Martinem Kabrnou

II. ukládá

uzavřít písemnou dohodu na refakturaci 50% částky z uzavřených smluv s HSR-ÚK

III. p o v ě ř u j e

předsedkyni HSRM ing. H. Veverkovou podpisem Smluv o dílo na rok 2006 s Mgr. M. Kabrnou

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 54/05 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 55/05: Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2005, návrh rozpočtu pro rok 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o průběžném čerpání rozpočtu pro rok 2005 za období leden až říjen 2005 

II. s c h v a l u j e

předložený návrh rozpočtu HSRM pro rok 2006 s tím, že rozpočet bude upraven v položce členské příspěvky v části příspěvku pro města a obce na základě schválené úpravy finančního řádu. Rozpočet bude předložen na příštím jednání HSRM. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 55/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 56/05: Finanční řád HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

změnu finančního řádu HSRM v odstavci Výše členského příspěvku HSRM na období 1 roku ve znění: Města a obce budou k 31.12.2005 platit členský příspěvek ve výši 1,- Kč na 1 obyvatele. Ruší se maximální částky členských příspěvků uvedené ve finanční řádu. Upravený finanční řád bude předložen na příštím jednání HSRM. Finanční řád je nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 56/05 bylo schváleno 

K bodu 4:

Usnesení č. 57/05: Fond podpory projektů HSRM

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o vyhodnocení činnosti a finančního čerpání Fondu podpory projektů HSRM

II. s c h v a l u j e 

ponechání FPP do vypořádání všech uzavřených smluv (31.12.2007) s tím, že případné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu bude odsouhlaseno předsednictvem

Podklady k vyúčtování Fondu podpory projektů jsou uloženy v sekretariátu HSRM.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 57/05 bylo schváleno 

K bodu 5:

Usnesení č. 58/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci místopředsedy ing. Bártla a starosty PhDr. Zdražila o projektech předkládaných městy Most a Litvínov do 15 mld.

II. ž á d á HSR-ÚK

a) aby oslovila ministra Urbana ve věci týkající se opožděného vyhlašování projektů schválených mezirezortní 

 komisí k realizaci z 15 mld. Kč Fondem národního majetku

b) současně žádá informaci o zajištění kontinuity přechodu této činnosti z FNM na Ministerstvo financí

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 58/05 bylo schváleno 

K bodu 6:

Usnesení č. 59/05: Projekty do Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené projekty v rámci Státního programu rozvoje regionu Severozápad

II. ž á d á

předkladatele projektů k vyhodnocení stavu projektů zapracovaných v GPR a k samotnému předkládání projektů do Státního programu rozvoje regionu Severozápad.

Pozn. Pro dotační titul č. 2 (Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu) Regionálního programu podpory rozvoje  SZ Čech a Moravskoslezského regionu je vyhlášený termín pro odevzdání žádostí o dotaci na MMR do 30. 1. 2006.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 59/05 bylo schváleno 

K bodu 7: Různé

Usnesení č. 60/05: Návrh nosných témat HSRM pro rok 2006

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh nosných témat HSRM pro rok 2006. Návrh nosných témata je přílohou tohoto usnesení.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 60/05 bylo schváleno 

Příští jednání předsednictva HSRM se uskuteční dne 21.12.2005 od 09:00 v sídle Okresní agrární komory v Mostě-Vtelně.

Most 23. 11. 2005

Zapsala: Miroslava Jandeková

Schválil: Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl, Petr Červenka