Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

54.

U S N E S E N Í

z 54. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 29. 08. 2005 od 14:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM a poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Richard Falbr, Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Jandeková, tajemnice rady

usnesení z 54. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1. Přijetí nového člena

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

 2.2. Činnost odborných komisí

a) Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 předkládá JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka Úřadu práce Most

 b) Komise pro oblast cestovního ruchu

 předkládá Ing. Bořek Valvoda, garant pro oblast cestovního ruchu

2.3. Informace o personálním obsazení Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

předkládá Ing. Stanislav Štýs DrSc., předseda komise

3.      Stanovisko Výkonného výboru HSR-ÚK k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních ekologických limitů

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

4.      Příprava zasedání Sněmu HSRM

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

5.      Různé

5.1. Informace o rychlostní silnici R7

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

5.2. Informace o kause Nemak

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

5.3. Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

5.4. Informace o realizaci Programu rozvoje regionu Severozápad

předkládá Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec

ZÁVĚR

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 42/05: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 53. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 09/05: Žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 31.12.2005)

ü     Usnesení č. 13/05: Hospodaření za rok 2004

Úkol trvá (výsledky hospodaření za rok 2004 budou předloženy Sněmu HSRM)

ü     Usnesení č. 14/05: Návrh rozpočtu pro rok 2005

Úkol splněn (rozpočet bude aktualizován na základě rozhodnutí ÚP v otázce dotace na pracovní místo pí Moulisové), viz. bod programu 2.4.

ü     Usnesení č. 34/05: Různé – Fond podpory projektů HSRM

Úkol trvá (vyúčtování FPP do 11/05)

ü     Usnesení č. 37/05: Volba členů Finanční komise

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 38/05: Činnost odborných komisí – Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Úkol splněn, viz. bod programu 2.3.

ü     Usnesení č. 39/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů, Komise pro oblast cestovního ruchu

Úkol splněn, viz. bod programu 2.2.

ü     Usnesení č. 40/05: Obnovení pracovní smlouvy s pí Moulisovou

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 41/05: Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Úkol splněn

Usnesení č. 42/05: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění Usnesení z 53. řádného jednání předsednictva konaného dne 27.06.2005 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 42/05 bylo schváleno 

K bodu 2: Procedurální otázky

Usnesení č. 43/05: Přijetí nového člena

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předloženou písemnou žádost, RSDr. Vlastimila Balína, o členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 43/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 44/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený Statut Komise pro rozvoj lidských zdrojů a členy komise v následujícím složení:

Členové: ÚP Most: p. Milan Hanzlík – vedoucí odboru trhu práce

 pí Hana Blažková – vedoucí odboru poradenství

 Mgr. Ivana Soukupová – vedoucí odboru ESF

II. u k l á d á

předsednictvu HSRM jmenovat na příštím jednání předsedu a garanta této komise

III. d o p o r u č u j e

OHK, OAK, MUS, EDUCHEM, IŠST – COP a Odborům, kteří byli navrženi JUDr. Šmejcovou, jmenovat do Komise pro rozvoj lidských zdrojů své zástupce

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 44/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 45/05: Činnost odborných komisí – Komise pro oblast cestovního ruchu

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

pracovní skupinu komise ve složení:  předseda: Miroslav Suchý (Hipodrom Most)

 garant: Ing. Bořek Valvoda (město Most)

 členové: Ing. Manfred Hellmich (RRA)

 Mgr. Milan Fedič (město Most)

 Bc. Pavel Kolář (město Litvínov)

 Kateřina Suchá (CRT)

II. u k l á d á

Komisi pro oblast cestovního ruchu připravit do 30.11.2005 materiál na podporu Mostecka a rozvoje regionu

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 45/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 46/05: Informace o personálním obsazení Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

personální obsazení komise pro životní prostředí, která má zastoupení odborníků ze všech oblastí:

1. Ing. Stanislav Štýs, DrSc. ECOCONSULT PONS, spol. s r.o. předseda komise

2. Ing. Jitka Janečková MÚ Litvínov 

3. Vladimír Pátek Magistrát města Mostu 

4. Ludmila Holadová Okresní agrární komora 

5. Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most 

6. Ing. Pavel Balažka DÚK, s.p. 

7. Ing. Petr Dvořák PKÚ, s.p.

8. Ing. Marcela Šafářová VÚHU, a.s.

9. Ing. Pavel Sláma Chemopetrol, a.s.

10. Ing. Milan Vitvar Česká Rafinérská, a.s.

11. Ing. Jiří Kašpar MUS, a.s.

12. Ing. Hana Lorencová MUS, a.s.

13. Ing. Vladimír Bartoš Rekultivační výstavba Most, a.s.

14. Ing. Vladimír Drahorád Rekultivace, a.s.

15. Ing. Luboš Straka DTS Vrbenský, a.s.

16. Ing. Petr Klimecký Technické služby města Mostu, a.s.

17. MUDr. Olga Štorkánová KHES Ústí nad Labem

II. d o p o r u č u j e

doplnit komisi pro životní prostředí o zástupce ze státního podniku  Lesy ČR

III. b e r e n a v ě d o m í

informaci o záměru sepsání publikace o životním prostředí Mostecka. Tato publikace by vyšla pod hlavičkou HSRM.

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 46/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 47/05: Aktualizace rozpočtu pro rok 2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženo informaci o průběžném čerpání rozpočtu pro rok 2005

II. u k l á d á 

místopředsedkyni Ing. Veverkové a tajemnici M. Jandekové předložit návrh rozpočtu HSRM na rok 2006 na prosincovém jednání Předsednictva HSRM

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 47/05 bylo schváleno 

K bodu 3:

Usnesení č. 48/05: Stanovisko Výkonného výboru HSR-ÚK k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních ekologických limitů

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

stanovisko Výkonného výboru HSR-ÚK k problematice těžby hnědého uhlí za hranicemi územních ekologických limitů, které bylo vypracováno na žádost Rady Ústeckého kraje ze dne 13.05.2005

II. v y s l o v u j e p o d p o r u

předloženému návrhu na usnesení zpracovaného JUDr. Falbrem

III. u k l á d á

předsedovi HSRM JUDr. Falbrovi přednést souhlasné stanovisko na zasedání Předsednictva HSR-ÚK dne 30.08.2005

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 48/05 bylo schváleno 

K bodu 4:

Usnesení č. 49/05: Příprava zasedání Sněmu

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

program Sněmu HSRM v navrženém znění

1. Procedurální otázky

 1.1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1.2. Schválení jednacího a volebního řádu

 1.3. Volba mandátové a volební komise

2. Zpráva o činnosti HSRM

3. Zpráva o hospodaření HSRM za rok 2004

4. Volba předsedy HSRM

5. Volba nových členů předsednictva

6. Různé 

II. s c h v a l u j e

termín konání Sněmu HSRM: říjen 2005

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 49/05 bylo schváleno 

K bodu 5: Různé

Informace o rychlostní silnici R7

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci z jednání o rychlostní silnici R7. Jednání se konalo 22.08.2005 v Mostě. P. Falbr, p. Aubrecht a p. Šulc společně podepsali prohlášení účastníků setkání, které p. Falbr osobně předal 29.08.2005 předsedovi vlády p. Paroubkovi. Současně účastníci setkání opakovaně a důrazně vyslovují podporu k urychlenému dokončení silnice R7 a vyzývají vládu, aby začala jednat se soukromým investorem, německou HypoBank, která má o financování silnice zájem. Účastníci konstatují, že R7 by mohla výrazně pomoci přílivu dalších investorů do průmyslových zón a snížit tak zde vysokou nezaměstnanost.

Informace o kause Nemak

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o kause Nemak. V minulých dnech došlo ke zpochybnění investice fy Nemak. Do ČR přijedou vlivní mexičtí představitelé a budou požadovat od Vlády ČR záruky, aby jejich investice nebyla nadále ohrožována. Předseda HSRM požádal svým dopisem předsedu Vlády o urychlení celé záležitosti.  

Usnesení č. 50/05: Spolupráce s firmou Interel, s.r.o.

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu JUDr. Falbra o spolupráci s firmou Interel

II. n e d o p o r u č u j e

prodloužení Mandátní smlouvy s fy Interel, s.r.o. uzavřené na dobu od 01.04.2005 do 30.09.2005.

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 50/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 51/05: Informace o realizaci Programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci vládního zmocněnce p. Aubrechta o realizaci Programu rozvoje regionu Severozápad. P. Aubrecht informoval o usnesení vlády ČR ze 17.08.2005, kterým vláda schválila Státní program rozvoje regionu Severozápad. Pro region SZ byl schválen koeficient 1,1 - 1,25, kterým budou předkládané projekty zvýhodňovány.

II. v y z ý v á

HSR okresů a předkladatele projektů k předkládání projektů nejpozději do konce roku 2005

III. d op o r u č u j e

ustanovit malou pracovní skupinu, která by se projekty zabývala

hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 51/05 bylo schváleno 

JUDr. Falbr, předseda HSRM, informoval na začátku jednání přítomné členy o ukončení své činnosti ve funkci předsedy HSRM z důvodu časového zaneprázdnění. Zůstává členem předsednictva. Nový předseda bude zvolen na Sněmu HSRM.

Most 05.09.2005

Zapsala: Miroslava Jandeková, tajemnice HSR-ÚK

Schválil: JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

 Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně HSRM