Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

51.

U S N E S E N Í

z 53. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 27. 06. 2005 od 10:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM a poslanec EU JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Richard Falbr, Ing. Helena Veverková, Ing. Vladimír Bártl

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Miroslava Babáková, tajemnice rady

usnesení z 53. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Informace o projektech realizovaných na Mostecku

2.1. Informace o projednávání Státního programu rozvoje regionu Severozápad

 předkládá Jiří Holý, kancelář zmocněnce vlády pro SZ Čechy

2.2. Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

2.3. Informace o přípravě integrovaných projektů na Mostecku

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda rady

3.      Procedurální otázky

3.1. Volba členů Finanční komise

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.2. Činnost odborných komisí

a)       Komise pro rozvoj lidských zdrojů

předkládá Miroslava Babáková, tajemnice rady

b)      Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

předkládá Ing. Stanislav Štýs DrSc., předseda komise

c)       Komise pro oblast cestovního ruchu

předkládá Miroslava Babáková, tajemnice rady

3.3.  Obnovení pracovní smlouvy s pí Moulisovou

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

4.      Různé

4.1. Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

4.2. Členství HSRM – Kooptace za člena předsednictva

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

4.3. Závěrečná zpráva k vyúčtování dotací z fondu dětí a mládeže

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FDM

ZÁVĚR

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 36/05: Kontrola plnění usnesení

usnesení z 52. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

ü     Usnesení č. 07/05: Fond dětí a mládeže

Úkol splněn, viz. bod programu 4.3.

ü     Usnesení č. 09/05: Žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 31.12.2005)

ü     Usnesení č. 13/05: Hospodaření za rok 2004

Úkol trvá (výsledky hospodaření za rok 2004 budou předloženy Sněmu HSRM)

ü     Usnesení č. 14/05: Návrh rozpočtu pro rok 2005

Úkol trvá (rozpočet bude aktualizován na základě rozhodnutí ÚP v otázce dotace na pracovní místo pí Moulisové)

ü     Usnesení č. 15/05: Výběr účetní firmy – vedení účetnictví HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 23/05: Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Úkol splněn, viz. bod programu 4.1.

ü     Usnesení č. 24/05: Procedurální otázky – Nástup nového tajemníka

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 25/05: Procedurální otázky – Odstoupení Miroslava Tlapáka z funkce HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 26/05: Procedurální otázky – Činnost odborných komisí

Úkol splněn, viz. bod programu 3.2.

ü     Usnesení č. 27/05: Žádost o vystoupení z HSRM – Ing. Jan Třešňák

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 28/05: Návrh Statutu Finanční komise pro rok 2005

Úkol splněn, viz. bod programu 3.1.

ü     Usnesení č. 29/05: Informace z jednání RHSD ČR ze dne 14.04.2005

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 30/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 31/05: Informace o přípravě integrovaných projektů na Mostecku

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 32/05: Informace starostů a ÚP o případných investorech

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 33/05: Informace z jednání řídícího výboru pro přípravu „Státního programu rozvoje regionu Severozápad“

Úkol splněn, viz. bod programu 2.3.

ü     Usnesení č. 34/05: Různé – Fond podpory projektů HSRM

Úkol trvá (vyúčtování FPP do 11/05)

ü     Usnesení č. 35/05: Různé – FPP HSRM na projektovou přípravu pro obce a města do 7 tisíc obyvatel

Úkol splněn dodatkem ke smlouvě č. FPP-obce02/2002

Usnesení č. 36/05: Kontrola plnění usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění Usnesení z 52. řádného jednání předsednictva konaného dne 23.05.2005 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 36/05 bylo schváleno 

K bodu 2: Informace o projektech realizovaných na Mostecku

Informace o projednávání Státního programu rozvoje regionu Severozápad

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě do m í

informaci o projednávání Státního programu rozvoje regionu Severozápad

II.

Státní program byl z důvodu negativního hodnocení Úřadů práce ÚK stažen z velké tripartity. P. R. Falbr, předseda HSR-ÚK, požádá o jednání v této věci ministra práce a sociálních věcí ing. Zdeňka Škromacha.

Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě do m í

informaci o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Dosud bylo ve 2 tranžích vyčerpáno 4,5 mld. Kč. MPO připravilo pro jednání vlády žádost na uvolnění 3 tranže ve výši 3 mld. Kč. Na Mezirezortní komisi byly schváleny přepracované projekty „Rekultivace a sanace dolu Nejedlý a Naučný oddychový park Slatinice“ a Mezirezortní komise doporučuje FNM vyhlášení veřejných zakázek. Mezirezortní komise se také bude zabývat projednáním návrhu FNM na další postup při hodnocení nabídek obchodních veřejných soutěží s využitím více kritérií.

Ing. Veverková vyzvala přítomné k předkládání podnětných návrhů a připomínek do 15.08.2005.

Informace o přípravě integrovaných projektů na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o přípravě integrovaných projektů na Mostecku

Na příští šestileté plánovací období EU jsou připraveny návrhy projektů za více jak 100 mil Kč. Zatím je doporučován projekt Chemopetrolu – průmyslová zóna, projekt města Mostu – sanace a revitalizace výsypek v okolí města a projekt obnovy Zahražan, kde by mělo vzniknout velké vzdělávací centrum.

Členové Rady byli vyzváni k předkládání dalších návrhů.

K bodu 3: Procedurální otázky

Usnesení č. 37/05: Volba členů Finanční komise

Předsednictvo HSRM

I. j m e n u j e

na základě předložených návrhů tři členy Finanční komise: Bc. Miroslava Dykase (MUS, a.s., právní nástupce)

 Evu Nebesářovou (OHK Most)

 Ing. Ludmilu Kameníčkovou (Chemopetrol, a. s.)

II. v o l í

předsedu Finanční komise: Ing. Ludmilu Kameníčkovou

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 37/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 38/05: Činnost odborných komisí – Komise pro infrastrukturu a životní prostředí

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě do m í

předložené informace od předsedy komise Ing. Štýse:

- je účinné tuto komisi i nadále zachovat

- z působnosti této komise vyčlenit obecnou část infrastruktury, jejíž problematika, má-li být účinně řešena, musí

 být prosazována z vyšší úrovně

- zachovat Statut a jednací řád komise, pokud bude vyčleněna infrastruktura

- personální obsazení komise je nutno novelizovat tak, aby v ní bylo zastoupení všech hlavních složek působících

 na životní prostředí Mostecka, a to ze sfér průmyslu, zemědělství a lesnictví, komunálních, státních a popř.

 dalších složek

II. u k l á d á

předsedovi komise, ing. Štýsovi, předložit na příštím jednání HSRM nové personální obsazení této komise

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 38/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 39/05: Činnost odborných komisí – Komise pro rozvoj lidských zdrojů, Komise pro oblast cestovního ruchu

Předsednictvo HSRM

I. o d k l á d á

navržení členů a stanovení cílů u Komise pro rozvoj lidských zdrojů a u Komise pro oblast cestovního ruchu na příští jednání Předsednictva HSRM

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 39/05 bylo schváleno 

Usnesení č. 40/05: Obnovení pracovní smlouvy s pí J. Moulisovou

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

ukončení pracovního poměru na dobu určitou ke 30.06.2005 a podání Žádosti o příspěvek na vytvoření Veřejně prospěšných prací na Úřadě práce Most

II. s c h v a l u j e

obnovení pracovní smlouvy s pí Moulisovou od 07.07.2005

III. u k l á d á

předsedovi HSRM, na základě rozhodnutí Úřadu práce o přidělení VPP, uzavřít s pí Moulisovou novou pracovní smlouvu

IV. d ě k u j e

Úřadu práce, že vychází vstříc k potřebám HSRM

30.06.2005 byla uzavřena, mezi ÚP Most a HSRM, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření VPP. Dne 07.07.2005 bude s pí Moulisovou uzavřena nová pracovní smlouva.

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 40/05 bylo schváleno 

K bodu 4: Různé

Usnesení č. 41/05: Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci ze společného setkání zástupců Parlamentu ČR zvolených za Ústecký kraj ze dne 13.06.2005.

Toto setkání svolali společně R. Falbr a V. Aubrecht. Tématem diskuse se stala navrhovaná novela zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cílem novely je zjednodušení a zpřehlednění procesu stavebního řízení. Novela rozhodně nemá omezit účast veřejnosti, ale má zabránit tomu, aby proces veřejného projednávání byl zneužíván různými iniciativami a byl tak neustále protahován. Smyslem je dát investorům jistotu, že jejich investice nebude následně zmařena.

Na uvedené jednání bylo pozváno 20 poslanců a senátorů. I přes to, že účast nebyla nijak výrazná, přítomní se dohodli, že návrh zákona se připraví, očistí se od právních nedostatků a bude prosazován.

II. u k l á d á 

předsedovi R. Falbrovi předat toto stanovisko HSR-ÚK a sledovat postup realizování

hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se  

Usnesení č. 41/05 bylo schváleno 

Členství v HSRM – Kooptace za člena předsednictva

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě do m í

ukončení činnosti Mgr. René Kellera ve společnosti Chemopetrol, a. s. Jeho nástupcem pro zastupování v HSRM byl předsednictvem jmenován Mgr. Jiří Fiala, personální ředitel společnosti Chemopetrol, a. s.

II.

vyslovuje poděkování Mgr. René Kellerovi za jeho činnost a spolupráci ve funkci člena předsednictva HSRM

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotací z fondu dětí a mládeže

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu pí Moulisové k vyúčtování dotací z FDM

V období od 11.05.2004 do 15.10.2004 bylo sekretariátu HSRM předloženo 10 žádostí o dotaci z FDM v celkové požadované částce 114.500,- Kč. Odborná komise, která se sešla 12.11.2004 doporučila uvolnit částku 95.500,- Kč. Předsednictvo HSRM svým usnesením 07/05/FDM schválilo uvolnit částku 95.000,- Kč pro 10 žadatelů. Žadatelům na základě doložených dokladů a uhrazených faktur byla dotace poskytnuta. K 24.06.2005 bylo všech 10 žádostí o dotaci z FDM vyúčtováno v celkové částce 95.500,- Kč a tím byl FDM uzavřen.

Různé

p. Jung ve vztahu ke komisím poukázal na chybějící podporu okresních týmů, a to v souvislosti se zrušením okresů a informoval přítomné o přípravě návrhu pro oblast průmyslu a podnikání.

p. Bártl informoval o nové předsedkyni Centra rozvoje turismu, kterou se stala pí Kateřina Suchá. Zároveň poděkoval pí Nekolové, která stála spolu s HSRM u zrodu Centra rozvoje turismu a za její činnosti centrum zdárně fungovalo. Uvažuje se o začlenění CRT pod magistrát města. Dále p. Bártl zmínil schválenou 2. etapu stavby fy Nemak, kde by mělo vzniknout dalších 130 pracovních míst. Také na Mostecko přichází indická společnost SuperMax, která je 3. největší společností na světě a zabývá se výrobou žiletek, z čehož vyplývají další pracovní příležitosti na Mostecku a přilákání nových investorů.

Most 06.07.2005

Zapsala: Miroslava Babáková, tajemnice HSR-ÚK

Schválil: JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

 Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně HSRM

 Ing. Vladimír Bártl, místopředseda HSRM