Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

51.

U S N E S E N Í

z 52. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 23.05.2005 od 10:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM a poslanec EU JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: 

Program jednání:

Navržený program byl na žádost JUDr. Richarda Falbra doplněn o návrh usnesení k zákonu č. 114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

1.      Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda a Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec pro SZ Čechy

2.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Veverková Helena, místopředsedkyně rady

usnesení z 52. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

3.      Procedurální otázky

3.1 Nástup nového tajemníka – usnesení č. 14/05, bod II. a)

 předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

3.2   Odstoupení p. Miroslava Tlapáka – usnesení č. 11/05, bod III.

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

3.3   Vyhodnocení činností odborných komisí HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

3.4   Žádost o vystoupení z HSRM – Ing. Jan Třešňák

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

4.      Návrh Statutu Finanční komise

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

5.      Globální plán revitalizace SZ Čech

5.1. Informace z jednání RHSD ČR ze dne 14.04.2005

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

5.2. Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

5.3. Informace starostů a ÚP o případných investorech

předkládá PeadDr. Karel Zdražil, Petr Červenka, starostové měst Litvínova a Meziboří, Ing. Bořek Valvoda, zástupce města Mostu a Milan Hanzlík, zástupce ředitelky Úřadu práce Most

6.      Informace z jednání řídícího výboru pro přípravu „Státního programu rozvoje regionu Severozápad“

předkládá Ing. Vladimír Bártl, místopředseda rady

7.      Fondy

7.1 FPP (plnění usnesení 17/05 z 51. řádného jednání předsednictva HSRM)

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda FPP

7.2 Fond podpory projektů HSRM na projektovou přípravu pro obce a města do 7 tisíc obyvatel

předkládá Jindříška Moulisová, administrátorka FPP

8.      Různé

ZÁVĚR

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se  

Program jednání byl schválen 

Usnesení č. 22/05: kontrola plnění usnesení

usnesení z 50. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

předkládá Ing. Veverková Helena, místopředsedkyně rady

ü     Usnesení č. 04/05: Strategické cíle HSRM pro další období

Úkol splněn usnesením č. 14/05

ü     Usnesení č. 05/05: návrh rozpočtu pro rok 2005

Úkol splněn usnesením č. 14/05

ü     Usnesení č. 07/05: Fond dětí a mládeže

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 30.06.2005)

Úkol splněn usnesením č 18/05

ü     Usnesení č. 08/05: Ukončení činnosti FPP, FDM

Úkol splněn usnesením č.18/05

ü     Usnesení č. 09/05: žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 31.12.2005)

ü     Usnesení č. 11/05: procedurální otázky – žádost o vystoupení z HSRM - Severočeské sdružení

odborových organizací pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Úkol splněn viz. bod programu 2b.

ü     Usnesení č. 12/05: procedurální otázky – volba místopředsedy HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 13/05: hospodaření za rok 2004

Úkol trvá v bodě III.

ü     Usnesení č. 14/05: návrh rozpočtu pro rok 2005

Úkol trvá v bodě II. a,b, IV. – viz bod programu 2. a 3.

ü     Usnesení č. 15/05: výběr účetní firmy – vedení účetnictví HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 16/05: návrh „Aktualizovaného dodatku č. 2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 17/05: Fondy – Tvorba a čerpání FPP 2005

Úkol splněn viz. bod programu 6.1

ü     Usnesení č. 18/05: závěrečná zpráva k vyúčtování projektů Fondu dětí a mládeže k 31.12.2004

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 19/05: závěrečná zpráva k vyúčtování projektů Fondu sociálních aktivit k 31.01.2005

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 20/05: STATUT HSRM

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 21/05: Různé – jmenování Ing. Heleny Veverkové do funkce místopředsedy HSR-ÚK

Úkol splněn dopisem č.j. 192 ze dne 28.04.2005

HSRM provedla kontrolu plnění Usnesení z 51. řádného jednání předsednictva konaného dne 05.04.2005 v Mostě a schválila jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se  

Usnesení č. 22/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 23/05: Informace k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Předsednictvo HSRM

I. vyslovuje nespokojenost

se spoluprácí mezi HSRM a poslanci a senátory Parlamentu ČR, kteří byli zvoleni za Ústecký kraj. Neprosazují  dostatečně zájmy regionu v otázkách investičních činností

II. ž á d á

zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy a poslance Parlamentu ČR Vlastimila Aubrechta, aby pomohl prosadit novelu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která nově upravuje účast občanů ve správních řízeních

III. ž á d á

předsedu HSR-ÚK JUDr. Richarda Falbra a zmocněnce pro severozápadní Čechy Vlastimila Aubrechta, aby v nejbližší době svolali schůzku všech poslanců a senátorů Parlamentu České republiky, kteří byli zvoleni za Ústecký kraj za účelem získání podpory schválení novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, aby byly ochráněny investice tuzemských i zahraničních investorů a jimi vytvořená pracovní místa

IV. u k l á d á 

předsedovi JUDr. R. Falbrovi seznámit s touto problematiku předsednictvo HSR-ÚK

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 23/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 24/05: Procedurální otázky – Nástup nového tajemníka (plnění usnesení č. 14/05)

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

a) informaci o nástupu tajemníka HSR-ÚK

b) informaci o předání veškeré agendy nové tajemnici

II. u k l á d á

předsedovi JUDr. R. Falbrovi stanovit rozsah pracovní činnosti

III. d ě k u j e

Úřadu práce Most za maximální podporu činnosti HSRM a za poskytnutí příspěvku na mzdové náklady tajemníka

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 24/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 25/05: Procedurální otázky – Odstoupení Miroslava Tlapáka z funkce HSRM (plnění usnesení č. 14/05)

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

a) rozsah aktivit p. Tlapáka za HSRM

b) vzhledem k přehodnocení činnosti odborných komisí (usnesení č. 26/05) nebude předsednictvo schvalovat zastoupení za p. Tlapáka

II. d ě k u j e

Miroslavu Tlapákovi za jeho aktivní činnost v HSRM

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 25/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 26/05: Procedurální otázky – Činnost odborných komisí HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

a) zrušit Komisi pro průmysl a podnikání a ustanovit svého člena OHK Most odborným garantem pro oblast 

průmyslu a podnikání. Za předsednictvo, pro tuto oblast, schvaluje HSRM jako kontaktní osobu předsedu OHK Most Ing. Rudolfa Junga.

b) zrušit Komisi pro zemědělství a rozvoj venkova a ustanovit svého člena OAK Most odborným garantem pro

oblast zemědělství a rozvoj venkova. Za předsednictvo, pro tuto oblast, schvaluje HSRM jako kontaktní osobu předsedu OAK Ludmilu Holadovou.

c) zrušit Správní komisi fondu podpory podnikání

II. s c h v a l u j e

garanta pro oblast cestovního ruchu, Ing. Bořka Valvodu a pověřuje ho sestavením nové komise za spoluúčasti OHK a Centra rozvoje turismu

III. u k l á d á

a) Komisi pro lidské zdroje stanovit cíle a uspořádání při postupu v této problematice

b) Komise pro infrastrukturu a životní prostředí stanovit obsazení této komise, cíle a uspořádání při postupu v této problematice

c) ponechat Komisi pro energetickou politiku

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 26/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 27/05: Žádost o vystoupení z HSRM – Ing. Jan Třešňák

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

prohlášení Ing. Jana Třešňáka o vystoupení z HSRM na vlastní žádost

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 27/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 28/05: Návrh Statutu Finanční komise pro rok 2005

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

předložený návrh Statutu Finanční komise pro rok 2005

II. u k l á d á

místopředsedkyni Ing. Veverkové připravit návrh na nové složení Finanční komise (Ing. Knížek předložil předsedovi JUDr. R. Falbrovi, po skončení jednání HSRM, svou abdikaci). Návrhy na nové složení Finanční komise budou předloženy do 27.6.2005

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 28/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 29/05: Informace z jednání RHSD ČR ze dne 14.04.2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

závěry z jednání RHSD ČR ze dne 14.04.2005:

a)      souhlasí s doporučením, aby se „Aktualizovaný dodatek č. 2“ ke Globálnímu plánu revitalizace severozápadních Čech stal součástí Státního programu rozvoje regionu Severozápad,

b)      žádá vládu ČR, aby před projednáním Státního programu rozvoje regionu Severozápad ve vládě ČR, předložila a projednala tento dokument na Plenární schůzi RHSD ČR, která se bude konat 9. června 2005. Předtím bude materiál projednán v příslušných pracovních skupinách RHSD ČR,

c)      doporučuje vládě ČR, aby na rozvoj severozápadních Čech bylo uvolněno dalších 1,5 mld. Kč z výnosů privatizace v souladu s usnesením vlády č. 50/2002 v němž bylo rozhodnuto o postupném vyčlenění 15 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území,

d)      doporučuje vládě ČR, aby bylo podobně jako pro Moravskoslezský kraj uvolněno 50 mil. Kč ve prospěch rozpočtové kapitoly MMR ČR na vypracování revitalizačních projektů.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 29/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 30/05: Informace o projektech realizovaných z 15 mld. Kč na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci ing. Veverkové o schválených veřejných zakázkách z 15 mld. Kč dle usnesení vlády č. 50/2002

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 30/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 31/05: Informace o přípravě integrovaných projektů na Mostecku

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci ing. Veverkové o přípravě integrovaných projektů pro Mostecko pro další plánovací období EU.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 31/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 32/05: Informace starostů a ÚP o případných investorech

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené informace o investorech od starostů města Litvínova a Meziboří. Informace od zástupce města Mostu p. Valvody o průmyslových zónách. P. Hanzlík, zástupce ředitelky ÚP Most, poskytl informace o uzavřených dohodách a prostředcích vyplácených zaměstnavatelům. Tento přehled je uložen v sekretariátu HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 32/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 33/05: Informace z jednání řídícího výboru pro přípravu „Státního programu rozvoje regionu Severozápad“

Předsednictvo HSRM

I. o d k l á d á

tento bod na příští jednání předsednictva HSRM z důvodu neúčasti Ing. Bártla

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 33/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 34/05: Různé – Fond podpory projektů HSRM

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci od ing. Valvody, předsedy Fondu podpory projektů

II. u k l á d á

Ing. Valvodovi a sekretariátu HSRM vypracovat podrobné informace o skutečném zůstatku FPP nejpozději do listopadu 2005 na základě vypořádání přidělených projektů

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 34/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 35/05: Různé – FPP HSRM na projektovou přípravu pro obce a města do 7 tisíc obyvatel

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

písemnou žádost obecního úřadu Korozluky ze dne 07.04.2005, č.j. 174/12/04/2005 o prodloužení termínu plnění smlouvy č. FPP – obce/02/2005 z důvodu úmrtí zhotovitele ÚP akad. arch. Josefa Rotyky

II. s c h v a l u j e

prodloužení termínu k dokončení celého projektu do 30.6.2007 a tím i prodloužení všech následujících termínů uvedených ve smlouvě. Jedná se o bod III. odstavec 5, bod V. odstavec 7 a 8

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 35/05 bylo schváleno

Zapsala: Miroslava Babáková

Schválil: JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

 Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně HSRM

 Ing. Vladimír Bártl, místopředseda HSRM