Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

50.

U S N E S E N Í

z 51. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 05.04.2005 od 14:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM a poslanec EU JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Richard Falbr, předseda a Ing. Vladimír Bártl, místopředseda

Program jednání:

1.      Kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Veverková Helena, místopředsedkyně rady

usnesení z 50. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      Procedurální otázky

2.1 žádost o vystoupení z HSRM – Severočeské sdružení odborových organizací pracovníků hornictví,

 geologie a naftového průmyslu

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

2.2. volba místopředsedy HSRM

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.      Hospodaření HSRM za rok 2004

předkládá Blanka Hofmanová, členka finanční komise

4.      Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2005

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

5.      Výběr účetní firmy – vedení účetnictví pro HSRM

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

6.      Návrh „Aktualizovaného dodatku č.2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)

předkládá Ing. Helena Veverková, členka řešitelského týmu

7.      Fondy

7.1. Tvorba a čerpání FPP - 2005

předkládá B. Hofmanová, členka finanční komise

7.2. Závěrečná zpráva k vyúčtování projektů Fondu dětí a mládeže k 31.12.2004

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FPP

7.3. Závěrečná zpráva k vyúčtování Fondu sociálních aktivit k 31.01.2005

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FPP

8.      STATUT HSRM

předkládá Ing. Helena Veverková, místopředsedkyně rady

9. Různé

ZÁVĚR

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se  

Program jednání byl schválen 

Usnesení č. 10/05: kontrola plnění usnesení

usnesení z 50. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

předkládá Ing. Veverková Helena, místopředsedkyně rady

ü     Usnesení č. 25/04: Fond dětí a mládeže

Úkol splněn – viz. bod programu 7.2

ü     Usnesení č. 26/04: Fond sociálních aktivit

Úkol splněn – viz. bod programu 7.3

ü     Usnesení č. 28/04: Podkrušnohorské technické muzeum

Úkol splněn – usnesením 03/05

ü     Usnesení č. 42/04: Žádost K-Centra o překlenovací půjčku

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 02/05: procedurální otázky – žádost o vystoupení z HSRM pana Zbyška Smrčky

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 03/05: procedurální otázky – změna zástupce HSRM ve správní radě PTM, o.p.s.

Úkol splněn

ü     Usnesení č. 04/05: Strategické cíle HSRM pro další období

Úkol trvá (v bodě III. 1a), b), 2), 3b) – viz. bod programu 3 a 4

ü     Usnesení č. 05/05: návrh rozpočtu pro rok 2005

Úkol trvá (v bodě I., III.) – viz. body programu 3 a 4

ü     Usnesení č. 06/05: kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

 Úkol splněn

ü     Usnesení č. 07/05: Fond dětí a mládeže

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 30.06.2005)

Úkol trvá (v bodě II. a, b,) – viz. body programu 7.

ü     Usnesení č. 08/05: Ukončení činnosti FPP, FDM

Úkol trvá bod. II. a).

ü     Usnesení č. 09/05: žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

Úkol trvá (zúčtování dotace je k 31.12.2005)

HSRM provedla kontrolu plnění Usnesení z 50. řádného jednání konaného dne 09.02.2005 v Mostě, schválila jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 10/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 11/05: procedurální otázky – žádost o vystoupení z HSRM

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

písemnou žádost Severočeského sdružení odborových organizací pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Most, Moskevská 1/14 o ukončení členství v HSRM ke dni 14.2.2005

II. d ě k u j e

sdružení za spolupráci a vysoce oceňuje osobní angažovanost předsedy sdružení p. Miroslava Tlapáka

III. u k l á d á

místopředsedkyni Ing. H. Veverkové zmapovat všechny aktivity, které p. Tlapák vykonával z pověření HSRM a navrhnout nové zastoupení

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 11/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 12/05: procedurální otázky – volba místopředsedy HSRM

Po odstoupení p. M. Tlapáka z funkce místopředsedy HSRM, předsednictvo v souladu se Statutem, na návrh starosty Litvínova p. PhDr. Zdražila

I. v o l í

novým místopředsedou HSRM primátora statutárního města Most p. Ing. Vladimíra Bártla

hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 1 

Usnesení č. 12/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 13/05: Hospodaření za rok 2004 (příloha 13/05)

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

a)       předložený hospodářský výsledek za rok 2004

b)      výsledky hospodaření za leden až únor 2005

c)       předání účetní agendy na základě předávacího protokolu ze dne 25.3.2005

II. s c h v a l u j e

a)       návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004

b)      odměnu paní Blance Hofmanové za vedení účetnictví v HSRM ve výši 10.000,- Kč. Současně jí děkuje za dlouhodobou perfektní spolupráci.

III. u k l á d á

místopředsedkyni HSRM Ing. Veverkové, v souladu se Statutem HSRM, předložit výsledky hospodaření za rok 2004 k projednání sněmu

Příloha 13/05 je nedílnou součástí Usnesení

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 13/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 14/05: návrh rozpočtu pro rok 2005 (příloha 14/05)

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e 

a)       navržený rozpočet HSRM pro rok 2005

b)      platnost finančního řádu i pro rok 2005

II. u k l á d á

a)       místopředsedkyni Ing. Veverkové vyřešit nástup nového tajemníka dle rozhodnutí VV HSR-ÚK

b)      v souladu s tímto rozhodnutím provést aktualizaci rozpočtu pro rok 2005 především v oblasti mzdových nákladů

Komentář k bodu II. a) zpráva z VV a HSR-ÚK:

Vyhlásit výběrové řízení ve spolupráci s ÚP Most. Složení komise výběrového řízení: Ing. Helena Veverková,

Ing. Jan Cháb, Miroslav Tlapák. Nový tajemník bude mít pracovní smlouvu s HSR-ÚK. Bude provádět práce pro HSRM a HSR-ÚK. Sídlo výkonu práce tajemníka bude v Mostě. Výše platu tajemníka: 20.000,- Kč. Termín nástupu k 1.5.2005.

III. o d v o l á v á

Ing. Jitku Hurábovou a pí. Blanku Hofmanovou z funkce člena finanční komise HSRM

IV. u k l á d á

Ing. Oldřichu Knížkovi, předsedovi finanční komise zpracovat „Statut finanční komise pro rok 2005“

Příloha 14/05 je nedílnou součástí Usnesení

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 14/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 15/05: Výběr účetní firmy – vedení účetnictví HSRM

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

návrh finanční komise na zpracovatele účetnictví: účetní firmu AUDIDA, s.r.o., se sídlem v budově VÚHU, a.s., Budovatelů 2830, Most, která zpracovává audity, účetní evidenci, finanční analýzy a zajišťuje mzdové účetnictví. Jednatelkou je Ing. Dagmar Švecová – auditor. Firma dodává kvalitní účetnictví a má sídlo v budově VÚHU, a.s. – dostupnost služeb.

II. b e r e n a v ě d o m í

informaci o návrhu smlouvy s novou účetní firmou

III. u k l á d á

předsedovi JUDr. R. Falbrovi uzavřít s fy AUDIDA, s.r.o. smlouvu a dohodnout smluvní finanční podmínky pro účetní firmu, a to: měsíční odměna za zpracování účetnictví pro HSRM ve výši 5.000,- Kč

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 15/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 16/05: Návrh „Aktualizovaného dodatku č. 2“ Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)

Předsednictvo HSRM

I. s c h v a l u j e

obsah a formu zpracování „Aktualizovaného dodatku č. 2“ GPR pro roky 2005 – 2006

II. u k l á d á

místopředsedkyni HSRM Ing. Veverkové ve spolupráci s p. Tlapákem, místopředsedou HSR-ÚK, zajistit projednání „Aktualizovaného dodatku č. 2“ na jednáních 08.04.2005 a 14.04.2005 na RHSD ČR

Komentář k bodu I. zpráva z VV a HSR-ÚK:

JUDr. Richard Falbr informoval přítomné o podpisu smlouvy HSR-ÚK s firmou INTEREL, s.r.o. Koordinátorem spolupráce je Ing. Petrák z HSRÚ. Každá z HSR by měla přeložit alespoň 1 projekt k prosazování přímo v Bruselu.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 16/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 17/05: Fondy – Tvorba a čerpání FPP 2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

II. ukládá

předsedovi Správní komise FPP Ing. B. Valvodovi vyhodnotit činnost FPP a předložit předsednictvu na jednání v 05/05 návrh na použití zůstatku FPP ve výši 748.657,09 Kč

III. o d v o l á v á

členy Správní komise FPP a tuto komisi ruší

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 17/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 18/05: Závěrečná zpráva k vyúčtování projektů Fondu dětí a mládeže k 31.12.2004

Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí

závěrečnou zprávu k vyúčtování FDM – žádosti podané v termínu od 11.11.2003 do 11.05.2004

II. schvaluje

uzavření vyúčtování žádostí FDM HSRM k 31.12.2004

Komentář k bodu II. a):

Z důvodu rozhodnutí předsednictva HSRM ze dne 09.02.2005 o zrušení Fondů HSRM – FDM a FPP se ruší odborná komise Fondu dětí a mládeže.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 18/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 19/05: Závěrečná zpráva k vyúčtování projektů Fondu sociálních aktivit k 31.01.2005

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

závěrečnou zprávu k vyúčtování Fondu sociálních aktivit – žádosti podané v termínu od 15.01.2004 do 31.03.2004

II. s c h v a l u j e

uzavření vyúčtování žádostí FPP z Fondu sociálních aktivit HSRM k 31.01.2005

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 19/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 20/05: STATUT HSRM

Předsednictvo HSRM

I. b e r e n a v ě d o m í

písemné vyjádření Ministerstva vnitra ČR o provedení registrace změny stanov HSRM ze dne 17.02.2005

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 20/05 bylo schváleno

RŮZNÉ

ü     Usnesení č. 21/05

Předsednictvo HSRM

I. d o p o r u č u j e  HSR-ÚK

jmenovat Ing. Helenu Veverkovou do funkce místopředsedy HSR-ÚK

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 21/05 bylo schváleno

Zapsala: Moulisová Jindřiška

Schválil: JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

 Ing. Vladimír Bártl, místopředseda HSRM