Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

49.

U S N E S E N Í

z 50. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 09.02.2005 od 10:00 hod v Mostě 

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM a poslanec EU JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)

Program jednání:

Navržený program byl na žádost zástupců MUS, a.s., právní nástupce, Chemopetrolu, a.s. a České rafinérské, a.s. doplněn o bod „Strategické cíle HSRM pro další období“.

1.      kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, tajemnice rady

usnesení ze 49. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.      procedurální otázky

2.1 žádost o vystoupení z HSRM – pan Zbyněk Smrčka

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

2.2    změna zástupce HSRM ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.      Strategické cíle HSRM pro další období

předkládá Petr Pudil, zástupce MUS, a.s., právní nástupce

4.      návrh rozpočtu pro rok 2005

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

5.      Fondy

5.1    Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

5.2    Fond dětí a mládeže

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FPP

5.3    žádost o změnu – prodloužení termínu vyúčtování dotace předkladatele PTM, o.p.s.

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FPP

6.      různé

pro informaci: meziresortní komise, hodnotitelská komise

ZÁVĚR

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se  

Program jednání byl schválen 

ü     Usnesení č. 01/05: kontrola plnění usnesení

usnesení z 49. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

( předkládá Ing. Jitka Hurábová, tajemnice rady )

ü     Usnesení č. 25/04: Fond dětí a mládeže

úkol trvá 

k 31.12.2004 byly řádně zúčtovány všechny udělené dotace, mimo akce „Školákoviny“ předkladatele CVČ Most.

þ        Usnesení č. 26/04: Fond sociálních aktivit

odst. II. a III. – úkol trvá ( zúčtování dotací je k 31.01.2005)

þ        Usnesení č. 28/04: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí bodu 5.3

ü     Usnesení č. 35/04: návrh rozpočtu pro rok 2005

úkol splněn 

informace o plnění usnesení je součástí bodu 4

ü     Usnesení č. 38/04: žádost o změnu – REMED

úkol splněn 

ü     Usnesení č. 39/04: žádost o změnu – D. Kratochvíl

úkol splněn 

ü     Usnesení č. 40/04: bod programu 4.1 a 4.2

úkol splněn 

body zařazeny do dnešního jednání – bod 5.1, 5.2

ü     Usnesení č. 41/04: informace z jednání meziresortní komise, hodnotitelská komise

odst. II - úkol splněn 

ü     Usnesení č. 42/04: žádost K- Centra o překlenovací půjčku

odst. I - úkol splněn 

odst. II - úkol trvá ( zúčtování dotace je k 31.03.2005)

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 49. řádného jednání konaného dne 07.12.2004 v Mostě, schválila jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 01/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 02/05: procedurální otázky – žádost o vystoupení z HSRM

HSRM bere na vědomí písemnou žádost Zbyška Smrčky, Litvínov, Mánesova 1149 o ukončení členství v HSRM, ze zdravotních důvodů. Současně děkuje za aktivní spolupráci.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 02/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 03/05: procedurální otázky – změna zástupce HSRM ve správní radě PTM, o.p.s.

HSRM na základě diskuse

I.

b e r e n a v ě d o m í

ukončení členství JUDr. Richarda Falbra ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. a jeho odstoupení z funkce předsedy správní rady.

II.

jako jeden ze zakladatelů j m e n u j e

JUDr. Hanu Jeníčkovou zástupcem HSR Mostecka ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

III.

doporučuje členství Miroslava Tlapáka za HSR-ÚK

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 03/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 04/05: Strategické cíle HSRM pro další období

Zakládající členové HSRM Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, Chemopetrol, a.s. a Česká rafinérská, a.s. vypracovaly společné stanovisko k další činnosti HSRM, ve kterém následovně doporučují modifikovat postavení a metody práce HSRM:

1)       HSRM by měla být nadále platformou dialogu místních samospráv, státní správy, zaměstnavatelů, odborů a zájmových sdružení.

2)       HSRM by měla svými stanovisky podporovat projekty a záměry, včetně napomáhání jejich vzniku, které budou v regionu Mostecka vytvářet prostředí prosperity a sociální stability, spolupracující s jinými regiony v zemích EU s tím, že prioritní cíle jsou obnova krajiny po těžbě, zlepšování stavu životního prostředí, rozvoj venkova a podpora ekonomických aktivit v regionu. Klíčovým dokumentem zůstává vládní strategie Globálního plánu revitalizace pánevních okresů Severozápadních Čech a jeho realizační dokumenty.

3)       HSRM by se měla vzdát svých donátorských aktivit z prostředků určených na její činnost a přenechat tuto činnost v působnosti podnikatelských subjektů, místních samospráv a neziskového sektoru.

4)       HSRM by měla daleko více kooperovat s Krajským úřadem Ústeckého kraje a vládním zmocněncem pro Severozápadní Čechy a to jako partner pro podporu cílů uvedených v ad 2.

5)       Pro zajištění činností v dalším období, které bude kvalitativně odlišné a bude vyžadovat jiný styl práce, by HSRM měla zvolit nové složení sekretariátu a zavést efektivní administrativu.

Na základě diskuse HSRM

I.

s c h v a l u j e

§         návrh změny koncepce činnosti HSRM pro další období v souladu s předloženými strategickými cíly, včetně zrušení všech donátorských aktivit

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

II.

o d v o l á v á

§         z funkce tajemníka Ing. Jitku Hurábovou ke dni 9.2.2005

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

III.

u k l á d á

1)       Finanční komisi

a)       ve spolupráci s výkonným výborem HSRM předložit na březnové zasedání rady návrh rozpočtu, který zohlední usnesení v bodech I. a II.

b)      společně s účetní firmou HSRM předložit vyčíslení zůstatku FPP ke dni 18.2.2005

2)       Výkonnému výboru zohlednit výše uvedená usnesení do materiálů HSRM (statut, popis pracovní funkce, komise apod.) a ukončit činnost související s donátorskými aktivitami rady.

3)       Statutárnímu zástupci

a)       převzít veškerou agendu související s výkonem funkce tajemníka HSRM v termínu do 18.2.2005

b)      vyhlásit výběrové řízení na funkci tajemníka HSRM

c)       zajistit do doby nástupu nového tajemníka výkon této funkce

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

IV.

u k l á d á

předsedovi HSRM JUDr. Richardu Falbrovi:

a)       informovat HSR-ÚK o usnesení II, ze kterého vyplývá potřeba řešit funkci tajemníka HSR-ÚK

b)      zajistit v souladu se ZP všechny potřebné kroky související s ukončením pracovního poměru Ing. Jitky Hurábové

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 04/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 05/05: návrh rozpočtu pro rok 2005

Na základě usnesení č. 46/05 a po vzájemné dohodě HSRM

I.

u k l á d á

finanční komisi předložit rozpočet na březnovém zasedání 2005

II.

b e r e n a v ě d o m í

informaci pí. Blanky Hofmanové o ukončení pracovního vztahu s HSRM k 31.3.2005 v souladu s uzavřenou smlouvou

III.

u k l á d á

finanční komisi HSRM spolupracovat na výběru nové účetní firmy a předání veškeré agendy

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 05/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 06/05: kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

HSRM vyslechla informaci Ing. Oldřicha Knížka, předsedy finanční komise, o provedené kontrole účetních dokladů čerpání finančních prostředků z FPP a

I.

b e r e n a v ě d o m í

že kontrolou nebyly zjištěny žádné rozpory proti pravidlům čerpání této kapitoly rozpočtu HSRM

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 06/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 07/05: Fond dětí a mládeže

(kontrola plnění usnesení č.25/04, 40/04)

příloha č. 2: Zápis z jednání Hodnotící komise FDM a Závěrečný protokol

I.

HSRM vyslechla informace Jindřišky Moulisové, administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 25/04 ze dne 02.08.2004,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FDM dne 12.11.2004 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)      schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 10 projektů v celkové výši 95.500,- Kč dle závěrečného protokolu Hodnotící komise,

b)      souhlasí, že tyto příspěvky budou zúčtovány k 30.06.2005. Nevyužité prostředky k tomuto datu budou vráceny. Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektů dle Hodnotícího formuláře FDM HSRM ze dne 12.11.2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       předkladateli MARTY Baník – Šachy uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 8.500,- Kč ( slovy osm tisíc pět set korun) na projekt e.č. FDM 27/04 Malý šachový festival,

b)      předkladateli TJ Sokol Bečov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 6.000,- Kč ( slovy šest tisíc korun) na projekt e.č. FDM 28/04 Mistrovská fotbalová utkání,

c)       předkladateli SKST Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 29/04 Velká cena města Mostu - turnaj žactva ve stolním tenise,

d)      předkladateli BOX Klub Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 30/04 Celoroční činnost oddílů,

e)       předkladateli SPORTaS, s.r.o. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 31/04 Plavecká štafeta,

f)        předkladateli Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Litvínov - Janov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 32/04 Předvánoční turnaj v bowlingu,

g)      předkladateli Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Litvínov - Janov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 6.000,- Kč ( slovy šest tisíc korun) na projekt e.č. FDM 33/04 Celodenní výlet do Babylonu v Liberci,

h)      předkladateli DHK Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 34/04 11. ročník celostátního turnaje družstev mladších a starších žákyň v mezinárodní házené,

i)        předkladateli Baník Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 35/04 Vybavení mladšího žactva hokejbalu,

j)        předkladateli Atletický klub Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 36/04 Mistrovství ČR – účast družstva juniorek AK Most,

hlasování: pro 9 proti 0  zdržel se 1 

Usnesení č. 07/05 bylo schváleno

ü     Usnesení č. 08/05

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM na zachování Fondu dětí a mládeže a ve smyslu usnesení Sněmu č. 03/04/S a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

s c h v a l u j e

a)       ukončení činnosti FPP k 9.2.2005

b)      ukončení činnosti Fondu dětí a mládeže k 9.2.2005

II.

u k l á d á

a)      Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi, svolat v termínu do 10.03.2005 schůzku předsedů hodnotících komisí a komise finanční a do dubnového jednání předsednictva předložit návrh na vypořádání Fondu podpory projektů

b)      finanční komisi provést vypořádání Fondu dětí a mládeže

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 08/05 bylo schváleno 

ü     Usnesení č. 09/05: žádost o změnu – změna termínu vyúčtování dotace PTM, o.p.s.

(kontrola plnění usnesení č.28/04)

HSRM projednala předloženou žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

s c h v a l u j e

změnu termínu vyúčtování poskytnuté dotace usnesením č. 28/04 takto, schválená dotace ve výši 500.000,- Kč bude předkladatelem Podkrušnohorským technickým muzeem, o.p.s. vyúčtována k 31.12.2005.

hlasování: pro 8 proti 1  zdržel se 1 

Usnesení č. 09/05 bylo schváleno 

Zapsal: Ing. H. Veverková

Schválil: JUDr. Richard Falbr