Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

48.

Usnesení

ze 49. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 07.12.2004 v Mostě – Vtelně

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a poslanec EU

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, tajemnice rady

usnesení ze 47. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.              procedurální otázky

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.              Organizační

3.1 návrh rozpočtu pro rok 2005

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

příloha č. 1: návrh rozpočtu pro rok 2005

3.2 Statut – návrh změny

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.3 priority HSRM pro příští období

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

příloha č. 2: usnesení č. 12/04/S Priority pro další období

3.4 spolupráce HSR-ÚK s firmou Interel, s.r.o. v roce 2005

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

4.              Fondy

4.1 Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

předkládá Ing. Oldřich Knížek, předseda finanční komise

4.2 Fond dětí a mládeže

předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda a předseda hodnotící komise

příloha č. 3: Zápis z jednání Hodnotící komise FDM a Závěrečný protokol

4.3 žádosti o změny - schválené žádosti FPP rozvojové projekty pro rok 2004

předkládá Jindřiška Moulisová, administrátorka FPP

5.              meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, místopředseda a člen meziresortní komise

Příloha č. 4: dopis předsedy VV FNM ČR Ing. Jana Juchelky ze dne 23.08.2004 č.j. 213/2580/2004

6.              různé - žádost K –Centra o překlenovací půjčku pro I.Q. 2005

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 29/04:  kontrola plnění usnesení

usnesení z 48. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

zápis a usnesení ze Sněmu dne 06.09.2004 bylo zasláno elektronickou poštou

zápis ze Sněmu 23.09.2004 byl zaslán elektronickou poštou

usnesení per rollam bylo zasláno elektronickou poštou

ü         Usnesení č. 21/04: procedurální otázky – zařazení členů HSRM do databáze FNM ČR

úkol splněn

ü         Usnesení č. 24/04: Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

úkol splněn

þ        Usnesení č. 25/04: Fond dětí a mládeže

odst. II., III. a V. – úkol trvá ( zúčtování dotací je k 31.12.2004)

odst. IV. - úkol splněn ( byly rozeslány dopisy o neschválení žádostí )

odst. VI. - úkol splněn 

þ        Usnesení č. 26/04: Fond sociálních aktivit

odst. II. a III. – úkol trvá ( zúčtování dotací je k 31.01.2005)

odst. IV. a V. - úkol splněn

þ        Usnesení č. 28/04: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol trvá ( zúčtování dotace je k 31.12.2004)

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 48. řádného jednání konaného dne 02.08.2004 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  29/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 30/04:  procedurální otázky - žádost o členství v HSRM – VZP Most

HSRM projednala předloženou písemnou žádost Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – okresní pojišťovny Most, zastoupenou Václavem Kasalem, ředitelem okresní pojišťovny Most, o přijetí za člena HSRM a

s c h v a l u j e členství Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – okresní pojišťovny Most, zastoupenou Václavem Kasalem, ředitelem okresní pojišťovny Most, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  30/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/04:  procedurální otázky - žádost o členství v HSRM – R-PRINCIP Most

HSRM projednala předloženou písemnou žádost firmy R-PRINCIP MOST, s.r.o. zastoupenou Ing. Ivanem Svobodou, PhD., jednatelem, o přijetí za člena HSRM a

s c h v a l u j e členství firmy R-PRINCIP MOST, s.r.o. zastoupenou Ing. Ivanem Svobodou, PhD., jednatelem, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  31/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 32/04:  procedurální otázky - žádost o členství v HSRM – DUK, s.p. Komořany

HSRM projednala předloženou písemnou žádost společnosti Doly a úpravny Komořany, s.p., zastoupenou Ing. Pavlom Balažkou, ředitelem podniku,  o přijetí za člena HSRM a

s c h v a l u j e členství společnosti Doly a úpravny Komořany, s.p., zastoupenou Ing. Pavlom Balažkou, ředitelem podniku, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  32/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/04:  procedurální otázky - žádost o vystoupení z HSRM

HSRM

b e r e n a v ě d o m í

prohlášení Ing. Aleny Přibylové, ředitelky SOUS Litvínov - Hamr, o vystoupení SOUS z HSRM na vlastní žádost.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  33/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/04:  procedurální otázky - jmenování tajemníka

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě stahuje projednávání tohoto bodu z jednání.

hlasování: pro 6 proti 4 zdržel se 0

Usnesení  34/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/04:  návrh rozpočtu pro rok 2005

příloha č. 1: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2005

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě přijalo návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy, aby projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2005 bylo přesunuto na lednové zasedání, a to z důvodu, že HSR Ústeckého kraje bude návrh svého rozpočtu pro rok 2005 projednávat na výkonném výboru dne 08.12.2004.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  35/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/04:  změna Statutu

zápis ze Sněmu 23.09.2004 byl zaslán elektronickou poštou

HSRM projednala předložené doporučení JUDr. Richarda Falbra, předsedy, aby na základě návrhu Petra Červenky, starosty města Meziboří, byl doplněn Statut HSRM v Čl. II odst. 2. v obecných prioritách o odrážku: „ - obnovu a rozvoj obcí a měst Mostecka“, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě změnu Statutu HSRM v předloženém znění s c h v a l u j e.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  36/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/04:  priority HSRM pro další období

příloha č. 2: usnesení č. 12/04/S Priority pro další období

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o průběhu a závěrech jednání Sněmu HSRM dne 23.09.2004 v Mostě

I.

b e r e n a v ě d o m í

usnesení Sněmu č. 12/04/S Priority HSRM pro příští období v předloženém znění,

II.

u k l á d á

Ing. Jitce Hurábové, tajemnici, ve smyslu zápisu z jednání Sněmu dne 23.09.2004 předložit do příštího jednání předsednictva návrh garantů pro jednotlivé priority.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  37/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 38/04:  žádosti o změny – schválené žádosti FPP rozvojové projekty 2004 - REMED

(kontrola plnění usnesení č.57/03, 58/03 z 30.10.2003)

HSRM projednala předloženou žádost společnosti REMED Meziboří, s.r.o. a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

s c h v a l u j e

změnu předmětu poskytované dotace takto, schválená dotace ve výši 195.000,- Kč bude uvolněna předkladateli REMED Meziboří, s.r.o. na projekt „Rozvoj zdravotnických služeb v medicínském oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie – projektová dokumentace k územnímu řízení“

II.

r e v o k u j e

výše uvedeným usnesení č. 58/03 písm. e)

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  38/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 39/04: žádosti o změny – schválené žádosti FPP rozvojové projekty 2004 - Kratochvíl

HSRM projednala předloženou žádost společnosti Davida Kratochvíla a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

s c h v a l u j e

změnu termínu vyúčtování poskytnuté dotace usnesením č. 58/03/ písm. b) takto, schválená dotace ve výši 180.000,- Kč bude předkladatelem Davidem Kratochvílem vyúčtována k 31.12.2005.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  39/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 40/04:  bod programu 4.1 a 4.2

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schválilo návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy, aby projednávání bodu 4.1 Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP a bodu 4.2 Fond dětí a mládeže bylo přesunuto na lednové zasedání.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  40/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 41/04:  informace z jednání meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola plnění usnesení č. 21/04)

Příloha č. 4: dopis předsedy VV FNM ČR Ing. Jana Juchelky ze dne 23.08.2004 č.j. 213/2580/2004

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

b e r e n a v ě d o m í

plnění usnesení č. 21/04 dle předloženého komentáře

II.

s c h v a l u j e

zařazení firmy FIRECLAY, s.r.o. do Seznamu firem doporučených jednotlivými Hospodářskými a sociálními radami okresů pro zařazení do databáze Fondu národního majetku ČR pro účely výběrových řízení se zaměřením na stavební a zemní práce, kdy zadavatel rozhodne zakázku zadat jedinému uchazeči v souladu s platným zákonem o zadávání zakázek - tj. pro případy řešení havarijních stavů a provedení výběru zadavatelem v přímém zadání pro podlimitní zakázky dle zákona 40/2004 Sb.

hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení  41/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 42/04:  žádost K –Centra o překlenovací půjčku pro I.Q. 2005

Předsednictvo HSRM na výjezdním zasedání ve sídle Občanského sdružení Most k naději

I.

bere na vědomí informace o činnosti, prioritách, úkolech a cílech K – centra v Mostě

II.

projednalo návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy, na poskytnutí finančních prostředků Občanskému sdružení Most k naději ( provozovateli K- centra) formou dotace a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

a)      schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 150.000,- Kč ( slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli Občanskému sdružení Most k naději na zabezpečení provozních nákladů společnosti.

b)      souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.03.2005. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 42/04 bylo schváleno.

V Mostě dne 07.12.2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová