Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

47.

Usnesení

ze 48. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 02.08.2004 v Mostě – Vtelně

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a poslanec EU

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení ze 47. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.              procedurální otázky

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

3.              Organizační

3.1 Statut – návrh změn

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

příloha č. 1: návrh Statutu

3.2 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003

předkládá Finanční komise

příloha č. 2: zpráva finanční komise

4.              Fondy

4.1 Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

předkládá Finanční komise

příloha č. 3: zpráva finanční komise – tvorba a čerpání FPP

4.2 Fond dětí a mládeže

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a předseda hodnotící komise

příloha č. 4: Zápis z jednání Hodnotící komise FDM a Závěrečný protokol

4.3 Fond sociálních aktivit

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a předseda hodnotící komise

příloha č. 5: Zápis z jednání Hodnotící komise FSA , Závěrečný protokol, Výzva k předkládání žádostí

5.              příprava zasedání volebního Sněmu HSRM

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

6.              různé

6.1 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 16/04:  kontrola plnění usnesení

usnesení z 47. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol splněn

ü         Usnesení č. 56/03: Vyhodnocení FPP – program obce - doporučené žádosti

úkol splněn

ü         Usnesení č. 58/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty - doporučené žádosti

úkol splněn

ü         Usnesení č. 59/03:  Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol splněn

ü         Usnesení č. 67/03: Fond dětí a mládeže

úkol splněn

ü         Usnesení č. 68/03: Fond sociálních aktivit

úkol splněn

ü         Usnesení č. 02/04: návrh rozpočtu pro rok 2004

úkol splněn

ü         Usnesení č. 11/04 odst. II:  meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol splněn

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 47. řádného jednání konaného dne 15.03.2004 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 16/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 17/04:  procedurální otázky - žádost o členství v HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost společnosti DTS Vrbenský, a.s. , zastoupenou Ing. Lubošem Strakou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti, o přijetí za člena HSRM a

s c h v a l u j e členství společnosti DTS Vrbenský, a.s. , zastoupenou Ing. Lubošem Strakou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 17/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 18/04:  procedurální otázky - kooptace za člena předsednictva HSRM

I.

HSRM bere na vědomí, že k 31.05.2004 ukončil svou činnost ve společnosti Česká rafinérská, a.s. Ing. Miroslav Debnár a novým ředitelem všeobecných záležitostí společnosti byl jmenován Ing. Aleša Jakub a zastupuje v předsednictvu HSRM společnost Česká rafinérská, a.s.

II.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Miroslavu Debnárovi za jeho aktivní činnost a spolupráci ve funkci člena předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka a přeje mu hodně zdraví a úspěchů v jeho další činnosti.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 18/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/04:  procedurální otázky - kooptace za člena HSRM

I.

HSRM bere na vědomí:

a)       změnu zástupce SOUS Litvínov - Hamr v HSRM z důvodů jmenování nové ředitelky učiliště

b)      Ing. Alena Přibylová, ředitelka učiliště, zastupuje v předsednictvu HSRM SOUS Litvínov – Hamr.

II.

HSRM vyslovuje poděkování Mgr. Věře Chýlové za její aktivní činnost a spolupráci ve funkci člena Hospodářské a sociální rady Mostecka a přeje jí hodně zdraví a úspěchů v jejím dalším životě.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 19/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/04:  procedurální otázky - členství v komisi HSRM

I.

HSRM projednala předložené návrhy garanta Finanční komise Ing. Petra Cingra

odvolává

Ing. Lenku Kroupovou z funkce předsedkyně finanční komise HSRM

jmenuje

Ing. Oldřicha Knížka

do funkce předsedy Finanční komise HSRM

II.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Lence Kroupové za její aktivní činnost a spolupráci ve funkci předsedkyně Finanční komise Hospodářské a sociální rady Mostecka a blahopřeje jí k narození syna a přeje jim oběma hodně zdraví, radosti a úspěchů.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 20/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 21/04:  procedurální otázky - zařazení členů HSRM do databáze FNM ČR

( kontrola plnění usn. č. 11/04 odst. II)

komentář:

Þ    HSR-ÚK na svém jednání dne 27.05.2004 schválila kriteria doporučení stavebních firem pro zařazení do databáze FNM. 

Þ    HSR-ÚK:

a)        konstatovala, že doporučení ze strany HSR nelze posuzovat jako zvýhodňování nebo omezování uchazečů v rámci výběrových řízení, neboť postup ve výběru firem v daném případě je stanoven zákonem o zadávání zakázek v platném znění, za které odpovídá v plném rozsahu zadavatel (tj. zástupce FNM ČR).

b)       charakterizovala pojem „Stanovení kritérií pro výběr firem doporučených pro zařazení do databáze FNM ČR“ takto:

Kritéria, která musí splňovat firmy doporučené z jednotlivých Hospodářských sociálních rad okresů pro zařazení do databáze Fondu národního majetku ČR pro účely výběrových řízení se zaměřením na stavební a zemní práce, kdy zadavatel rozhodne zakázku zadat jedinému uchazeči v souladu s platným zákonem o zadávání zakázek -  tj. pro případy řešení havarijních stavů a provedení výběru zadavatelem v přímém zadání pro podlimitní zakázky dle zákona 40/2004 Sb.

c)        schválila  „Stanovení kritérií pro výběr firem doporučených pro zařazení do databáze FNM ČR“:

°        technická a odborná způsobilost

°        finanční a ekonomická způsobilost

°        reference (k činnostem, které jsou shodné s činnostmi na předmětu veřejné zakázky uskutečněné v posledních 5ti letech)

°        technické a materiálové vybavení uchazeče pro plnění veřejné zakázky

°        údaje o počtu zaměstnanců v odborných profesích pro plnění veřejné zakázky

°        firma má oprávnění k provádění hornické činnosti nebo povolení k vykonávání činnosti prováděné hornickým způsobem vydané Státní báňskou správou dle vyhlášky č. 61/1988 Sb.– nezbytná podmínka pro činnost v dobývacích prostorech těžebních společností

°        uchazeč je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, popř. jiné certifikace vztahující se k předmětu zakázky 

°        komplexní zajištění zakázek vlastními kapacitami nebo ve sdružení firem

°        plnění ostatních podmínek dle zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.

°        firma je členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v příslušném okrese

°        firma má sídlo v Ústeckém kraji.

usnesení:

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o plnění usnesení č. 11/04 odst. II. ze dne 15.03.2004 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM

s c h v a l u j e zařazení níže uvedených firem do „Seznamu firem pro zařazení do databáze Fondu národního majetku ČR pro účely výběrových řízení se zaměřením na stavební a zemní práce, kdy zadavatel na doporučení Meziresortní komise „pro 15 mld.“ rozhodne zakázku zadat jedinému uchazeči v souladu s platným zákonem o zadávání zakázek - tj. pro případy řešení havarijních stavů a provedení výběru zadavatelem v přímém zadání pro podlimitní zakázky dle zákona 40/2004 Sb.“

DTS Vrbenský, a.s. Most – Komořany

Herkul, spol. s r.o. Most

Rekultivační výstavba Most, a.s.

Stavby silnic a železnic, a.s. odštěpný závod Ústí nad Labem - stavební správa Litvínov

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 21/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/04:  změna Statutu

příloha č. 1: stávající Statut , návrh změny Statutu

HSRM projednala předložené návrhy JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje změny Statutu HSRM v předloženém znění.

Návrh Statutu je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

Usnesení 22/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 23/04:  rozdělení hospodářského výsledku HSRM za rok 2003

příloha č. 2: zpráva Finanční komise

I.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu a doporučení finanční komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

a) schvaluje rozdělit vytvořený zisk za rok 2003 ve výši 50 869,92 Kč následně:

aa) v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2003 uhradit ztrátu hlavní činnost HSRM ve výši  77 202,08 Kč z Fondu HSRM

ab) zisk vytvořený v hospodářské činnosti ve výši 128 072,00 Kč převést do Fondu podpory projektů.

b)      bere na vědomí informaci o dani z příjmů právnických osob pro rok 2003 takto:

HSRM využívá daňové optimalizace v souladu se zákonem 586/92 Sb. v platném znění a zjištěnou daň v oblasti hospodářské činnosti použije ke krytí nákladů souvisejících s činností HSRM pouze v hlavní činnosti HSRM, a to v roce 2004.

II.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu finanční komise a bere na vědomí zprávu o hospodaření HSRM za první pololetí 2004.

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 23/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 24/04:  Kontrola čerpání poskytnutých dotací z FPP

příloha č. 3: písemná zpráva – Tvorba a čerpání FPP

I.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu finanční komise o tvorbě a čerpání FPP 2004 a na základě diskuse po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje zrušit vázání finančních prostředků Výzvy 2001 ve výši 380 051,00 Kč. Tyto finanční prostředky nebyly vyplaceny, neboť je příjemci dotace nenárokovali. Čerpání dotace v rámci Výzvy 2001 bylo ukončeno k 30.06.2002. 

b)      schvaluje zrušit vázání finančních prostředků nad rámec Výzev 2003 ve výši 252 554,00 Kč. Tyto finanční prostředky nebyly vyplaceny, neboť je příjemci dotace nenárokovali. Čerpání dotace bylo ukončeno k 31.12.2003. 

c)       o výše uvedené částky bude zvýšen použitelný zůstatek FPP.

Příloha č. 3 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 24/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 25/04:  Fond dětí a mládeže

(kontrola plnění usnesení č.67/03)

příloha č. 4: Zápis z jednání Hodnotící komise FDM a Závěrečný protokol

I.

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy hodnotící komise FDM, a Jindřišky Moulisové, administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 67/03 ze dne 11.12.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FDM dne 11.05.2004 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)      schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 20 projektů v celkové výši 187.000,- Kč dle závěrečného protokolu Hodnotící komise,

b)      souhlasí, že tyto příspěvky budou a zúčtovány k 31.12.2004. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektů dle Hodnotícího formuláře FDM HSRM ze dne 11.05.2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě s c h v a l u j e:

a)       předkladateli Karate Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 01/04 Severočeský pohár karate,

b)      předkladateli Městská knihovna a kino Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 3.000,- Kč ( slovy tři tisíce korun) na projekt e.č. FDM 02/04 Naše město,

c)       předkladateli Městská knihovna a kino Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve 15.000,- Kč ( slovy patnáct tisíc korun)  na projekt e.č. FDM 03/04 Kulturní akce pro děti,

d)      předkladateli SČT KL SPORT Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč ( slovy patnáct tisíc korun) na projekt e.č. FDM 04/04 Maraton na horském kole,

e)       předkladateli Oddíl JUDO 16. ZŠ Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 05/04 Mezinárodní velká cena JUDA,

f)        předkladateli TJ Baník Most - mažoretky uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 08/04 Celostátní soutěž mažoretek ve skupinách,

g)      předkladateli ZŠ J.A. Komenského Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 12.000,- Kč ( slovy dvanáct tisíc korun) na projekt e.č. FDM 09/04 Škola v přírodě s tématikou prevence kriminality,

h)      předkladateli Český svaz tanečního sportu uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 10/04 Mistrovství ČR družstev,

i)        předkladateli Baník Most – národní házená uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 7.000,- Kč ( slovy sedm tisíc korun) na projekt e.č. FDM 11/04 Výcvikový letní tábor mládeže,

j)        předkladateli HC Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč ( slovy patnáct tisíc korun) na projekt e.č. FDM 15/04 Turnaj v ledním hokeji juniorů,

k)       předkladateli CVČ Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 17/04 Den matek,

l)        předkladateli Fotbalová škola Litvínov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 18/04 Zimní halové fotbalové turnaje mládeže,

m)    předkladateli TJ Baník Souš uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 19/04 Sportovní turnaje - fotbal – celoroční činnost,

n)      předkladateli Billiard-hockey club Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 20/04 Kvalifikační turnaj mistrovství ČR,

o)      předkladateli Klub dětí CVČ Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 21/04 Dětský jarmark,

p)      předkladateli Sbor dobrovolných hasičů Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 12.000,- Kč ( slovy dvanáct tisíc korun) na projekt e.č. FDM 22/04 Letní soustředění mladých hasičů,

q)      předkladateli Společné soužití uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 23/04 Víkendové pobyty pro děti školního věku – sportovní tématika,

r)        předkladateli Basketbalová škola – JUMP, Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 24/04 Basketbalové letní kempy,

s)       předkladateli Tenisový oddíl TJ Baník Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 8.000,- Kč ( slovy osm tisíc korun) na projekt e.č. FDM 25/04 Letní soustředění dětí,

t)        předkladateli DHK Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 22/04 Letní soustředění – mini, mladší a starší žákyně,

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

IV.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektů dle Hodnotícího formuláře FDM HSRM ze dne 11.05.2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě n e s c h v a l u j e:

a)         předkladateli BOX KLUB Baník Most  uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 06/04 Mistrovství republiky kadetů a žen,

b)         předkladateli TK 1976 Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 07/04 Mezinárodní taneční soutěž v Maďarsku,

c)         předkladateli Baník Most – národní házená uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 12/04 Turnaj starších žákyň o velikonočního beránka,

d)         předkladateli Baník Most – národní házená uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 13/04 Mistrovství ČR starších žáků,

e)         předkladateli Baník Most – národní házená uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 14/04 Pohár ČR dorostenek,

f)           předkladateli BOX KLUB Baník Most  uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 16/04 Celoroční činnost.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 1

V.

HSRM projednala předložený návrh Hodnotící komise FDM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě souhlasí s prodloužením termínu čerpání dotace na schválený projekt e.č. FDM 26/03 „Školákoviny“ předkladatele CVČ Most z důvodů chřipkové epidemie. Příspěvek bude zúčtován do 31.12.2004.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 1

VI.

HSRM projednala předložený návrh předsedy Hodnotící komise Miroslava Tlapáka a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)      podzimní kolo příjímání žádostí do FDM, které bude uzavřeno 15.10.2004.

b)      celkovou částku pro podzimní kolo FDM ve výši 113.000,- Kč.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 25/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 26/04:  Fond sociálních aktivit

(kontrola plnění usnesení č.68/03)

příloha č. 5: Zápis z jednání Hodnotící komise FSA , Závěrečný protokol, Výzva k předkládání žádostí

I.

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy hodnotící komise FSA, a Jindřišky Moulisové, administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 68/03 ze dne 11.12.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FSA dne 11.05.2004 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FSA HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)      schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 8 projektů v celkové výši 212.700,- Kč dle závěrečného protokolu Hodnotící komise,

b)      souhlasí, že tyto příspěvky budou a zúčtovány 31.01.2005 (dle pravidel pro čerpání dotace – tj. do šesti měsíců od přidělení dotace). Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektů dle Hodnotícího formuláře FSA HSRM ze dne 11.05.2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě s c h v a l u j e:

a)       předkladateli AMA – společnost onkologických pacientů uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FSA 02/16/02/04 Rekondiční ozdravný pobyt,

b)      předkladateli ZŠ Louka u Litvínova uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 16.500,- Kč ( slovy šestnáct tisíc pětiset korun) na projekt e.č. FSA 06/23/03/04 Vybavení tříd - nábytek,

c)       předkladateli RYTMUS, občanské sdružení uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FSA 11/25/03/04 Provoz a vybavení kanceláře,

d)      předkladateli ENERGIE, o.p.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 44.200,- Kč ( slovy čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun) na projekt e.č. FSA 13/30/03/04 Letní pobyt ve Sloupu v Čechách,

e)       předkladateli Diakonie Církve bratrské Litvínov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 16.000,- Kč ( slovy šestnáct tisíc korun) na projekt e.č. FSA 16/30/03/04 Plastová skládací sestava LUNA,

f)        předkladateli LIBUŠE, občanské sdružení uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 6.000,- Kč ( slovy šest tisíc korun) na projekt e.č. FSA 17/30/03/04 GO-CAMP- zábavná odpoledne,

g)      předkladateli Oblastní charita Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 50.000,- Kč ( slovy padesát tisíc korun) na projekt e.č. FSA 19/30/03/04 Rekonstrukce nebytového prostoru,

h)      předkladateli Dům romské kultury, o.p.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 50.000,- Kč ( slovy padesát tisíc korun) na projekt e.č. FSA 24/31/03/04 Projektová dokumentace Polyfunkčního centra Chánov.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

IV.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektů dle Hodnotícího formuláře FSA HSRM ze dne 11.05.2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě n e s c h v a l u j e:

a)       předkladateli AMA – společnost onkologických pacientů uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 01/16/02/04 Vybavení kanceláře AMA – SOP v Mostě,

b)      předkladateli Most k naději – občanské sdružení uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 03/18/03/04 Linka duševní tísně,

c)       předkladateli Most k naději – občanské sdružení uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 04/18/03/04 Asistent pro terénní kontakt Most, Litvínov, Osek, Bílina.,

d)      předkladateli Most k naději – občanské sdružení uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 05/18/03/04 Služby pro osoby drogou ohrožené, drogy užívající,

e)       předkladateli Městská správa sociálních služeb v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 07/24/03/04 Zvedací hygienická židle CALYPSO,

f)        předkladateli Městská správa sociálních služeb v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 08/24/03/04 Vstupní kovové automatické dveře,

g)      předkladateli Městská správa sociálních služeb v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 09/24/03/04 APT trainer – elektronické přenosné šlapadlo,

h)      předkladateli HOSPIC Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 10/25/03/04 Domácí hospicová péče, poradna,

i)        předkladateli ENERGIE, o.p.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 12/30/03/04 Vybavení pokojů nábytkem,

j)        předkladateli GOPÁLA, o.s. Chomutov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 14/30/03/04 Týdenní letní integrovaný tábor,

k)       předkladateli GOPÁLA, o.s. Chomutov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 15/30/03/04 Kurzy masáží dětí a kojenců,

l)        předkladateli Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 18/30/03/04 Vybavení centra,

m)    předkladateli Oblastní charita Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 20/30/03/04 Projektová dokumentace na rekonstrukci domu,

n)      předkladateli Společné soužití, o.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 21/31/03/04 Sociální poradna,

o)      předkladateli Sdružení Dživas, o.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 22/31/03/04 Škola hrou,

p)      předkladateli PRAXEIS, o.p.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu sociálních aktivit na projekt e.č. FSA 23/31/03/04 Vybavení denního stacionáře.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

V.

HSRM projednala předložený návrh předsedy Hodnotící komise FSA Miroslava Tlapáka a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)      FSA HSRM je pro rok 2004 uzavřen.

b)      vázané prostředky ve výši 87 300,- Kč jsou uvolněny zpět do FPP HSRM.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 26/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/04:  příprava zasedání volebního Sněmu HSRM

HSRM projednala předložené návrhy JUDr. Richarda Falbra, předsedy, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

1)       schvaluje program Sněmu HSRM v navrženém znění

2)       schvaluje termín konání Sněmu HSRM dne 6. září v 10,00 hod. v Mostě

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 27/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 28/04:  Podkrušnohorské technické muzeum

HSRM bere na vědomí předložený návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy, na poskytnutí finančních prostředků Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s formou dotace a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

a)      revokuje své usnesení č. 07/04 ze dne 09.02.2004 a mění půjčku ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvě stě tisíc korun) poskytnutou Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s na účelový příspěvek na zabezpečení provozních nákladů společnosti.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

b)      schvaluje dotaci v celkové výši 500.000,- Kč ( slovy pět set tisíc korun českých) předkladateli Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. na zabezpečení provozních nákladů společnosti.

Uvedená dotace se skládá z již poskytnutého účelového příspěvku ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun) a účelového příspěvku  ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých).

c)      souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2004. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 3

Usnesení 28/04 bylo schváleno.

Na závěr jednání poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda,

  Ludmile Holadové, předsedkyni představenstva Agrární komory Most, Teplice,

za pohoštění a příjemné prostředí pro jednání.

V Mostě dne 02.08.2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová