Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

46.

Usnesení

47. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 15.03.2004 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

usnesení ze 46. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.              informace Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. – člena HSRM

předkládá Ing. Milan Dundr, ředitel a místopředseda představenstva a.s.

3.              meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a člen MZK

4.              různé

4.1 informace z jednání s předsedou vlády Vladimírem Špidlou

 předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a poradce premiéra

4.2  informace z jednání HSR-ÚK

  předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

4.3 informace z jednání se starosty obcí a zemědělci Mostecka

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 09/04:  kontrola plnění usnesení

usnesení z 46. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 56/03: Vyhodnocení FPP – program obce - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 58/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 59/03:  Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení č. 66/03: informace o výchovně vzdělávací soustavě a návrhu koncepce jejího dalšího vývoje SMM

úkol vypuštěn ze sledování

þ        Usnesení č. 67/03: Fond dětí a mládeže

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 68/03: Fond sociálních aktivit

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 69/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol trvá

þ        Usnesení č. 02/04: návrh rozpočtu pro rok 2004

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení č. 04/04: problematika privatizace hnědouhelného hornictví

úkol splněn

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 46. řádného jednání konaného dne 09.02.2004 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 09/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/04:  informace Dopravního podniku mMaL, a.s. – člena HSRM

HSRM po vyslechnutí informací Ing. Milana Dundra, ředitele a místopředsedy představenstva a.s. DPmMaL – člena HSRM,

bere na vědomí

a)       informaci o přípravě a průběhu procesu certifikace pro ISO,

b)      informaci o udělení certifikátu ISO

konstatuje

proces certifikace a získání certifikátu ISO zvyšuje konkurenceschopnost Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. nejen v České republice, ale i v Evropské unii, vypovídá o promyšleném rozvoji společnosti a přispívá ke stabilizaci pracovních míst.

blahopřeje 

vedení i zaměstnancům dopravnímu podniku, který jako jediný v České republice získal certifikaci ISO na všechny jím provozované činnosti a jež má platnost ve 40 zemích světa.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 10/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/04:  meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola plnění usn. č. 69/03)

komentář:

řádné 12. zasedání MK dne 10.02.2004 v Praze

Þ       za HSR-ÚK - Miroslav Tlapák

Þ       program jednání:

°      projednávání upraveného návrhu směrnice MK – metodika pro proces odstraňování ekologických škod

schváleno

°      projednávání dopadů novely zákona č. 171/1991 Sb. (zák.č.480/2003 Sb.) na proces odstraňování ekologických škod

zákon schválen

°      projednávání projektu Lom Chabařovice, severní svahy II – střed – sanace sesuvů, havárie

projekt byl schválen v předložené podobě, projekt je řešen v rámci §50 zák.č.199/94 Sb. – výzva jednomu zájemci

°      návrh postupu předkládání projektů MK pro zahájení v roce 2004 a jejich finanční zabezpečení z prostředků FNM

- hejtman Ing. Jiří Šulc navrhuje, aby oponentem Koncepce zpracované VÚHU, a.s. Most byla za Ústecký kraj společnost ECOCONSULT Most, s.r.o. ( Ing. Štýs)

°      informace FNM o postupu vyhlašování a hodnocení projektů doporučených MK k realizaci

- financování zakázek - finanční prostředky FNM jsou plánovány pro letošní rok přibližně ve stejné výši jako v roce 2003

°      návrh FNM – dohoda s právnickou osobou (hnědouhelnou těžební společností) o organizačním spolupůsobení v rámci přípravy a realizace jednotlivých projektů

°      návrh HSR-ÚK na vytvoření seznamu společností realizujících stavební práce v regionu severozápadních Čech

vyjádření FNM – Mgr. Vítek:

- seznam může sloužit při projednávání havárií nebo při zadání zakázky – výzva jednomu zájemci podle 199/94 Sb. ( zakázka do výše 2 mil.)

- pokud takový seznam bude zpracováván, musí obsahovat všechny stavební společnosti ÚK, KVK

°      různé – Pozorka – Mstišov – havarijní stav

Lesy ČR se již podruhé odvolaly proti rozhodnutí stavebního úřadu

Þ       sekretariát HSR-ÚK požádal jednotlivé HSR, aby zaslaly seznam firem, které doporučují za region

Þ       doporučujeme vypracovat seznam firem a předat je spolu s jejich referencemi FNM

neformální setkání členů meziresortní a hodnotitelské komise dne 04.03.2004

Þ       akce hejtmana ÚK Ing. Jiřího Šulce

Þ       neformální setkání v návaznosti na usn. Vlády ČR č. 272/2002 z 18.03.2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v ÚK a KVK

Þ       program

°            představení regionu,

°            prohlídka rozpracovaných a dokončených akcí uskutečněných v rámci vl. usn. č. 272/2002

°            diskuse se starosty obcí a představiteli uhelných společností

poznámky k minulosti „15 miliard“:

Institut schvalování rekultivační strategie (ISRS)

°        byl ustaven usnesením předsednictva HSRM č. 06/01 dne 29.01.2001, kdy HSRM na svém 19. jednání zhodnotila návštěvu ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Ministr se na osobní pozvání předsedy HSRM Richarda Falbra zúčastnil 18. jednání HSRM dne 29.12.2000 v Mostě.

°        cílem jeho činnosti bylo připravovat podklady pro jednání HSRK i Vlády ČR zaměřené na rozvoj české elektroenergetiky a na efektivní využití domácích surovinových zdrojů, a to s důrazem na zaměstnanost v strukturálně postižených regionech.

°        předsedou ISRS byl jmenován Miroslav Tlapák

°        HSRM projednala závěry z jednání s ministrem průmyslu a obchodu, po diskusi a ve vzájemné shodě se zástupci ostatních hospodářských a sociálních rad a okresů:

§         podpořila zřízení státního fondu pro financování útlumu a restrukturalizace hnědouhelného hornictví a ekologických zátěží minulosti,

§         podpořila vládní způsob privatizace energetiky, tj. takový způsob privatizace společnosti ČEZ,a.s., který umožní rozvíjet konkurenceschopnou českou elektroenergetiku na bázi spotřeby domácích energetických surovin a který zabrání nekontrolovatelné expanzi zahraničních přebytků elektrické energie na český trh,

°        HSRM podpořila vypracování návrhu projektu s prioritním zaměřením na tvorbu nových pracovních míst v rámci sanace a rekultivace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí,

°        HSRM uložila Miroslavu Tlapákovi k zajištění tohoto úkolu ustavit pracovní skupinu složenou ze zástupců hnědouhelných společností, Rekultivační výstavby Most,a.s., Rekultivací,a.s.,úřadů práce v Mostě, Chomutově a Sokolově a pověřených zástupců hospodářských a sociálních rad,

°        HSRM schválila uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun) na tento projekt z FPP HSRM,

ISRS působil jako dohadovací orgán pro přípravu a tvorbu energetické koncepce. Jeho činnost byla ukončena v prosinci 2002 vznikem Pracovní skupiny pro energetiku HSR-ÚK (PSE HSR-ÚK)

ISRS měl nemalý podíl na formulaci vládního usnesení na tzv. "15 miliard" a předseda Miroslav Tlapák byl ve vyjednávacím týmu pro uvolnění peněz z FNM určených na sanaci a rekultivaci SZĆ.

usnesení:

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o průběhu a závěrech jednání MZK pro „15 mld.“ dne 10.02.2004 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala předloženou informaci Miroslava Tlapáka o námitkách FNM k seznamu stavebních firem a na základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá Ing. Jitce Hurábové, výkonné tajemnici, vypracovat ve spolupráci s OHK Most tento seznam a předložit jej spolu s referencemi do jednání VV HSR-ÚK.

III.

HSRM vyslechla informaci Ing. Heleny Veverkové o průběhu a závěrech neformálního setkání členů meziresortní a hodnotitelské komise s hejtmanem ÚK, představiteli obcí a zástupci hnědouhelných společností dne 04.03.2004 a tuto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 11/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 12/04:  informace z jednání s předsedou vlády

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, o průběhu a závěrech jednání s předsedou vlády Vladimírem Špidlou dne 27.02.2004 a tuto bere na vědomí.

společností dne 04.03.2004 a tuto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 12/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/04:  informace z jednání HSR-ÚK

usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSR-ÚK, a Miroslava Tlapáka, místopředsedy HSR-ÚK, o průběhu a závěrech jednání výkonného výboru dne 04.03.2004 a o přípravě jednání předsednictva HSR-ÚK dne 15.03.2004 a tyto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 13/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 14/04:  informace ze setkání se starosty obcí a zemědělci Mostecka

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy a senátora, o průběhu a závěrech setkání se starosty obcí zemědělci Mostecka dne 27.02.2004 v Mostě a tyto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 14/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/04:  katastrofa na Dole Lazy

I.

HSRM vyjadřuje smutek nad katastrofou, která se stala na Dole Lazy v Orlové na Karvinsku, při níž zahynulo 7 horníků, z nichž 5 bylo polských.

HSRM vyslovuje účast rodinám pozůstalých horníků.

HSRM vyslovuje údiv, že na území republiky dochází k zaměstnávání lidí v dolech prostřednictvím dodavatelské firmy.

HSRM vyjadřuje nesouhlas s touto praxí.

II.

HSRM žádá Miroslava Tlapáka, aby o výše uvedeném informoval odborovou organizaci Dolu Lazy a představitele OS PHGN.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení 15/04 bylo schváleno.

Informace bez usnesení:

o        Ing. Vladimír Bártl, primátor města Most, byl jmenován členem Výboru pro regionální rozvoj NUTS II

o        zástupci OAK požádali OHK o pomoc při zavádění internetových služeb pro zemědělce

48. jednání HSRM se bude konat v druhé polovině měsíce června, termín bude upřesněn.

V Mostě 22.03.2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová